Министерски съвет
брой: 102, от дата 23.12.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 362 от 16 декември 2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362  ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
a) „Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството“, по бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ с 4 115 000 лв.;
б) други бюджетни програми – с 200 000 лв., в т.ч. по бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ с 200 000 лв.;
в) бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ – със 70 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“ – с 1 585 000 лв., в т.ч.:
аа) увеличава бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ с 1 635 000 лв.;
бб) намалява бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България“ с 50 000 лв.;
б) „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“, по бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ с 2 800 000 лв.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
10268