Президент на републиката
брой: 7, от дата 20.1.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 4 за освобождаване на генерал Константин Веселинов Попов от длъжността началник на отбраната и от военна служба

 

УКАЗ № 4
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и във връзка с подаден рапорт
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам генерал Константин Веселинов Попов от длъжността началник на отбраната и от военна служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 9 януари 2017 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
281