Министерство на културата
брой: 5, от дата 17.1.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.93


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“ (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 41 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 3, т. 5 буква „в“ се изменя така:
„в) средства, осигурени от други източници, и собствени средства.“
§ 2. В чл. 4, ал. 3, т. 5 буква „г“ се заличава.
§ 3. В чл. 5, ал. 2 се създава т. 6 със следното съдържание:
„6. лица и организации с два одобрени за финансиране проекта през същата календарна година.“
§ 4. В чл. 6 текстът на ал. 4 се изменя така:
„(4) При подаването на формуляра по ал. 1 лицата представят и:
1. декларация, че кандидатстващият проект не е подкрепен с финансови средства по реда на чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата;
2. доказателства за осигуряване на 20 на сто от общия бюджет – за проекти с очаквана финансова подкрепа над 10 000 лв.;
3. доказателства за осигуряване на сумата от общия бюджет, надвишаваща очакваната финансова подкрепа – за проекти с очаквана финансова подкрепа под 10 000 лв.“
§ 5. В чл. 10 ал. 2 се заличава.
За министър: Бони Петрунова
175