Министерски съвет
брой: 2, от дата 6.1.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.19


Решение № 1091 от 29 декември 2016 г. за обявяване на 21 февруари за Ден на оказване на признателност към лицата, съпротивлявали се срещу нацизма в Република България

 

РЕШЕНИЕ № 1091  ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.
за обявяване на 21 февруари за Ден на оказване на признателност към лицата, съпротивлявали се срещу нацизма в Република България
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 21 февруари за Ден на оказване на признателност към лицата, съпротивлявали се срещу нацизма в Република България.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
10616