Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 56, от дата 11.7.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.25


Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

 

Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (обн., ДВ, бр. 98 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 2, т. 11 преди думата „специалностите“ сe добавя „геодезия и“.
§ 2. В чл. 8, ал. 2, т. 4, буква „д“ думите „удостоверение за положен изпит по чл. 43, ал. 1, т. 3, буква „в“ се заменят с „удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 5“.
Заключителнa разпоредбa
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Николай Нанков
4874