Министерство на здравеопазването
брой: 86, от дата 1.11.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.42


Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г.
за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците
Чл. 1. С тази наредба се определят заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците и които представляват пречка за заемане на длъжност на педагогически специалист.
Чл. 2. Длъжност на педагогически специалист не може да се заема от лице, страдащо от заболяване и/или отклонение, което застрашава живота и здравето на децата и учениците, както следва:
1. шизофренно разстройство: изходно състояние (шизофренен дефект), резидуална шизофрения, шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения;
2. разстройства на настроението (афективни разстройства): чести тежки епизоди с психотични симптоми, алтернантно и хронично протичане;
3. психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества с последващи когнитивни и личностови промени);
4. епилепсия – чести припадъци и промяна на личността;
5. персистиращи налудни разстройства, свързани с личностова и поведенческа промяна;
6. психични разстройства на личността и поведението, дължащи се на мозъчно заболяване;
7. разстройства на сексуалното влечение – педофилия;
8. органични психични разстройства – деменция при болестта на Алцхаймер, съдова деменция, други деменции;
9. белодробна туберкулоза с бацилоотделяне.
Чл. 3. Заболяванията и отклоненията по чл. 2 се установяват, както следва:
1. по т. 1 – 7 – от лекар с придобита специалност по психиатрия;
2. по т. 8 – от лекар с придобита специалност по психиатрия или по нервни болести;
3. по т. 9 – от лекар с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия.
Чл. 4. При заемане на длъжност на педагогически специалист за първи път лицата представят документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, издаден до три месеца преди постъпване на работа.
Чл. 5. (1) Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед, с цел установяване наличието или липсата на заболяванията по чл. 2.
(2) Лицата по ал. 1 представят пред работодателя си документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, ежегодно в срок до 30 септември.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист към влизане в сила на наредбата, преминават на задължителен медицински преглед и представят документ по чл. 5, ал. 2 в срок до 30 септември 2017 г.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 215, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Министър: Петър Москов
8579