Министерски съвет
брой: 29, от дата 7.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 67 от 5 април 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 5 АПРИЛ 2017 Г.
за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява прогнозно разпределение на разходите в общ размер до 69 361 000 лв. за периода 2017 – 2018 г. за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., разпределени по бюджети, дейности и години съгласно приложението.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи за 2017 г. в общ размер 37 240 000 лв., разпределени по бюджети и дейности съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 10 000 000 лв. по пореден № 1 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Народното събрание за 2017 г. по функционална област „Осигуряващи дейности“, програма „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличи максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. по бюджета на Народното събрание за 2017 г.
Чл. 4. (1) Със сумата 14 341 000 лв. по пореден № 2 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. по бюджетна програма „Други дейности и услуги“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 388 000 лв. по пореден № 3 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г., както следва:
1. по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екология“ – 300 000 лв.;
2. по бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ – 88 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 6. (1) Със сумата 8 000 000 лв. по пореден № 4 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. по „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 7. (1) Със сумата 2 811 000 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 350 000 лв., по пореден № 5 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. по „Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба“, бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“.
(2) Със сумата 2 461 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 8. (1) Със сумата 500 000 лв. по пореден № 6 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за  2017 г. по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 9. (1) Със сумата 1 200 000 лв. по пореден № 7 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Националната служба за охрана за 2017 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 31, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 10. Председателят на Народното съб­рание, главният секретар на Министерския съвет, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на културата и началникът на Националната служба за охрана да извършат съответните промени по бюджетите си за 2017 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 11. Министърът на финансите да предвиди по централния бюджет средствата по чл. 1 с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. и да извърши произтичащите от чл. 2 промени по централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 75 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на първостепенните разпоредители с бюджет, ангажирани с подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение към чл. 1

 
Получател
Дейности
Средства по години
Общо
(лв.)
2017 г.
2018 г.
1.
Народно събрание – общо:
 
10 000 000
11 346 000
21 346 000
 
 
СМР – преустройство и реконструкция на зала „Света София“ в пленарна зала в сградата на НС, пл. Александър І, вкл. надзори
10 000 000
10 146 000
20 146 000
 
 
Оборудване на новата пленарна зала
 
1 200 000
1 200 000
2.
Министерски съвет – общо:
 
14 341 000
10 600 000
24 941 000
2.1.
Комплекс „Бояна“, в т.ч.:
 
8 000 000
1 000 000
9 000 000
 
 
Основен ремонт на сградата и сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом № 2 от комплекс „Бояна“, доставки на машини, съоръжения и други по повод ползване на обекта за целите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
8 000 000
1 000 000
9 000 000
2.2.
Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на ЕС за 2018 г., в т.ч.:
 
6 341 000
9 600 000
15 941 000
 
 
Осигуряване на акредитационна система за нуждите на председателството
400 000
1 300 000
1 700 000
 
 
Доставка на интериорно и офис обзавеждане за залите и помещенията, които ще се ползват за нуждите на председателството
2 300 000
 
2 300 000
 
 
Доставка и наем на техническо оборудване за покриване на нуждите на делегатите и медии­те по време на Българското председателство
150 000
200 000
350 000
 
 
Изработване на промоционални материали (сувенири, подаръци, рекламни материали и др.)
1 000 000
 
1 000 000
 
 
Изработване на материали за външна и вът­решна реклама и сключване на договори за наем на рекламни площи и монтаж
1 225 000
250 000
1 475 000
 
 
Осигуряване на изхранването на делегациите
40 000
1 660 000
1 700 000
 
 
Наем на автомобили и други транспортни средства за делегациите
10 000
550 000
560 000
 
 
Хотелско настаняване
15 000
500 000
515 000
 
 
Осигуряване дейността на доброволците и лицата за връзка с делегациите
36 000
83 000
119 000
 
 
Преводи от ГД „Преводи“ към ЕК
60 000
3 000 000
3 060 000
 
 
Самолетни билети
85 000
37 000
122 000
 
 
Медиамониторинг 
15 000
21 000
36 000
 
 
Закупуване на програмно време и излъчване и публикуване на съдържание и реклами в електронни и печатни медии; създаване на специални рубрики и предавания
400 000
1 050 000
1 450 000
 
 
Изработване на телевизионни, аудио- и интернет клипове и банери за популяризиране на председателството, както и на филм за председателството
173 000
87 000
260 000
 
 
Осигуряване на фотографски услуги и видео­заснемане
 
81 000
81 000
 
 
Разработване на интернет портал на Българското председателство и поддръжка
72 000
31 000
103 000
 
 
Публични събития, обучения и социологически проучвания, част от Комуникационната стратегия в национален план
160 000
300 000
460 000
 
 
Организиране на събитията Корепер I и II, КОПС, Прес трип
200 000
450 000
650 000
3.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо:
 
388 000
 
388 000
 
 
Строително-ремонтни работи – Правителствена ВИП-А зала
88 000
 
88 000
 
 
Ремонт на сградата на Авиоотряд 28
300 000
 
300 000
4.
Министерство на вътрешните работи – общо:
 
8 000 000
0
8 000 000
 
 
Помощни (защитни) средства и спец. оборудване
4 700 000
 
4 700 000
 
 
Изграждане на команден ситуационен център на СДВР
600 000
 
600 000
 
 
Доставка на специализирани МПС
2 700 000
 
2 700 000
5.
Министерство на външните работи – общо:
 
2 811 000
2 350 000
5 161 000
 
 
Външно измерение по Комуникационната стратегия и Културната програма за Българското председателство
400 000
2 000 000
2 400 000
 
 
Кадрово укрепване на посолствата в трети страни
350 000
350 000
700 000
 
 
Наложителни ремонтни дейности за Българското председателство в ограничен кръг от дипломатическите представителства зад граница
1 132 000
 
1 132 000
 
 
Закупуване от МВнР на допълнително офис оборудване и техника за ППРБЕС – Брюксел, за временното увеличение със 110 служители (от всички ведомства) за периода на Българското председателство
129 000
 
129 000
 
 
Разходи на МВнР за наемане и закупуване на леки автомобили за ППРБЕС – Брюксел, за ползване и от други ведомства по време на Българското председателство
800 000
 
800 000
6.
Министерство на културата – общо:
 
500 000
3 500 000
4 000 000
 
 
Културна програма
500 000
3 500 000
4 000 000
7.
Национална служба за охрана – общо:
 
1 200 000
1 325 000
2 525 000
 
 
Закупуване на оборудване и специализирана техника, включително за проверка на лица и багажи
1 200 000
 
1 200 000
 
 
Наемане на автомобили и микробуси
 
1 325 000
1 325 000
8.
Децентрализирани разходи за ПРБ
Средства за организиране на събития от календара
 
3 000 000
3 000 000
ОБЩО СРЕДСТВА:
37 240 000
32 121 000
69 361 000

 
2579