Министерски съвет
брой: 34, от дата 28.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 80 от 24 април 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
ОТ 24 АПРИЛ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта,
приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 33 и 74 от 2014 г. и бр. 54 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Националните спортни организации подпомагат своите членове и координират дейността им в следните предметни области на системата за физическо възпитание, спорт и социален туризъм:
1. физическо възпитание и спорт в системата на предучилищното и училищното образование;
2. физическо възпитание и спорт в системата на висшето образование;
3. физическо възпитание и спорт във въоръжените сили;
4. физическо възпитание и спорт в системата на Министерството на вътрешните работи;
5. физическо възпитание и спорт за всички;
6. спортно-туристически дейности;
7. взаимодействие на спортни организации, развиващи сходни видове спорт;
8. физическо възпитание и спорт за деца със специални образователни потребности и за деца в риск.“
§ 2. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Учебните програми по физическо възпитание и спорт в училищата се утвърждават въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка от министъра на образованието и науката след съгласуване с министъра на младежта и спорта.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Организирането и провеждането на часа за спортните дейности се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация „учител“ или „треньор“ по вид спорт.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Спортните дейности с учениците в училищата извън задължителните учебни часове по физическо възпитание и спорт се извършват в училищните спортни клубове и чрез допълнителна подготовка по чл. 85 от Закона за предучилищното и училищното образование.“
2. В ал. 2 думата „спортна“ се заменя със „състезателна“ и думите „училищните спортни клубове, училищните спортни секции, ученическите спортни школи и други обслужващи звена за организиране на спортна дейност“ се заменят с „лицензирани спортни организации и членуващите в тях спортни клубове със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и органите на местното самоуправление“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Извънучилищната тренировъчна дейност се провежда в Центровете за подкрепа на личностно развитие и в спортните клубове – членове на лицензираните спортни организации.“
§ 4. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Училищните спортни клубове се създават от директорите на училищата със съдействието на училищните настоятелства и извършват дейностите, свързани с физическите упражнения, спорта и спортно-туристическите дейности на учениците.“
2. В ал. 4 думите „централните и местните органи на държавна власт, ученическите спортни школи“ се заменят с „Центровете за подкрепа за личностно развитие“.
§ 5. Член 32 се отменя.
§ 6. Член 33 се отменя.
§ 7. Член 34 се отменя.
§ 8. В чл. 34а думата „спортна“ се заменя със „специализирана“ и цифрата „VIII“ се заменя със „VII“.
§ 9. Член 34б се изменя така:
„Чл. 34б. (1) Държавните спортни училища се финансират със средства от държавния бюджет чрез Министерството на младежта и спорта и отговарят на следните критерии:
1. задоволяват образователните и спортните потребности на ученици в повече от една административна област и извършват дейността си в град с повече от сто хиляди жители;
2. имат създадени условия за ползване на спортни обекти, подходящи за видовете спорт, по които осъществяват прием и обучение;
3. имат създаден център за подготовка на резерв за спорта за високи постижения с включени изявени спортисти, определени по критерии съгласно наредба на министъра на младежта и спорта;
4. имат общежитие или ползват ученическо общежитие на територията на населеното място, където се намира училището;
5. имат създадена организация за двуразов режим на тренировки.
(2) Определянето на броя на населението по ал. 1, т. 1 се извършва по последните налични статистически данни за населението на Националния статистически институт към момента на откриване или промяна на статута на държавните спортни училища.“
§ 10. В чл. 34в се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 5 се изменят така:
„(1) Откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавните и общинските спортни училища се извършва в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Към предложението за откриване на общинско спортно училище освен документите съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование се прилага и информация за:
1. прогнозния брой ученици и групи по видове спорт;
2. обхвата и дейността на спортните клубове на територията на населеното място по спортовете, за които се предлага прием на ученици;
3. броя на картотекираните състезатели по видовете спорт за всяка от възрастовите групи, за които се предлага прием на ученици.
(3) Към предложението за преобразуване и закриване на спортни училища освен документите съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование се прилага и информация за броя на учениците по всеки вид спорт за всеки клас.
(4) Към предложението за промяна на финансиращия орган на спортни училища от общински в държавни освен документите съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование се прилага и:
1. информация за общия брой на учениците, броя на учениците по класове и паралелки, както и за броя на учениците по всеки вид спорт за всеки клас;
2. информация за професиите, по които се обучават учениците за придобиване на професионална квалификация;
3. информация за спортните успехи на учениците през последните 4 години;
4. поименна справка за учениците, включени в националните отбори на страната през последните 4 години;
5. информация и документи за осигурена спортна база за провеждане на специализираната подготовка на учениците.
(5) Предложението по ал. 4 за промяна на финансиращия орган на спортни училища от общински в държавни се изготвя за училища с брой на учениците не по-малък от 350 за всяка от последните четири години, предхождащи предложението, като минимум 15 на сто от тях трябва да са включени в националните отбори на страната.“
2. Алинеи 6 и 7 се отменят.
§ 11. Член 34г се отменя.
§ 12. Член 34д се отменя.
§ 13. В чл. 34е се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се отменят.
2. В ал. 4 думата „спортна“ се заменя със „специализирана“.
§ 14. В чл. 34ж се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „и задължително включва защита на концепция за развитието на държавното спортно училище“ се заличават.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 15. В чл. 34з ал. 2 се отменя.
§ 16. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „широко достъпно“ се заменят с „масово“.
2. В ал. 2 след думата „създават“ се добавя „и предоставят“, след думата „условия“ се добавя „и възможности“, думата „населението“ се заменя с „лицата“, а думите „упражнения и спорт“ се заменят с „упражнения, спорт и спортно-туристически дейности“.
§ 17. В чл. 39, ал. 1 думата „хората“ се заменя с „учащите се“.
§ 18. В чл. 40, ал. 1 след думите „условия за“ се добавя „физическа активност и“, а думите „и за активен отдих“ се заменят с „в свободното време“.
§ 19. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „граждани“ се заменя с „лица“, а думите „и физическо възпитание“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „физическото възпитание“ се заменят с „двигателната активност“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. изграждат и поддържат в населените места спортни площадки, алеи за пешеходци и велосипедисти, зони за отдих и спорт;“
в) точка 2 се отменя;
г) в т. 4 думите „предписанията относно условията за сигурност“ се заменят с „нормативните изисквания и стандарти“.
§ 20. В чл. 43а думите „обслужващите звена“ се заменят с „Центровете за подкрепа за личностно развитие“.
§ 21. В чл. 44, ал. 2 думите „и се подпомага от специализирани медицински и технически кадри“ се заменят с „подпомагани от специализирани медицински и технически лица“.
§ 22. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „е длъжна да“ и „и подпомага финансово“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „отделно“ се заличава.
§ 23. В чл. 46, ал. 1 думите „професионални спортисти и професионални отбори“ се заменят със „спортисти и отбори с професионален статут“.
§ 24. В чл. 50, ал. 1 думите „след съгласуване с Българския олимпийски комитет и с лицензираните спортни организации“ се заличават.
§ 25. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по годишни и етапни“ се заменят с „на базата на“.
2. В ал. 3 думите „изготвят експертни анализи, отчети за изпълнението на отделните етапи от подготовката и годишен отчет“ се заменят с „контролират и анализират изпълнението на подготовката на състезателите и изготвят отчети“.
§ 26. В чл. 52 думите „спортисти с увреждания в олимпийски игри и в световни и европейски първенства“ се заменят с „параолимпийски спортисти в параолимпийски игри, световни и европейски първенства“.
§ 27. В заглавието на глава шеста след думата „научноизследователска“ се добавя „и приложна“, след думата „дейност“ се поставя точка и съюзът „и“ се заличава.
§ 28. Член 53 се отменя.
§ 29. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на младежта и спорта може да предлага разработване на стратегически научни изследвания в областта на физическото възпитание и спорта и при необходимост да координира взаимодействието по ал. 1.“
§ 30. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. Научната и приложната дейност в областта на физическото възпитание и спорта се осъществяват от специализирани екипи в рамките на съответните ведомства и организации.“
§ 31. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Научно-приложната дейност, свързана с контрола на учебно-тренировъчния процес в спорта за високи постижения, се осъществява от специализирано административно звено към Министерството на младежта и спорта.“
§ 32. В чл. 57 ал. 2 се изменя така:
„(2) Спортно-педагогически кадри са преподавателите във висшите училища, педагогическите специалисти, които извършват обучение по физическо възпитание и спорт в системата на предучилищното и училищното образование, лицата, осъществяващи обучение и тренировки в системата на физическото възпитание и спорта, както и лицата, предоставящи спортни услуги, свързани с обучение и тренировки по вид спорт.“
§ 33. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Придобиването на професионална квалификация и правоспособност на спортно-педагогическите кадри се осъществява от институциите в системата на професионалното образование и обучение и в акредитирани висши училища в професионално направление „Спорт“.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Условията и редът за признаване на професионална квалификация, придобита в други държави, с цел обучение, тренировки и управление в системата на физическото възпитание и спорта се осъществяват в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за висшето образование и нормативните актове по прилагането им и наредбата по чл. 6, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.“
§ 34. В чл. 60, т. 5 думите „расова и етническа дискриминация и други форми на унизително отношение към личността“ и запетаята пред тях се заменят с „и дискриминация“.
§ 35. В чл. 61 т. 5 се изменя така:
„5. съвместно с организаторите, собствениците или ползвателите на спортната зона, когато са лица, различни от спортната организация, и органите на реда осигуряват реда на спортните прояви.“
§ 36. Навсякъде в правилника думите „социален туризъм“ и „социалния туризъм“ се заменят съответно със „спортно-туристически дейности“ и „спортно-туристическите дейности“, а думите „социалният туризъм“ се заменят със „спортно-туристическите дейности“.
Заключителна разпоредба
§ 37. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3017