Министерски съвет
брой: 68, от дата 22.8.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.32


Постановление № 174 от 17 август 2017 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г.
за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 5 на Министерския съвет от 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 20142020 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 10, 44, 52, 76 и 101 от 2014 г.) навсякъде думите „заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика“ и „заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика“ се заменят съответно със „заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ и „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
§ 2. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 62 и 65 от 2013 г., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г., бр. 2 от 2016 г. и бр. 30 от 2017 г.) навсякъде думите „заместник министър-председателя по европейските фондове“ се заменят със „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
§ 3. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., бр. 5, 31 и 90 от 2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г., бр. 60 и 71 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 60, 76 и 101 от 2014 г. и бр. 77 от  2015 г.) навсякъде думите „заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика“ и „заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика“ се заменят съответно със „заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ и „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
§ 4. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 10, 34, 58, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 27 и 30 от 2017 г.) навсякъде думите „заместник министър-председателят по европейските фондове“ и „заместник министър-председателя по европейските фондове“ се заменят съответно със „заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ и „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
§ 5. В Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 20142020г. (обн., ДВ, бр.34 от 2014г.; изм. и доп., бр.58, 76 и 101 от 2014г., бр.37 и 57 от 2015 г., бр.2 и 46 от 2016 г. и бр. 30 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „заместник министър-председателят по европейските фондове“ и „заместник министър-председателя по европейските фондове“ се заменят съответно със „заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ и „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
2. В чл. 12, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. ръководителите на управляващите органи на програмите по чл. 10, ръководителят на дирекцията, съответно на главната дирекция, определена за управляващ орган на съответната програма, или служител в управляващия орган на програмата – когато ръководителят на дирекцията, съответно на главната дирекция, е и ръководител на управляващия орган, председателят на Комисията за защита от дискриминация, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“, директорите на дирекции „Икономическа и социална политика“ и „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет, представител на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет, директорите на дирекции „Държавни помощи и реален сектор“ и „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите, представител на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;“.
§ 6. В Постановление № 98 на Министерския съвет от 2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, и на отговорен орган по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и по Фонд „Вътрешна сигурност“ (ДВ, бр. 30 от 2015 г.; изм., бр. 30 от 2017 г.) навсякъде думите „заместник министър-председателят по европейските фондове“ и „заместник министър-председателя по европейските фондове“ се заменят съответно със „заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ и „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
§ 7. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 52 от 2016 г. и бр. 30 от  2017 г.) се изменя така:
„§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и на министъра на вътрешните работи.“
§ 8. В Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г. и бр. 30 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2 ал. 7 се отменя.
2. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. (1) Разпоредбите на чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 не се прилагат за бенефициенти по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва.
(2) Оферти за участие в процедура за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по програмата по ал. 1 се подават на адрес на бенефициента, посочен в публичната покана.
(3) В случаите по чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 – до осигуряването на техническа възможност за използване на ИСУН, бенефициентите по програмата за развитие на селските райони публикуват публичните покани на Единния информационен портал, а офертите се подават на адреса на бенефициента, посочен в публичната покана.
(4) В случаите по чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 – до осигуряването на техническа възможност за използване на ИСУН, физическите и юридическите лица и техни обединения – кандидати за безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, публикуват публичните покани на Единния информационен портал, а офертите се подават на адреса на съответния кандидат за безвъзмездна финансова помощ, посочен в публичната покана.“
3. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, министъра на образованието и науката, министъра на вътрешните работи, министъра на труда и социалната политика, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и на министъра на културата.“
§ 9. В Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подход „Водено от общностите местно развитие“ за периода 20142020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2017 г.) навсякъде думите „заместник министър-председателя по европейските фондове“ и „заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика“ се заменят със „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
§ 10. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2016 г.; изм., бр. 30 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „заместник министър-председателя по европейските фондове“ се заменят със „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
2. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и когато е приложимо – по чл. 55, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, се отнасят за лицата, които представляват кандидата.“
§ 11. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.; изм., бр. 30 от  2017 г.) се изменя така:
„§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, на министъра на финансите, на министъра на икономиката, на министъра на труда и социалната политика, на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на министъра на образованието и науката, на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието, храните и горите.“
§ 12. В Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г.  (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм., бр. 30 от 2017 г.), навсякъде думите „заместник министър-председателя по европейските фондове“ се заменят със „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
§ 13. В чл. 5 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 27 от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „установява“ се заменя с „определя“.
2. В ал. 3 думите „сумата на засегнатите от нарушението разходи“ се заменят със „сумата на допустимите, засегнати от нарушението разходи“.
§ 14. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,  бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от  2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г. и бр. 12, 30, 39, 45 и 63 от 2017 г.), чл. 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) Дирекция „Икономическа и социална политика“:
1. подготвя експертни становища по целесъобразността на внесените за разглеждане от Министерския съвет проекти на стратегии, програми и актове, свързани с икономическото, инфраструктурното и социалното развитие на страната;
2. подпомага разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност;
3. подпомага и координира изпълнението и мониторинга на хоризонталните политики;
4. осигурява координацията и подпомага дейността на администрациите по изпълнението на програмите и проектите за публично-частното партньорство, концесиите и инвестициите;
5. осигурява координация при разработването, актуализацията, оценката и изпълнението на национални програми за интегрирано развитие на инфраструктурата;
6. поддържа интернет базиран национален концесионен регистър и поддържа информационна система за инвестиционни проекти за интегрирано развитие на инфраструктурата;
7. организира процесуалното представителство и правната защита на Министерския съвет и на неговите актове и на актовете на министър-председателя пред Комисията за защита на конкуренцията и пред всички съдебни инстанции по дела, свързани с концесии;
8. изпълнява функциите на секретариат на Съвета за развитие, като:
а) осъществява неговото административно и организационно-техническо обслужване;
б) подпомага експертно неговата дейност по чл. 2, т. 15 и 1014 от Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 44 от 2010 г.);
9. отговаря за поддържането и развитието на портала за консултативните съвети.
(2) Дирекция „Икономическа и социална политика“ подпомага дейността на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика.
(3) При изпълнение на функциите си по ал. 1, т. 14 и 6 дирекцията съгласува приоритетните мерки и политики, свързани с икономическото и социалното развитие на страната, със заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика.“
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
6204