Министерски съвет
брой: 88, от дата 8.11.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 278 от 1 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 1 НОЕМВРИ 2016 Г.
за приемане на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регио­налните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области).
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
НАРЕДБА
за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области)
ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области);
2. наблюдението на изпълнението на документите по т. 1.
Чл. 2. (1) Документите за пространствено развитие по чл. 1 се намират в йерархична съподчиненост и определят интегрирана стратегия за пространствено развитие, която се отчита при разработването на секторни стратегически документи на национално и регионално ниво.
(2) Документите по чл. 1 са в съответствие със стратегическите документи на Европейския съюз, свързани с развитието на градовете и мрежите на транспортната и енергийната инфраструктура с европейско значение.
(3) Документите за пространствено развитие по чл. 1 се съгласуват по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
Чл. 3. При разработването на документите за пространствено развитие на национално и регионално ниво се прилагат следните принципи:
1. научна обоснованост на подходите и методите за стратегическо и пространствено планиране;
2. приемственост и съгласуваност с документите за регионално и пространствено развитие на европейско, национално, регионално ниво;
3. защитени публични интереси и гарантиране на индивидуалните интереси и гражданските права;
4. публичност, прозрачност;
5. партньорство, гражданско участие и споделена отговорност;
6. географска и тематична концентрация на ресурсите;
7. координация на дейностите на компетентните органи и на участниците в процеса на пространствено планиране.
Чл. 4. Изготвянето и актуализирането на Националната концепция за пространствено развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и на районите от ниво 3 (области) се извършва в съответствие с методическите указания по чл. 17, т. 11 на Закона за регионалното развитие, одобрени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ЧАСТ ВТОРА
НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Глава първа
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Раздел І
Общи изисквания към Националната концепция за пространствено развитие
Чл. 5. (1) Националната концепция за пространствено развитие е стратегически документ, който определя в дългосрочен план насоките за пространствено развитие и опазване на националната територия и връзките й със съседни държави и региони.
(2) Националната концепция за пространствено развитие се разработва във взаимодействие с принципите и перспективите за пространствено развитие на Европейския съюз и с действащите национални секторни стратегически документи.
(3) Националната концепция за пространствено развитие е основа за териториална координация на секторните политики за икономическо развитие, здравеопазване, наука и образование, социални услуги, транспортна и инженерно-техническа инфраструктура, туризъм и околна среда, както и на политиката за градско развитие.
Чл. 6. Националната концепция за пространствено развитие определя дългосрочни перспективи и цели за пространствено развитие на националната територия, които се отчитат при разработването на документите за пространствено развитие на по-ниските йерархични нива.
Чл. 7. (1) Националната концепция за пространствено развитие се разработва със срок на действие до 15 години.
(2) Елементите на националните мрежи и съоръжения на инженерно-техническата инфраструктура, съдържащи се в Националната концепция за пространствено развитие, се планират за период до 30 години.
Чл. 8. Финансовите ресурси за изготвянето, актуализирането и наблюдението на Националната концепция за пространствено развитие се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Раздел II
Обществени консултации на Националната концепция за пространствено развитие
Чл. 9. Заинтересовани страни в процеса на изготвяне на Националната концепция за пространствено развитие са министерства, държавни и изпълнителни агенции, областни управители и местни власти, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, представителите на академичните среди, юридически и физически лица, имащи отношение към пространственото развитие.
Чл. 10. (1) Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира обществени консултации на проекта на Националната концепция за пространствено развитие и информира заинтересованите страни за резултатите от тях.
(2) Проектът на Национална концепция за пространствено развитие се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.
(3) Обществените консултации по ал. 1 се провеждат преди съгласуването на проекта на Националната концепция за пространствено развитие от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.
Чл. 11. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството организира изработването, съгласуването и актуализирането на Националната концепция за пространствено развитие и контролира изпълнението й.
(2) Регионалните съвети за развитие участват в консултациите и обсъждането на проекта на Националната концепция за пространствено развитие.
(3) Проектът на Националната концепция за пространствено развитие се обсъжда и съгласува в съвет, създаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството като експертно консултативно звено за решаване на проблеми от компетентността му съгласно Закона за администрацията.
(4) Националният експертен съвет за устройство на територията и регионална политика съгласува проекта на Националната концепция за пространствено развитие преди внасянето му в Министерския съвет.
Чл. 12. (1) Министерският съвет приема Националната концепция за пространствено развитие по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството преди изтичането на срока на действащия документ.
(2) Решението на Министерския съвет за приемане на Националната концепция за пространствено развитие се обнародва в „Държавен вестник“.
(3) Националната концепция за пространствено развитие се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет.
Раздел III
Актуализиране на Националната концепция за пространствено развитие
Чл. 13. (1) Националната концепция за пространствено развитие се актуализира в средата на периода на нейното действие при наличие на някое от следните обстоятелства:
1. промени в свързаното национално законодателство или законодателството на Европейския съюз;
2. промени на целите и приоритетите на политиката за пространствено развитие на Европейския съюз и на Република България;
3. препоръки в приетите доклади за наблюдение на изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие;
4. при промени в териториалния обхват на областите и районите от ниво 2.
(2) Изработването и приемането на актуализирания документ по ал. 1 се извършва при условията и по реда за изработване и приемане на Националната концепция за пространствено развитие.
Глава втора
СТРУКТУРА, СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДХОДИ В НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Раздел І
Структура и съдържание на Националната концепция за пространствено развитие
Чл. 14. (1) Националната концепция за пространствено развитие определя дългосрочни перспективи и цели за пространствено развитие на елементите на териториалната структура.
(2) Дългосрочните перспективи за развитие на елементите на териториалната структура се разработват за срока на действие на Националната концепция за пространствено развитие, като се отчитат потенциалите и политиката в съответния сектор, както и политиката за градско развитие.
(3) На основа на перспективите за развитие на елементите на териториалната структура се разработват варианти на пространствени модели за развитие на националната територия.
(4) Националната концепция за пространствено развитие определя специфични цели за пространствено развитие за наблюдение на напредъка по реализацията им за периода на действие в съответствие с целите по чл. 3, ал. 1 от Закона за регионалното развитие.
Чл. 15. (1) Националната концепция за пространствено развитие обхваща следните тематични области:
1. фактори, влияещи върху социално-икономическото и пространственото развитие на страната и създаващи предпоставки за трансгранично и междурегионално сътрудничество;
2. състояние и тенденции в развитието на териториалните системи на национално ниво, структура в национален мащаб, взаимодействие между силно урбанизирани централни райони за растеж и развитие и слабо урбанизирани периферни райони със затруднено социално-икономическо развитие;
3. селищна мрежа – функционално-йерар­хична система, опорни градове-центрове, агломерационни образувания, урбанистични оси, специфични функции и роля на градските центрове за икономическото, социалното и културното развитие на национално и макрорегионално ниво;
4. териториални параметри на прогнозата за демографско развитие, демографски дис­баланс в националната територия, райони в демографски риск;
5. територии със специфични характеристики и проблеми – Дунавско и Черноморско крайбрежие, планински територии, гранични територии, зони за трансгранично и междурегионално сътрудничество;
6. територии с екологични проблеми и рискове (климатични, хидроложки, геоложки и биологични рискове), застрашени от природни бедствия и аварии, възможности за намаляване на риска и за адаптация към климатичните промени;
7. защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и мерки за опазването им;
8. национално културно наследство, опазване, социализиране и развитие на неговия потенциал в съответствие с приетите международни документи, териториални съсредоточия на културни ценности, културни ландшафти и маршрути;
9. транспортна инфраструктура с национално и международно значение, главни направления, връзки и коридори, обекти и съоръжения, функции и териториално организираща роля, положителни въздействия и териториални проблеми;
10. инженерно-техническа инфраструктура с национално и международно значение, роля на основните мрежи и съоръжения, в т.ч. за функционирането на енергийния пазар и доставката на енергийни ресурси, връзки с европейски системи и мрежи, въздействия, териториални проблеми и тенденции;
11. национално значими производствени, туристически и инфраструктурни локализации и обекти и тяхното отражение върху икономическото развитие, териториалната структура и околната среда.
(2) С Националната концепция за пространствено развитие се определят специфични изисквания за ефективното използване, опазване и развитие на националната територия.
Чл. 16. (1) Националната концепция за пространствено развитие включва текст, таблици, диаграми, графики, карти и схеми.
(2) Картите и схемите на Националната концепция за пространствено развитие съдържат следните елементи на националната територия:
1. граници – държавна, на райони от ниво 2, на области, на общини;
2. селищна мрежа – градове-центрове, агломерационни образувания и зони на влияние;
3. елементи на транспортната инфраструктура с национално значение, в т.ч. транспортни направления и коридори, пътна мрежа, жп мрежа, летища, пристанища, гранични контролно-пропускателни пунктове;
4. инженерно-техническа инфраструктура с национално и европейско значение, в т.ч. големи хидросъоръжения, енергийна мрежа и мрежи за пренос на природен газ, нефт и нефтопродукти, връзки с мрежите в съседни държави;
5. релеф и хидрографска мрежа;
6. земеделски и горски територии, големи водни площи;
7. елементите на Националната екологична мрежа;
8. национално и регионално значимите обекти на културно-историческото наследство, в т.ч. обекти в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО;
9. зони, застрашени от природни рискове.
(3) Националната концепция за пространствено развитие включва следните тематични карти:
1. териториално-урбанистична структура;
2. селищна мрежа, центрове и оси на урбанистично развитие – главни и второстепенни;
3. социална инфраструктура с национално значение;
4. икономически зони с национално значение; зони за туризъм с национално и международно значение; транспортна инфраструктура с национално и европейско значение;
5. инженерно-техническа инфраструктура – с национално, трансгранично и европейско значение;
6. защитени територии и защитени зони;
7. културно наследство с национално и международно значение.
(4) Картите и схемите по ал. 2 и 3 се разработват в мащаб 1:300 000 и се изработват в цифров вид в електронни формати за географски данни и растерни изображения.
Раздел ІІ
Информационно осигуряване на Националната концепция за пространствено развитие
Чл. 17. (1) Географската информационна система на Националната концепция за пространствено развитие и данните в нея са в съответствие с националните и международните стандарти.
(2) В географската информационна система се съхраняват в структуриран вид географски, статистически данни и метаданни за Националната концепция за пространствено развитие, включително геопространствени данни, създадени при изработването й.
Чл. 18. За информационното осигуряване на Националната концепция за пространствено развитие се ползват всички официални национални и международни референтни информационни масиви от пространствени и статистически данни.
Раздел ІІІ
Подходи за анализ, оценка и разработване на пространствени модели в Националната концепция за пространствено развитие
Чл. 19. (1) При изработването на Националната концепция за пространствено развитие и за наблюдение на изпълнението й се използва системен подход за анализ и наблюдение на състоянието и на протичащите процеси в националната територия.
(2) В аналитичните проучвания се систематизира информация за основните елементи на територията и за тематичните области, динамиката в тяхното развитие, потенциалите, стимулаторите, ограничителите и проблемите в състоянието и тенденциите в развитието на протичащите процеси.
(3) Информацията за анализите в Националната концепция за пространствено развитие се допълва с информацията за резултатите от изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие, съдържащи се в междинната и последващата оценка на изпълнението й, разработвани в съответствие с чл. 33 и 34 на Закона за регионалното развитие.
(4) Основен териториален модул за анализите е територията на общината.
Чл. 20. (1) Прогнозните сценарии и пространствени модели за бъдещо развитие се разработват във варианти въз основа на изводите от анализите на състоянието, тенденциите, специфичните ресурси и потенциали на територията.
(2) Изборът на оптимален сценарий и прогнозен пространствен/териториален модел за развитие се осъществява на основата на създадена в рамките на Националната концепция за пространствено развитие система от обективни критерии и показатели за оценка на предложените варианти.
(3) Визията за пространственото развитие се обвързва с избрания сценарий и пространствен/териториален модел, подлага се на обсъждане със заинтересованите страни и служи за основа при формулирането на стратегия от цели, приоритети и действия.
Глава трета
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА  НАЦИОНАЛНАТАКОНЦЕПЦИЯЗАПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Чл. 21. Контролът върху наблюдението на прилагането на Националната концепция за пространствено развитие се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 22. (1) За наблюдението на прилагането на Националната концепция за пространствено развитие се изготвят доклади по чл. 39 от Закона за регионалното развитие от органа, компетентен за изработването й, на всеки 3 години.
(2) Докладите по ал. 1 съдържат оценка на напредъка по реализацията на предвижданията на Националната концепция за пространствено развитие, изводи и препоръки за актуализацията й.
(3) Оценката по ал. 2 се основава на актуална информация и анализ на промените в обхвата и функциите на различните видове територии, настъпили в 3-годишния период.
Чл. 23. (1) Наблюдението на Националната концепция за пространствено развитие цели ефективно управление и използване на потенциала на територията.
(2) При наблюдението на Националната концепция за пространствено развитие се отчита напредъкът по реализацията на специфичните цели и избрания пространствен модел за развитие и на въздействията върху демографските, икономическите, социалните и екологичните процеси.
(3) Обработването и съхранението на информацията по ал. 2 за наблюдение на прилагането на Националната концепция за пространствено развитие се извършват с помощ­та на географски информационни системи.
(4) За наблюдение на Националната концепция за пространствено развитие и за изготвяне на докладите за напредъка по прилагането й се използва информацията от географската информационна система по чл. 17, ал. 1.
Чл. 24. (1) Докладите по чл. 22, ал. 1 се изготвят на всеки 3 години в срок 6 месеца след края на съответния 3-годишен период.
(2) Докладите се одобряват от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ЧАСТ ТРЕТА
РЕГИОНАЛНА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО 2
Глава първа
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО 2
Раздел І
Общи изисквания към Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2
Чл. 25. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 е стратегически документ, който определя дългосрочните перспективи и цели за устойчиво пространствено развитие на района и връзките му с други райони от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона.
(2) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се разработва в съответствие с действащата Националната концепция за пространствено развитие и отчита предвижданията на регионално ниво на сек­торните стратегии за икономическо развитие, здравеопазване, образование, наука, социални услуги, транспортна и инженерно-техническа инфраструктура, туризъм и околна среда.
Чл. 26. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се разработва със срок на действие до 15 години съгласно чл. 7а, ал. 3 на Закона за регионалното развитие.
(2) Предвижданията за националните мрежи и съоръжения на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура са с период до 30 години.
Чл. 27. Финансовите ресурси за изготвянето, актуализирането и наблюдението на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Раздел ІІ
Заинтересовани страни и участници в изготвянето на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2
Чл. 28. (1) Заинтересовани страни в процеса на изготвяне на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво2 могат да са министерства, държавни и изпълнителни агенции или техни териториални звена, областни управители и местни власти, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, представителите на академичните среди, юридически и физически лица, имащи отношение към пространственото развитие.
(2) Проектът на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.
(3) Обществените консултации по ал. 2 се провеждат преди съгласуването на проекта на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 2 от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.
Раздел IІІ
Функции на органите по изготвяне, съгласуване и актуализиране на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2
Чл. 29. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството организира изработването и контролира прилагането на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2.
(2) Регионалният съвет за развитие обсъжда и одобрява проекта на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво2 в съответствие със своите компетенции.
(3) Проектът на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво2 се обсъжда и съгласува от Националния експертен съвет по териториално устройство и регионална политика преди обсъждането и приемането му от Министерския съвет.
(4) Министерският съвет приема Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 2 по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 30. (1) Решението на Министерския съвет за приемане на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се обнародва в „Държавен вестник“.
(2) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет.
Раздел ІV
Актуализиране на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2
Чл. 31. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се актуализира при наличие на някое от следните обстоятелства:
1. при промяна на административно-териториалното устройство на Република България, което засяга областите в съответния район от ниво 2;
2. при актуализация на Националната концепция за пространствено развитие;
3. при препоръка на приетите доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2.
(2) Изработването и приемането на актуализирания документ по ал. 1 се извършва при условията и по реда за разработване и приемане на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2.
Глава втора
СТРУКТУРА, СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДХОДИ НА РЕГИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО 2
Раздел І
Структура и съдържание на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2
Чл. 32. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 определя стратегията за пространствено развитие на района от ниво 2.
(2) Дългосрочните перспективи за развитие на елементите на териториалната структура се разработват за срока на действие на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 2, като се отчитат потенциалите и политиките за развитие в съответните сектори.
(3) Въз основа на перспективите за развитие на елементите на териториалната структура се разработват варианти на пространствени модели за развитие на територията на района от ниво 2.
(4) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 определя специфични цели за пространствено развитие за наблюдение на напредъка по реализацията им за периода на действие в съответствие с целите по чл. 3, ал. 1 от Закона за регионалното развитие.
Чл. 33. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 съдържа текст, карти и схеми.
(2) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 обхваща следните тематични области:
1. факторите, влияещи върху развитието на района, в т.ч. геополитически, икономически, социални, културни, екологични и др.;
2. разположението и връзките на района, в т.ч. общи локализационни характеристики, съставни административни и териториални единици, сравнителен анализ спрямо районите от ниво 2 в страната и в Европейския съюз;
3. природните условия и ресурси и състоянието на околната среда, влиянието на глобалните климатични промени, природните рискове, рисковите територии;
4. социално-икономическите условия, в т.ч. обща характеристика, състояние, проблеми, тенденции, сравнение с други райони от ниво 2 в страната и в Европейския съюз, демография, заетост и безработица, структура и териториални измерения на регионалната икономика по сектори; вътрешнорегионални различия;
5. общите характеристики и тенденциите в развитието на публичните услуги, в т.ч. локализация и достъпност на центровете с регионално и надрегионално значение (здравеопазване, образование, социални услуги, административни услуги, наука, култура, сигурност и ред);
6. териториалната структура на района – територии с висока степен на урбанизация (централни), слабо урбанизирани селски територии (периферни), с наличие на изявен градски център и без изявен градски център;
7. функционално-йерархичната структура на мрежата от градове-центрове в района, включително центровете на общини и селищни образувания с национално значение;
8. агломерационните образувания и техните зони на влияние;
9. осите на урбанистично развитие с национално и регионално значение;
10. транспортните направления и другите инфраструктурни мрежи и съоръжения с национално и регионално значение, включително връзките им със съседните региони в страната и с региони в съседни на България държави;
11. индустриалните и бизнес зоните, зоните за туризъм и отдих, зоните за транспортни и логистични дейности;
12. териториите със специфични характеристики и проблеми (централни и периферни територии, селски, планински, гранични, крайбрежни и др.); териториите в риск (демографски, икономически, социален), разположението в района и въздействието им върху цялостното социално-икономическо и пространствено развитие;
13. защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
14. териториите, наситени с важни за страната и района недвижими културни ценности, културните ландшафти и коридори, потенциал за използването им като фактор за растеж.
Чл. 34. (1) Картите и схемите към Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 илюстрират резултатите от анализите и прогнозите и представят пространствения модел за развитие на територията на района.
(2) Картите и схемите на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 съдържат следните значими елементи на територията на района:
1. граници – държавни, на района, на области, на общини;
2. селищна мрежа – градове-центрове, агломерационни образувания и зони на влияние, урбанистични оси с национално и регионално значение;
3. елементи на транспортната инфраструктура с национално и регионално значение – транспортни коридори с национално и регионално значение, пътна мрежа, жп мрежа, летища, пристанища, гранични контролно-пропускателни пунктове;
4. обекти на техническата инфраструктура – преносни електропроводи, големи хидросъоръжения и водоснабдителни системи, магистрални (нефто-, газо-, продуктотръбопроводи);
5. релеф и хидрографска мрежа;
6. земеделски и горски територии, големи водни площи;
7. елементите на Националната екологична мрежа;
8. обекти на културно-историческото наследство с национално и регионално значение;
9. територии/зони с потенциал за икономическо развитие и наличие на инвестиционен интерес, обхващащи една или няколко общини;
10. територии с потенциал за реализиране на инфраструктурни проекти с национално и регионално значение;
11. периферни територии и рискови зони (демографски, социални, икономически, екологични) и райони за целенасочена подкрепа;
12. нарушени територии за рекултивация и възстановяване.
(3) Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 2 съдържа следните тематични карти и схеми:
1. разположение на района в страната и връзки със съседни райони;
2. пространствени измерения на демографските процеси;
3. селищна мрежа, центрове и оси на развитие и достъпност;
4. защитени територии и защитени зони;
5. културно наследство, културни ландшафти и коридори;
6. територии и зони със специфични характеристики, включително рискови зони;
7. транспортна инфраструктура;
8. инженерно-техническа инфраструктура.
(4) Картите и схемите по ал. 2 и 3 се изработват в мащаб 1:200 000 и се представят в цифров вид в електронни формати за географски данни и растерни изображения.
Раздел ІІ
Информационно осигуряване на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2
Чл. 35. (1) Географската информационна система на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 и данните в нея са в съответствие с националните и международните стандарти.
(2) В Географската информационна система се съхраняват в структуриран вид географски, статистически данни и метаданни за тях към Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 2, включително геопространствени данни, създадени при изработването й.
(3) Географската информационна система на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 2 е съвместима по структура и съдържание с Географската информационна система по чл. 17, ал. 1, допълва я и се синхронизира с нея.
(4) За информационното осигуряване на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 2 се използват всички официални национални и международни референтни информационни масиви от пространствени и статистически данни.
Глава трета
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО 2
Чл. 36. (1) Координирането и контролът на прилагането на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се осъществяват от съответния регионален съвет за развитие в съответствие с функциите му по чл. 19, ал. 1, т. 6 от Закона за регионалното развитие.
(2) Регионалният съвет за развитие осигурява информация, публичност и прозрачност за постигнатите резултати от наблюдението на прилагането на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2.
Чл. 37. (1) За наблюдението на прилагането на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се изготвят доклади от органа, компетентен за изработването на съответната схема, на всеки 3 години.
(2) Докладите по ал. 1 съдържат оценка на напредъка по реализацията на предвижданията на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2, изводи и препоръки за актуализиране на документа.
(3) Оценката по ал. 2 се основава на актуална информация и анализ на промените в обхвата и функциите на различните видове територии, настъпили в 3-годишния период.
Чл. 38. (1) Наблюдението на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 цели ефективно управление и използване на потенциала на територията.
(2) При наблюдението на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се отчитат напредъкът по реализацията на специфичните цели, избраният пространствен модел за развитие и въздействията върху демографските, икономическите, социалните и екологичните процеси.
(3) Обработването и съхраняването на информацията за наблюдение на прилагането на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се извършва с помощта на географски информационни системи.
(4) За наблюдение на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 и за изготвяне на докладите за напредъка по прилагането й се използва информацията от Географската информационна система по чл. 35, ал. 1.
Чл. 39. (1) Докладите по чл. 37, ал. 1 се изготвят на всеки 3 години в срок 6 месеца след края на съответния 3-годишен период.
(2) Докладите по чл. 37, ал. 1 се одобряват от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
РЕГИОНАЛНА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО 3 (ОБЛАСТ)
Глава първа
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО3 (ОБЛАСТ)
Раздел І
Общи изисквания към Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област)
Чл. 40. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) е стратегически документ, който определя дългосрочните цели и перспективите за устойчиво пространствено развитие на територията на областта.
(2) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се разработва в съответствие с действащата Регионална схема за пространствено развитие за съответния район от ниво 2.
(3) При разработването на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се отчитат предвижданията на областно ниво на секторните стратегии в сферата на транспорта, енергетиката, широколентовите комуникации, водния сектор, икономиката, туризма, околната среда, науката и образованието, здравеопазването, социалните услуги и др.
(4) Дългосрочните цели и перспективи за пространствено развитие на областта, определени с Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 3 (област), се отчитат при разработването и актуализацията на общите устройствени планове на общините в обхвата на областта.
Чл. 41. (1) Периодът на действие на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) е до 15 години.
(2) Предвижданията за мрежите и съоръженията на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура са за период до 30 години.
Чл. 42. Финансовите ресурси за изготвянето, актуализирането и наблюдението на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (област) се осигуряват в рамките на бюджета на съответните областни администрации.
Раздел ІІ
Заинтересовани страни и участници в разработването на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област)
Чл. 43. (1) Заинтересовани страни, участващи в консултациите по разработването на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област), са териториалните звена на централните органи на изпълнителната власт, местните власти, представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на областно ниво, представители на академичните среди, юридически и физически лица, имащи отношение към пространственото развитие на областта.
(2) Проектът на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво3 (област) се публикува на страницата на областната администрация в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.
(3) Обществените консултации се провеждат преди внасянето на проекта на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 3 (област) за разглеждане и съгласуване в постоянната комисия за пространствено развитие, устройство на територията и строителство към областния съвет за развитие.
Раздел ІІІ
Функции на органите по изготвянето на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област)
Чл. 44. (1) Областният управител организира разработването, съгласуването и актуализирането на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област), координира и контролира изпълнението на документа.
(2) За изпълнение на функциите си по ал. 1 областният управител се подпомага от областния архитект и постоянната комисия за пространствено развитие, устройство на територията и строителство.
(3) Областният управител със съдействието на кметовете на общините в обхвата на съответната област осигурява информация и публичност на процеса на разработване, съгласуване, актуализиране и наблюдение на прилагането на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво3 (област) в съответствие със своите пра­вомощия.
Чл. 45. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се разглежда и съгласува от постоянната комисия за пространствено развитие, устройство на територията и строителство към областния съвет за развитие и от регионалния съвет за развитие.
(2) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се приема от областния съвет за развитие по предложение на областния управител.
(3) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се публикува на страницата на областната администрация в интернет.
Раздел ІV
Актуализиране на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област)
Чл. 46. (1) Актуализирането на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се извършва при следните условия:
1. промяна на административно-териториалното устройство на Република България, което засяга съответната област;
2. актуализиране на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво2, която засяга територията на съответната област;
3. при препоръка на приетите доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област).
(2) Изработването и приемането на актуализиран документ по ал. 1 се извършва при условията и по реда за разработване и приемане на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област).
Глава втора
СТРУКТУРА, СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДХОДИ НА РЕГИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО 3 (ОБЛАСТ)
Раздел І
Структура и съдържание на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област)
Чл. 47. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) определя стратегия за пространствено развитие на областта.
(2) Дългосрочните перспективи за развитие на елементите на териториалната структура се разработват за срока на действие на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област), като се отчитат потенциалите и политиките за развитие в съответните сектори.
(3) На основа на перспективите за развитие на елементите на териториалната структура се разработват варианти на пространствени модели за развитие на територията на района от ниво 3 (област).
(4) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) определя специфични цели за пространствено развитие за наблюдение на напредъка по реализацията им за периода на действие в съответствие с целите по чл. 3, ал. 1 от Закона за регионалното развитие.
Чл. 48. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) съдържа текст, карти и схеми.
(2) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) обхваща следните тематични области:
1. факторите, влияещи върху развитието на областта, в т.ч. геополитически, икономически, социални, културни, екологични и др.;
2. разположението и връзките на областта, в т.ч. общите локализационни характеристики, съставните общини, сравнителен анализ спрямо другите области в страната;
3. природните условия и ресурси, състоянието на околната среда, глобалните промени, природните рискове и екстремните явления, рисковите територии и зони;
4. социално-икономическите условия, в т.ч. обща характеристика, състояние, проблеми, тенденции, вътрешнорегионални различия на ниво община, сравнение с други области в страната, демография, заетост и безработица, структура и териториални измерения на икономика в областта по сектори;
5. общите характеристики и тенденциите в развитието на обслужващия сектор, локализация и достъпност на обслужващите центрове в областта (здравеопазване, образование, социални услуги, административни услуги, наука, култура, сигурност и ред);
6. териториалната структура на областта – територии с висока степен на урбанизация (централни), слабо урбанизирани селски територии (периферни), с наличие на изявен градски център и без изявен градски център;
7. функционално-йерархичната структура на мрежата от населени места в областта, центровете на общини и селищни образувания с национално значение;
8. агломерационните образувания и техните зони на влияние;
9. осите на урбанистично развитие с национално и регионално значение;
10. транспортните направления и другите инфраструктурни мрежи и съоръжения с национално и регионално значение, включително връзките им със съседните области в региона;
11. индустриалните и бизнес зоните, зоните за туризъм и отдих, зоните за транспортни и логистични дейности, разположението им в съответствие с наличните ресурси и инфраструктура;
12. териториите със специфични характеристики и проблеми (централни и периферни територии, селски, планински, гранични, крайбрежни и др.); територии в риск (демографски, икономически, социален), разположение в областта и въздействието им върху цялостното социално-икономическо и пространствено развитие;
13. защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
14. териториите с недвижими културни ценности, културните ландшафти и коридори, потенциал за използването им като фактор за растеж.
Чл. 49. (1) Картите и схемите на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) са схема на съществуващото състояние и синтезна схема на териториалния модел за развитие, които съдържат следните значими елементи на територията на областта:
1. граници – държавни, на района от ниво2, на областта, на съставните общини;
2. селищна мрежа – градове-центрове, агломерационни образувания и зони на влияние, урбанистични оси и коридори с национално и регионално значение;
3. елементи на транспортната инфраструктура – транспортни коридори, републиканска пътна мрежа, жп мрежа, летища, пристанища, гранични контролно-пропускателни пунктове;
4. значими обекти на инженерно-техническата инфраструктура – преносни електропроводи, големи хидросъоръжения и водоснабдителни системи, пречистване на води, магистрални (нефто-, газо-, продукто- тръбопроводи);
5. релеф и хидрографска мрежа;
6. земеделски и горски територии, големи водни площи и течения;
7. елементите на Националната екологична мрежа;
8. значими съсредоточия от обекти на културно-историческото наследство;
9. територии/зони с потенциал за икономическо развитие и наличие на инвестиционен интерес, обхващащи една или няколко общини;
10. територии с потенциал за реализиране на инфраструктурни проекти с национално и регионално значение;
11. периферни територии и рискови зони (демографски, социални, икономически, екологични) за целенасочена подкрепа;
12. нарушени територии за рекултивация и възстановяване.
(2) Към основните графични материали по ал. 1 се представят и следните тематични карти и схеми:
1. разположение на областта в страната и района, връзки със съседни области;
2. пространствени измерения на демографските процеси;
3. селищна мрежа, центрове и оси на развитие и достъпност;
4. защитени територии и защитени зони, зони за защита на източниците на питейно-битово водоснабдяване и на минералните води;
5. културно наследство, културни ландшафти и коридори;
6. територии и зони със специфични характеристики, включително рискови зони;
7. транспортна инфраструктура;
8. инженерно-техническа инфраструктура.
(3) Картите и схемите по ал. 1 и 2 се изработват в мащаб 1 : 100 000 и се представят в цифров вид в електронни формати за географски данни и растерни изображения.
Раздел II
Информационно осигуряване на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област)
Чл. 50. (1) Географската информационна система на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 3 (област) и данните в нея са в съответствие с националните и международните стандарти.
(2) В Географската информационна система се съхраняват в структуриран вид географски и статистически данни и метаданни за тях към Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 3 (област), включително геопространствени данни, създадени при изработването й.
(3) Структурата и съдържанието на базата данни на Географската информационна система на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се синхронизира с Географската информационна система по чл. 17, ал. 1, като се използват данните от нея и за допълването й.
Чл. 51. За информационното осигуряване на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се ползват всички официални национални референтни информационни масиви от пространствени и статистически данни.
Глава трета
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО3 (ОБЛАСТ)
Чл. 52. (1) Областният съвет за развитие осъществява координация на дейностите по наблюдението на прилагането на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) на принципа на партньорството.
(2) Областният съвет за развитие осигурява информация, публичност и прозрачност за постигнатите резултати за наблюдение на прилагането на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво3 (област).
Чл. 53. (1) За наблюдението на прилагането на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се изготвят доклади от органа, компетентен за разработването на съответната схема.
(2) Докладите по ал. 1 съдържат оценка на напредъка по реализацията на предвижданията на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) и препоръки за актуализиране на документа.
Чл. 54. (1) Наблюдението на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) цели ефективно управление и използване на потенциала на територията.
(2) При наблюдението на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се отчитат напредъкът по реализацията на специфичните цели, избраният пространствен модел за развитие и въздействията върху демографските, икономическите, социалните и екологичните процеси.
(3) Обработването, съхранението и използването на информацията за наблюдение на прилагането на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се извършва с помощта на географски информационни системи.
Чл. 55. (1) Докладите по чл. 53, ал. 1 се разработват на всеки 3 години в срок 6 месеца след края на съответния тригодишен период.
(2) Докладите по ал. 1 се приемат от областния съвет за развитие по предложение на областния управител.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Пространствено развитие“ е еволюцията на територията във всичките й измерения (икономически, социални, екологични и физически).
2. „Пространствено планиране“ е процесът на създаване на териториална основа за координиране на секторните политики на национално, регионално и местно ниво чрез система от йерархично обвързани документи, които в съответствие с териториалния потенциал определят стратегията за интегрирано пространствено развитие.
3. „Дългосрочни перспективи“ са пер­спективите за развитието на елементите на териториалната структура за период 15 години (мрежа на населените места, производствени и туристически зони, защитени територии, зони за транспорт и др.). Дългосрочните перспективи за елементите на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура са за период 30 години.
4. „Пространствен/териториален модел“ е предвиждането за развитие на елементите на териториалната структура в зависимост от избрания прогнозен сценарий за развитие.
5. „Прогнозен сценарий“ е предвиждане за бъдещо развитие на елементите на териториалните структури въз основа на изводите от анализа на състоянието, тенденциите, специфичните ресурси и потенциали на територията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 7д от Закона за регионалното развитие.
§ 3. За периода 2013 – 2025 г. е в сила Национална концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г., приета с решението по т. 61 от протокол № 47 от заседанието на Министерския съвет на 19 декември 2012 г.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
8752