Министерски съвет
брой: 90, от дата 15.11.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 294 от 8 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №294 ОТ 8 НОЕМВРИ 2016Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 1 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 2 т. 2 се отменя;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) В процедурата по издаване на разрешение за специално ползване на пътищата администрацията, управляваща пътя, не може да изисква от заинтересуваните лица представяне на издадени от нея документи.“;
в) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
2. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) В случаите по чл. 5, ал. 2, т. 1 и 3 искане за издаване на разрешение за изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони могат да се подадат по електронен път. В тези случаи издаденото разрешение, както и отказът за издаване на разрешение представляват електронни документи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, които се съхраняват посредством Географската информационна система на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони.
(2) Искането за издаване на разрешение за изграждане или експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони се подава електронно чрез Географската информационна система на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони на електронен адрес https://spp.api.bg/. Използването на електронните услуги на системата от потребителя се осъществява чрез електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.
(3) В случаите по ал. 1 заинтересуваното лице въвежда данните по искането директно на електронен адрес https://spp.api.bg/, позволяващ преглед, редактиране и следене на статута на искането, чрез изпращане на електронно уведомление до посочения при регистрацията електронен адрес на заинтересуваното лице.
(4) В случай че заинтересуваното лице изрично заяви желанието си да получи издаденото по електронен път разрешително и на хартиен носител, разрешителното се разпечатва, заверява се с подпис и с печат от Агенция „Пътна инфраструктура“ или от съответното областно пътно управление и се предоставя на заинтересуваното лице.“
3. В чл. 7:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешения за специално ползване на пътищата се отнемат:
1. при неспазване на условията, предвидени в тях;
2. при неплащане на дължимите такси съгласно чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата;
3. когато вследствие на ново строителство, реконструкция или рехабилитация на пътя съществуващите рекламни съоръжения се явяват в нарушение на изискванията на чл. 15, ал. 1.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3 разрешенията за специално ползване на пътищата не се отнемат, когато рекламните съоръжения могат да се преместят на същото километрично положение, вследствие на което не се явяват в нарушение на чл. 15, ал. 1. В тези случаи преместването се извършва при съгласие на собственика на рекламното съоръжение и за негова сметка.“
4. В чл. 8, ал. 3 думите „една година“ се заменят с „две години“.
5. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 7:
„7. проектът предвижда пред търговския крайпътен обект да се изгради ограничителна система в съответствие с изискванията на БДС EN1317 и Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.“
6. В чл. 11, ал. 1 се създава изречение второ:
„Към искането се прилага координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна система Българска геодезическа система 2005.“
7. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на преместваеми крайпътни обекти за продажба на селскостопанска продукция се издава в полза на земеделските производители само за пътища I, II и III клас.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава по искане на заинтересуваното лице и след представяне на следните документи:
1. анкетна карта за регистрация на земеделски производител;
2. регистрационна карта на земеделски производител;
3. регистрационно удостоверение на Агенцията по вписванията;
4. протокол за оглед, съставен на място в присъствието на представител на съответното областно пътно управление, на представител на сектор „Пътна полиция“ към съответната ОД на МВР и на заинтересуваното лице – земеделски производител или негов представител.“
8. В чл. 13, ал. 1 думите „за строеж“ и „глава осма, раздел III oт“ се заличават.
9. В чл. 14 т. 5 се създава изречение второ:
„В протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.“
10. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен път, документите по чл. 14 се подават на хартиен носител.“
11. В чл. 15, ал. 1:
а) в основния текст думите „в обхвата на пътя и обслужващата зона“ се заличават;
б) в т. 2 след думите „рекламното съоръжение“ се добавя „в обхвата на пътя“;
в) създава се т. 2а:
„2а. рекламното съоръжение в обслужващата зона на пътя отстои не по-малко от 500 м преди пътни възли и кръстовища и 100 м след тях – за всички републикански пътища;“.
12. В чл. 16:
а) в ал. 2 се създава изречение второ:
„В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен носител.“;
б) в ал. 6 се създава изречение второ:
„Преиздаденото разрешение за експлоатация на рекламно съоръжение се счита за издадено при условията на разрешението на първоначалния собственик и към него се прилага режимът, приложим за първоначалното разрешение за експлоатация.“
13. Създава се чл. 17б:
„Чл. 17б. (1) Не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока на разрешението за експлоатация на рекламно съоръжение собственикът на рекламното съоръжение има право да поиска преиздаване на разрешението. За целта собственикът на рекламното съоръжение подава искане пред компетентния орган по чл. 5 или по електронен път по реда на чл. 5а.
(2) Разрешението за експлоатация се преиздава за нов 10-годишен период, когато са спазени условията на чл. 15 и след заплащане на всички дължими такси за специално ползване чрез експлоатация на съоръжението.“
14. В наименованието на глава четвърта след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“.
15. В наименованието на глава четвърта, раздел I след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“.
16. В чл. 18:
а) в ал. 1 след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“;
б) в ал. 3 думите „една година“ се заменят с „две години“.
17. В чл. 19:
а) в основния текст след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“;
б) т. 1 след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“;
в) т. 3 след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“.
18. В чл. 20:
a) в т. 5 след думата „съоръжението“ се поставя запетая и се добавя „а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора“;
б) създава се т. 6:
„6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично.“
19. В чл. 21:
а) в ал. 1 след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“;
б) в ал. 2 след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“;
в) създава се ал. 4:
„(4) В случай че към съществуващите линейни съоръжения има свободни канали (тръби) и се иска прокарване на допълнителни оптични кабели в тях (в същото кабелно трасе), заинтересуваното лице, на което е издадено разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и обслужващата зона, е необходимо да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“.“
20. В чл. 22:
а) в ал. 1 след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“;
б) в ал. 2 след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“.
21. В наименованието на глава четвърта, раздел II след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“.
22. В чл. 22а:
а) в ал. 1 след думите „обхвата на пътя“ се добавя „и в обслужващата зона“ и след думите „заинтересуваното лице“ се добавя „след представяне на координатен регистър на трасето на линейния обект в координатна система Българска геодезическа система 2005 и“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Към искането за съоръжения, обслужващи конкретни имоти, освен документите по ал. 1 заинтересуваното лице представя и:
1. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само заверено копие от договора;
2. съгласие от концесионера в случаите по чл. 5, ал. 5.“
23. В чл. 23 думите „съответно от изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 от Закона за пътищата“ и запетаите пред и след тях се заличават.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 13 и 45 от 2009 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 след думата „издава“ се добавя „и поддържа“;
б) в ал. 3 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;
в) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Списъците на републиканските и общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с кметовете на общините, за които тези списъци се отнасят.
(5) Промяната на републикански пътища в общински се утвърждава от Министерския съвет след съгласието на общинските съвети на съответните общини.“
2. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 2:
„2. скоростни пътища;“
бб) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Скоростните пътища са национални обекти. Те са специално изградени и означени за движение пътища само на моторни превозни средства с високи скорости и притежават следните характеристики:
1. имат самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение;
2. пресичането с други пътища, улици, железопътни и трамвайни линии е само на различни нива;
3. вливането и отливането на движението се осъществява само от пътни възли на различни нива;
4. връзките към прилежащи територии са чрез локално платно, отделено от директно трасе с разделителна ивица с широчина, не по-малка от два метра;
5. имат предпазна телена ограда;
6. имат площадки за принудително спиране;
7. имат площадки за краткотраен отдих.“;
в) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2, 3 и 4“ се заменят с „ал. 2, 3, 4 и 5“.
3. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „Министерството на транспорта“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;
бб) в т. 1 думите „изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ след решение на Управителния съвет“;
в) в ал. 3:
аа) в т. 1 думите „заповед на изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“;
бб) в т. 6 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
4. В чл. 17:
а) в ал. 1, т. 1 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;
б) в ал. 3, т. 1 и 2 думите „изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ след решение на Управителния съвет“.
5. В чл. 18, ал. 2 думите „изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
6. В чл. 27, ал. 2 думите „изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
7. В чл. 28:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;
бб) в букви „б“ и „в“ думите „изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“;
б) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;
бб) в буква „б“ думите „изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
8. В чл. 29, ал. 1 думите „Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез изпълнителния директор на агенцията“ се заменят с „Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
9. В чл. 30, ал. 1 думите „изпълнителния директор с разрешение на надзорния съвет на агенцията“ се заменят с „председателя на Управителния съвет на агенцията въз основа на взето решение на Управителния съвет на агенцията“.
10. В чл. 31:
а) в ал. 1 думите „изпълнителният директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ или упълномощени от него длъжностни лица“ се заменят с „Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или упълномощено от него длъжностно лице“;
б) в ал. 3 думите „изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ след взето решение на Управителния съвет“.
11. В чл. 34:
а) в ал. 3 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;
б) алинея 4 се отменя.
12. В чл. 35 думите „По предложение на изпълнителния директор надзорният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
13. В чл. 36:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 3 думите „надзорният съвет по предложение на изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
14. В чл. 36б:
а) в ал. 1 думите „Изпълнителният директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, a думите „и го представя за приемане на надзорния съвет на агенцията“ се заличават;
б) в ал. 2 изречение второ се заличава.
15. В чл. 39, ал. 2 думите „изпълнителният директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или упълномощено от него длъжностно лице“.
16. В чл. 41:
а) в основния текст думите „чл. 30, ал. 2“ се заменят с „чл. 30, ал. 3“;
б) в т. 1 думите „изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“;
в) в т. 3 думите „изпълнителния директор“ се заменят с „Управителния съвет на агенцията“;
г) в т. 4 думите „изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или упълномощено от него длъжностно лице“;
д) в т. 6 думите „годишната строителна или ремонтна програма“ се заменят с „годишните програми“;
е) в т. 10 думите „изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“;
ж) в т. 12 думите „т. 9“ се заменят с „т. 10“.
17. В чл. 44, ал. 1 думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
18. В чл. 46, ал. 1 думите „по чл. 32, ал. 1“ се заличават.
19. В чл. 48:
а) в т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) платното (платната) за движение на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населените места с население до 100 000 души; при постигната взаимна договореност между агенцията и общините тези дейности могат да се осъществяват съвместно;“
б) в т. 2, буква „в“ думата „градовете“ се заменя с „урбанизираните територии за населените места с население над 100 000 души“, а думата „фонда“ се заменя с „агенцията“.
20. Наименованието на глава шеста се изменя така:
„Глава шеста
ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕКОНСТРУКЦИЯТА, РЕМОНТА И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПЪТИЩАТА“
21. В чл. 51, ал. 1, т. 1:
а) в основния текст след думите „свързани с изграждането“ се добавя „реконструкцията“ и се поставя запетая;
б) в буква „а“ след думата „градовете“ се добавя „и платното (платната) за движение на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населените места с население до 100 000 души“.
22. В чл. 52, ал. 1, т. 1 след думите „свързани с изграждането“ се добавя „реконструкцията“ и се поставя запетая.
23. В чл. 56 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“, след думите „финансирането на изграждането“ се добавя „реконструкцията“ и се поставя запетая, а думите „и общинските“ се заличават.
24. В чл. 57 след думите „свързани с изграждането“ се добавя „реконструкцията“ и се поставя запетая.
25. В чл. 58 след думите „свързани с изграждането“ се добавя „реконструкцията“ и се поставя запетая.
26. В чл. 62 ал. 1 се изменя така:
„(1) Агенция „Пътна инфраструктура“ е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
27. В чл. 63, ал. 2 думите „изпълнителния директор“ се заменят с „Управителния съвет на агенцията“.
28. В чл. 72:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството определя и утвърждава бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.“;
б) в ал. 2, изречение първо думите „изпълнителният директор“ се заменят с „управителният съвет“, а думите „и я представя за приемане от надзорния съвет на агенцията“ се заличават;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Годишната инвестиционна програма се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
29. В чл. 73:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ одобрява разходите съгласно утвърдения бюджет на агенцията за текущата година.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Управителният съвет на агенцията одобрява исканията до министъра на регионалното развитие и благоустройството за извършване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на агенцията съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.“
30. В чл. 73а ал. 2 се отменя.
31. В чл. 74 думите „извънбюджетните фондове и сметки“ се заменят със „сметките за средства от Европейския съюз“.
32. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. Със закона за държавния бюджет за съответната година се предвиждат средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.“
33. В чл. 77:
а) в ал. 1 след думите „целевите трансфери“ се добавя „за проекти, финансирани от бюджета на министерството и касаещи общинската пътна мрежа“ и се поставя запетая;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Общините отчитат в Агенция „Пътна инфраструктура“ изразходването на средствата от целевите трансфери за републиканската пътна мрежа с писмени отчети, предварително съгласувани със съответното областно пътно управление, към които се прилагат заверени копия от договорите и разходооправдателните документи.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и след думите „целево предоставените“ се добавя „чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4.
34. В чл. 80:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенция „Пътна инфраструктура“, в случай на необходимост, в срока и при условията, определени от Министерския съвет в бюджетната процедура за съответната година по чл. 67, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството представя в Министерството на финансите предложенията си за инвестиционните проекти, за чието финансиране се предвижда сключване на споразумения за външни и вътрешни държавни заеми през следващата година, при условията и по реда на Закона за държавния дълг.“;
б) в ал. 2 думите „изпълнителния директор“ се заменят с „председателя на управителния съвет“, a след думите „министъра на финансите“ се добавя „след възлагане от Министерския съвет“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Агенция „Пътна инфраструктура“ предварително съгласува предложенията си за финансиране на нови инвестиционни проекти с държавни заеми по ал. 1 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Протоколите за предварителен оглед по чл. 14, т. 5 от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г., съставени до влизането в сила на постановлението, се прилагат от заинтересуваните лица към искането за издаване на разрешение за специално ползване чрез изграждане на рек­ламно съоръжение до изтичането на срока им на валидност.
§ 4. Преиздадените по реда на чл. 17б от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г., разрешения за експлоатация на рекламно съоръжение се считат за издадени при условията на първоначалното разрешение и към тях се прилага режимът, приложим за първоначалното разрешение за експлоатация. Към така преиздадените разрешения за експлоатация на рекламно съоръжение се прилагат изискванията и условията, посочени в разрешението за специално ползване чрез изграждане, въз основа на които съответното рекламно съоръжение е било изградено и е получило разрешение за експлоатация.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
8930