Институт за космически изследвания и технологии при БАН    София
брой: 91, от дата 14.11.2017 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.41


конкурси за професор и доценти

 

47. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (за космически изследвания)“, за нуждите на секция „Аерокосмическа информация“ – един; доценти: в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (взривен синтез и обработка на материали за космически изследвания)“, за нуждите на секция „Космическо материалознание“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (наблюдение на слънчеви енергетични частици и слънчеви емисии от радио- до рентгеновия диапазон и влиянието им върху космическото време)“, за нуждите на секция „Космически климат“ – един, всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в канцеларията на ИКИТ – БАН, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
8568