Висш съдебен съвет
брой: 67, от дата 18.8.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.191


Наредба № 6 от 3 август 2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма

 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НАРЕДБА № 6 от 3 август 2017 г.
за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:
1. изискванията към интернет страниците на органите на съдебната власт;
2. техническите изисквания за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма и начините за извършването им;
3. форматите и техническите изисквания, на които трябва да отговарят електронните документи, изпращани към и от органите на съдебната власт, както и начините за подаването им от гражданите и организациите;
4. форматите на сканираните документи и на другите електронни доказателства, съхранявани по електронните дела;
5. начините за плащане по електронен път на държавни такси, разноски и други задължения към органите на съдебната власт;
6. техническите изисквания към потребителските, машинните и други интерфейси на информационните системи, използвани от органите на съдебната власт;
7. електронните адреси, на които могат да се изпращат електронни изявления от органите на съдебната власт, в зависимост от определените начини на извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления;
8. изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, включително изискванията за интерфейси, стандарти за обмен, формати на предаваните електронни документи и начинът на обмен между органите на съдебната власт;
9. правилата относно оперативната съвместимост и сигурния обмен на електронни документи с лицата, осъществяващи публични функции, с организациите, предоставящи обществени услуги, и с административните органи съгласно закона за електронното управление.
(2) Всички правила и изисквания за извършване на процесуални действия в електронна форма и за осигуряване на възможност за извършването им, предвидени в тази наредба, се прилагат и по отношение на исканията за удостоверителни изявления и извършването им в електронна форма от органите на съдебната власт, доколкото не е предвидено друго.
Глава втора
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА
Чл. 2. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет изгражда и поддържа Единен портал за електронно правосъдие.
(2) Възможността за извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма се предоставя чрез Единния портал за електронно правосъдие по достъпен начин в удобен диалогов режим, включително за лица с увреждания.
Чл. 3. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет води, поддържа и актуализира регистър на процесуалните действия и удостоверителните изявления, извършвани от органите на съдебната власт по електронен път. Регистърът е достъпен на Единния портал за електронно правосъдие.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт разгласяват извършваните от тях процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма по разбираем и достъпен начин чрез Единния портал за електронно правосъдие и официалните им интернет страници.
(3) Пленумът на Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт оповестяват публично официалните си интернет страници.
Чл. 4. (1) Органите на съдебната власт осигуряват на страните и техните процесуални представители достъп до електронните дела, свързаните с тях актове и извършените изявления по електронен път по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане в информационната система на получателя.
(2) Органите на съдебната власт осигуряват на страните и техните процесуални представители средства за достъп до електронните дела и свързаните с тях актове и извършени изявления в помещенията, където се намират техните администрации.
(3) Органите на съдебната власт осигуряват чрез определени служители от техните администрации съдействие на страните и техните процесуални представители за достъп до информация за текущото състояние на съответното производство и до издадени по него актове по начин, който позволява тяхното възпроизвеждане по реда на чл. 360з, ал. 7 и 8 от Закона за съдебната власт.
Чл. 5. (1) Органите на съдебната власт са длъжни да събират, обработват, съхраняват и предоставят лични данни само доколкото са необходими за извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма по смисъла на тази наредба.
(2) Събраните данни не могат да се използват за цели, различни от посочените в ал. 1, освен с изричното съгласие на лицето, за което се отнасят, или ако това е разрешено със закон.
Чл. 6. (1) Задължение за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления по електронен път възниква, ако гражданинът, съответно организацията, са посочили уникален идентификатор, установен съгласно закон.
(2) Проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявление по електронен път във връзка с извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма се извършва незабавно по реда на Закона за електронната идентификация, както и по други начини, установени със закон.
Чл. 7. Интегритетът и авторството на подадените по електронен път изявления във връзка с извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма се установяват чрез квалифициран електронен подпис при спазване на действащото в тази област законодателство, освен ако със закон е предвидено друго.
Глава трета
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПОЛИТИКИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА И НАЧИНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ
Раздел I
Общи положения
Чл. 8. (1) Всички информационни системи и софтуерни компоненти на органите на съдебната власт, използвани при извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления, в т.ч. регистри, интернет страници, вътрешни информационни системи, потребителски интерфейси към съществуващи системи, трябва да отговарят на изискванията на тази наредба.
(2) Всяка функционалност на сървърните компоненти на информационните системи, която е достъпна за потребители, трябва да е достъпна и като публичен програмен интерфейс чрез уебуслуга.
(3) Всички системи трябва да комуникират помежду си единствено с публично документирани програмни интерфейси. Редът за осъществяване на достъп до програмните интерфейси се определя с решение на пленума на Висшия съдебен съвет.
(4) Публичните програмни интерфейси трябва да поддържат атрибут за версия. Старите версии трябва да са достъпни минимум 24 месеца след публикуването на нова версия.
(5) Когато обхватът на информационните системи предполага използване от повече от един орган на съдебната власт, то информационните системи трябва да са изградени по начин, позволяващ обслужването на всички органи на съдебната власт да се извършва с една инсталация.
(6) Инсталирането на нова версия на информационните системи трябва да се извършва, без те да спират работа.
(7) В извънредни случаи, когато технологични причини налагат това, спирането на работата на информационните системи се извършва извън работното време на органите на съдебната власт, като за това се уведомяват Висшият съдебен съвет и всички заинтересовани страни не по-късно от два работни дни преди спирането.
Раздел II
Интерфейси и протоколи за достъп
Чл. 9. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърждава изискванията към потребителските интерфейси.
(2) Уеббазираните потребителски интерфейси на информационните системи, интернет страниците и порталите на органите на съдебната власт трябва да отговарят на изискванията на WCAG 2.0 („Web Content Accessibility Guidelines 2.0“ на „World Wide Web Consortium“).
(3) Потребителските интерфейси на публичните елементи от информационните системи, интернет страниците и порталите на органите на съдебната власт трябва да прилагат адаптивен дизайн и структура (responsive web design), гарантиращи правилното визуализиране на информацията без загуба на функционалност, в случаите, когато достъпът се осъществява чрез мобилни устройства.
(4) Потребителските интерфейси по ал. 2 и 3 трябва да отговарят на следните условия:
1. да осигуряват чрез съдържанието си равнопоставеност на потребителите и органите на съдебната власт, прозрачност, достъпност и доверие при предоставяне на информация и функционалност, свързани с извършването на процесуални действия или удостоверителни изявления в електронна форма;
2. да осигуряват пълнота на информацията за извършване на процесуални действия или удостоверителни изявления в електронна форма, включително: да представят текстове, символи и изображения на достъпен език, да насочват потребителя със съответна подредба към следващите стъпки в процеса по извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма и свързани дейности и информация, както и да осигуряват улеснения за реализиране на процесуални действия и удостоверителни изявления по електронен път, включително за лица с увреждания;
3. да осигуряват времева икономичност и ефективност в процесите по извършване на процесуални действия, удостоверителни изявления и предоставяне на информация по електронен път;
4. да осигуряват удобство за узнаване на цялата необходима и полезна информация за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, включително чрез подробна помощна информация на всяка стъпка от осъществяването на отделните действия;
5. да осигуряват извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма в диалогов режим;
6. да осигуряват възможност за електронни разплащания, свързани със заплащането на дължими такси и други видове плащания във връзка с извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления.
Чл. 10. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет разработва и публикува на видно място в Единния портал за електронно правосъдие политика за достъпност на съдържанието за хора с увреждания, която:
1. отразява мерките, които органите на съдебната власт предприемат за удовлетворяване на нуждите на различните потребители и лицата с увреждания;
2. съдържа информация относно начина, по който лицата с увреждания участват в процеса на разработване и развитие на интернет страницата;
3. определя мерките и средствата за управление и поддържане на нивото на достъпност;
4. съдържа план за провеждане на тестовете за достъпност.
(2) Органите на съдебната власт са длъжни да спазват политиката за достъпност на съдържанието за хората с увреждания по ал. 1 и да я публикуват на официалните си интернет страници.
Чл. 11. Пленумът на Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт осигуряват подходящи, ефективни и достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информацията, преди заинтересованите страни да направят съответните изявления във връзка с извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления по електронен път.
Раздел III
Изисквания към интернет страниците на органите на съдебната власт
Чл. 12. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет поддържа в Единния портал за електронно правосъдие информация относно всички процесуални действия и удостоверителни изявления, извършвани от органите на съдебната власт по електронен път, в т.ч.:
1. наименование на процесуалното действие или удостоверителното изявление съгласно регистъра по чл. 3, ал. 1;
2. правното основание за процесуалното действие или удостоверителното изявление по т. 1;
3. органа на съдебна власт, който извършва процесуалното действие или удостоверителното изявление;
4. звеното в органа на съдебна власт, приемащо документите и предоставящо информация за хода на производството, неговите работно време, адрес, адреси на електронна поща и телефони за връзка;
5. изискванията за извършване на процесуалното действие или удостоверителното изявление, както и необходимите за това документи;
6. образците на формуляри, които се попълват за извършването на процесуалното действие или удостоверителното изявление;
7. информация за извършване на процесуалното действие или удостоверителното изявление по електронен път;
8. срокове;
9. държавни такси и разноски към органите на съдебната власт, основание за тяхното определяне и начините на плащане;
10. реда и сроковете за обжалване на действията на органа на съдебна власт.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет предоставя чрез Единния портал за електронно правосъдие информация относно:
1. реда, по който се подават предложения, сигнали и жалби;
2. реда, по който се подават искания за достъп до обществена информация, както и необходимите за това формуляри;
3. основните нормативни актове, свързани с дейността на органите на съдебната власт;
4. проектите на нормативни актове, изготвяни във връзка с дейността на органите на съдебната власт;
5. друга информация, предвидена в нормативен акт или в акт на Висшия съдебен съвет.
Чл. 13. (1) Органите на съдебната власт поддържат интернет страници с актуална информация и предоставят безпрепятствен, безплатен, пряк и постоянен достъп по електронен път до следната информация:
1. наименование на органа на съдебната власт;
2. адрес на органа на съдебната власт;
3. данни за кореспонденция, включително телефонен номер и адрес на електронна поща;
4. телефонен номер, на който може да се получи информация за начина на извършване на процесуалните действия в електронна форма и помощ за необходимите технически стъпки, които трябва да се предприемат за това;
5. уникален единен идентификационен код на органа на съдебната власт по Закона за регистър БУЛСТАТ;
6. данни за банкови сметки и начини за плащане по електронен път на държавни такси, разноски и други задължения към органите на съдебната власт;
7. състав, структура, район на действие и компетентност на органа на съдебна власт;
8. актуална информация за новини, прессъобщения, доклади и анализи, свързани с дейността на органа на съдебна власт;
9. информация за извършваните процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма съгласно обхвата по чл. 12, ал. 1;
10. информация за дела и преписки;
11. профил на купувача;
12. конкурси;
13. друга информация, предвидена в нормативен акт или в акт на Висшия съдебен съвет.
(2) Съдържанието на информацията по ал. 1, т. 1 – 6 задължително се поддържа и на английски език. Поддръжката на английски език на всички раздели от интернет страниците се извършва по преценка на съответния орган на съдебната власт.
Чл. 14. (1) При формиране на наименованията на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронна поща, използвани от органите на съдебната власт, се прилагат следните правила:
1. официалните домейни, използвани от съдилищата, са в домейна „justice.bg“ и „правосъдие.бг“;
2. официалните домейни, използвани от Прокуратурата на Република България, са в домейна „prb.bg“ и „прб.бг“;
3. поддомейните на „правосъдие.бг“ и „прб.бг“ са на кирилица.
(2) Интернет страниците на органите на съдебната власт трябва да са достъпни чрез домейн, формиран както чрез префикса „www“ („World Wide Web“), определен като стандарт от консорциума W3C („World Wide Web Consortium“), така и без него.
(3) Пленумът на Висшия съдебен съвет предприема необходимите правни, организационни, финансови и технически мерки за поддръжка на домейните и поддомейните по ал. 1.
Чл. 15. (1) Интернет страниците на съдилищата се основават на обща функционална и технологична платформа и са с унифицирана визия и възможности за персонализация на съдържанието, която се одобрява от пленума на Висшия съдебен съвет. Всички интернет страници на съдилищата са част от единна система за управление на съдържанието, чието администриране и защита на сигурността се осигуряват от Висшия съдебен съвет.
(2) Интернет страниците на Върховния касационен съд и Върховния административен съд могат да ползват платформи, различни от тази по ал. 1.
(3) Администрирането на съдържанието и поддържането на интернет страниците на съдилищата се извършва от лица, определени от съответните административни ръководители.
Чл. 16. (1) Интернет страниците на Прокуратурата на Република България следват унифицирана структура и общ шаблон на дизайна, който се одобрява от пленума на Висшия съдебен съвет.
(2) Интернет страниците на Прокуратурата на Република България са част от единна система за управление на съдържанието, администрирането и защитата на сигурността на която се осигуряват от администрацията на главния прокурор.
Чл. 17. (1) Интернет страниците на органите на съдебната власт отговарят на правилата за институционална идентичност и визуализация на съдържанието, определени от пленума на Висшия съдебен съвет, за реализиране на изискванията по чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 1.
(2) Правилата съдържат изисквания най-малко за следните компоненти:
1. разположение на наименованието и символите на органите на съдебната власт;
2. съдържание и поредност на елементите в менютата;
3. навигационна структура на интернет страниците;
4. изисквания към използваемостта на потребителския интерфейс, в т.ч. относно осигуряване на удобство при възпроизвеждането или локалното съхраняване на интернет страници; осигуряване на удобство по отношение на използването и достъпа до съдържанието на интернет страниците; използване и достъп до мултимедийно съдържание, включващо представяне на текст, звуци, графики, анимация и други елементи за едновременно възприятие от различните сетива на потребителя, използване на електронни препратки и при попълване на електронни формуляри и др.;
5. изисквания към достъпността на потребителския интерфейс, в т.ч. изисквания към графични елементи, използване на цветове и мултимедийни елементи за предаването на определена информация, използване на таблици, йерархична организация на съдържанието, използване на писмени знаци и символи, изисквания към оформяне на съдържанието и др.;
6. разполагане на банери с електронни препратки към други интернет страници;
7. метаданни за обработване при автоматизирано търсене, както и други метаданни за използване от външни приложения.
Чл. 18. (1) Съответствието на всяка интернет страница на органите на съдебната власт с изискванията по настоящия раздел се проверява с тестове преди публикуването й в интернет и при всяка промяна на програмния код на софтуерния продукт, с който се поддържа интернет страницата.
(2) Тестовете по ал. 1 обхващат:
1. тестове за съвместимост с използваните от лицата с увреждания помощни средства – екранни четци, синтезатори на говор, увеличители на екрана, средства за промяна на формата, средства за навигация, средства за четене чрез генериране на звук и светлинни сигнализатори, с които устройството на потребителя съобщава за настъпили определени събития (тестове за техническа достъпност);
2. експлоатационни тестове за степента на достъпност на интернет страниците, които се извършват от лица с увреждания (тестове за експлоатационна достъпност).
Чл. 19. Чрез Единния портал за електронно правосъдие се осигурява достъп и до интернет страниците на органите на съдебната власт.
Раздел IV
Изисквания за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
Чл. 20. (1) Извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления се реализира в електронна среда, която обхваща:
1. Единния портал за електронно правосъдие;
2. Комуникационните компоненти и информационните системи на органите на съдебната власт;
3. Специализираната среда за съхранение на електронни преписки и електронни дела по чл. 53 от Наредба № 5 от 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация (ДВ, бр. 47 от 2017 г.); и
4. Специализираната среда за съхранение на електронни доказателства и доказателствени средства по чл. 57 от Наредба № 5 от 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация.
(2) Електронната среда организира и съхранява информация за всички извършени процесуални и удостоверителни изявления, както и всички документи, свързани с тях, по начин, недопускащ изменението им.
(3) Съхраняваната информация по ал. 2 включва най-малко:
1. дата и час на създаване;
2. потребител, извършил процесуалното действие или удостоверителното изявление или създал електронен документ;
3. електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент № (ЕС) 910/2014 за удостоверяване на точното време на извършване на всяко процесуално действие и удостоверително изявление и документ, установяващ завършването им;
4. история на промените.
(4) Електронната среда осигурява най-малко:
1. сигурна връзка между компонентите на електронната среда;
2. достъп на оторизирани потребители до информация за процесуалните действия, удостоверителни изявления и свързани с тях електронни документи;
3. събиране на данни за заявителя на процесуалното действие или удостоверителното изявление по служебен път от първичния администратор на данните;
4. възможност за автоматизирано извличане на информация за обстоятелства във връзка с извършване на процесуалното действие или удостоверителното изявление от други информационни системи по електронен път в случаите, в които е осигурена техническа възможност за това;
5. функционалност, гарантираща, че от заявител на процесуалното действие или удостоверителното изявление, действащ в лично качество, не се изисква да прикачва сканирани документи или електронни документи, подписани предварително с квалифициран електронен подпис, в случаите, в които закон изисква декларирането на определени обстоятелства; декларирането на обстоятелства се извършва като част от процеса по заявяване на процесуалното действие или удостоверителното изявление чрез визуализиране на персонализиран електронен шаблон на изискуемата декларация и подходящ навигационен елемент за изрично потвърждаване на декларацията;
6. стъпките и полетата за попълване на електронния формуляр по чл. 26, ал. 2 да не са повече от минимално необходимите за извършването на съответното процесуално действие или удостоверително изявление.
(5) Достъпът до средата за лица – страни в процеса или техни процесуални представители, се реализира чрез Единния портал за електронно правосъдие.
Чл. 21. Процесуалните действия и удостоверителните изявления в електронна форма се извършват в електронната среда по чл. 20, отговаряща на следните минимални изисквания:
1. предоставя възможност за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления съгласно действащите процесуални закони;
2. осигурява удобен за употреба унифициран потребителски интерфейс;
3. осигурява проследяемост и контрол от оторизирани потребители на извършените процесуални действия и удостоверителните изявления;
4. позволява отразяването на процесуални действия и създаването на удостоверителни изявления посредством електронни формуляри;
5. осигурява подписването на изявления в електронна форма с квалифициран електронен подпис.
Чл. 22. (1) Заявление за извършване на процесуално действие или удостоверително изявление в електронна форма може да се подава през публично достъпен потребителски интерфейс или по друг начин при наличие на съответна технологична възможност.
(2) При технологична невъзможност на информационна система за приемане на заявление за извършване на определено процесуално действие или удостоверително изявление се допуска електронно заявяване чрез попълване на електронен документ с неструктурирано съдържание във формати, съгласно изискванията на настоящата наредба, и изпращането му на адрес на електронна поща по реда на чл. 27.
(3) Всеки орган на съдебната власт оповестява чрез официалната си интернет страница и чрез Единния портал за електронно правосъдие официалните адреси на електронна поща, на които могат да се изпращат електронни документи в случаите по ал. 2.
(4) Заявление може да се подаде и чрез пълномощник, което се указва при заявяване на услугата. Подаващият заявлението прилага електронен образ на съответния документ за упълномощаване.
(5) Когато заявлението се подава от пълномощник чрез електронно овластяване по Закона за електронната идентификация, пълномощно не се прилага.
Чл. 23. (1) Заявлението се счита за получено от органа на съдебната власт в момента на постъпване в информационната му система.
(2) На заявителя се дава възможност да разглежда подадените от него заявления.
(3) Документите, подадени по електронен път, се приемат от лица, определени от административните ръководители на съответните органи на съдебната власт.
Чл. 24. (1) Когато нормативен акт не изисква установяване на авторство на изявления за нуждите на предоставяне на процесуално действие или удостоверително изявление в електронна форма, проверка за авторство не се извършва.
(2) Интегритетът на предаваните данни през интернет чрез уеббазирани потребителски интерфейси се осигурява чрез използване на протокол HTTPS, като за установяване на криптирана връзка с потребителя се използва протокол TLS (Transport Layer Security – Сигурност на транспортния слой), версия 1.1 или по-висока, дефиниран в Препоръка RFC 4346, приета от IETF (The Internet Engineering Task Force – Целева група за интернет инженеринг).
(3) Интегритетът на предаваните данни през интернет чрез програмни интерфейси се осигурява чрез използване на протокол HTTPS, като за установяване на криптирана връзка с потребителя се използва протокол TLS (Transport Layer Security – Сигурност на транспортния слой), версия 1.2 или по-висока, дефиниран в Препоръка RFC 5246, приета от IETF (The Internet Engineering Task Force – Целева група за интернет инженеринг).
Чл. 25. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет изгражда и поддържа система за сигурно електронно връчване като част от Единния портал за електронно правосъдие, чрез която се извършва сигурно електронно връчване на документи, свързани с извършваните процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма.
(2) Електронните документи, които подлежат на връчване, са документи – резултат от изпълнение на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, както и други документи или актове, при които връчване или съобщаване се изисква от закон.
(3) Системата за сигурно електронно връчване трябва да:
1. отговаря на изискванията на чл. 3, т. 36 от Регламент № (ЕС) 910/2014;
2. осигурява програмен интерфейс, чрез който друга информационна система на органите на съдебната власт може да изпрати електронен документ за връчване след посочване на необходимите данни на получателя;
3. известява автоматизирано по електронен път информационната система на органите на съдебната власт, която е изпратила електронен документ за връчване, след успешното му връчване;
4. приема за успешно връчен само документ, който е бил изтеглен чрез електронна препратка от получателя, след като се е идентифицирал по реда на Закона за електронната идентификация;
5. удостоверява точното време на всяко действие в системата чрез електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент № (ЕС) 910/2014.
Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО И ИЗПРАЩАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ОТ ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Раздел I
Начини за подаване на електронни изявления и електронни документи и формати, на които трябва да отговарят електронните документи, приемани от органите на съдебната власт
Чл. 26. (1) Подаването на електронни документи, свързани с извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, се реализира в нормативноустановената за съответното действие форма и се осъществява чрез Единния портал за електронно правосъдие през личния потребителски профил на заявителя на процесуалното действие или удостоверителното изявление.
(2) Електронни изявления към органите на съдебната власт се извършват чрез попълване и изпращане на специализирани електронни формуляри по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 5 от 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация за съответното процесуално действие или удостоверително изявление.
(3) Електронните документи, свързани с иницииращия електронен формуляр, както и тези, представляващи доказателства в електронна форма, се прикрепят като прикачени файлове в Единния портал за електронно правосъдие.
Чл. 27. (1) По изключение се допуска подаването на електронни документи:
1. чрез електронна поща – до обявения адрес на електронна поща на съответния орган на съдебната власт;
2. на външен носител – оптичен, магнитен или друг носител, по ред, установен с решение на пленума на Висшия съдебен съвет.
(2) При подаване на документите по ал. 1, т. 2 преди обработката им задължително се извършва проверка за злонамерен софтуер, както и за максимално допустим размер на прикачения електронен документ.
(3) След пренасяне на съдържанието на подаваните електронни документи в информационната система на органа на съдебната власт външният носител по ал. 1, т. 2 се връща на приносителя.
(4) Доказателства, които не могат да се предоставят в електронна форма, се представят в автентичния им вид и се прилагат към производствата съгласно действащите процесуални норми. Регистрацията на тези доказателства се осъществява по реда на чл. 22, ал. 1, т. 5 от Наредба № 5 от 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация.
Чл. 28. (1) При подаване на електронни документи се извършват следните проверки:
1. проверка дали към електронния формуляр по чл. 26, ал. 2 са приложени документи във форматите по чл. 30 и 31;
2. дали подаденият електронен формуляр по чл. 26, ал. 2 съдържа уникален идентификатор на автора;
3. проверка дали изявлението е направено от името на титуляря;
4. проверка за злонамерен софтуер;
5. проверка на валидността на удостоверението за квалифициран електронен подпис или квалифициран електронен печат.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват автоматизирано и приключват с изпращане на отговор до заявителя на процесуалното действие или удостоверителното изявление, че електронният формуляр е успешно приет. При констатиран проблем по време на проверката до заявителя се връща автоматично съобщение, че електронният формуляр не е приет, като се посочва кратко описание на възникналия проблем.
Чл. 29. (1) Отговорност на заявителя на процесуалното действие или удостоверителното изявление е правилното попълване на електронния формуляр и прикрепянето на придружаващите го електронни документи.
(2) Рискът от грешки при предаване на изявлението по ал. 1 към органа на съдебната власт е за заявителя.
Чл. 30. (1) Електронните документи могат да бъдат със структурирано и с неструктурирано съдържание и трябва да използват отворени формати.
(2) Електронните документи със структурирано съдържание са електронни документи, които имат предварително дефинирана структура посредством общоприет стандарт, който е одобрен от пленума на Висшия съдебен съвет.
(3) При автоматизиран обмен между информационните системи на органите на съдебната власт и на изпълнителната власт електронните документи със структурирано съдържание следва да отговарят на изискванията на протокола по чл. 18, ал. 1 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
(4) Електронните документи с неструктурирано съдържание са всички електронни документи извън тези по ал. 2.
(5) За текстови документи, електронни таблици и презентационни документи се използва формат ISO/IEC 26300 – OASIS Open Document Format for Office Application, с кодировка за текстови документи UTF-8 или Code Page 1251 Windows Cyrillic, освен ако няма обоснована технологична необходимост от друг формат.
Чл. 31. (1) Допуска се приемането на следните файлови формати на електронни документи с неструктурирано съдържание:
1. файлови формати по чл. 30, ал. 5, които имат възможност да включат в себе си електронен подпис;
2. файлови формати, които нямат възможността да включат в себе си електронен подпис, одобрени от пленума на Висшия съдебен съвет;
3. файлови формати, подписани и свързани с квалифициран електронен подпис посредством „PKCS#7“ и „ATS“ с включено съдържание на файла:
а) „jpeg“ (Joint Photographic Experts Group);
б) „tiff“ (Tagged Image File Format);
в) „png“ (Portable Network Graphics);
г) „gif“ (Graphics Interchange Format);
д) „mp3“ (ISO/IEC 13818-3:1995);
е) „wma“ (Windows Media Audio);
ж) „avi“ (Audio Video Interleave);
з) „mp4“ (ISO/IEC 14496);
и) „mpeg“ (Moving Picture Experts Group);
к) „wmv“ (Windows Media Video).
(2) Допустимо е подписване на файл с вграден електронен подпис, когато тази функционалност се поддържа от съответния формат, или чрез прикачен електронен подпис по стандарти „PKCS#7“ и „ATS“.
(3) При файлови формати, при които се използва компресия, не се допуска загуба на информация, водеща до промяна на изходната информация.
(4) Електронни документи не могат да се изпращат в криптиран вид.
Раздел II
Начини за изпращане на електронни изявления и електронни документи от органите на съдебната власт и формати на изходящите електронни документи
Чл. 32. (1) За приемане на електронни изявления и електронни документи от органи на съдебната власт се изисква изразено изрично писмено съгласие на лицето, заявило извършване на процесуално действие в електронна форма.
(2) Писмено изразяване на съгласие за получаване на електронни изявления и електронни документи от органите на съдебната власт се извършва чрез:
1. попълването на електронен формуляр в Единния портал за електронно правосъдие, подписан с квалифициран електронен подпис;
2. попълването на формуляр на хартиен носител в регистратурата на орган на съдебната власт, подписан и подаден собственоръчно от заявителя или чрез упълномощено от него лице.
(3) Съгласието по ал. 2, т. 1 се счита за получено от орган на съдебната власт от момента на постъпване в информационната му система, удостоверен чрез електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент № (ЕС) 910/2014.
(4) Съгласието по ал. 1 може да се отнася до получаване на електронни изявления и електронни документи за конкретно дело, за всички дела, по които лицето е страна, както и за една или повече инстанции.
(5) Гражданите и организациите, изразили писмено съгласие за получаване на електронните изявления и електронни документи от органите на съдебната власт по реда на ал. 2, са длъжни да посочат адрес на електронна поща.
Чл. 33. Лицето, заявило извършването на процесуално действие в електронна форма, е длъжно да приема електронните изявления и електронните документи от органите на съдебната власт за резултата от извършените автоматизирани проверки по чл. 28, ал. 1.
Чл. 34. (1) Гражданите и организациите достъпват електронните изявления и електронните документи на органите на съдебната власт на електронен адрес, позволяващ автоматизираното изпращане на електронни съобщения съгласно общоприет стандарт.
(2) Електронен адрес по ал. 1 може да бъде:
1. адрес на програмен интерфейс, одобрен по реда на чл. 360б, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
2. адрес в рамките на системата за сигурно електронно връчване по чл. 25;
3. част от Единния портал за електронно правосъдие.
(3) Информационните системи, обслужващи електронния адрес по ал. 1, трябва да отговарят на следните условия:
1. да осигуряват пълнота на предаваното от органите на съдебната власт електронно изявление и свързаните с него електронни документи;
2. да предоставят възможност за удостоверяване получаването на електронното изявление посредством прилагането на услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014;
3. да предоставят възможност за получаване на електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис;
4. да дават възможност за обмен на прикачени електронни документи.
Чл. 35. (1) Връчването на електронните изявления и електронните документи от органите на съдебната власт се извършва чрез изпращане на съобщение на адреса на електронна поща по чл. 32, ал. 5, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационните системи, обслужващи електронния адрес по чл. 34, ал. 1.
(2) Изявленията и документите по ал. 1 се смятат за връчени с изтеглянето им от получателя след успешната му идентификация по реда на Закона за електронната идентификация или по друг ред, определен от пленума на Висшия съдебен съвет.
(3) Когато получателят не е изтеглил документ по реда, описан в ал. 1, в срок пет работни дни от изпращане на съобщението по ал. 1, документът се връчва по ред, определен с приложимия процесуален закон.
(4) Връчването може да се удостоверява и от доставчик на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.
Чл. 36. (1) Получателят на електронни изявления и електронни документи от органите на съдебната власт е длъжен да съобщи на органите на съдебната власт всички промени в заявените обстоятелства относно представителната власт, съгласието за приемане на електронни изявления и адреса на електронна поща по чл. 32, ал. 5. Промяната има действие от момента на съобщаването.
(2) Съгласието за получаване на електронните изявления и електронните документи от органите на съдебната власт може да бъде оттеглено по всяко време чрез:
1. попълването на електронен формуляр в Единния портал за електронно правосъдие, подписан с квалифициран електронен подпис;
2. попълването на формуляр на хартиен носител в регистратурата на орган на съдебната власт, подписан и подаден собственоръчно от заявителя или чрез упълномощено от него лице.
Чл. 37. Държавните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, получават електронните изявления и електронните документи от органите на съдебната власт във връзка с извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма по реда на чл. 32 – 36.
Чл. 38. (1) Електронните документи, издавани от органите на съдебната власт, могат да бъдат със структурирано и с неструктурирано съдържание във вида, определен по чл. 30, и да използват отворени формати, които имат възможност да включат в себе си електронни подписи, използвани от органите на съдебната власт съгласно Правилника за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт.
(2) За документите по ал. 1 се използва формат ISO/IEC 26300 – OASIS Open Document Format for Office Application, с кодировка за текстови документи UTF-8 или Code Page 1251 Windows Cyrillic, освен ако няма обоснована технологична необходимост от друг формат.
(3) При файлови формати, при които се използва компресия, не се допуска загуба на информация, водеща до промяна на изходната информация.
Раздел IІІ
Подаване на документи на хартиен носител
Чл. 39. (1) Изявленията и актовете, подавани до органите на съдебната власт на хартиен носител, както и всички документи и информация на хартиен носител се въвеждат в информационните системи на органите на съдебната власт чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им, чрез сканиращо устройство.
(2) Съдебният служител извършва проверка за пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания оригинал. Удостоверяването се извършва чрез полагане на подпис на служителя върху иницииращия документ по ал. 1 на хартиен носител, а на въведените електронни образи – чрез подписването им с електронен подпис на служителя.
(3) Представените документи и носителите на информация се връщат на подателя незабавно след въвеждането им в информационната система на органа на съдебната власт.
(4) При установяване на технологична невъзможност за снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането му, хартиените документи се приемат във вида, в който са представени, и тези обстоятелства се отбелязват в информационните системи на органите на съдебната власт.
Чл. 40. Снетите електронни образи по чл. 39, ал. 1 се съхраняват като електронни документи във файлов формат „pdf“ (Adobe Portable Document Format) с подходяща резолюция на изображението, гарантираща възпроизвеждането им, без да се допускат загуби, водещи до промяна на изходната информация.
Чл. 41. (1) Завеждането и движението на хартиените документи в случаите по чл. 39, ал. 4 се извършват по реда на Правилника за администрацията в съдилищата, Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и съответните процесуални закони.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се отбелязват в информационните системи на органите на съдебната власт.
Глава пета
НАЧИНИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА
Чл. 42. (1) Органите на съдебната власт са длъжни да приемат плащания на държавни такси, разноски и други задължения към тях чрез електронни платежни инструменти, включително банкови карти, в съответствие със Закона за платежните услуги и платежните системи.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет осигурява възможност за извършване на плащания на държавни такси, разноски и други задължения към органите на съдебната власт по електронен път през Единния портал на електронно правосъдие.
(3) Не се допуска нареждане на плащане към орган на съдебната власт без посредничеството на доставчиците на платежни услуги по ал. 1.
(4) Плащането се счита за извършено, когато органът на съдебна власт получи потвърждение от информационната система на съответния електронен платежен инструмент по ал. 1.
Чл. 43. Търговските банки, клоновете на чуждестранните банки и системните оператори на платежни системи са длъжни да изпращат на органа на съдебната власт уведомление за всяко наредено към него плащане, както и за всяко отменено нареждане за плащане, независимо от начина на плащане.
Чл. 44. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет чрез Единния портал за електронно правосъдие поддържа електронна услуга, чрез която за всяко заявено през Единния портал за електронно правосъдие процесуално действие или удостоверително изявление по чл. 2, ал. 1 се генерира уникален идентификатор за дължимата държавна такса, разноски и друго задължение към органа на съдебната власт.
(2) В основанието за всяко плащане до орган на съдебната власт се използва уникалният идентификатор по ал. 1, генериран през Единния портал за електронно правосъдие.
Чл. 45. Пленумът на Висшия съдебен съвет поддържа чрез Единния портал за електронно правосъдие приложение-калкулатор, даващо възможност за изчисляване размера на дължимите държавни такси, свързани с извършване на процесуални действия, включително да създават формализиран документ, съдържащ подробни данни за изчисленото плащане.
Глава шеста
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
Раздел I
Информационна сигурност
Чл. 46. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет координира дейностите за постигане на мрежова и информационна сигурност на използваните от органите на съдебната власт информационни системи.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет обезпечава необходимото софтуерно и хардуерно осигуряване за реализиране на дейностите по ал. 1.
Чл. 47. (1) С решение на пленума на Висшия съдебен съвет се приемат правила за мрежова и информационна сигурност на информационни системи и за видовете информационен обмен, който се извършва между тях, в органите на съдебната власт.
(2) Правилата по ал. 1 се изготвят по модела на системите за управление на информационната сигурност, регламентиран с изискванията на международния стандарт ISO 27001, и включват като минимум изисквания за:
1. организацията на управлението на информационната сигурност, включително разпределение на отговорности, провеждане на периодични прегледи на информационната сигурност, структура и дейности по осъществяването на контрол;
2. управлението на информационните активи, включително изисквания за подходящо стопанисване на информационните активи с оглед сигурността и работоспособноста им, тяхното използване по начините и предназначението, за което са предвидени, и опазването на правата на интелектуална собственост;
3. сигурността на човешките ресурси, включително изисквания за осигуряване на разбиране на отговорностите във връзка с информационната сигурност от страна на служителите на органите на съдебната власт и тяхното реализиране и регламентиране на действията при започване/прекратяване на трудовоправни взаимоотношения;
4. физическата сигурност, включително мерки за осигуряването на подходяща физическа среда за нормалното функциониране на активите и запазване на сигурността на информацията, предотвратяване на неоторизиран физически достъп, сигурност при бракуване и движение на активи;
5. управлението на операциите и мониторинг на изпълнението, включително мерки за осигуряване на необходимата сигурност на информацията при извършване на регулярните дейности и проактивно поддържане на инфраструктурата, регламентиране нивата на защита на информацията, записване на действията на потребителите с цел одитно проследяване;
6. контрола на достъпа до информационните активи, включително принципи за осъществяване на достъпа, използване и управление на потребителски профили и регламентиране на администраторски достъп;
7. управлението на непрекъсваемостта на работните процеси, включително изготвяне на план за осигуряване на непрекъсваемост на работните процеси и архивиране на информацията;
8. управлението на инцидентите по информационната сигурност, включително регламентиране на система за откриване, докладване и анализ на събития, свързани с информационната сигурност;
9. взаимоотношенията с външни организации, включително гарантирането на сигурността на информацията, до която имат достъп външни институции.
Чл. 48. (1) Административните ръководители на органите на съдебната власт отговарят за мрежовата и информационната сигурност в органите на съдебната власт, които ръководят.
(2) Всеки административен ръководител на орган на съдебната власт определя служител или административно звено, отговарящо за мрежовата и информационната сигурност.
(3) Служителите по ал. 2 се определят въз основа на техните професионални качества и експертни познания в областта на информационните технологии и практиките в областта на внедряване и наблюдение на политики за сигурност, мрежови системи и протоколи за сигурност, софтуерни и хардуерни решения за сигурност, практики в разработването на процедури за сигурност и инфраструктура и разработване и изготвяне на политики за информационна сигурност и способността им да изпълняват задачите, посочени в ал. 4.
(4) Функциите на служителя или на звеното по мрежова и информационна сигурност се определят с правилата по чл. 47, ал. 1 и включват най-малко:
1. изготвяне и актуализиране на процедурите и експлоатационните документи по информационната сигурност;
2. изпълняване на възложените процедури за сигурност;
3. периодично консултиране на административния ръководител и потребителите по въпросите на информационната сигурност;
4. осигуряване на достъп на потребителите до информационните ресурси в съответствие с предоставените им права;
5. осъществяване на пряк контрол по отношение на изпълнението на мерките и процедурите за сигурност, в т.ч.:
а) проследяване спазването на мерките и процедурите за сигурност;
б) проследяване правилното функциониране на механизмите за сигурност;
в) управление, наблюдаване и анализиране на свързаните със сигурността одитни записи;
6. участие в установяването на обстоятелствата, свързани с компрометиране на сигурността на информационните системи, мрежовите ресурси и хардуерното оборудване;
7. изготвяне на списък от заплахи и потенциални рискове за съответната администрация и ежегодното му актуализиране;
8. изготвяне на доклади и анализи за настъпили инциденти, засягащи мрежовата и информационната сигурност, и изготвяне на предложения за конкретни действия за компенсиране на последствията и предотвратяване на други подобни инциденти.
Чл. 49. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет отговаря за непрекъснатото повишаване квалификацията на служителите по чл. 48, ал. 2 за изпълнение на възложените им задачи и периодично организира сертификационни обучения в областите внедряване и наблюдение на политики за сигурност, мрежови системи и протоколи за сигурност, софтуерни и хардуерни решения за сигурност, практики в разработването на процедури за сигурност и инфраструктура и разработване и изготвяне на политики за информационна сигурност.
(2) Обученията по ал. 1 следва да се провеждат не по-малко от веднъж годишно.
Раздел II
Oперативна съвместимост и сигурен обмен
Чл. 50. (1) При обмен на електронни документи помежду си органите на съдебната власт са длъжни да използват електронната среда по чл. 20 и общи стандарти и протоколи.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат за Единната информационна система за противодействие на престъпността и други информационни системи, функционирането на които е изрично регламентирано с нормативен акт.
Чл. 51. (1) Стандартите и протоколите за обмен на електронни документи се одобряват:
1. от пленума на Висшия съдебен съвет – за информационни системи, различни от Единната информационна система за противодействие на престъпността;
2. от Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността – за Единната информационна система за противодействие на престъпността.
(2) Стандартите по ал. 1 включват:
1. изисквания за оперативна съвместимост на данните и техните формализирани описания, за които органите на съдебната власт са първичен администратор;
2. изисквания за оперативна съвместимост на структурата на електронните документи;
3. изисквания към протоколите за обмена и сигурността на информацията.
Чл. 52. Пленумът на Висшия съдебен съвет организира относимите вписвания на общите изисквания към информационните системи на органите на съдебната власт в следните регистри за оперативна съвместимост:
1. Регистър на регистрите, воден от Държавна агенция „Електронно управление“ по чл. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
2. Регистър на информационните обекти, воден от Държавна агенция „Електронно управление“ по чл. 3 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
3. Регистър на стандартите, воден от Държавна агенция „Електронно управление“ по чл. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
4. Регистър на процесуалните действия и удостоверителните изявления по чл. 3 от настоящата наредба;
5. Регистър на информационните ресурси в органите на съдебната власт по чл. 56 от настоящата наредба;
6. Регистър на технологичните стандарти и регламенти на Единната информационна система за противодействие на престъпността.
Чл. 53. (1) Органите на съдебната власт осъществяват комуникация с лицата, осъществяващи публични функции, с организациите, предоставящи обществени услуги, и с административните органи, вписани в Административния регистър към Администрацията на Министерския съвет, съгласно стандарти, описани в Регистъра на стандартите.
(2) При комуникация с информационни системи, поддържани от лицата, осъществяващи публични функции, от организациите, предоставящи обществени услуги, и от административните органи, вписани в Административния регистър към Администрацията на Министерския съвет, органите на съдебната власт използват формализирани описания на данните, вписани в Регистъра на информационните обекти.
(3) Формализираните описания на данните, които подлежат на задължително унифициране, са:
1. име на физическо лице – собствено име на физическо лице, бащино и фамилно име; ако някое от имената е съставно, вписват се всичките имена;
2. идентификатор на физическо лице – единен граждански номер или личен номер на чужденец, а когато физическото лице не е регистрирано в България – дата на раждане, място на раждане и номер на паспорт или друг личен документ;
3. наименование на юридическо лице;
4. идентификатор на юридическото лице, съответно едноличния търговец – код по БУЛСТАТ на юридическото лице или ЕИК на вписано в Търговския регистър търговско дружество или кооперация, а в случаите на чуждестранно юридическо лице – уникален номер или други данни съгласно националното законодателство;
5. наименование на клона на юридическото лице, регистриран по българското законодателство;
6. идентификатор на клона на юридическото лице – ЕИК по БУЛСТАТ на клона на юридическото лице или ЕИК на вписан в Търговския регистър клон на чуждестранен търговец;
7. адрес;
8. телефонен номер;
9. електронен адрес;
10. други, определени от пленума на Висшия съдебен съвет съгласувано с председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
Чл. 54. (1) Органите на съдебната власт са длъжни да извършват сигурен обмен на електронни документи по реда на Закона за електронното управление с лицата, осъществяващи публични функции, с организациите, предоставящи обществени услуги, и с административните органи, вписани в Административния регистър, поддържан от Администрацията на Министерския съвет.
(2) Обменът на електронни документи, съдържащи електронни изявления, между органите на съдебната власт и лицата, осъществяващи публични функции, с организациите, предоставящи обществени услуги, и с административните органи, вписани в Административния регистър, поддържан от Администрацията на Министерския съвет, се извършва по технически протокол по чл. 18, ал. 1 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Глава седма
КОНТРОЛ
Чл. 55. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет осъществява контрол по изпълнението на наредбата.
(2) За целите на реализиране на контролната дейност по ал. 1 Висшият съдебен съвет поддържа Регистър на информационните ресурси в органите на съдебната власт.
Чл. 56. (1) Регистърът на информационните ресурси в органите на съдебната власт по чл. 55, ал. 2 е електронна база данни, съдържаща данни за всички информационни ресурси на съдебната власт, в т.ч. хардуер, включително сървъри, настолни и мобилни компютри и устройства, мрежово оборудване, софтуер и софтуерни лицензи.
(2) За всеки хардуерен и мрежови информационен ресурс се поддържат най-малко следните метаданни:
1. вид;
2. марка и модел;
3. продуктов номер;
4. сериен номер;
5. производител;
6. доставчик;
7. година на производство;
8. година на закупуване;
9. срок на гаранционна поддръжка;
10. история и условията на гаранционната и извънгаранционната поддръжка;
11. цена на придобиване.
(3) За всеки разработен за нуждите на органите на съдебната власт софтуер се поддържат най-малко следните метаданни:
1. фирма-разработчик или отдел (вътрешен изпълнител);
2. изходен код;
3. година на изграждане;
4. срок на гаранционна поддръжка;
5. история и условия на гаранционната и извънгаранционната поддръжка;
6. интеграции с други информационни системи, в т.ч. обхват и формат на обменяните данни, условия на интеграцията, изходен код на разработените комуникационни модули и др.;
7. версия;
8. договори за разработка и надграждане;
9. други, свързани със софтуера информационни ресурси, в т.ч. техническа документация, ръководства за работа и др.;
10. цена;
11. разходи за извънгаранционна поддръжка.
(4) За всеки вид лицензиран софтуерен продукт се поддържат най-малко следните данни:
1. разработчик;
2. доставчик;
3. срок;
4. използвана и максимална възможна версия;
5. условия за ползване;
6. брой закупени лицензи;
7. тип на лицензирането (на процесор, на ядро, на работна станция, на инсталация и др.);
8. единична цена.
(5) Годишните планове за обновяване на информационните ресурси за всеки от видовете по ал. 2 – 4, като за годишния план за всеки ресурс или група ресурси се вписва:
1. планираният месец на обновяване;
2. причината за обновяване;
3. планираният бюджет.
(6) Регистърът се съхранява безсрочно.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „злонамерен софтуер“ означава софтуер, проектиран да прониква и да се изпълнява в дадена компютърна система или компютърна мрежа без знанието или против волята на потребителя и който привежда компютърните системи или компютърните мрежи в нежелани от ползващите ги състояния или чрез който се осъществяват нежелани резултати.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 360е, ал. 1 във връзка с чл. 360л, ал. 3 и чл. 360м, ал. 3 от Закона за съдебната власт и е приета с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по т. 6 от протокол № 25 от 3.08.2017 г.
§ 3. Информационните системи, използвани от органите на съдебната власт, следва да се приведат в състояние да комуникират помежду си и с Единния портал за електронно правосъдие в сроковете, предвидени в § 216, ал. 1 и § 219 от Закона за съдебната власт.
§ 4. Органите на съдебната власт може да извършват действията по чл. 39 – 41 от настоящата наредба в сроковете, предвидени в § 216, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при технологична и техническа готовност на съответния орган и решение на пленума на Висшия съдебен съвет.
§ 5. В сроковете, предвидени в § 229, т. 4 от Закона за съдебната власт, информационните системи, използвани от органите на съдебната власт, следва да се приведат в състояние да комуникират и извършват сигурен обмен на електронни документи с лицата, осъществяващи публични функции, с организациите, предоставящи обществени услуги, и с административните органи, вписани в Административния регистър, поддържан от Администрацията на Министерския съвет, по чл. 53 – 54 от настоящата наредба.
§ 6. В срок до 1 август 2018 г. за идентификация на физически лица, освен по реда на Закона за електронната идентификация и други методи, определени със закон, може да се прилага и прочитане на личен идентификатор от квалифициран електронен подпис.
§ 7. Достъпът до информационните системи на органите на съдебната власт и Единния портал за електронно правосъдие по реда на Закона за електронната идентификация влиза в сила от 1 януари 2019 г.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Представляващ ВСС: Димитър Узунов
6003