Министерски съвет
брой: 91, от дата 18.11.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 301 от 14 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 ОТ 14 НОЕМВРИ 2016 Г.
за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г. и бр. 2, 8 и 49 от 2016 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 5 след думите „Модернизация на администрацията“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
2. В чл. 15, ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. следи за провеждането на обществени консултации на публикуваните на интернет страниците на вносителите и на Портала за обществени консултации проекти на актове от компетентността на Министерския съвет и изразява становища за резултатите от тях.“
3. Член 23 се отменя.
4. В глава трета наименованието на раздел I се изменя така:
„Раздел І
Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет“.
5. В чл. 30:
а) в ал. 1 след думите „от него“ се добавя „шестмесечна“;
б) в ал. 4 се създават т. 4 и 5:
„4. извършената частична оценка на въздействието;
5. становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ по частичната оценка на въздействието.“;
в) създава се ал. 6:
„(6) Законодателната програма се изготвя съгласно приложение № 1 въз основа на предложенията по ал. 4 и на становището на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ относно актовете, които въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз. Програмата се публикува на Портала за обществени консултации заедно с оценките по чл. 30б.“
6. Създават се нови чл. 30а – 30г:
„Чл. 30а. (1) Министерският съвет приема подзаконови нормативни актове съгласно приета от него шестмесечна оперативна програма.
(2) Предложенията за включване на проект на подзаконов нормативен акт в оперативната програма се правят от членовете на Министерския съвет. Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията отправят своите предложения за включване на проект на подзаконов нормативен акт в оперативната програма чрез съответния заместник министър-председател или министър, определен по реда на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 3.
(3) Предложението за включване на проект на нормативен акт в оперативната програма трябва да съдържа:
1. основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й;
2. законовото основание за приемане на акта;
3. сроковете за подготовката, съгласуването и приемането на нормативния акт;
4. извършената частична предварителна оценка на въздействието;
5. становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ по частичната предварителна оценка на въздействието.
(4) Предложенията се представят на главния секретар на Министерския съвет за съставяне на проекта на оперативна програма.
(5) Оперативната програма се изготвя съгласно приложение № 1а и се публикува на Портала за обществени консултации заедно с оценките по  чл. 30б.
Чл. 30б. (1) Вносителят изпраща по електронен път извършената частична предварителна оценка на въздействието за съгласуване от дирекция „Модернизация на администрацията“ в срок до 30 дни преди началото на шестмесечния период на действие на законодателната, съответно на оперативната програма на Министерския съвет.
(2) Дирекция „Модернизация на администрацията“ в срок 14 дни от получаването съгласува по електронен път оценката по ал. 1, като следи за нейното качество и за пълнота съгласно Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (НОМИОВ) и се произнася по преценката относно необходимостта от извършване на цялостна оценка на въздействието. Когато с проекта на нормативен акт единствено се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, срокът за съгласуване е 7 дни.
(3) При съгласуването по ал. 2 дирекция „Модернизация на администрацията“ изготвя становище, в което:
1. съгласува без препоръки частичната оценка на въздействието;
2. съгласува частичната оценка на въздействието, като:
а) отправя препоръки за допълване, подобряване на нейното качество, и/или
б) отправя препоръка за извършването на цялостна оценка на въздействието.
(4) След съгласуването вносителят съобразява частичната оценка със становището по ал. 3, т. 2 и предлага включването на проекта на нормативен акт в законодателната, съответно в оперативната програма на Министерския съвет.
(5) Когато в срока по ал. 2 не е получено становище на дирекция „Модернизация на администрацията“, се счита, че частичната оценка на въздействието е съгласувана без препоръки.
Чл. 30в. (1) Вносителят изпраща по електронен път извършената цялостна предварителна оценка на въздействието за съгласуване от дирекция „Модернизация на администрацията“ преди започването на междуведомствената съгласувателна процедура по чл. 32 – 34.
(2) Дирекция „Модернизация на администрацията“ в срок 7 дни от получаването съгласува по електронен път оценката по ал. 1, като следи за нейното качество и пълнота съгласно НОМИОВ. Когато с проекта на нормативен акт единствено се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, вносителят може да посочи по-кратък срок за съгласуване, но не по-малко от 3 дни.
(3) При съгласуването по ал. 2 дирекция „Модернизация на администрацията“ изготвя становище, в което:
1. съгласува без препоръки цялостната оценка на въздействието;
2. не съгласува цялостната оценка на въздействието, като отправя препоръки за допълване, подобряване на нейното качество и/или за съобразяване с изискванията на НОМИОВ.
(4) Дирекция „Модернизация на администрацията“ може да не съгласува цялостната оценка на въздействието два пъти, като повторното съгласуване се извършва в сроковете по ал. 2.
(5) След съгласуване без препоръки или след повторното съгласуване от дирекция „Модернизация на администрацията“ вносителят започва съгласувателната процедура по чл. 32 – 34.
Чл. 30г. (1) За проектите на нормативни актове, които не са включени в законодателната и в оперативната програма на Министерския съвет, се прилагат чл. 30б и 30в.
(2) В случаите по ал. 1 дирекция „Модернизация на администрацията“ извършва съгласуването на оценките в срок 7 дни от получаването им. Когато с проекта на нормативен акт единствено се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, вносителят може да посочи по-кратък срок за съгласуване, но не по-малко от 3 дни.“
7. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съгласуването по чл. 32, ал. 1, 3, 5 и 6 и чл. 33 се извършва в 14-дневен срок от получаването на материалите в съответната администрация – за проектите на нормативни актове, а за останалите актове – в 10-дневен срок.“
8. В чл. 35:
а) в ал. 1:
аа) в т. 4, буква „а“ след думите „държавния бюджет“ се добавя „в текущата и/или в следващите 3 години“;
бб) т. 8 се изменя така:
„8. частичната оценка на въздействието на проекта на нормативен акт по чл. 30б или цялостната оценка на въздействието на проекта на нормативен акт по 30в, в случаите, когато такава е извършена;“
вв) създава се нова т. 9:
„9. становищата от дирекция „Модернизация на администрацията“ от съгласуването на извършената оценка на въздействието;“
гг) досегашната т. 9 става т. 10;
б) в ал. 2:
аа) в т. 4 след думите „ако бъде приет“ се добавя „базирани на извършената частична, съответно цялостна предварителна оценка на въздействието“ и се поставя запетая;
бб) т. 7 се изменя така:
„7. дали са проведени обществени консултации по предложения акт, както и резултатите от тях;“
вв) създава се т. 8:
„8. причините, поради които се налага срокът за обществени консултации да бъде по-кратък от 30 дни, когато е приложимо;“
в) в ал. 3 думите „чл. 26, ал. 2“ се заменят с „чл. 26, ал. 2 – 4“;
г) алинея 4 се изменя така:
„(4) Материалите по ал. 1, т. 2, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се представят и на електронен носител.“
9. В чл. 59:
а) в ал. 1 т. 4 се отменя;
б) алинеи 5 – 7 се отменят.
10. В чл. 72:
а) в т. 2 думите „и съгласува изготвените предварителни и последващи оценки на въздействието на нормативните актове“ се заличават;
б) създава се т. 9:
„9. отговаря за поддържането и развитието на портала за консултативните съвети.“
11. Член 77б се изменя така:
„Чл. 77б. (1) Дирекция „Модернизация на администрацията“ подпомага правомощията на Министерския съвет за осъществяване на общото ръководство на държавната администрация, като:
1. предлага инициативи и мерки за оптимизация, създаване, преобразуване и закриване на административни структури;
2. изразява становища за вътрешното структуриране, функциите и числеността на административните структури;
3. предлага инициативи и мерки за повишаване на публичността в дейността на администрацията, за подобряване на достъпа до обществена информация и за публикуване на отворени данни;
4. предлага инициативи и мерки за намаляване на административната тежест и подобряване на процесите при предоставяне на административни услуги;
5. съгласува мотивираните становища по чл. 35, ал. 1, т. 7;
6. предлага инициативи и мерки за подобряване на административното обслужване и координира внедряването на комплексното административно обслужване;
7. предлага инициативи и мерки за въвеждане на системи за управление на качеството в администрацията;
8. предлага инициативи и мерки, свързани със статута на държавния служител, назначаването, освобождаването, длъжностите, подбора, кариерното развитие, оценяването и заплащането на служителите в държавната администрация;
9. дава становища по прилагането на Закона за държавния служител и на подзаконовите актове към него;
10. осъществява управлението и координацията на студентските стажове в държавната администрация;
11. участва в съгласуването на програмите за обучение на Института по публична администрация;
12. съгласува оценките на въздействието по реда на чл. 30б и 30в;
13. изготвя годишен доклад за извършването на оценка на въздействието;
14. участва в процеса по изработване на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет;
15. осигурява методическа помощ на органите на изпълнителната власт и на администрациите, които ги подпомагат при извършването на предварителна оценка на въздействието.
(2) При изпълнението на функциите си дирекция „Модернизация на администрацията“ изготвя експертни становища, анализи и предложения, изработва проекти на нормативни актове и стратегически документи и изследва добрите практики.
(3) Осъществяването на функциите по ал. 1 може да се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“.
(4) Дирекция „Модернизация на администрацията“ отговаря за поддържането на порталите за обществени консултации, мобилност и за студентски стажове в държавната администрация.
(5) Дирекция „Модернизация на администрацията“ изпълнява функциите на секретариат на Съвета за административната реформа и публикува необходимата информация за неговата дейност на Портала за консултативните съвети.“
12. В чл. 85:
а) в ал. 1:
аа) след думите „на интернет страницата на вносителя“ се добавя „и на Портала за обществени консултации“;
бб) създава се изречение второ: „Публикуването на проектите на нормативни актове се извършва заедно с извършената предварителна оценка на въздействието и становището по чл. 30б, ал. 3, съответно по чл. 30в, ал. 3.“;
б) в ал. 2 думите „общественото обсъждане“ се заменят с „обществените консултации“.
13. Приложение № 1 към чл. 30а, ал. 2, т. 6 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 30, ал. 6

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
за периода …
по ред
Наиме-
нование на законо-
проекта
Вносител
Включен в Плана
за действие
с мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС
Цели, основни положения и очаквани резултати
Необхо-
дими промени в други закони
Изготвяне на цялостна
оценка на
въздейст-
вието
(да/не)
Месец на изпращане за предварително съгласуване
Месец на внасяне в Министерския
съвет
МЕСЕЦ
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕСЕЦ
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Създава се приложение № 1а към чл. 30а, ал. 5:
„Приложение № 1а към чл. 30а, ал. 5

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
за периода …
по ред
Наиме-
нование на норма-
тивния акт
Вно-
сител
Включен в Плана
за действие
с мерките, произтичащи от
членството
на РБ в ЕС
Основни положения и очаквани резултати
Законово основание за приемане
Изготвяне на цялостна
оценка на
въздей-
ствието
(да/не)
Месец на изпращане за предва-
рително
съгла-
суване
Месец на внасяне в Министерския
съвет
МЕСЕЦ
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕСЕЦ
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ се изменя така:
„Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“
ОДОБРИЛ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА
ОТНОСНО: .....................................................................................................................................
(точно наименование на проекта на акт)
1. Първостепенен разпоредител с бюджет, чийто бюджет засяга проекта на акт .......................................
(При условие че предложеният проект на акт засяга стойностни и натурални изменения в бюджети на повече от един първостепенен разпоредител с бюджет, изписват се наименованията на всеки от тях.)
2. Второстепенен разпоредител с бюджет, чийто бюджет засяга проекта на акт ......................................
(При условие че предложеният проект на акт засяга стойностни и натурални изменения в бюджети или сметки за средства от Европейския съюз на повече от един второстепенен разпоредител с бюджет, се изписват наименованията на всеки от тях.)
3. Описание на дейностите, които произтичат от проекта на акт, и мотивите към всяка от тях:
……………............................................................................................................................................................................
4. Финансово въздействие върху държавния бюджет .............................................................................................
(Изброяват се и се остойностяват по години основните финансови въздействия върху държавния бюджет от изпълнението на проекта на акт.)
5. Правни въпроси и необходимост от промяна в други нормативни актове: ............................................
(Посочва се дали предлаганият проект на акт изисква изменения и допълнения в други нормативни актове, като те се изброяват и мотивират.)
Таблица № 1 „Разчет на средствата, необходими за финансиране на дейностите, които произтичат от проекта на акт, във връзка с т. 3“
(в хил. лв.)

Дейности, произтичащи от проекта на акт
Разходи за първата година
Разходи за втората година
Разходи за третата година
 
Бюджетни средства
Средства от други източници*
Бюджетни средства
Средства от други източници*
Бюджетни средства
Средства от други източници*
Дейност № 1
 
 
 
 
 
 
Дейност № 2
 
 
 
 
 
 
Дейност № 3
 
 
 
 
 
 
Дейност № …
 
 
 
 
 
 
Общо:
 
 
 
 
 
 

* Забележка. Другите източници се посочват и остойностяват и поотделно.
Таблица № 2 „Изменения в стойностните и натуралните показатели по бюджета или бюджетите, произтичащи от предлагания проект на акт, във връзка с т. 4“
(в лв.)

Показатели
За предходната отчетна година
Уточнен план
Произтичащи
изменения за
текущата
бюджетна
година
Произтичащи изменения за следваща
бюджетна
година – n
Произтичащи изменения за
следваща
бюджетна
година – n+1
Произтичащи изменения за следваща
бюджетна
година – n+2
1
2
3
4
5
6
7
Общо за системата на първостепенния разпоредител с бюджет
Приходи, помощи и дарения
 
 
 
 
 
 
Данъчни приходи
 
 
 
 
 
 
Неданъчни приходи
 
 
 
 
 
 
Помощи и дарения
 
 
 
 
 
 
Разходи
 
 
 
 
 
 
Текущи разходи
от тях: за персонал
 
 
 
 
 
 
Капиталови разходи
 
 
 
 
 
 
Максимален размер на ангажиментите за разходи
 
 
 
 
 
 
Максимален размер на новите задължения за разходи
 
 
 
 
 
 
Щатни бройки
 
 
 
 
 
 
*Централна администрация/второстепенен разпоредител с бюджет
Приходи, помощи и дарения
 
 
 
 
 
 
Данъчни приходи
 
 
 
 
 
 
Неданъчни приходи
 
 
 
 
 
 
Помощи и дарения
 
 
 
 
 
 
Разходи
 
 
 
 
 
 
Текущи разходи
от тях: за персонал
 
 
 
 
 
 
Капиталови разходи
 
 
 
 
 
 
Максимален размер на ангажиментите за разходи
 
 
 
 
 
 
Максимален размер на новите задължения за разходи
 
 
 
 
 
 
Щатни бройки
 
 
 
 
 
 

* Забележка. Бюджетните параметри за следващите години отразяват единствено промяната във връзка с прилагането на предложения проект на акт на базата на текущата бюджетна година по постоянни цени.
ПРЕДЛОЖИЛ/ПРЕДЛОЖИЛИ,
МИНИСТЪР/МИНИСТРИ:“.
16. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
а) на ред „Обща численост на Администрацията на Министерския съвет“ числото „483“ се заменя с „477“;
б) ред „Отдел „Управление на проекти“ се заличава;
в) на ред „Обща администрация“ числото „178“ се заменя със „179“;
г) на ред „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ числото „89“ се заменя с „90“;
д) на ред „Специализирана администрация“ числото „196“ се заменя с „203“;
е) на ред „дирекция „Модернизация на администрацията“ числото „11“ се заменя с „18“.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, т. 1, 9 и 16 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от 1 декември 2016 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
НАРЕДБА
за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба определя обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието на нормативните актове от компетентността на Министерския съвет (МС) съгласно изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА).
Чл. 2. (1) Оценката на въздействието е инструмент за повишаване на качеството на нормативните актове чрез изследване на социалните, икономическите, екологичните и други ефекти от тяхното прилагане, включително върху малките и средните предприятия, неправителствените организации и гражданите.
(2) Оценката на въздействието е предварителна и последваща.
Чл. 3. (1) Оценката на въздействието се извършва при зачитане на принципите на откритост, обоснованост, съгласуваност със заинтересованите страни, пропорционалност, ефикасност и ефективност.
(2) Оценката на въздействието гарантира, че предлаганата нормативна промяна съответства на целите на предложената или реализираната промяна в регулирането на обществените отношения.
Чл. 4. (1) Оценката на въздействието се извършва въз основа на комплексен експертен анализ и се основава на данни.
(2) Процесът по извършване на оценка на въздействието включва провеждане на консултации със заинтересованите страни в предвидените в тази наредба случаи.
Чл. 5. Органите на изпълнителната власт извършват:
1. предварителна оценка на въздействието на проектите на нормативните актове, за чието изработване са отговорни, по реда на глава втора;
2. последваща оценка на въздействието за проверка на резултатите от прилагането на закони, кодекси и подзаконови нормативни актове на МС, чието изпълнение е в тяхната компетентност, по реда на глава трета.
Чл. 6. Държавните органи и бюджетните организации по смисъла на Закона за публичните финанси предоставят информация или оказват съдействие съгласно чл. 23 ЗНА.
Глава втора
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Раздел I
Същност и етапи на извършване на предварителната оценка на въздействието
Чл. 7. Предварителната оценка на въздействието:
1. определя и описва проблем в обществените отношения, който следва да бъде решен;
2. установява цели, които да бъдат постигнати;
3. формулира варианти на действие, водещи до решаване на проблема;
4. оценява въздействията на тези варианти и определя най-подходящия от тях.
Чл. 8. Предварителната оценка на въздействието е частична и цялостна.
Чл. 9. Извършването на предварителната оценка на въздействието включва следните основни етапи:
1. планиране на извършването на оценката на въздействие;
2. определяне на заинтересованите страни;
3. извършване на оценката на въздействието;
4. съгласуване на извършената оценка на въздействието.
Раздел II
Планиране на предварителната оценка на въздействието
Чл. 10. (1) Органът на изпълнителната власт, отговорен за изработването на проект на кодекс, закон или на подзаконов нормативен акт на МС, отговаря за извършването на предварителната оценка на въздействието.
(2) Органът по ал. 1 планира извършването на предварителните оценки на въздействието по начин, който осигурява достатъчно време и необходимата експертиза за извършването на качествени оценки на въздействието, както и за провеждането на ефективни консултации в случаите, предвидени в тази наредба.
Чл. 11. Органът по чл. 10 предлага включването на проектите на нормативни актове, чийто съставител е той, в законодателната, съответно в оперативната, програма на МС в срокове, осигуряващи необходимото време за извършването на предварителните цялостни оценки на въздействието и за тяхното съгласуване от администрацията на МС.
Чл. 12. Частичните оценки на въздействието на проекти на нормативни актове се публикуват заедно със законодателната, съответно с оперативната, програма на Портала за обществени консултации след приемането им от МС.
Чл. 13. Министерският съвет разглежда проекти на закони, кодекси и подзаконови нормативни актове, които не са включени в законодателната и в оперативната му програма, когато са придружени от предварителна оценка на въздействието.
Раздел III
Извършване на частична предварителна оценка на въздействието
Чл. 14. Органът по чл. 10 извършва частична предварителна оценка на въздействието на всеки проект на закон, кодекс или подзаконов нормативен акт на МС, чийто съставител е.
Чл. 15. (1) Извършването на частична предварителна оценка на въздействието предшества включването на съответния нормативен акт в законодателната, съответно в оперативната, програма на МС.
(2) Извършването на частична предварителна оценка на въздействието предшества и изработването на проекти на нормативни актове, които не са включени в законодателната и в оперативната програма на МС.
Чл. 16. Частичната предварителна оценка на въздействието се извършва съгласно формуляра към приложение № 1 и има следното минимално съдържание:
1. описание на проблема или на въпросите, които биха обосновали действие от страна на държавните органи;
2. целите на предложеното действие по конкретен и измерим начин и когато е приложимо – времеви график за постигането им;
3. идентифицираните заинтересовани страни, включително вида и категорията на засегнатите малки и средни предприятия;
4. идентифицираните възможни варианти за действие, включвайки задължително вариант „Без действие“;
5. описание на всички потенциални значителни икономически, социални и екологични негативни въздействия (разходи) в резултат от предприемане на действието, включително върху всяка група от заинтересованите страни;
6. описание на всички значителни потенциални икономически, социални и екологични положителни въздействия (ползи) в резултат от предприемане на действието, включително върху всяка група от заинтересованите страни;
7. потенциални рискове от предприемане на действието;
8. оценка дали административната тежест за физическите и юридическите лица ще се увеличи, или ще се намали, информация дали се създават нови регулаторни режими и дали се засягат съществуващи режими;
9. информация дали се създават нови регистри;
10. въздействие върху микро-, малки и средни предприятия (МСП);
11. преценка дали предложението ще изисква цялостна оценка на въздействието;
12. обобщение на основни въпроси за провеждане на консултации;
13. информация дали приемането на нормативния акт произтича от правото на Европейския съюз, кратко описание на неговите изисквания, включително информацията по т. 8, 9 и 10, и дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС;
14. подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на проекта на нормативния акт.
Чл. 17. Изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УП на МСНА).
Раздел IV
Извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието
Чл. 18. Органът по чл. 10 извършва цялостна предварителна оценка на въздействието на проекти на нормативни актове при:
1. изработване на проекти на нови закони и кодекси;
2. изработване на проекти на нормативни актове, в чиято частична предварителна оценка на въздействието това е предвидено;
3. препоръка за извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието от администрацията на МС след съгласуването по раздел VII;
4. преценка на съставителя на проекта на нормативен акт, извън случаите по т. 2.
Чл. 19. При преценката от необходимостта за извършване на цялостна предварителна оценка на въздействие се вземат предвид и се изследват най-малко:
1. възможни негативни въздействия върху конкурентоспособността, пазарните отношения, конкуренцията, иновациите и/или потребителите;
2. възможни негативни въздействия върху основните човешки права, върху отделни социални групи или върху обществото като цяло;
3. възможни екологични въздействия на национално ниво;
4. възможни икономически, социални и екологични въздействия върху отделни региони на страната;
5. възможни разходи за засегнатите страни и как те се разпределят по групи или по сектори.
Чл. 20. Извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието започва при възникването на някое от основанията по чл. 18.
Чл. 21. Извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието включва следните етапи:
1. планиране на оценката и съставяне на екип за нейното извършване;
2. определяне на заинтересованите страни и провеждане на консултации;
3. събиране и анализ на относимите данни;
4. извършване на оценката, изготвяне на доклад с оценката и резюме на доклада;
5. представяне на проект на доклада с оценката на въздействието заедно с резюмето в администрацията на МС за съгласуване;
6. финализиране на доклада с оглед на евентуални препоръки от администрацията на МС за повишаване качеството на оценката на въздействието.
Чл. 22. (1) Цялостната предварителна оценка на въздействието се състои от доклад и резюме. Резюмето е отделен документ и се изготвя съгласно приложение № 2.
(2) Докладът на цялостната предварителна оценка на въздействието съдържа най-малко:
1. описание на проблема или въпросите, които се уреждат с проекта на нормативен акт;
2. посочване на заинтересованите страни;
3. посочване на целите, които се поставят при регулирането на обществените отношения с проекта на нормативен акт, по конкретен и измерим начин, с времеви график за постигането им;
4. изброяване и описание на възможните варианти за постигане на заложените цели, както и описание на варианта „Без действие“;
5. количествено и качествено измерение на всички значителни икономически и/или социални, и/или екологични въздействия най-малко за следващите три години, водещи до разходи, включително директни, за заинтересованите страни, за отделни икономически и социални сектори и/или групи предприятия –  за една година, в левове и/или в други мерни единици, позволяващи съпоставяне за всеки вариант по т. 4;
6. количествено и качествено измерение на всички значителни икономически и/или социални, и/или екологични въздействия най-малко за следващите три години, водещи до ползи, включително директни, за заинтересованите страни, за отделни икономически и социални сектори и/или групи предприятия – за една година, в левове и/или в други мерни единици, позволяващи съпоставяне за всеки от вариантите по т. 4;
7. промяната на административната тежест по отношение на заинтересованите страни за всеки от вариантите по т. 4, включително в случай на нови регулаторни режими и регистри;
8. описание на негативните (разходите) и положителните (ползите) въздействия за всяка от заинтересованите страни, за всеки от вариантите по т. 4;
9. сравнение на вариантите въз основа на изчисленията и данните по т. 5 – 8;
10. обобщение на резултатите от проведените консултации по раздел V, включително на основните въпроси, приетите предложения и обосновка за неприетите становища и предложения на заинтересованите страни;
11. препоръчителен вариант и обосновка към него въз основа на сравнението на вариантите;
12. препоръчителен срок за извършване на последваща оценка на въздействието;
13. подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на проекта на нормативния акт.
(3) Всяка цялостна предварителна оценка на въздействието изследва вариантите за потенциални въздействия върху МСП.
Чл. 23. Изводите и относимата информация от извършената цялостна предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от УП на МСНА.
Раздел V
Консултации при извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието
Чл. 24. (1) Провеждането на консултации със заинтересованите страни е задължителна част от извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието и предшества обществените консултации по реда на чл. 26 ЗНА.
(2) Консултациите могат да се провеждат чрез:
1. Портала за обществени консултации;
2. интернет страниците на съответните институции;
3. заседания на консултативни органи;
4. срещи със заинтересованите страни;
5. фокус групи;
6. изследване на общественото мнение;
7. интервюта;
8. други подходящи форми съгласно спецификата на проекта на нормативен акт.
(3) Резултатите от проведените консултации се включват в справка за приетите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.
Чл. 25. Планирането на консултациите, утвърждаването на индикативен график, определянето на заинтересованите страни и изборът на начините на провеждането им се определят в началото на извършването на цялостна оценка на въздействието.
Чл. 26. При провеждането на консултации по реда на тази глава чрез Портала за обществени консултации и интернет страниците на съответните институции се изготвя консултационен документ съгласно образеца в приложение № 3, който има следното минимално съдържание:
1. основна информация за консултацията;
2. въведение;
3. цели на консултацията;
4. консултационен процес;
5. относими документи и нормативни актове;
6. описание на предложението;
7. въпроси за обсъждане;
8. документи, съпътстващи консултацията.
Чл. 27. Консултациите предшестват изготвянето на проекта на нормативен акт и приключват най-късно на етапа на оценка и сравнение на вариантите по чл. 22, ал. 2, т. 9. Консултациите не заместват обществените консултации по реда на чл. 26 ЗНА.
Раздел VI
Методи за извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието
Чл. 28. (1) При извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието се използват самостоятелно или заедно някои от следните методи:
1. анализ на разходите и ползите, който показва общия баланс на положителните и отрицателните последици (включително върху заинтересованите страни), които е вероятно да възникнат в определен период от време вследствие прилагането на нормативен акт или на част от него;
2. мултикритериен анализ, който едновременно оценява възможните варианти за действие съобразно различни по вид критерии;
3. анализ на ефективността, при който се сравняват разходите при различни варианти за действия, които постигат еднакви цели;
4. модел на стандартните разходи, който оценява административните разходи на икономическите субекти, породени от нормативно установените задължения периодично да предоставят информация на държавните органи за тяхната дейност;
5. други методи.
(2) Изборът на един или повече методи се мотивира в оценката.
Чл. 29. (1) При всяка цялостна предварителна оценка на въздействието се извършва и оценка на въздействието върху МСП, която се базира на:
1. резултатите от целенасочени консултации със заинтересованите малки и средни предприятия и/или с техни представителни организации;
2. броя и категорията на предприятията, които ще бъдат пряко или косвено засегнати от нормативния акт;
3. описание на разходите и ползите от прилагането на нормативния акт за предприятията – по категории малки и средни предприятия, а където е подходящо – и по основно засегната икономическа дейност;
4. доказателства за необходимостта от включване на малки и средни предприятия в обхвата на нормативния акт;
5. предложения за намаляване на негативните въздействия върху предприятията от всяка категория – като цялостното им изключване от обхвата на нормативния акт, временното им изключване от обхвата на нормативния акт, изключването само на някоя от категориите предприятия от обхвата на нормативния акт, намаление на такси и др.
(2) Резултатите от оценката на въздействието върху малките и средните предприятия се включват в изчисленията по чл. 22, ал. 2, т. 57.
Чл. 30. Оценката на въздействието върху МСП е неделима част от цялостната предварителна оценка на въздействие освен в случаите, когато не се регулират икономически дейности и проектът на нормативен акт няма ефект върху предприятията, конкурентоспособността, иновациите и потребителите.
Раздел VII
Съгласуване на предварителните оценки на въздействието
Чл. 31. (1) Администрацията на МС съгласува извършените частични и цялостни предварителни оценки на въздействието по реда съответно на чл. 30б и 30в от УП на МСНА.
(2) Съгласуването на частичните оценки на въздействието се извършва преди включването на нормативните актове в законодателната, съответно в оперативната програма, на МС.
(3) Съгласуването на цялостните оценки на въздействието заедно с техните резюмета се извършва преди процедурата по чл. 32 – 34 от УП на МСНА.
Чл. 32. При съгласуването по чл. 31 администрацията на МС проверява съответствието на предварителните оценки на въздействието с изискванията на ЗНА и на тази наредба, като издава становище относно тяхното качество и съдържание, избраните методи, отразяването на резултатите от проведените консултации и на приетите предложения на заинтересованите страни.
Глава трета
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Чл. 33. (1) Резултатите от прилагането на нормативен акт се проверяват чрез последваща оценка на въздействието.
(2) Последващата оценка на въздействието изследва съотношението между поставените цели и постигнатите резултати при прилагането на нормативния акт.
Чл. 34. Органът, в чиято компетентност е изпълнението на нормативния акт или който традиционно предлага промени в него, извършва последваща оценка на въздействието:
1. на новите закони, кодекси и подзаконови нормативни актове на МС – в срок до 5 години от влизането им в сила;
2. по своя преценка – на най-често изменяните и допълваните нормативни актове и на тези, на които е извършена цялостна предварителна оценка на въздействието;
3. по своя преценка – на други нормативни актове, извън случаите на т. 1 и 2.
Чл. 35. Извършването на последваща оценка на въздействието включва:
1. определяне на цели на последващата оценка на въздействието;
2. изследване на причините за приемането или за изменението на нормативния акт;
3. оценяване на въздействията от приемането или от изменението на нормативния акт;
4. изготвяне на доклад с извършената последваща оценка на въздействието;
5. осигуряване на публичност на извършената оценка на въздействието.
Чл. 36. (1) След определянето на целите на последваща оценка на въздействието се изследват причините за приемането или за изменението на нормативния акт, като се вземат предвид използваните ресурси, постигнатите резултати, последиците и въздействията от приемането или изменението на нормативния акт.
(2) При изследването на причините за приемането или за изменението на нормативния акт се вземат предвид причинно-следствените връзки между приемането или изменението, последиците и въздействията от него и промени в обществените отношения, промяна в поведението на адресатите на акта и др.
(3) При изследването на причините за приемането или за изменението на нормативния акт се изследват мотивите, съответно докладът към проекта на нормативния акт преди приемането му, частичната или цялостната предварителна оценка на въздействието, когато са извършени такива.
Чл. 37. Оценяването на въздействията от приемането или от изменението на нормативния акт включва следните етапи:
1. определяне на обхвата и структуриране на оценката;
2. събиране на данни, включително чрез консултации със заинтересованите страни;
3. анализ на събраните данни;
4. оценка и формулиране на изводи.
Чл. 38. (1) Определянето на обхвата и структурата на оценката се извършва чрез поставяне на въпроси, избор на критерии за оценка и преглед на промените в политиката, реализирана чрез нормативния акт за разглеждания период от време.
(2) При определянето на обхвата и структурата на оценката се използват някои или всички от следните критерии:
1. постигане на целите – степента, в която целите от реализираната политика и/или изменението на нормативния акт са постигнати, независимо дали това се дължи на конкретната политика, съответно на изменението в нормативния акт;
2. ефективност – степента, в която постигането на целите от реализираната политика и/или от изменението в нормативния акт се дължи на конкретната политика, съответно на изменението в нормативния акт;
3. ефикасност – постигането на максимални резултати от използваните ресурси от реализираната политика и/или от изменението на нормативен акт;
4. устойчивост – степента на трайно решаване на идентифицираните проблеми;
5. полезност – степента на удовлетворяване на очакванията на адресатите на политиката и/или на нормативния акт.
Чл. 39. (1) Събирането на данни включва осигуряване на относимите за оценката данни, включително чрез консултации със заинтересованите страни.
(2) Анализът на данните включва тяхното тълкуване и обобщаване и/или изчисляване, като се използват самостоятелно или заедно някои от следните методи:
1. анализ на разходите и ползите, който показва общият баланс на положителните и отрицателните последици (включително върху заинтересованите страни), които е вероятно да възникнат в определен период вследствие прилагането на нормативен акт или на част от него;
2. мултикритериен анализ, който едновременно оценява възможните варианти за действие съобразно различни по вид критерии;
3. анализ на ефективността, при който се сравняват разходите при различни варианти за действия, които постигат еднакви цели;
4. модел на стандартните разходи, който оценява административните разходи на икономическите субекти, породени от нормативно установените задължения периодично да предоставят информация на държавните органи за тяхната дейност;
5. метод на изследване чрез контролни групи, който позволява да се оцени ефектът от нормативната промяна чрез сравнение на резултатите между равностойни тестова и контролна група;
6. проучване на казуси, включително сравнителен анализ на казуси, което спомага за формулирането на изводи въз основа на изводите от изследване на определени казуси или група от казуси от практиката;
7. други методи.
Чл. 40. Оценката и формулираните изводи се базират на анализа на данните и на резултатите от използваните в анализа методи.
Чл. 41. Извършваната последваща оценка на въздействието се обобщава в доклад, който съдържа най-малко:
1. резюме;
2. увод, който включва целите и предмета на оценката;
3. резултатите от изследването на причините за приемането или изменението на нормативния акт;
4. обхвата и структурата на оценката, включително поставените въпроси, избраните критерии за оценка и преглед на промените в политиката, реализирана чрез нормативния акт;
5. източниците на данни и кръга на заинтересованите страни;
6. описание на подходите и методите за извършване на анализа на данните, причините за избора им и информация за отговорите и изразените становища на заинтересованите страни;
7. резултати от оценката на въздействието, включително заключения, препоръки, приложения към доклада.
Чл. 42. Органът, отговорен за извършването на последваща оценка на въздействието, осигурява нейната публичност по подходящ начин, като задължително я публикува на интернет страницата на администрацията, която го подпомага, и на Портала за обществени консултации в срок до 30 дни от извършването й. Извършената последваща оценка на въздействието се изпраща в администрацията на МС за публикуването й на Портала за обществени консултации.
Чл. 43. В зависимост от резултатите от последващата оценка на въздействието органът по чл. 34 може да предлага отменяне, изменение или допълнение на нормативния акт и да инициира извършването на предварителна оценка на въздействието за преодоляване на констатирани негативни въздействия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 19, ал. 4 ЗНА.
§ 2. Наредбата не се прилага за проекти на нормативни актове, за които:
1. са инициирани обществени консултации по реда на чл. 26 ЗНА;
2. e инициирана съгласувателната процедура по реда на чл. 32 от УП на МСНА;
3. е приключила задължителна процедура по съгласуване в консултативни органи, създадени с нормативен акт.
§ 3. Наредбата не се прилага в случаите, предвидени в § 1а от допълнителните разпоредби на ЗНА.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Приложение № 1 към чл. 16

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
Институция: …………………………….....................
Нормативен акт: …………………………..........................
За включване в законодателната/
оперативната програма на Министерския съвет за периода: …………………………………………….
Дата:
Контакт за въпроси:
Телефон:
1. Дефиниране на проблема:
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………....
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….....
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
2. Цели: ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………....
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………....
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.
5. Негативни въздействия: ………………………………………………………………...……………………………………………………………….
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия: ……………………………………………………………..…………………………………………………………….........
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове: …………………………………………………………………...…………………………………………………………………
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
  Ще се повиши
  Ще се намали
  Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те ………………………………………....................................................
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
  Актът засяга пряко МСП
  Актът не засяга МСП
  Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
  Да
  Не
12. Обществени консултации: ……………………………………………………………..................................................................
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
  Да
  Не
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………....
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:
Дата:
Подпис:

 
Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието
Наименование на акта: …………………................
……………………………………………..………..………..
Период на извършване на оценката:
…………………………………………………..........................
Водеща институция: ……………………..........................
…………………………………………….........................................
Посочете институцията, отговорна за извършването на оценката.
От какво ниво възниква необходимостта от предприемане на действието?
…………………………………………………..........................................
национално, европейско, международно
Други организации, участвали в извършването на оценката:
…………………………………………….........................................
……………………………………………........................................
Посочете организациите, които са участвали и/или са съдействали за извършването на оценката.
Информация за контакт:
…………………………………………………...........................................
…………………………………………………...........................................
име, телефон, е-поща
1. РЕЗЮМЕ И ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ
Какъв е проблемът, който трябва да се реши? Защо е необходимо действие от страна на правителството/държавата? ……………………………………………………...........................................................................………….........
……………………………………………………………………………………………………................................................
Опишете проблема или въпросите, които обосновават действие от страна на държавата.
Какви са целите на предлаганото решение? …………………………………………………………….……
.……………………………………………………………………………………................... ……………..........……………….
Посочете какво цели да постигне новото предложение или предлаганата нова уредба. Какъв ефект би имала тя и спрямо кого?
Какви варианти за решаване на проблема са били изследвани, включително алтернативи на въвеждането на нова правна уредба?
1. Вариант0 – Без действие;
2. Вариант 1 – .…………………………………………………………………………………....................................................
3. Вариант 2 –   .………………………………………………………………………………….……….……….……….………….……….
4. Вариант 3 –   .………………………………………………………………………………….……….………….……….……….……….
5. .…
Препоръчваме вариант № ….., тъй като с него се постигат описаните по-горе цели и желани ефекти …………………………………………………………………………………..............................................................................................
Посочете изследваните варианти, включително алтернативи на предприемането на нормативна промяна. Опишете накратко потенциалните рискове, свързани с вариантите, каква е вероятността те да настъпят и техния ефект, ако настъпят. Обосновете препоръчания вариант на действие. Повече информация добавете в резюмето на препоръчания вариант с данни.
 

 

2. РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ВАРИАНТ С ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДАННИ
Вариант на действие
Общи годишни разходи
Общи годишни ползи
………………………………………………………………....................................................................
………………………………………………………………....………………………………………………………………...
Опишете качествено и количествено всички значителни разходи и ползи на годишна база. Използвайте приблизителни цифри и диапазони, когато е  по-приложимо. Обърнете особено внимание на икономическите и социалните разходи и на разходите за околната среда. Задължително включете паричен израз на разходите и ползите (в лева).
Вариант 0
 
Вариант 1
 
Вариант 2
 
 
Описание и обхват на основните разходи …………………………………………………..………………………………………………………………………
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на разходите.
Опишете разходите за всички основни групи.
Предложението надхвърля ли минималните изисквания на Европейския съюз?
Да/Не/Не е приложимо
Има ли промяна в административната тежест? Създават ли се нови регулаторни режими и регистри? Засягат ли се съществуващи регулаторни режими и регистри?
 
Моля посочете.
Какво е разпределението на годишните разходи според категорията на предприятията?
Микро-
(в лв.)
Малки
(в лв.)
Средни
(в лв.)
Има ли предприятия, които са освободени от спазване на новите правила, въведени с предложението?
Моля посочете ………………………………................................
……………………………………………..............................................
Описание и обхват на основните ползи …………………………………………………….............................................................................
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на ползите.
Опишете ползите за всички основни групи.
Ключови рискове ………………………………………………………………………………..........................................................................................
Има ли рискове от реализиране на предложението? Може ли да бъде изразен количествено, колко и какви юридически и физически лица ще бъдат засегнати и как?
3. ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
Консултации …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
Посочете основните заинтересовани страни извън държавната администрация, с които са проведени консултации. Направете кратък анализ на броя и характера на отговорите, получени от консултацията.
4. ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
От коя дата предложението ще започне да действа?
ден/месец/година
Коя институция/организация ще отговаря за осъществяване на предложението и за контрола? ………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………
..........................................................................................…..……………………………………..………………………………
Опишете отговорната институция за осъществяването на предложението. Предложението предвижда ли разходи за дадена институция или организация?
Подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на проекта на нормативния акт:
………………………………...…………................................................................
Дата:

 
Приложение № 3 към чл. 26

КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА
1.1.
Въведение:
1.2.
Цели на консултацията:
1.3.
Консултационен процес:
1.4.
Релевантни документи и нормативни актове:
2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
3. ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
4. ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА

 
9147