Министерски съвет
брой: 99, от дата 13.12.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.58


Поправка в Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 90 от 2016 г.)

 

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка поради допусната техническа грешка в Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 90 от 2016 г.) за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благо­устройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г.:
В § 3, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 293 от 2016 г. думите „(в редакцията на тарифата – ДВ, бр. 59 от 2016 г.)“ да се четат „(в редакцията на тарифата – ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“.
9975