Министерски съвет
брой: 53, от дата 4.7.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 128 от 29 юни 2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
ОТ 29 ЮНИ 2017 Г.
за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. За средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.
Чл. 2. За средищно училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование се определя държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование – начално, основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.
Чл. 3. (1) Списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.
(2) Предложенията по ал. 1 се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката.
(3) Предложението по ал. 1 съдържа:
1. наименование и адрес на детската градина или училището;
2. мотиви за необходимостта от включване на детската градина или училището в Списъка на средищните детски градини и училища;
3. сведение за броя на обучаваните деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от населените места, в които няма детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас;
4. информация за маршрутите на пътуване, състоянието и вида на пътната мрежа.
(4) За училищата предложението по ал. 1 съдържа и:
1. информация за възможностите за осигуряване на целодневна организация на учебния ден;
2. информация за възможностите за осигуряване на обедното хранене.
Чл. 4. Към министъра на образованието и науката се създава междуведомствена комисия с представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и на Националното сдружение на общините в Република България, която прави оценка на внесените предложения по чл. 3, ал. 1, извършва преглед на действащия списък съобразно критериите по чл. 1 и 2 и прави предложения за актуализирането му.
Чл. 5. (1) За пътуващите деца и ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и за всички други деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от I – XII клас включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близката детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно.
(2) Транспортът по ал. 1 се организира от директора или от кмета на общината в съответствие със Закона за автомобилните превози и се финансира в съответствие с Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 51 от 2015 г.).
(3) Със заповед на директора на детската градина или на училището или на кмета на общината се определят лица за придружаване на децата и на учениците от I – IV клас по време на транспортирането до най-близкото средищно училище или до най-близката средищна детска градина и обратно.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 51 от 2015 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета“ се заменят с „по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование“.
2. В чл. 19 т. 8 се изменя така:
„8. децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от I – XII клас включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, осъществяващи обучение в съответната група или в съответния клас, с осигурен безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.“
3. В чл. 77, ал. 2 думите „съответния регионален инспекторат по образование“ се заменят със „съответното регионално управление на образованието“.
4. В приложение № 4 към чл. 13, ал. 1, в наименованието думите „до 16-годишна възраст“ се заличават.
5. В приложение № 12 към чл. 67, ал. 3 думите „до 16-годишна възраст“ се заличават, а думите „чл. 26 от Закона за народната просвета“ се заменят с „чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование“.
§ 2. Отменя се Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г., бр. 3, 12 и 97 от 2010 г., бр. 60 и 97 от 2011 г., бр. 18 и 84 от 2012 г., бр. 17, 62 и 97 от 2013 г., бр. 92 от 2014 г. и бр. 43, 86 и 90 от 2015 г.).
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 53, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4792