Министерски съвет
брой: 17, от дата 21.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 34 от 16 февруари 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 288 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет oт 1998 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 288 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет oт 1998 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 288 на Министерския съвет от 2016 г. се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 40 думите „30 април 2017 г.“ се заменят с „30 април 2018 г.“.
2. В § 42 накрая се добавя „и на разпоредбите на § 16, т. 1 по отношение на чл. 36, ал. 2, т. 4, букви „бб“ и „вв“, § 20 – 23, § 29, т. 1, буква „з“, изречение трето, буква „и“ по отношение на т. 21а, изречение трето и т. 21б, изречение второ, буква „к“ по отношение на т. 22, изречение второ, буква „м“ по отношение на т. 29, изречение трето и § 37, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.“.
3. Създава се § 43:
„§ 43. До влизането в сила на § 20 пълнолетните лица, поставени под запрещение, които желаят да ползват социални услуги, към молбата по чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г. и бр. 89 от 2016 г.), прилагат и копие от съдебното решение за поставяне под запрещение, копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство и становище на попечителя/настойника на лицето. Когато лицето, поставено под запрещение, не може да представи становището на своя попечител/настойник, лицата, до които е отправена молбата за ползване на социалната услуга, го изискват от попечителя/настойника.“
Министър-председател:  Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
1270