Президент на републиката
брой: 92, от дата 22.11.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 362 за назначаване на Иван Илиев Кондов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания със седалище в гр. Мадрид

 

УКАЗ № 362
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Иван Илиев Кондов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания със седалище в гр. Мадрид.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9157