Министерски съвет
брой: 34, от дата 28.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 78 от 21 април 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
ОТ 21 АПРИЛ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и 41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г.; бр. 95 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.; Решение № 12921 на Върховния административен съд от 2014 г. – бр. 32 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението декларация се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 думите „от началото“ се заменят с „от първо число“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „изплащат на“ се заменят с „получават от“.
2. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 8, ал. 5 от Закона за семейните помощи за деца, когато помощта се предоставя за част от календарния месец“.
§ 4. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заявлението декларация по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца се подава в периода от 45 дни преди определения термин за раждане. Когато раждането е настъпило преди началото на 45-дневния период, заявлението декларация се подава до три месеца от датата на раждане на детето.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 5. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „постоянния“ се добавя „и/или настоящия“;
б) в т. 2 след думата „постоянен“ се добавя „и/или настоящ“.
2. В ал. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 3, т. 5 от Закона за семейни помощи за деца – и на децата с чуждо гражданство, родени на територията на Република България“.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може по служебен път да получи информация за влязлото в сила съдебно решение за допуснато осиновяване на детето, към заявлението декларация по ал. 2 се прилага копие от влязлото в сила съдебно решение, с което е допуснато осиновяване на детето, или друг документ от съда, удостоверяващ влязлото в сила съдебно решение за допуснато осиновяване.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в т. 1 след думата „постоянния“ се добавя „и/или настоящия“;
б) в т. 2 след думата „постоянен“ се добавя „и/или настоящ“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 7. В чл. 16а, ал. 4 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думата „постоянния“ се добавя „и/или настоящия“.
2. В т. 2 след думата „постоянен“ се добавя „и/или настоящ“.
§ 8. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат въз основа на подадено заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
(2) За деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини и близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, заявлението декларация се подава от пълнолетен член на семейството по настоящия му адрес.
(3) Към заявлението декларация се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
2. решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище – в случаите по чл. 18, ал. 2;
3. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството – за справка;
4. лична карта – за справка;
5. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
6. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
7. служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени;
8. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца).
(4) В случаите, в които децата се обучават в детски градини и училища извън системата на Министерството на образованието и науката, към заявлението декларация по ал. 3 се прилага и удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик, а за новата учебна година – и за децата, записани за първи път в първи клас – в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 от Закона за семейни помощи за деца.
(5) Информация за записаните деца в групите на предучилищното образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври, се получава ежемесечно по служебен ред от училищата и детските градини чрез Министерството на образованието и науката.
(6) Училищата и детските градини в системата на Министерството на образованието и науката предоставят ежемесечно по служебен ред чрез Министерството на образованието и науката на Агенцията за социално подпомагане информация за:
1. допуснатите отсъствия повече от 3 дни на всяко дете, посещаващо група за предучилищно образование, и 5 учебни часа на всеки ученик, за които няма уважителни причини, съгласно чл. 10 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) и чл. 54 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.);
2. случаите на преместване на ученик по време на учебната година и на дете от групите на предучилищното образование през периода 15 септември – 31 май;
3. информация за записаните деца в групите на предучилищното образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври.
(7) Директорът на училището извън системата на Министерството на образованието и науката ежемесечно изпраща на регионалната дирекция за социално подпомагане по настоящ адрес на семейството справка по образец съгласно приложение № 4 за всеки ученик, отсъствал през съответния месец 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.
(8) Директорът на детската градина/училището извън системата на Министерството на образованието и науката, в която/което има групи за предучилищно образование, ежемесечно изпраща на регионалната дирекция за социално подпомагане по настоящ адрес на семейството справка по образец съгласно приложение № 8 за всяко дете, отсъствало през съответния месец повече от 3 дни, за които няма уважителни причини. Справката се изпраща за периода 15 септември – 31 май.
(9) Информацията по ал. 5 и 6 се предоставя до 5-о число на следващия месец по електронен път от Министерството на образованието и науката на Агенцията за социално подпомагане.
(10) Справката по ал. 7 и 8 се изпраща до 5-о число на следващия месец по електронен път и на хартиен носител в регионалната дирекция за социално подпомагане по настоящ адрес на семейството. В срок до 3 дни регионалната дирекция препраща справката на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството и на лицата с чуждо гражданство и с разрешено продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в страната.
(11) В случаите по ал. 6, т. 1, ал. 7 и 8 помощта по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за семейни помощи за деца се спира със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице за месеца, посочен в информацията, получена от Министерството на образованието и науката, или в справката от директора на детската градина/училището извън системата на Министерството на образованието и науката. Помощта се възобновява от месеца, следващ месеца, когато основанието за спиране е отпаднало.
(12) В случаите на установени различия между предоставяната ежемесечно информация по ал. 9 и получена информация на хартиен носител от съответното училище/детска градина, отнасяща се до едни и същи ученици/деца, Министерството на образованието и науката изпраща коригирана информация при последващо предоставяне на информацията по ал. 9 на Агенцията за социално подпомагане.
(13) За размера на пенсията за 12 календарни месеца преди месеца, през който е подадено заявление декларация от пенсионер, се предоставя информация по служебен ред от териториалното поделение на Националния осигурителен институт на дирекция „Социално подпомагане“
(14) Месечните помощи за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини и близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставят и след прекратяване на настаняването поради навършване на пълнолетие от детето, ако то продължава да живее в семейството, до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, което се удостоверява с декларация на лицата, при които е било настанено детето.
(15) За установяване на обстоятелството по ал. 14 дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверки.
(16) Към заявлението декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, не се прилага служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи при спазване изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г. и бр. 17, 54 и 92 от 2014 г.) и на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 92 и 93 от 2016 г.).
(17) Помощта по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се отпуска и в случай, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето не са извършени поради отлагане по медицински противопоказания или по причини, независещи от родителите или от лицата, които полагат грижи за детето, като това се удостоверява със служебната бележка по ал. 3, т. 7.“
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета“ се заменят с „чл. 106, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За децата, чието обучение е отложено по реда на чл. 143 от Наредбата за приобщаващото образование и това е удостоверено с решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, се счита, че са налице условията по чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за семейни помощи за деца.“
§ 10. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Месечните помощи за отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат от първо число на месеца, през който е подадено заявлението декларация с необходимите документи и са налице условията по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, с изключение на случаите на раждане на дете и за деца, реинтегрирани в биологичните си семейства или настанени в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, в които отпускането на помощта е от първо число на месеца, следващ месеца на настъпване на събитието.“
§ 11. В чл. 20, ал. 2 думите „в заявлението декларация се посочва лицето, което ще получава помощта“ се заменят с „помощта се получава от лицето, посочено като титуляр в заявлението декларация“.
§ 12. В чл. 22, ал. 1, изречение второ след думите „родителските права“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 13. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
„(1) Месечните помощи се прекратяват от първо число на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им.“
§ 14. Глава трета „а“ се изменя така:
„Глава трета „а“
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ
Чл. 24а. (1) Лицата, които имат право на месечни помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, подават заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, към което се прилагат следните документи:
1. копие от удостоверение за раждане на детето;
2. лична карта – за справка;
3. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка.
(2) В случаите, в които детето е навършило 18 години, но продължава да учи до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, и се обучава в училище извън системата на Министерството на образованието и науката, към заявлението декларация по ал. 1 се прилага и удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от училището, че детето е записано като ученик, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври.
(3) Когато двамата родители са неизвестни, починали или лишени от родителски права, помощите се получават от настойника или попечителя, който отглежда детето с увреждане, въз основа на подадено от него заявление декларация.
(4) Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се отпускат от първо число на месеца, през който е подадено заявлението декларация с необходимите документи и са налице условията по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, с изключение на случаите за деца, реинтегрирани в биологичните си семейства или настанени в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, в които отпускането на помощта е от първо число на месеца, следващ месеца на настъпване на събитието.
Чл. 24б. (1) Месечните помощи за дете с трайно увреждане се прекратяват със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на упълномощено от него длъжностно лице от първо число на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им.
(2) Месечните помощи за дете с трайно увреждане се прекратяват при:
1. навършване на 18-годишна възраст на детето, а ако продължава да учи – до придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст;
2. прекратяване настаняването на детето по чл. 26 от Закона за закрила на детето;
3. установена в експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК промяна във вида и степента на увреждането или в степента на трайно намалената работоспособност.
(3) Месечните помощи за дете с трайно увреждане се спират, изменят и възобновяват със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на упълномощено от него длъжностно лице.
(4) В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечните помощи се отпускат от първо число на месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението декларация, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, които да водят до отпадане на правото, когато заявлението декларация е подадено в тримесечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението декларация се определя по реда на чл. 8д, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца.
(5) При условията на ал. 4 при промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, която не води до отпадане на правото, размерът на помощта се определя в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност, определена в новото решение на ТЕЛК/НЕЛК.
(6) Когато преосвидетелстването на детето е извършено със закъснение и закъснението не е по вина на родителите или на лицата, които полагат грижи за детето, месечната помощ се предоставя по реда на ал. 4.“
§ 15. В чл. 25, ал. 3 думите „Наредба № 39 от 2004 г.“ се заменят с „Наредба № 8 от 2016 г.“.
§ 16. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от началото“ се заменят с „от първо число“, а след думите „Закона за семейни помощи за деца“ се поставя запетая и се добавя „но не по-рано от месеца, следващ месеца на раждане на детето или реинтегрирането му в биологичното семейство“.
2. В ал. 2 думите „от началото“ се заменят с „от първо число“.
3. В ал. 5 думите „се отпуска от датата“ се заменят със „се отпуска от първо число на месеца, следващ месеца на издаване“.
4. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите на чл. 8, ал. 5 от Закона за семейни помощи за деца при наличие на основанията по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона за семейни помощи за деца, по изключение, помощта може да се предоставя в пари за периода, определен по ал. 7 за част от календарния месец.“
§ 17. В чл. 34а, ал. 2 думата „постоянен“ се заменя с „настоящ“.
§ 18. В чл. 34б, ал. 2 след думата „билетите“ се поставя запетая, добавя се „издадени в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози“ и се поставя запетая.
§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 8:
„(8) В случаите по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона за семейни помощи за деца във връзка с чл. 26, ал. 8 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за изплащане на помощта в пари и натура.“
2. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 20. В чл. 38, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона за семейни помощи за деца, когато помощта по чл. 8, ал. 5 от Закона за семейни помощи за деца се предоставя в пари за част от календарния месец“.
§ 21. В чл. 40, ал. 2 думите „5-о число“ се заменят с „20-о число“.
§ 22. В § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“.
§ 23. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1 и 2, чл. 35, ал. 6, чл. 36, ал. 7, чл. 37, ал. 7 и чл. 38, ал. 7 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1 и 2, чл. 35,
ал. 6, чл. 36, ал. 7, чл. 37, ал. 7 и чл. 38, ал. 7
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ЗАПОВЕД № .........................
Дата ........................... 20.........г.
На основание чл. .......... от Закона за семейни помощи за деца и чл. .......... от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и въз основа на подадено заявление декларация с
вх. № ………….. от ………… г.
ОТПУСКАМ/ОТКАЗВАМ/СПИРАМ/ВЪЗОБНОВЯВАМ/ИЗМЕНЯМ/ПРЕКРАТЯВАМ
На………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 (име, презиме, фамилия)
ЕГН .....................................,
л.к./л.п. № …………....………..…………, изд. на ………………....…………………., от …………………………………………………………………………..
Настоящ адрес: гр.(с.) …………....…..…………………, обл. …............………………., община …………………………………………………….,
ж.к./кв. ……….....…………......…….…….., ул. ................…….......……………… №……, бл. ……., вх. ……., ет. ….., ап. ………………,
тел. ……....…………….……
Еднократна/месечна помощ за ..................... дете/деца:

№ по ред
Име, презиме,
фамилия
ЕГН
Размер на
помощта
Основание
Срок
от/до
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ размер на помощта ................. лв. (…………………………………………………………………………………………………………. лв.).
(словом)
В това число в натура: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Мотиви: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок пред директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане – гр. ……………................, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ДИРЕКТОР:
………………………………………………………………………………..
 (име, фамилия, подпис и печат)
Заповедта е връчена на: ............................ 20.... г.
Подпис
………………………………………………………………………………..
 (……………………………………………………………………………..)
 (име и длъжност)
Уведомен съм за заповедта на ................ 20.... г.
Подпис
………………………………………………………………………………..
  (……………………………………………………………………………..)
 (име и фамилия)“
§ 24. В приложение № 3 към чл. 10а, ал. 2, т. 2 думите „към чл. 10а, ал. 2, т. 2“ се заменят с „към чл. 10а, ал. 3, т. 2“.
§ 25. В приложение № 4 към чл. 17, ал. 4 се правят следните изменения:
1. Думите „към чл. 17, ал. 4“ се заменят с „към чл. 17, ал. 7“.
2. Думите „съгласно чл. 136, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета“ се заличават, а думите „постоянен адрес“ се заменят с „настоящ адрес“.
§ 26. Приложение № 5 към чл. 17, ал. 8 се отменя.
§ 27. В приложение № 6 към чл. 35, ал. 3, чл. 36, ал. 3 и чл. 37, ал. 3 думата „постоянен“ и наклонената черта след нея се заличават.
§ 28. В приложение № 7 към чл. 17, ал. 3, т. 2 се правят следните изменения:
1. Думите „към чл. 17, ал. 3, т. 2“ се заменят с „към чл. 17, ал. 4“.
2. След думата „ученик“ наклонената черта и думата „ученичка“ се заличават, а след думата „клас“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 29. В приложение № 8 към чл. 17, ал. 5 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“ и думата „постоянен“ се заменя с „настоящ“.
§ 30. Приложение № 9 към чл. 17, ал. 9 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. В § 1 от допълнителната разпоредба на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 68 от 2012 г. и бр. 89 от 2016 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 10:
а) буква „м“ се изменя така:
„м) месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца;“
б) в буква „н“ след думата „дете“ се добавя „до навършване на една година“.
2. В т. 11 буква „б“ се изменя така:
„б) месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца;“.
§ 32. По подадените заявления декларации от майки, ненавършили 18 години, или от техен законен представител по чл. 8, ал. 5 от Закона за семейни помощи за деца отпуснатите, но неизплатени помощи от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 57 от 2015 г.) се предоставят по реда на § 16, т. 4.
§ 33. Параграф 14 по отношение на чл. 24б, ал. 4 се прилага за всички подадени заявления декларации от 1 януари 2017 г. до влизането в сила на постановлението.
§ 34. Всички отпуснати до влизането в сила на постановлението месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца се изплащат до изтичането на сроковете им от дирекция „Социално подпомагане“, която ги е отпуснала.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2995