Министерски съвет
брой: 29, от дата 7.4.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 61 от 30 март 2017 г. за изменение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 ОТ 30 МАРТ 2017 Г.
за изменение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г. и бр. 20 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 9, ал. 1 думите „Регистъра на трудовите договори“ се заменят с „Регистър „Трудови договори“.
§ 2. В чл. 10, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. размерът на данъка върху доходите и запорите.“
§ 3. В чл. 13 думите „и осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и допълнителното задължително обществено осигуряване“ се заличават.
§ 4. В чл. 15 думите „дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване“ и запетаята след тях се заличават.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“.
§ 6. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“.
§ 7. В приложение № 3 към чл. 7 навсякъде думите „ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от регистъра на НАП“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“ и думите „ЕИК по БУЛСТАТ“ се заменят с „ЕИК“.
§ 8. В приложение № 4 към чл. 8, ал. 1 думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“.
§ 9. Приложение № 5 към чл. 17 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 17
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – …………………….……….....…….
Изх. № .......... /.............                                                                 ДО
                                                                                               ........................................................................
                                                                                                      (наименование на работодателя, адрес)
С П Р А В К А
за размера на изплатените гарантирани вземания и внесените данъци и запори
на .................................................................………...........................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ................................................

по ред
Наименование
Месец
....... г.
Месец
....... г.
Месец
....... г.
Месец
....... г.
Месец
....... г.
Месец
....... г.
Общо
 
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Отпуснато гарантирано вземане – общо (в т.ч.)
 
 
 
 
 
 
 
1.1.
Трудово възнаграждение
 
 
 
 
 
 
 
1.2.
Обезщетение по КТ
 
 
 
 
 
 
 
1.3.
Обезщетение по чл. 40, ал. 5 КСО
 
 
 
 
 
 
 
2.
Данък по ЗДДФЛ
 
 
 
 
 
 
 
3.
Запори
 
 
 
 
 
 
 
4.
Изплатена сума
 
 
 
 
 
 
 

 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ: .......................................................
                                                                               (име, фамилия, подпис и печат)
Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Министър-председател:  Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:  Росен Кожухаров
2441