Министерство на икономиката
брой: 22, от дата 14.3.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.49


Наредба за изменение на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата

 

 
МИНИСТЕРСТВО  НА ИКОНОМИКАТА
Наредба за изменение на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2012 г., бр. 96 от 2014 г. и бр. 26 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 т. 1 се изменя така:
„1. са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, като сдружения за осъществяване на общественополезна дейност;“.
§ 2. В чл. 10, ал. 1, т. 1 думите „удостоверение за регистрация на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието“ се заменят с „документ, удостоверяващ вписването на сдружението като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието“.
§ 3. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 „Заявление за участие в процедура за финансиране на сдружения на потребителите“ т. 3 се изменя така:
„3. документ, удостоверяващ вписването на сдружението като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. До 31 декември 2020 г. сдруженията на потребителите, които не са пререгистрирани и вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията и които подават заявление за участие в процедура за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата, прилагат към заявлението удостоверение за регистрация на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието вместо документ, удостоверяващ вписването на сдружението като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.
§ 5. До 31 декември 2020 г. сдруженията на потребителите, които не са пререгистрирани и вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията и които подават заявление за вписване в списъка на квалифицираните организации в Република България, имащи правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, прилагат към заявлението препис от решение за съдебна регистрация и препис от удостоверение за регистрация в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието, определени за осъществяване на общественополезна дейност, вместо удостоверение за актуално състояние по регистрация и документ, удостоверяващ вписването на сдружението като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.
§ 6. В Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите (обн., ДВ, бр. 89 от 2006 г.; изм., бр. 26 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, като сдружения за осъществяване на общественополезна дейност;“.
2. В чл. 3, ал. 2:
а) в т. 1 думите „препис от решение за съдебна регистрация или“ се заменят със „заверено копие на актуалния учредителен акт“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. заверено копие на документ, удостоверяващ вписването на сдружението като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;“.
3. В чл. 5, ал. 3 думите „заличена от Централния регистър при Министерството на правосъдието“ се заменят със „с временно спрян статут в обществена полза“ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието“.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Министър:  Теодор Седларски
1785