Министерски съвет
брой: 28, от дата 4.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 66 от 3 април 2017 г. за отменяне на Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, приета с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 3 АПРИЛ 2017 Г.
за отменяне на Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, приета с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 65 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Отменя Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, приета с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Постановление № 167 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2016 г.)  § 3а от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 3. Възлага на министъра на вътрешните работи и на министъра на труда и социалната политика до 7 април 2017 г. да изготвят проект на наредба по чл. 37а, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:  Росен Кожухаров
2489