Министерски съвет
брой: 44, от дата 2.6.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 100 от 31 май 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 31 МАЙ 2017Г.
за приемане на Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.
Чл. 2. Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 е първостепенен разпоредител с бюджет.
Чл. 3. Във връзка с правомощията на министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 дейностите до края на 2017г., свързани с координацията за подготовката и провеждането на председателството, заложени в бюджетна програма „Други дейности и услуги“ по бюджета на Министерския съвет в програмен формат за 2017г., да се включат по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 към област на Политика „Подготовка и провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.“ със съответната бюджетна програма „Подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018г.“.
Чл. 4. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017г. в общ размер 3 000,0 хил. лв., в т. ч. разходи за персонал 1 818,0 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез:
1. преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет за 2017г. – 925,0 хил. лв.;
2. намаление на разходите за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г. по бюджета на Министерския съвет за 2017г., по бюджетна програма „Други дейности и услуги“ – 2 075,0 хил. лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017г. по Политика „Подготовка и провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.“, бюджетна програма „Подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018г.“.
(4) Със сумата 1 182,0 хил. лв. да се увеличат следните показатели по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017г.:
1. максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017г.;
2. максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017г.
Чл. 5. (1) Със сумата 2 075,0 хил. лв. да се намалят разходите по бюджета на Министерския съвет за 2017г. по бюджетна програма „Други дейности и услуги“.
(2) Със сумата 657,0 хил. лв. да се намалят показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г.
Чл. 6. (1) Главният секретар на Министерския съвет и министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2017г. и да уведомят министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 4, ал. 2 промени по централния бюджет за 2017г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Преобразува чрез вливане Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г. в Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.
(2) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от преобразувания център се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
(3) Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 поема активите, пасивите, архива, както и другите права и задължения на Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г.
§ 2. Недвижимите имоти и движимите вещи на Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г. се ползват от Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за изпълнение на функциите на министерството до предоставянето им при условията и по реда на Закона за държавната собственост.
§ 3. Всички открити от директора на Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г. и непрекратени към момента на влизането в сила на постановлението процедури по Закона за обществените поръчки се довършват от министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.
§ 4. Отменя се Устройственият правилник на Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г., приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2016г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2016г.; изм., бр. 97 от 2016г.).
§ 5. Отменя се Постановление № 171 на Министерския съвет от 2016г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2016г.; изм., бр. 97 от 2016г.).
§ 6. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2017г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г. и на допълнителни разходи за 2017г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2017г.; изм., бр. 39 от 2017г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 числото „14 341 000“ се заменя с „8 000 000“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г. да се увеличат, както следва:
1. максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017г. – с 9 000 000 лв.;
2. максималният ангажимент на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017г. – с 8 000 000 лв.“
2. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Със сумата 6 341 000 лв. по пореден № 2а от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017г. по Политика „Подготовка и провеждане на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“, бюджетна програма „Подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018г.“.
(2) Да се увеличат следните показатели по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017г.:
1. максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017г. – с 15 777 000 лв.;
2. максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017г. – с 6 341 000 лв.“
3. В чл. 10 след думите „главният секретар на Министерския съвет“ се добавя „министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“ и се поставя запетая.
4. В приложението към чл. 1:
а) пореден номер 2 се изменя така:

2.
Министерски съвет – Комплекс „Бояна“
Основен ремонт на сградата и сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом № 2 от Комплекс „Бояна“, доставки на машини, съоръжения и други по повод ползване на обекта за целите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
8 000 000
1 000 000
9 000 000

б) създава се пореден номер 2а:

2а.
Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, в т.ч.:
 
6 341 000
9 600 000
15 941 000
 
 
Осигуряване на акредитационна система за нуждите на председателството
400 000
1 300 000
1 700 000
 
 
Доставка на интериорно и офис обзавеждане за залите и помещенията, които ще се ползват за нуждите на председателството
2 300 000
 
2 300 000
 
 
Доставка и наем на техническо оборудване за покриване на нуждите на делегатите и медиите по време на Българското председателство
150 000
200 000
350 000
 
 
Изработване на промоционални материали (сувенири, подаръци, рекламни материали и др.)
1 000 000
 
1 000 000
 
 
Изработване на материали за външна и вътрешна реклама и сключване на договори за наем на рекламни площи и монтаж
1 225 000
250 000
1 475 000
 
 
Осигуряване на изхранването на делегациите
40 000
1 660 000
1 700 000
 
 
Наем на автомобили и други транспортни средства за делегациите
10 000
550 000
560 000
 
 
Хотелско настаняване
15 000
500 000
515 000
 
 
Осигуряване дейността на доброволците и лицата за връзка с делегациите
36 000
83 000
119 000
 
 
Преводи от ГД „Преводи“ към ЕК
60 000
3 000 000
3 060 000
 
 
Самолетни билети
85 000
37 000
122 000
 
 
Медиамониторинг
15 000
21 000
36 000
 
 
Закупуване на програмно време и излъчване и публикуване на съдържание и реклами в електронни и печатни медии, създаване на специални рубрики и предавания
400 000
1 050 000
1 450 000
 
 
Изработване на телевизионни, аудио и интернет клипове и банери за популяризиране на председателството, както и на филм за председателството
173 000
87 000
260 000
 
 
Осигуряване на фотографски услуги и видеозаснемане
 
81 000
81 000
 
 
Разработване на интернет портал на Българското председателство и поддръжка
72 000
31 000
103 000
 
 
Публични събития, обучения и социологически проучвания, част от Комуникационната стратегия в национален план
160 000
300 000
460 000
 
 
Организиране на събитията Корепер I и II, КОПС, Прес трип
200 000
450 000
650 000

§ 7. В чл. 2, ал. 4 на Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 78 от 2009г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 от 2009г., бр. 15, 30 и 88 от 2010г.; Решение № 2357 на Върховния административен съд от 2011г.бр. 17 от 2011г.; изм. и доп., бр. 29 и 83 от 2011г., бр. 12, 14, 22, 74 и 58 от 2012г., бр. 74 от 2013г., бр. 58 от 2014г., бр. 25 и 37 от 2015г. и бр. 36 от 2016г.) т. 14 се отменя.
§ 8. В чл. 7, ал. 2 на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012г., бр. 5 и 27 от 2013г., бр. 5 и 50 от 2014г., бр. 9 от 2015г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016г. и бр. 11 от 2017г.), думите „Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година“ се заменят с „Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“.
§ 9. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012г.; попр., бр. 75 от 2012г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012г., бр. 30 и 37 от 2015г., бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016г. и бр. 9 от 2017г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8а, ал. 1 думите „Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година“ се заменят с „Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“.
2. В чл. 12, ал. 1, т. 3 след думите „на персонала“ се добавя „с изключение на политическия кабинет на министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“.
§ 10. В приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010г., бр. 1, 27 и 33 от 2011г.; попр., бр. 36 от 2011г.; изм. и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011г., бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012г., бр. 6 и 97 от 2013г., бр. 8 от 2014г. и бр. 36 и 68 от 2016г.) се правят следните изменения:
1. В пореден № 2 думите „директор на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година“ се заличават.
2. В пореден № 3 думите „заместник-директор на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година“ се заличават.
§ 11. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012г., бр. 25 и 44 от 2014г., бр. 64 от 2015г., бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016г. и бр. 9 от 2017г.), се създава ред 72а:

72а.
55
Експертно ниво 1Б
Говорител на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
магистър
II младши
5 години
служебно

§ 12. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 79, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г. във връзка с Решение на Народното събрание от 4 май 2017г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 37 от 2017г.).
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, наричано по-нататък „министерството“, и на неговите административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, пл. България № 1, административната сграда на Националния дворец на културата.
(2) Министерството е организирано в дирекции, които подпомагат министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
(3) Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията на Република България, международните договори и другите нормативни актове при спазване на принципите: законност; предвидимост, публичност и прозрачност; достъпност; отговорност и отчетност; ефективност; суб­ординация и координация; обективност и безпристрастност.
Глава втора
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, наричан по-нататък „министъра“, е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който координира и ръководи политиката на Република България като държава – членка на Европейския съюз, във връзка с подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г., наричано по-нататък „Председателството“, и осигурява провеждането на единна национална политика на Република България по въпросите, свързани с Европейския съюз, съвместно със заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.
(2) Министърът ръководи и представлява Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.
Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от конкретно определен заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) В съответствие с Конституцията на Република България и в изпълнение на международните договори и законите министърът:
1. е национален координатор за подготовката и провеждането на Председателството;
2. осъществява цялостната координация, ръководство и контрол на дейността по подготовката и провеждането на Председателството;
3. представлява Република България на заседанията на Съвет „Общи въпроси“, когато се разглеждат въпроси, свързани с ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз;
4. внася в Министерския съвет проекти на позиции за заседанията на Съвет „Общи въпроси“, свързани с ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, и доклади за резултатите и взетите решения;
5. в качеството си на председател на Съвета по европейските въпроси:
а) осъществява общия контрол по функционирането на Координационния механизъм по европейските въпроси;
б) координира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;
в) координира изготвянето на проекти на планови документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;
г) координира изготвянето и съгласуването на проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана и до политиката на развитие;
д) координира изготвянето и съгласуването на проектите на позиции за заседанията на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана и до политиката в областта на сътрудничеството за развитие;
е) формулира и поставя пред Съвета по европейските въпроси и пред Министерския съвет конкретни проблеми, свързани с членството на Република България в Европейския съюз;
ж) ръководи заседанията на Съвета по европейските въпроси;
з) утвърждава вътрешни правила за дейността на Съвета по европейските въпроси.
(2) При осъществяване на правомощията по ал. 1 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;
2. участва в работата на Министерския съвет;
3. взаимодейства с другите държавни органи;
4. сътрудничи с юридически лица с нестопанска цел, както и с международни организации и институции.
(3) При осъществяване на своята дейност министърът може да създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на проблеми от специалната му компетентност, както и работни групи за изпълнение на конкретни задачи.
(4) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции, в изпълнение на които:
1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността.
(3) Политическият кабинет осъществява съвещателните си функции чрез провеждане на заседания под ръководството на министъра.
(4) На заседанията на политическия кабинет могат да присъстват и експерти, включени в състава му, както и специално поканени за становище държавни служители.
(5) Работата на политическия кабинет се подпомага от експертни и технически сът­рудници.
Чл. 7. (1) Началникът на политическия кабинет организира работата на политическия кабинет на министъра.
(2) Началникът на политическия кабинет може да участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя.
(3) Началникът на политическия кабинет координира подготовката на работната програма на министъра.
(4) Началникът на политическия кабинет организира връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.
(5) Началникът на политическия кабинет организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет.
Чл. 8. Парламентарният секретар:
1. организира и осъществява връзките на министъра с Народното събрание, в т.ч. с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с народните представители, и го представлява пред тях;
2. осигурява на народните представители и на парламентарните групи исканата от тях информация, отнасяща се до дейността на министерството;
3. организира, координира и контролира изготвянето на отговорите на актуални въпроси и питания на народни представители;
4. организира, координира и контролира съставянето и изпълнението на законодателната програма на министерството;
5. следи за обсъжданията на законопроекти, приемането и обнародването им в „Държавен вестник“, от които произтичат функции и правомощия за министъра;
6. организира, координира и контролира размяната на информация чрез писмена кореспонденция и работни срещи между народните представители и министъра за налични и възникнали нови проблеми в определени райони на страната;
7. следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекторешения, отнасящи се до изпълнението на законовите функции на министъра, и изготвя съответната информация до министъра и до политическия кабинет под формата на докладни записки;
8. участва в работните заседания на парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет, ръководени от парламентарния секретар на Министерския съвет, и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения;
9. поддържа делови контакти с парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет във връзка с осъществяване на съвместни дейности по разработване и изпълнение на законодателната програма на Министерския съвет;
10. участва в организираните делови срещи с областните управители и с кметовете на общини;
11. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет.
Чл. 9. Началникът на политическия кабинет и парламентарният секретар се назначават по трудово правоотношение от министъра и са на негово пряко подчинение.
Чл. 10. (1) Към политическия си кабинет министърът може да назначава по трудово правоотношение съветници и експерти по определени въпроси и технически сътрудници за подпомагане на политическия кабинет при анализирането на информация и при подготовката на материали за осъществяване на неговите функции и тяхното техническо осигуряване.
(2) Трудовите правоотношения на съветниците, експертите и техническите сътрудници се прекратяват по преценка на министъра или с прекратяването на правомощията на министъра.
Глава трета
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Министерството е структурирано в 4 дирекции, инспекторат, звено за вътрешен одит и финансов контрольор.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството е 70 щатни бройки.
(3) Числеността на персонала в организационните структури и административните звена в министерството е посочена в приложението.
Чл. 12. Министърът утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на министерството.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 13. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на министерството в изпълнение на законите.
(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането и дейността на администрацията, като:
1. осъществява изрично делегираните му от министъра с писмена заповед правомощия;
2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена в министерството;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в министерството;
4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи и цели на министерството;
5. осъществява вътрешноведомствената организация на работа на администрацията, за което може да издава заповеди;
6. контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;
7. координира и контролира дейността по управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;
8. осъществява координация и контрол в процеса на подготовката и изпълнението на бюджета и отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата по бюджета на министерството;
9. координира и контролира дейностите по управление на човешките ресурси в министерството;
10. координира и контролира дейностите в областта на информационните технологии и системи в министерството;
11. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно време, при управление при кризи и по защита при бедствия;
12. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;
13. осъществява и други дейности, възложени му от министъра.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 14. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осъществява административен контрол върху дейността на министерството.
(2) Инспекторатът:
1. подпомага министъра по отношение на изпълнението на задачите, произтичащи от програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията;
2. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
3. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
4. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
5. извършва анализ на ефективността на дейността на министерството;
6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;
7. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
8. изпраща информация до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
10. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
11. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.
(3) Инспекторатът извършва проверка въз основа на заповед на министъра. За резултатите от проверката се изготвя доклад с предложения за отстраняване на констатирани пропуски и нарушения, който се представя на министъра.
Раздел IV
Звено за вътрешен одит
Чл. 15. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и докладва директно на него.
(2) Звеното осъществява дейността по вът­решен одит в министерството, като:
1. планира, извършва и докладва своята дейност в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните Стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута си и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на финансовото управление и контрол на всички одитирани структури, програми, дейности и процеси, в т.ч. за спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
3. консултира ръководството по негово искане, като дава съвети, мнение, провежда обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
4. представя годишен доклад на министъра за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
5. дава становище относно съответствието на информацията в доклада и въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол в министерството за съответната година с резултатите от одитните доклади и констатациите от извършените одитни ангажименти.
Раздел V
Финансов контрольор
Чл. 16. Финансовият контрольор е пряко подчинен на министъра и осъществява предварителен контрол за законосъобразност на финансовата дейност на министерството. За тази цел той извършва необходимите проверки и изразява мнение съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, утвърдената Методология и вътрешните актове на министъра.
Раздел VI
Защита на класифицираната информация
Чл. 17. (1) В рамките на министерството се назначава служител по сигурността на информацията.
(2) Служителят по сигурността на инфор­мацията се назначава със заповед на министъра и е на негово пряко подчинение.
(3) Служителят по сигурността на информацията:
1. организира, контролира и изпълнява задачи, произтичащи от Закона за защита на класифицираната информация, нормативните актове по прилагането му и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. организира процедурите по проучване за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация и води регистър на проучените лица;
3. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията;
4. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства, както и план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 18. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Финансово-административни дейности“;
2. дирекция „Правна и обществени поръчки“.
Чл. 19.Дирекция „Финансово-административни дейности“:
1. разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерството;
2. организира дейността по набирането и подбора на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в министерството;
3. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, в съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в министерството;
4. изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни разписания на министерството;
5. организира съставянето и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
6. организира въвеждането и поддържа прилагането на системи за оценяване, заплащане и израстване в кариерата на служителите в министерството;
7. организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в министерството;
8. организира и осъществява деловодната дейност, отчитането и движението на входящата и изходящата кореспонденция на министерството;
9. отговаря за архива на министерството, извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в него;
10. организира дейността по съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове, както и поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове, като организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на министерството;
11. координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет и отговаря за архивирането им;
12. организира и осъществява финансово-счетоводната, бюджетната и стопанската политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост, Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и другите нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност;
13. разработва проект на бюджет на министерството, предлага на министъра за утвърждаване разпределението му за съответната година и организира и контролира изпълнението му;
14. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на министерството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации и приложимите счетоводни стандарти и документи в тази област;
15. участва в процеса на управление на бюджетните средства на министерството, както и спазва финансовата и бюджетната дисциплина;
16. разработва прогноза и проект на бюджет на министерството по Единна бюджетна класификация и в програмен формат;
17. извършва промени по бюджета съгласно Закона за публичните финанси;
18. изготвя и представя съответните отчети на бюджета на министерството;
19. организира и извършва инвентаризация на активите и пасивите на министерството в установените срокове;
20. осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество на министерството и осъществява контрол за ефективното му стопанисване и управление;
21. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството, неговото стопанисване и съхранение;
22. планира, организира и управлява дейностите и услугите в областта на информационните и комуникационните технологии в министерството.
Чл. 20. Дирекция „Правна и обществени поръчки“:
1. осигурява процесуалното представителство на министъра и на министерството пред съдебни, арбитражни и административни органи;
2. осъществява правна помощ на ръководството и на звената на министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции;
3. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, сключвани от министерството;
4. дава становища по законосъобразността на проектите на индивидуални административни актове на министъра;
5. следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
6. участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове, издавани от министъра в кръга на неговата компетентност;
7. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, изпратени от други държавни органи за съгласуване;
8. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и за нейния характер;
9. подготвя становища по правни въпроси, поставени от граждани и юридически лица, във връзка с дейността и функциите на министерството;
10. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
11. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
12. провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;
13. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорното административно звено, от което получава своевременно необходимата информация;
14. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година;
15. подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове;
16. подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и до „Официален вестник“ на Европейския съюз;
17. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;
18. разработва вътрешните правила на министерството по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 21. Специализираната администрация е организирана във:
1. дирекция „Подготовка и провеждане на Председателството“;
2. дирекция „Комуникация и пресцентър“.
Чл. 22. (1) Дирекция „Подготовка и провеждане на Председателството“:
1. следи за изпълнението на програмата за обучение на екипа на Председателството, разработена от Института по публична администрация и Дипломатическия институт към министъра на външните работи, както и на други обучения, необходими във връзка с Председателството;
2. организира в координация с Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз обученията, осигурявани от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент и др.;
3. следи за подаваната от контактните точки в съответните институции информация в Електронния портал „Система за обучение и оценка на екипа на Българското председателство“ във връзка с актуализиране на състава на екипа на Председателството и напредъка в обученията;
4. следи за навременното подаване на обобщена информация от Министерството на външните работи за поетапното увеличаване на персонала на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
5. в координация с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи отговаря за:
а) логистичната подготовка и протоколното обслужване по отношение на неформалните заседания на Европейския съвет и различните формати на Съвета на Европейския съюз, събитията от парламентарното измерение на Председателството и официалните церемонии по откриването и закриването на Председателството;
б) ангажирането на придружители на делегациите по отношение на неформалните заседания на Европейския съвет и различните формати на Съвета на Европейския съюз, събитията от парламентарното измерение на Председателството и официалните церемонии по откриването и закриването на Председателството;
6. координира и подпомага логистичното и протоколното обслужване за всички събития, извън посочените в т. 5, буква „а“, включени в Календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз;
7. отговаря за планирането на:
а) трансфер на делегациите за събитията, които ще се провеждат в България;
б) настаняване на делегациите в България;
в) кетъринг услугите по отношение на неформалните заседания на Европейския съвет и различните формати на Съвета на Европейския съюз, събитията от парламентарното измерение на Председателството и официалните церемонии по откриването и закриването на Председателството;
г) симултанен превод за неформалните заседания на Европейския съвет и различните формати на Съвета на Европейския съюз, събитията от парламентарното измерение на Председателството и срещи с участието на министри на държавите – членки на Европейския съюз;
8. участва в дейностите по планиране на мерките за сигурност на събитията, които ще се провеждат в България;
9. следи за спазването на изискванията на Съвета на Европейския съюз по отношение на сградите, в които ще се провеждат събития по време на Председателството;
10. организира създаването на информационни бюра на Председателството;
11. изготвя обобщен календар на събитията, които ще се проведат по време на Председателството, въз основа на подадената от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, министерствата и ведомствата информация;
12. изготвя разпределението на събитията от Календара на Българското председателство по сгради;
13. във взаимодействие с министерствата и ведомствата разработва програмите на отделните събития и поддържа информация за дневния ред, броя на делегациите и за режима на превод;
14. отговаря за осигуряването и администрира акредитационната система за нуждите на Председателството;
15. осигурява изработването на карти за достъп на делегатите до сградите, където ще се провеждат събитията по време на Председателството в България;
16. обезпечава наемането на доброволци за дейностите по провеждането на Председателството;
17. отговаря и администрира споразуменията за спонсорство.
(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1, т. 12 дирекция „Подготовка и провеждане на Председателството“ взаимодейства с „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ – ЕАД, и с Комплекс „Бояна“.
Чл. 23. (1) Дирекция „Комуникация и пресцентър“:
1. в координация с Министерството на външните работи изпълнява Комуникационната стратегия на Българското председателство в национален план, като отговаря за планирането и осигуряването на:
а) промоционални материали (сувенири, подаръци, рекламни материали и др.);
б) материали за външна и вътрешна реклама, рекламни площи и монтаж;
в) програмно време и излъчване и публикуване на съдържание и реклами в електронни и печатни медии, създаване на специални рубрики и предавания;
г) изработката на телевизионни, аудио- и интернет клипове и банери за популяризиране на Председателството, както и на филм за Председателството;
д) фотографски услуги и видеозаснемане;
е) разработката на интернет портал на Българското председателство и поддръжката му;
ж) провеждането на публични събития, социологически проучвания и обучения на медии;
2. организира пресцентъра на Българското председателство в София, като:
а) обезпечава медийния екип в София, който работи в тясна координация с говорителя на Българското председателство в София;
б) работи в координация с БНТ като домакин-разпространител на картина и звук от събитията на Българското председателство;
в) предлага структура и канали за информация и координация между отделните министерства и ведомства и говорителя на Българското председателство.
(2) Говорителят на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз е служител на дирекцията.
Раздел IX
Организация на работата в министерството
Чл. 24. (1) Документите, изпратени до министерството от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в регистратурата във входящ регистър.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
Чл. 25. (1) Министърът, главният секретар и директорите на дирекции разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция.
(2) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител отговорен е служителят, посочен на първо място в резолюцията.
(3) Служебните преписки се разпределят за работа веднага след постъпването им в министерството.
Чл. 26. (1) Предложения и сигнали, писмени или устни, се подават до министъра лично или чрез упълномощен представител.
(2) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали.
(3) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и адресът – за физически лица;
2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес, ако има такъв;
3. предложения и сигнали, които въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 и 2, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.
Чл. 27. Сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, както и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на ръководители и служители в системата на министерството се подават до:
1. министъра, когато сигналът се отнася до служители на министерството;
2. министъра, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра;
3. съответните ръководители на административни структури, когато сигналът се отнася до служители на тези структури, или до министъра;
4. Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра като административен орган.
Чл. 28. Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат на компетентните органи не по-късно от 7 дни от постъпването им, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подалият сигнала или предложението.
Чл. 29. Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на министерството и за решаване на въпроси от неговата компетентност се подават до министъра.
Чл. 30. Организацията на работата, вътрешните правила, пропускателният режим и други специфични разпоредби, засягащи дейността на министерството, се уреждат с акт на министъра.
Чл. 31. (1) Работното време на служителите в министерството при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(3) Министърът определя разпределението на работното време на отделните структурни звена в министерството, както и на определени служители при спазване на условията по ал. 1 и 2.
Чл. 32. (1) Директорите на дирекции и служителите, пряко подчинени на министъра, ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция и административно звено в съответствие с определените им с правилника функции.
(2) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от министъра в сферата на правомощията му.
Чл. 33. (1) Правата и задълженията на служителите в министерството, както и изискванията за заемане на съответната длъжност се определят в длъжностни характеристики, които се утвърждават от главния секретар.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в министерството, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 34. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на министерството, могат да бъдат привличани временно нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят от министъра в акта за привличането им и/или в сключения с тях договор.
Чл. 35. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.
Приложение към чл. 11, ал. 3
Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 – 70 щатни бройки

Политически кабинет,
 7
в т.ч.:
 
съветници, експертни и технически
сътрудници
 
Главен секретар
 1
Инспекторат
 1
звено „Вътрешен одит“
 2
финансов контрольор
 1
Обща администрация,
 16
в т.ч.:
 
дирекция „Финансово-административни дейности“
 10
дирекция „Правна и обществени поръчки“
 6
Специализирана администрация,
в т.ч.:
 42
дирекция „Подготовка и провеждане на Председателството“
 28
дирекция „Комуникация и пресцентър“
14

 
3999