Агенция по геодезия, картография и кадастър   София
брой: 96, от дата 2.12.2016 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.136


Заповед № РД-16-39 от 9 ноември 2016 г.

 

ЗАПОВЕД № РД-16-39 от 9 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Константиново, община Варна, област Варна.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геопрециз – Инженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 797 от 31.08.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, в Община Варна и в кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
4. С настоящата заповед отменям Заповед № РД-16-10 от 19.12.2013 г. (ДВ, бр. 6 от 2014 г.) на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Константиново, община Варна, поради прекратяване на договор № КД-1-82 от 16.12.2013 г.
За изпълнителен директор: Р. Янков
9434