Управителeн съвет на Българско Актюерско Дружество   София
брой: 21, от дата 10.3.2017 г.   Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯстр.110


общо събрание

 

3. – Управителният съвет на Българско Актюерско Дружество, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 27.04.2017 г. в 17,30 ч. в София, бул. Витоша 106, в конферентна зала 1 на „Сентрал Парк Хотел София“, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове и прекратяване на членство; 2. приемане на отчета за дейността на управителните органи и на финансовия отчет за 2016 г.; 3. освобождаване от отговорност за отчетния период на членовете на управителните органи и постоянни комисии; 4. бюджет и програма за дейността за 2017 г. и 2018 г.; 5. разни. Членовете вземат участие в събранието лично – срещу представяне на лична карта, или чрез писмено упълномощени представители. Регистрацията на членовете или на техните упълномощени представители започва в 17,30 ч. на 27.04.2017 г. на обявеното по-горе място. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
1768