Президент на републиката
брой: 1, от дата 3.1.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 434 за назначаване на Мария Недялкова Донска за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба със седалище в гр. Хавана

 

УКАЗ № 434
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Мария Недялкова Донска за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба със седалище в гр. Хавана.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 декември 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10524