Министерски съвет
брой: 96, от дата 2.12.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.98


Постановление № 327 от 29 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 ОТ 29 НОЕМВРИ 2016 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 28 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 32 и 75 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 25, 60 и 102 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г. и бр. 22 и 40 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 са правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и редът за заявяване на финансовите средства и критериите за оценка на постъпилите искания за финансиране“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото им разходване. Средствата се предоставят за финансиране на:
1. превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 2, 4 и 5 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници;
2. непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система;
3. неотложни възстановителни работи;
4. възстановителна помощ по чл. 55, ал. 3 ЗЗБ;
5. контролни проверки по изпълнението на решенията на комисията;
6. проверки по жалби и сигнали;
7. обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените им вреди при или по повод извършването на нормативно установени действия за защита при бедствия при условия, по ред и в размери, определени с правилника;
8. обезщетяване на органите на държавната власт, на местното самоуправление, юридическите лица и гражданите, които са предоставили при поискване от органите за пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства, при бедствия, пожари и извънредни ситуации.
(3) Лимитът по чл. 56, ал. 2 ЗЗБ за съответната година се определя с постановлението по чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Комисията предлага на министъра на финансите размера на лимита по ал. 3 съобразно приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия от доклада на министъра на вътрешните работи по чл. 6в, ал. 8 ЗЗБ.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „15“ се заменя със „17“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Председател на комисията е заместник министър-председател, който се определя със заповед на министър-председателя. Председателят организира и ръководи работата на комисията.
(3) Членове на комисията са министри или заместник-министри на вътрешните работи, на образованието и науката, на финансите, на труда и социалната политика, на регионалното развитие и благоустройството, на отбраната, на външните работи, на здравеопазването, на културата, на околната среда и водите, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на икономиката, на енергетиката и на туриз­ма, както и представител на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).“
3. В ал. 4 думата „представител“ се заменя със „служител“.
4. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Поименният състав на комисията и секретарят се определят със заповед на министър-председателя по предложение на председателя на комисията съгласувано с ръководителите на съответните министерства и управителния съвет на НСОРБ.
(6) В заседанията на комисията с право на съвещателен глас участват областни управители.“
§ 3. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) За осъществяване на своята дейност комисията провежда редовни и извънредни заседания по предварително обявен дневен ред. Редовните заседания се провеждат не по-малко от три пъти годишно. При необходимост се провеждат извънредни заседания.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Всяко редовно заседание се провежда съгласно дневен ред, одобрен от председателя. Съобщението за провеждане на заседанието и дневният ред се изпращат на членовете на комисията и областните управители по чл. 2, ал. 6 най-малко 5 работни дни преди датата на провеждане.
(2) При свикване на извънредно заседание съобщението за провеждане на заседанието и дневният ред се изпращат на членовете на комисията и областните управители по чл. 2, ал. 6най-малко един работен ден преди датата на провеждане.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „определен“ се заменя с „оправомощен“.
2. В ал. 4 думите „Ако е невъзможно“ се заменят с „При невъзможност“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) По изключение председателят може да предложи вземане на решение с писмени становища от членовете на комисията относно отделно искане за финансиране, докладвано на заседанието. Писмените становища се предоставят на секретаря в указания от председателя срок, като решението се включва в протокола от заседанието.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Протоколът с решенията на комисията от всяко заседание се изготвя в срок до 14 дни от провеждането на заседанието, като се подписва от председателя или от оправомощения по чл. 6, ал. 2 член на комисията и от секретаря на комисията.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) В 5-дневен срок от подписването секретарят на комисията публикува протоколите от заседанията на комисията на електронната страница на ГДПБЗН – МВР.“
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Решенията на комисията, с които се предоставят средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се одобряват с акт на Министерския съвет по предложение на председателя на комисията.
(2) Контролът по чл. 58 ЗЗБ се осъществява от областните управители въз основа на актовете на Министерския съвет по ал. 1.
(3) Ежегодно до края на месец май областните управители изпращат в комисията информация за осъществения през предходната година контрол по ал. 2, като същата се включва и в доклада по чл. 64б, т. 6 ЗЗБ.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „чл. 5, ал. 2“ се заменят „чл. 10, ал. 4“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. организира осигуряването на материали, техническо оборудване и обслужване;“.
3. В т. 9 думите „отделен деловоден регистър на документите за решаване от комисията“ се заменят с „деловоден регистър на комисията“.
4. В т. 10 след думите „изпълнява и други задачи“ се добавя „във връзка с дейността на комисията“.
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Секретарят на комисията проверява съответствието на искането за финансиране с реда и условията, определени с правилника.
(2) Ако искането не е подадено по реда и не съответства на условията на правилника, секретарят на комисията уведомява заявителя, че следва да отстрани недостатъците в 30-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок производството по разглеждане на искането ще бъде прекратено.
(3) Исканията с нередовност, която не е отстранена в срока и съгласно указанията по ал. 2, се внасят за разглеждане на заседание с предложение за прекратяване на производството.
(4) На редовните заседания се разглеждат:
1. искания, които са постъпили не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на заседанието, подадени са по реда на правилника и отговорят на условията, определени с него;
2. искания с отстранени нередности в срока по ал. 2, но не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на заседанието.
(5) Исканията, по които не са взети решения поради изчерпване на финансовите средства, се прекратяват, като могат да бъдат разгледани отново през следващата година, но за не повече от 2 последователни години. За всяко ново разглеждане вносителят подава в срок до 31 март на текущата година искане за подновяване на разглеждането.
(6) Информация относно възможността за ново разглеждане на исканията по ал. 5 се публикува на електронната страница на ГДПБЗН – МВР.“
§ 10. В чл. 11, ал. 1 изречение второ се изменя така:
„При необходимост могат да бъдат привличани експерти от министерствата и ведомствата, както и от други организации по искане на председателя на комисията съгласувано със съответния министър или ръководител на ведомство или организация.“
§ 11. Наименованието на раздел I от глава трета „Ред за заявяване на финансовите средства и критерии за оценка на постъпилите искания за финансиране“ се изменя така:
„Раздел I
Финансиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране“
§ 12. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Комисията приема решение за финансиране на проекти за изпълнение на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 2, 4 и 5 ЗЗБ.
(2) Комисията разпределя средствата за финансиране на проектите по ал. 1 съобразно приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия от доклада на министъра на вътрешните работи по чл. 6в, ал. 8 ЗЗБ.
(3) Финансирането на проект за изпълнение на дейности по ал. 1 се извършва като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници в размер, не по-голям от 70 на сто от сумата, необходима за изпълнението на проекта.
(4) Размерът на средствата, които могат да бъдат отпуснати за финансиране на проект за изпълнение на дейности по ал. 1, не може да надвишава 10 на сто от лимита по чл. 1, ал. 3.“
§ 13. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Исканията за финансиране по чл. 12, ал. 1 се внасят в комисията от съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) Исканията по ал. 1 се внасят от областните управители в случаите, когато изпълнението на дейности по чл. 12, ал. 1 е от тяхната компетентност.
(3) Към искането за финансиране се прилагат:
1. проект и план-график за изпълнение на дейността;
2. инвестиционен проект по Закона за устройство на територията и количествено-стойностна сметка, ако е приложимо;
3. бюджет на дейността съгласно план-графика;
4. документи, показващи готовност за започване изпълнението на дейността;
5. обосновка от вносителя за сумата по искането за финансиране за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
6. при етапно финансиране за следващ етап се представя отчет по чл. 46 за извършените разходи пред комисията и пред министъра на финансите.
(4) С проекта по ал. 3, т. 1 вносителят трябва да покаже:
1. постигане на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, както и принос към изпълнението на една или повече от оперативните цели;
2. осъществимост на целите и дейностите, които ще се реализират с проекта като резултат или продукт в определената времева рамка;
3. решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на национално, областно или общинско ниво;
4. наличие на ресурси за изпълнение на целите и дейностите;
5. план за оценка на изпълнението на дейностите и постигането на целите на проекта;
6. необходимите разходи за управление на проекта;
7. ефективно разходване на финансовите средства.
(5) Обосновката по ал. 3, т. 5 съдържа необходимия бюджет за дейността, планирания бюджет на компетентния орган, одобрения бюджет на компетентния орган и/или осигурените средства от други източници за финансиране за изпълнението на дейността.
(6) Кметовете на общини изпращат копия на исканията за финансиране и на документите по ал. 3 до областните управители за становище относно целесъобразността и съответствието им с изискванията на ал. 3.
(7) Областните управители изпращат на комисията с копие до кметовете на общини становищата си по ал. 6 в срок до 30 дни от датата на получаване на исканията.
(8) Документите по ал. 3 се внасят на хартиен и електронен носител. Разглеждането и оценяването им се извършва съгласно хартиения носител.
(9) При искане по реда на чл. 10, ал. 5 се прилагат:
1. актуална декларация за други източници за финансиране през новата година;
2. актуални документи по ал. 3, ако е приложимо;
3. информация за предприети действия за реализиране предмета на финансиране.“
§ 14. В чл. 14 след думата „Разглеждането“ се добавя „и оценяването“.
§ 15. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Постъпилите искания за финансиране на дейности по чл. 12, ал. 1 се оценяват по следните критерии:
1. принос за постигането на една или повече от оперативните цели на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия съгласно:
а) утвърден/разработен план за защита при бедствия;
б) приета програма за намаляване на риска от бедствия;
в) приет годишен план за изпълнение на програмата за намаляване на риска от бедствия;
г) внесен доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година;
д) направен преглед и изготвен годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия, ако е приложимо;
2. осъществимост на целите и дейностите, които ще се реализират с проекта като резултат или продукт в определената времева рамка, като предвидените дейности са:
а) ясно описани;
б) постижими;
в) обвързани с ясни индикатори за изпълнение на проекта;
г) с ясно определена и реалистична времева рамка за изпълнение на дейностите по проекта;
3. решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на национално, областно или общинско ниво, като следва:
а) да се постига материална промяна, промяна на готовността или способностите за реагиране, а не научна разработка;
б) резултатът от реализиране на дейността да не е интелектуална собственост;
в) резултатът от реализиране на дейността да не се използва за търговски цели или продукти;
4. наличие на ресурси за изпълнение на целите и дейностите, като:
а) административен капацитет – оценяват се квалификациите и отговорностите на ръководителя на проекта и на останалите членове на екипа;
б) финансов капацитет – оценява се размерът на осигуреното финансиране от собствения бюджет или от други източници;
в) оперативен капацитет – оценява се опи­тът в изпълнението на дейности, сходни на проектните и/или в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от различни източници;
5. план за оценка на изпълнението на дейностите и постигането на целите на проекта;
6. разходи за управление на проекта;
7. ефективно разходване на финансирането.
(2) При оценяването на исканията за финансиране на дейности по ал. 1 се вземат предвид и:
1. насоченост към намаляване на повече от един риск;
2. взаимодействие с партньори, имащи отношение към намаляване на риска от бедствия;
3. принос към:
а) повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура;
б) повишаване на ангажираността и отговорността на обществото;
в) подобряване на взаимодействието на частите на единната спасителна система;
г) повишаване на способностите за реагиране при бедствия;
д) подобряване и улесняване на обмена на информация и приемане на ефективни механизми за координация;
е) повишаване на ангажираността на държавните органи.
(3) Резултатите от оценяването по ал. 1 и 2 се включват в доклада по чл. 9, т. 3.
(4) Показателите за критериите по ал. 1 и процедурата по оценяване се определят по предложение на комисията с акт на Министерския съвет.“
§ 16. Наименованието на раздел II от глава трета „Ред за заявяване на финансовите средства и критерии за оценка на постъпилите искания за финансиране“ се изменя така:
„Раздел II
Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система“
§ 17. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата „взема“ се заменя с „приема“.
2. В т. 1 думите „аварийно-възстановителни работи (СНАВР)“ се заменят с „аварийни работи (СНАР)“, а думите „чрез оперативните центрове“ се заличават.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. за обезщетяване на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите, които са предоставили при поискване от органите за пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства при бедствия, пожари и извънредни ситуации.“
§ 18. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Органите по чл. 16:
1. посочват в искането основанието за извършването на разходите, като прилагат, ако са приложими:
а) заповед по чл. 49, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 или решение по чл. 50а ЗЗБ за обявяване на бедствено положение;
б) заповед или решение на Министерския съвет за продължаване, съответно за отмяна, на бедственото положение;
в) документ от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“/Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за включени сили и средства по реда на чл. 29, ал. 2, т. 4 ЗЗБ;
г) споразумение по чл. 9, ал. 17 ЗЗБ с юридическите лица и едноличните търговци, включени в плановете за защита при бедствия; удостоверение съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи или други удостоверителни документи за използването на допълнителни сили и средства;
д) информация за фактическите обстоятелства – събитие, място, време, предприети действия, включени сили и средства на единната спасителна система;
2. прилагат към искането справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с бюджет или държавни предприятия по вид и стойност; непредвидените разходи се определят като разлика между сумата на извършените разходи и средствата, осигурени в бюджета;
3. прилагат към искането отчет съгласно приложение № 4 към чл. 46, ал. 1 с описи на разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители с бюджет или държавни предприятия, съдържащи: извършител на разхода, номер на документа и дата (дд/мм/гг) на съставяне на документа, стойност на разхода, протоколи; оригиналните разходооправдателни документи се съхраняват при прекия извършител, а заверените копия на документите – при второстепенния разпоредител или държавното предприятие;
4. прилагат към искането заверени за вярно с оригинала копия на разходооправдателните документи и протоколите от описите по ал. 1, т. 3 с дата не по-късно от 30 дни след края на действието, съответно след отмяната на бедственото положение.
(2) Кметовете на общини изпращат копие на искането и на документите по ал. 1 на областните управители за получаване на становище относно целесъобразността на извършените разходи.
(3) Областните управители изпращат на комисията с копие до кметовете на общини становищата си по ал. 2 в срок до 30 дни от датата на получаване на исканията.
(4) Исканията за разплащане на разходите за СНАР се разглеждат по реда на постъпването им.“
§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. инвестиционен проект по Закона за устройство на територията, фаза технически или работен проект;“.
2. В ал. 6 думите „Секретарят на комисията“ се заменят с „Комисията“.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) При искане по реда на чл. 10, ал. 5 се прилагат:
1. актуални документи по ал. 2 – 4, ако е приложимо;
2. информация за предприети действия за реализиране на предмета на финансиране.
(8) При етапно финансиране се прилага отчет по чл. 46 за извършените разходи пред комисията и пред министъра на финансите.“
§ 20. Член 25 се отменя.
§ 21. В чл. 26, ал. 1 думата „взема“ се заменя с „приема“.
§ 22. В чл. 27, ал. 1, т. 2 думите „геологичен (геофизичен, геоложки)“ се заменят с „геоложки“.
§ 23. В чл. 28, ал. 1 думите „заповедта за въвеждане на плана за защита при бедствия“ се заменят със „заповед по чл. 49, ал. 1 ЗЗБ“.
§ 24. В чл. 36 думите „Комисията обезщетява“ се заменят с „Комисията приема решение за обезщетяване на“.
§ 25. В чл. 38, ал. 1 се създава т. 3:
„3. заверено копие от заповед по чл. 49, ал. 1 или по чл. 50, ал. 1 ЗЗБ за обявяване на бедствено положение.“
§ 26. В чл. 40, т. 2 след думата „обезщетението“ се добавя „и предназначението му за отстраняване на вредите съгласно протокола по чл. 37, ал. 3“.
§ 27. В чл. 41 думите „увредените лица“ се заменят с „лицата по чл. 40, т. 1“.
§ 28. Глава четвърта „Координиране на помощи и дарения“ се отменя.
§ 29. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:
„(2) Промяна на предназначението на предоставените средства от един обект към друг се допуска по искане на вносителя и само след решение на комисията, одобрено с акт на Министерския съвет.“
§ 30. В чл. 46, ал. 1 се създава изречение второ:
„Копия на документите по описа не се прилагат.“
§ 31. В чл. 47, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. общините възстановяват неусвоените средства по обекти, предоставени със съответните актове на Министерския съвет; в платежното нареждане за възстановяване се записват актът на Министерския съвет и точката и подточката от приложението към него, по които се връщат неусвоените средства;“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. Исканията, постъпили преди влизането в сила на това постановление, се разглеждат по досегашния ред.
§ 33. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на § 12, § 13 относно  чл. 13, ал. 4, § 14 и § 15 относно чл. 14а, ал. 1 – 3, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
9594