Министерство на образованието и науката
брой: 12, от дата 3.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.73


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „въз основа на“ се добавя „желанията на учениците и при отчитане на“, а думите „и желанията на учениците“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.“
§ 2. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование с изключение на случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:
1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;
2. оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването по ал. 1 може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При балообразуването по ал. 1, т. 1 по решение на педагогическия съвет на приемащото училище се избира само един от следните варианти:
1. удвояване на резултата по български език и литература и удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване;
2. удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет се включва само веднъж;
3. утрояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет присъства само веднъж;
4. удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, включване един път на резултата по другия предмет и един път на резултата от допълнителния учебен предмет, определен по реда на ал. 1, т. 1;
5. включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по други два допълнителни учебни предмета, определени по реда на ал. 1, т. 1;
6. включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по един допълнителен учебен предмет, определен по реда на ал. 1, т. 1.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Резултатите от национален или областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН в случаите по ал. 2 се включват в балообразуването само когато е избран вариант по ал. 3, т. 2 или 6.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5, като в нея думите „по български език и литература или по математика“ се заличават.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6, като в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1 – 4“.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет по ал. 1, т. 1, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.“
§ 3. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование в случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:“.
2. В т. 3 думата „предмети“ се заменя с „учебни предмети“, а след думите „изучавани в“ се добавя „раздел А от учебния план в“.
§ 4. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „средноаритметичната оценка от“ се добавя „оценките по“, след думите „в VII клас“ се добавя „в раздел А на учебния план“, а думата „превърнат“ се заменя с „превърнати“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.“
§ 5. В чл. 62, ал. 1 след думите „се организира от училището“ се добавя „по чл. 61, ал. 1“.
§ 6. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:   
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване и от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година;“
б) създава се нова т. 4:
„4. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите;“
в) досегашната т. 4 става т. 5;
г) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:
„6. документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Служебната бележка по ал. 1, т. 3 се издава от училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас, а служебната бележка по ал. 1, т. 4 – от директора на училището, в което е проведен изпитът за проверка на способностите.“
§ 7. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:
„(1) Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, или
2. поне две състезания в областта на математиката или на природните науки.“
§ 8. В чл. 74, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план;
3. резултатите от най-малко:
а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, определени по реда на чл. 73, или
б) две състезания в областта на математиката или на природните науки, определени по реда на чл. 73.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. За учебната 2016 – 2017 г.:
1. Състезанията и/или олимпиадата по чл. 73 се оповестяват на интернет страницата на училището в срок до 7 дни от влизане в сила на тази наредба.
2. Балообразуването по чл. 57, ал. 1 – 4 се обявява от директора на училището в регионалното управление на образованието до 15 февруари 2017 г.
§ 10. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 68 от 2016 г.) думите „до обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет по § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО“ се заличават.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Меглена Кунева
769