Министерски съвет
брой: 32, от дата 21.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 74 от 13 април 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за честването на 180-годишнината от рождението на Васил Левски

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74  ОТ 13 АПРИЛ 2017 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за честването на 180-годишнината от рождението на Васил Левски
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. в размер 245 000 лв. за честването на 180-годишнината от рождението на Васил Левски.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. –  128 000 лв., разпределени по дейности съгласно приложение № 1;
2. по бюджетите на общини – 102 000 лв., разпределени по общини и дейности съгласно приложение № 2;
3. по бюджета на Българската национална телевизия за 2017 г. – 15 000 лв., за реализиране на поредица от инициативи под мотото „Левски в моя роден град“.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличи бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Българската национална телевизия за 2017 г.
Чл. 5. Министърът на културата и генералният директор на Българската национална телевизия да извършат съответните промени по бюджетите си за 2017 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата, на генералния директор на Българската национална телевизия и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1

№ по ред
Дейности
Сума
(в лв.)
1.
Представяне на оригиналното тефтерче на Васил Левски в електронен формат
10 000
2.
Национална научна конференция „Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение“
6 000
3.
Научна конференция, посветена на делото на Васил Левски
4 000
4.
Национална среща на клубовете „Млади възрожденци“
39 000
5.
Международна изложба под мотото „Днешний век е век на свободата ...“
6 000
6.
Конкурс за художествени произведения на деца, посветени на Васил Левски
3 000
7.
Поставяне на оратория за Васил Левски
20 000
8.
Национална изложба с международен характер, посветена на живота и делото на Васил Левски, подредена и представена в страната и в чужбина
15 000
9.
Рекламни и печатни материали
15 000
10.
Уроци по родолюбие за Васил Левски и съпътстваща изложба от рисунки
10 000
Общо
128 000

 
Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2, т. 2

№ по ред
Община/дейност
Сума
(в лв.)
1.
Община Карлово
35 000
за тържествено отбелязване на 180-годишнината от рождението на Васил Левски – паметна церемония и художествена програма
2.
Община Ловеч
40 000
 
за ремонт на паметника на Васил Левски
3.
Община Велико Търново, в т. ч.:
20 000
за тържествен военен ритуал
5 000
за изграждане на нов подход към паметника на Васил Левски в гр. Велико Търново
15 000
4.
Столична община, в т. ч.:
2 000
за тържествено отбелязване рождения ден на Васил Левски в Борисовата градина
1 500
за музикално-поетичен спектакъл на открита сцена на пл. Славейков
500
5.
Община Перник
5 000
 
за издаване на книга-албум, посветена на Васил Левски
Общо
102 000

 
2819