Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 83, от дата 21.10.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.19


Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

 

МИНИСТЕРСТВО  НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № PД-02-20-4  от 11 октомври 2016 г.
за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за заявяване и предоставяне на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и техният вид, формат и съдържание.
(2) С наредбата се определят и:
1. условията и редът за заявяване и предоставяне на услуги от общинските служби по земеделие и от общините в случаите по чл. 55, ал. 7 и 8 ЗКИР;
2. условията и редът за определяне на служители на общинските служби по земеделие и на общинските администрации, които да извършват административно обслужване от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и условията и редът за тяхното оправомощаване и прекратяване на правомощията им.
Чл. 2. (1) Услуга от кадастралната карта и кадастралните регистри са действията, извършвани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и резултатите от тях по повод постъпило заявление или заявка за предоставяне на данни или заявление за извършване на изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри.
(2) За изпълнение на услуга чрез отдалечен достъп до административната информационна система, без да се изискват данни за заявителя, се подава заявка.
Чл. 3. Резултатите от заявени услуги са: официални документи и справки в електронна форма и/или писмен и графичен вид.
Чл. 4. Услугите се изпълняват с данни от:
1. кадастралната карта;
2. кадастралните регистри;
3. специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
4. информационно-административната карта.
Чл. 5. При заявяване на услуга обектите се определят чрез:
1. идентификаторите и номерата им;
2. местоположението им, зададено чрез посочване; очертание на територията, в която попадат, или чрез задаване на координати в указана референтна координатна система;
3. административните им адреси;
4. други характеристики, които определят еднозначно обектите.
Чл. 6. (1) Заявяването и получаването на резултатите от услуги на цифров или традиционен носител се извършват по един от следните начини:
1. чрез отдалечен достъп до административната информационна система;
2. на място, в което Агенцията по геодезия, картография и кадастър приема заявления и предоставя услуги;
3. с универсална куриерска или пощенска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка – за сметка на получателя на услугата.
(2) Заявителят избира начина по ал. 1 в зависимост от вида на услугата и условията за предоставянето й.
(3) В случаите на ал. 1, т. 3 препоръчаната пратка се предоставя лично на лицето, което е заявител, или на упълномощено от него лице след представяне на пълномощно, или на изрично посочено от заявителя трето лице. При получаване на пратката лицата се легитимират пред доставчика с име, ЕГН и лична карта.
Раздел ІІ
Резултати от услуги
Чл. 7. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя следните групи услуги:
1. търсене на информация в източниците на данни по чл. 4;
2. разглеждане на данни от източниците по чл. 4;
3. предоставяне на каталог на данните от източниците по чл. 4 и услугите с тях;
4. предоставяне на справки от източниците по чл. 4;
5. издаване на официални документи.
(2) Условията за изпълнение на услугите по ал. 1, т. 4 са съгласно приложение № 1.
(3) Условията за изпълнение на услугите по ал. 1, т. 5 са съгласно приложение № 2.
Чл. 8. (1) Резултатите от услугите се предоставят по образец, одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) В електронен вид резултатите се предоставят във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР, в PDF или друг формат, определен с договор.
(3) В електронен вид предоставянето на данни се извършва чрез предаването им на цифров носител или чрез контролиран отдалечен достъп до административната информационна система.
Чл. 9. Резултатите от изпълнени услуги са със съдържание съгласно приложения № 1 и 2.
Чл. 10. (1) Услугите по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 4 се извършват чрез административната информационна система със заявка чрез отдалечен достъп.
(2) Резултатът от услуга търсене на информация е списък на обекти от източниците по чл. 4, получена на екрана на заявителя.
(3) Резултатът от услуга разглеждане на данни от източниците по чл. 4 е информация за конкретни обекти, получена на екрана на заявителя, включваща пространствени и семантични данни.
(4) Резултатът от услуга по предоставяне на каталог на данните от източниците по чл. 4 и услугите с тях е информация за обектите и услугите, получена на екрана на заявителя, която съдържа:
1. видовете обекти, тяхната идентификация и характеристиките им, включително данни за точност, актуалност, пространствен обхват и правен статут;
2. видовете услуги, условията за заявяване и получаване и вида на резултата с данни за обектите.
(5) Услугите по предоставяне на справки от източниците по чл. 4 са със съдържание, вид и формат съгласно приложение № 1 и не се авторизират от служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Чл. 11. (1) Официалните документи се издават и авторизират от началника на службата по геодезия, картография и кадастър, изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или оправомощени от него служители за територията на цялата страна и/или оправомощени лица по чл. 30, ал. 4 и по чл. 35, ал. 4.
(2) Официалните документи съдържат данните от източниците по чл. 4.
(3) Официалните документи, издадени в електронна форма, се подписват с електронен подпис.
Чл. 12. (1) Скица-проект и схема-проект се издават въз основа на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, валидни са в срок 6 месеца от приемането на проекта и не подлежат на презаверяване.
(2) Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР се издава въз основа на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и данните от проекта, подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.
(3) Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР за съоръжения, които не са обект на кадастралната карта, се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, след като данните, подлежащи на отразяване, са предоставени на общинската администрация.
Раздел ІІІ
Условия и ред за заявяване на услугите
Чл. 13. Формата на заявлението се одобрява от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Чл. 14. (1) Заявител е лице, идентифицирано и регистрирано в административната информационна система.
(2) За изпълнение на услуга при подаване на заявление лицето по ал. 1 прилага данни и документи съгласно приложения № 1 и 2.
(3) Правото да получи резултатите от услугата има заинтересованото или упълномощено от него лице. В случаите, в които заинтересованото лице е заявител, резултатите от услугата могат да бъдат получени и от лице, посочено от него в заявлението.
(4) Извършване на изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри може да се заявява заедно с подаване на заявление за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри или отделно след издадено удостоверение за приет проект за изменение.
Чл. 15. (1) Лица, които пред друг административен или съдебен орган или пред лица с публични функции доказват (претендират) вещни права за територия в граници, определена с проект за изменение, заявяват издаване на скица-проект или схема-проект след предоставяне на удостоверение за започнато производство от съответния орган или лице.
(2) Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на обекта на кадастъра регистрира заявление в административната информационна система в случаите на служебно постъпили данни за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Чл. 16. Заявлението за услуга съдържа:
1. уникален идентификационен номер, получен при регистрацията му в административната информационна система;
2. дата, час, минута и секунда на регистрацията на заявлението;
3. данни за заявителя на услугата: име, ЕГН/БУЛСТАТ, качество (заинтересовано или упълномощено от него лице, или трето лице), адрес, телефон за връзка и адрес на електронна поща, както и данни за представляваното лице, в съответствие с чл. 61, ал. 1, т. 1 – 7 ЗКИР;
4. срок за изпълнение на услугата в съответствие с приложения № 1 и 2;
5. услугите, които се заявяват съгласно приложения № 1 и 2;
6. вид и основание за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно наредбата по чл. 31 ЗКИР;
7. обектите, предмет на услугата, посочени от заявителя, съгласно чл. 5;
8. вид и форма на резултатите от заявените услуги, както и начин и място на получаването им;
9. данни за правоспособното лице, извършило геодезическите измервания и изработило проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, в случаите на заявени изменения;
10. подпис, електронен подпис или клиентски идентификационен код, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
11. списък на приложените документи, включително и документите, предоставени в цифров вид, както и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в съответствие с наредбата по чл. 31 ЗКИР, когато се изменят кадастралната карта и кадастралните регистри;
12. име и ЕГН на лицето, което може да получи резултата от услугата, в случаите на чл. 14, ал. 3.
Чл. 17. (1) Заявленията се въвеждат и регистрират в административната информационна система от заявителя, от служител на службата по геодезия, картография и кадастър, от оправомощено лице по чл. 30, ал. 4 или по чл. 35, ал. 4.
(2) При въвеждане на данни за заявление чрез административната информационна система при наличие на непълни или грешни данни заявителите се уведомяват, че документът не може да бъде регистриран.
(3) Получени по пощата заявления с установени при въвеждане липсващи или грешни данни се регистрират в отделен регистър в административната информационна система, а заявителят се уведомява на посочения от него адрес.
Чл. 18. (1) За регистрирано заявление в административната информационна система се създава административна преписка.
(2) Заявителят се уведомява на екран, на място или на посочения от него адрес за входящия номер на успешно регистрираното заявление.
(3) Когато заявлението е изпратено по пощата, заявителят се счита за уведомен от датата на получаване на обратната разписка.
Чл. 19. (1) Регистрирани заявления, за които липсват документи, необходими за изпълнението на услугите, не се изпълняват до отстраняване на недостатъците.
(2) При наличие на недостатъци в заявлението и в приложените към него документи заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в 14-дневен срок, както и за последиците от неотстраняването им.
(3) Службата по геодезия, картография и кадастър не може да изисква от заявителя предоставяне на информация или документи, които са налични при нея, в друга служба по геодезия, картография и кадастър или в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(4) Срокът за изпълнението на услугата спира да тече до отстраняване на недостатъците.
(5) Административната преписка се прекратява и архивира, ако в срока по ал. 2 не се отстранят недостатъците на заявлението. Заплатената такса за извършване на услугата не се възстановява.
Чл. 20. (1) Заявление за извършване на услуга, когато не се изменят граници и очертания на обектите на кадастъра, се подава в избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър независимо от местонахождението на обекта или чрез административната информационна система.
(2) Заявление за извършване на изменение на граници и очертания на обектите на кадастъра се подава в службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на обекта или чрез административната информационна система.
Раздел ІV
Условия и ред за изпълнение и предоставяне на резултата от услугите
Чл. 21. (1) Услугите се изпълняват:
1. от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на обектите на кадастъра в случаите по чл. 20, ал. 2;
2. от службата по геодезия, картография и кадастър по заявено място за получаване на резултата в случаите по чл. 20, ал. 1;
3. чрез административната информационна система.
(2) Регистрираните заявления в административната информационна система се изпълняват от службата по геодезия, картография и кадастър по реда на тяхното постъпване след разпределянето им за изпълнение на съответните служители от началника на службата или упълномощен от него служител.
Чл. 22. (1) В административната информационна система се отбелязват датата, часът, минутата и секундата на разпределение на регистрираните заявления и заявки.
(2) Началната дата на изпълнение на измененията и услугите от едно заявление е датата на неговата регистрация, ако заявлението няма недостатъци, или датата на отстраняване на недостатъците по чл. 19, ал. 2.
(3) Резултатите и датата на уведомяване на заявителя за изпълнената услуга и/или изменение се регистрират в административната информационна система.
Чл. 23. (1) По регистрирано заявление за услуга и/или изменение службата по геодезия, картография и кадастър уведомява заявителя по посочения от него начин и на посочения от него адрес за кореспонденция за:
1. началната и крайната дата на изпълнение на услугата, съответно за извършеното изменение;
2. необходимостта от допълнителни данни и документи за изпълнение на услугата и/или изменението;
3. отказ от изпълнение на услугата и/или изменението с мотивите за него, когато е постановен такъв.
(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат информация и за:
1. номера на заявлението, заявените услуги и/или изменение, датата на регистрацията;
2. имената, длъжността и подписа на служителя, изпълняващ услугата;
3. датата на уведомлението и срока за подаване на допълнителна информация в случаите на ал. 1, т. 2.
Чл. 24. Всички приключени преписки се архивират в административната информационна система.
Чл. 25. (1) Авторизиране на официален документ става с полагане на саморъчен подпис или на електронен подпис от лицата по чл. 11, ал. 1 или с електронен подпис на ведомството.
(2) В административната информационна система се записват дата, час и минута на създаване на резултата от услугата, както и дата на получаването му от заявителя.
(3) При предоставяне на услуга чрез контролиран отдалечен достъп до административната информационна система автоматично се записва отчет за времето и обема на предоставените данни.
Чл. 26. (1) Резултатите от услугите се получават от заявителя, посочено от заявителя при заявяването лице или упълномощено от заявителя лице.
(2) Всички етапи от изпълнение на преписката се отбелязват в административната информационна система и за заявителя са достъпни данни за:
1. обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и чл. 23, ал. 1;
2. приключване на дейностите по изпълнение на услугите и готовността за получаване на резултатите;
3. получаване на резултата от услугата;
4. приключване и архивиране на преписка.
Раздел V
Административно обслужване от общинските служби по земеделие с кадастрална информация
Чл. 27. (1) Общинските служби по земеделие подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
(2) Общинските служби по земеделие с изключение на тези, които се намират в административните центрове на областите, подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация за територията на административната област, в която попадат. В населените места – административни центрове на областите, административното обслужване се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър.
Чл. 28. За подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация по чл. 27, ал. 1 общинските служби по земеделие извършват следните услуги:
1. издаване на скица на поземлен имот;
2. издаване на скица на сграда;
3. издаване на схема на самостоятелен обект;
4. издаване на удостоверение за наличие или липса на данни.
Чл. 29. (1) За извършване на услугите по чл. 28 общинските служби по земеделие приемат и обработват заявления и предоставят официални документи.
(2) Извън случаите по ал. 1 общинските служби по земеделие могат да приемат заявления и за извършване на изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
(3) Условията и редът за заявяване на услугите е съгласно раздел ІІІ.
(4) Условията и редът за изпълнение и предоставяне на услугите по чл. 28 е съгласно раздел ІV. Официалните документи се предоставят на хартиен носител.
Чл. 30. (1) Общинските служби по земеделие приемат и обработват заявления и предоставят официални документи чрез служители, определени от министъра на земеделието и храните.
(2) Министърът на земеделието и храните уведомява писмено изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за определените от него лица. В уведомлението се посочват трите имена, длъжността и общинската служба по земеделие, чийто служител е лицето.
(3) Министърът на земеделието и храните уведомява незабавно изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите на промени относно лицата по ал. 1.
(4) Оправомощаването на лицата по ал. 1 и прекратяването на техните правомощия се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта съдържа трите имена на служителите, длъжност и работно място. За всяка областна дирекция „Земеделие“ се издава отделна заповед. При промяна на лицата по ал. 1 или при прекратяване на правомощията им се извършва промяна в заповедта за оправомощаване.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява министъра на земеделието и храните за необходимостта от определяне на друго лице при неизпълнени задължения по тази наредба от оправомощено лице по ал. 4. В този случай правомощията на лицата по ал. 1 се прекратяват.
(6) Копие от заповедите по ал. 4 се изпращат на министъра на земеделието и храните, на директора на областна дирекция „Земеделие“, на началника на общинската служба по земеделие и на началника на службата по геодезия, картография и кадастър. Заповедите се публикуват на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Чл. 31. Оправомощените лица по чл. 30, ал. 4 имат право на достъп до административната информационна система – разглеждане на пълната информация от кадастралната карта и кадастралните регистри, заявяване на услугите по чл. 28 и чл. 29, ал. 2 и получаване на резултатите от изпълнените услуги.
Раздел VI
Административно обслужване от общинските администрации с кадастрална информация
Чл. 32. (1) Общинските администрации могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация за територии с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри при условия, определени със споразумение, подписано от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и кмета на съответната община.
(2) Териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за които общинските администрации могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация, се определят със споразумението по ал. 1.
Чл. 33. За подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация общинските администрации извършват следните услуги:
1. издаване на скица на поземлен имот;
2. издаване на скица на сграда;
3. издаване на схема на самостоятелен обект;
4. издаване на удостоверение за наличие или липса на данни.
Чл. 34. (1) За извършване на услугите по чл. 33 общинските администрации приемат и обработват заявления и предоставят официални документи.
(2) Извън случаите по ал. 1 общинските администрации могат да приемат заявления и за извършване на изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
(3) Условията и редът за заявяване на услугите е съгласно раздел ІІІ.
(4) Условията и редът за изпълнение и предоставяне на услугите по чл. 33 е съгласно раздел ІV. Официалните документи се предоставят на хартиен носител.
Чл. 35. (1) Общинските администрации приемат и обработват заявления и предоставят официални документи чрез служители, определени от кмета на общината.
(2) Кметът на общината уведомява писмено изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за определените от него лица. В уведомлението се посочват трите имена, длъжността и звеното от общинската администрация, чийто служител е лицето.
(3) Кметът на общината уведомява незабавно изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите на промени относно лицата по ал. 1.
(4) Оправомощаването на лицата по ал. 1 и прекратяването на техните правомощия се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта съдържа трите имена, длъжността и звеното от общинската администрация, чийто служител е лицето. За всяка общинска администрация се издава отделна заповед за оправомощаване. При промяна на лицата по ал. 1 или при прекратяване на правомощията им се извършва промяна в заповедта за оправомощаване.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява кмета на общината за необходимостта от определяне на друго лице при неизпълнени задължения по тази наредба от оправомощено лице по ал. 4. В този случай правомощията на лицата по ал. 1 се прекратяват.
(6) Копия от заповедите по ал. 4 се изпращат на кмета на общината и на началника на службата по геодезия, картография и кадастър. Заповедите се публикуват на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Чл. 36. Оправомощените лица по чл. 35, ал. 4 имат право на достъп до информационната система на кадастъра – разглеждане на пълната информация от кадастралната карта и кадастралните регистри, заявяване на услугите по чл. 33 и по чл. 34, ал. 2 и получаване на резултат от изпълнените услуги.
Раздел VІІ
Такси и заплащане на услугите. Срок за изпълнение на услугите
Чл. 37. За предоставяне на услугите по тази наредба Агенцията по геодезия, картография и кадастър събира такси, определени в тарифа съгласно чл. 8, ал. 2 ЗКИР.
Чл. 38. (1) Таксите за заявени услуги са предплатени, като се заплащат по сметка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез нареждане за банков превод, електронно разплащане чрез оператори за електронно разплащане, ПОС терминал.
(2) С договор между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и заявителите на услуги се уреждат ред, условия за предоставяне на услугите, отчитане и начин за плащане на таксите, различни от условията по тази наредба.
Чл. 39. Не се дължат такси за услуги по тази наредба в случаите на:
1. заявени услуги по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 3;
2. вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 ЗКИР;
3. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до административната информационна система;
4. други случаи, определени със закон.
Чл. 40. Всяка услуга за предоставяне на официален удостоверителен документ може да бъде предоставяна като обикновена или бърза. Сроковете за изпълнение на услугите са определени в приложения № 1 и 2. Срокът започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на работния ден на последния ден от срока.
Раздел VІІІ
Ограничения на достъпа до данни и услуги
Чл. 41. Услугите за предоставяне на данни от източниците по чл. 4 са публични.
Чл. 42. За заявител, който не е регистриран администратор на лични данни в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 2 от Закона за защита на личните данни, се налагат следните ограничения за предоставяне на услугите по чл. 7, ал. 1:
1. резултатите от търсенето на информация и разглеждане на данните от кадастралния регистър на недвижимите имоти се предоставят без ЕГН и адрес на собствениците и носители на вещни права;
2. справки с данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти се предоставят без ЕГН и адрес на собствениците и носители на вещни права.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Административна информационна система“ е част от информационната система на кадастъра, предназначена да осигурява процесите на заявяване, изпълнение, предоставяне на услуги, разработена и внедрена в съответствие с чл. 4 на Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, приета с ПМС № 101 от 2008 г.
2. „Вътрешни административни услуги“ са услуги, които един административен орган предоставя на друг за изпълнение на неговите законови правомощия, за които административният орган, получаващ услугата, не събира такса.
3. „Каталог на данни и услуги“ са структурирани данни, които описват:
а) местоположение, произход, точност, вид, формат, съдържание и други характеристики на източниците и данните по чл. 4;
б) възможността за изпълнение, наименованието, условията за заявяване, изпълнението, таксите, начина на получаване и други характеристики на услугите по чл. 7, ал. 1.
4. „Отдалечен достъп“ е всеки начин за заявяване и предоставяне на услугите по тази наредба чрез интернет достъп до административната информационна система на кадастъра.
5. „Официален документ“ е: скица, схема, скица-проект, схема-проект, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения и други документи с форма и съдържание, определени с тази наредба, които имат доказателствено значение по отношение на съдържащите се в тях факти и обстоятелства.
6. „Преписка“ е съвкупността от подадено заявление, приложените към него документи, писма и уведомления, изготвените резултати, както и всички други данни и документи, регистрирани в административната информационна система по повод изпълнението на заявлението или искането.
7. „Справка“ е всяко неавторизирано копие на данните от един или няколко от източниците по чл. 4 в структуриран вид в цифрова или писмена форма.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Производствата по предоставяне на услуги, започнали до влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред. За започнало производство се счита производството по предоставяне на административна услуга, за което има подадено и успешно регистрирано заявление.
(2) Скици-проекти и схеми-проекти, издадени до влизане в сила на тази наредба, имат срок на валидност 6 месеца от датата на приемане на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 58, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
§ 4. (1) Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник“.
(2) В срок двадесет и четири месеца от влизане в сила на тази наредба Агенцията по геодезия, картография и кадастър осигурява създаването на функционалности в информационната система на кадастъра за прилагането й.
(3) До изтичане на срока по ал. 2 услугите, за които не е осигурена необходимата функционалност на информационната система, се предоставят по досегашния ред.
Министър:  Лиляна Павлова
Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2
Услуги по чл. 7, ал. 1, т. 4
Справката по чл. 7, ал. 1, т. 4 е избрана от заявителя комбинация от данните, посочени в част „Съдържание на резултата“ на таблици 1, 2, 3:
Таблица 1. Справка от кадастралната карта, кадастралните регистри и/или от специализираните карти.
Таблица 2. Справка за границите на административно-териториалните и териториалните единици.
Таблица 3. Справка от информационно-административната карта.
Таблица 1

Наименование на услуга
Справка от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти, съдържаща данни, избрани от заявителя
Форма на заявяване и необходими документи
Заявка
Съдържание на резултата
 
1) Данни от кадастралната карта за заявените обекти;
2)  Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за заявените обекти на кадастъра, без данни за собствеността;
3) Данни от регистъра на геодезическата основа;
4) Координати на подробни точки от границите на заявените обекти;
5) Данни за зоните на ограничения;
6)  Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата на заповедта или дата на последното изменение за всеки заявен обект;
7)  Обхват на приети проекти за изменение в границите на обектите на кадастъра, номера и дати на заявленията за изменение;
8) Граници и идентификатори на проектни имоти;
9)  Основни кадастрални данни за недвижимите имоти, обекти на кадастъра, изменени в посочен период от време;
10) Данни от специализираните карти, предоставени на АГКК или приети от АГКК;
11) Геореферирано изображение на слой по видове обекти.
Срок за изпълнение
До 1 работен ден от подаване на заявката.
Форма на предоставяне
В цифров вид: PDF формат; във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР; WMS
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 2

Наименование на услуга
Справка за границите на административно-териториалните и  териториалните единици
Форма на заявяване и необходими документи
Заявка
Съдържание на резултата
1) Данни за местоположението на границата от кадастралната карта;
2)  Данни от регистъра на границите на административно-териториалните и териториалните единици;
3) Координати и номера на точки от границата;
4)  Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата на заповедта или дата на последното изменение за всеки участък от границата;
5) Геореферирано изображение на слой по видове обекти.
Срок за изпълнение
До 1 работен ден от подаване на заявката.
Форма на предоставяне
В цифров вид: PDF формат; във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР; WMS
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 3

Наименование на услуга
Справка от информационно-административната карта
Форма на заявяване и необходими документи
Заявка
Съдържание на резултата
1)  Граници на територии с открито производство по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри;
2)  Данни от приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти;
3)  Данни от приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти след отразяване на основателните възражения;
4)  Данни от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, които не са влезли в сила;
5) Данни за подадени жалби срещу заповедта за одобряване;
6) Геореферирано изображение на слой по видове обекти.
Срок за изпълнение
До 1 работен ден от подаване на заявката.
Форма на предоставяне
В цифров вид: PDF формат; във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР; WMS
Срок на валидност на документа
Няма

 
Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3
Услуги по чл. 7, ал. 1, т. 5
За заявяване на услуги по чл. 7, ал. 1, т. 5 заявителят със заявлението предоставя документи, доказващи правото за заявяване и получаване, които могат да бъдат:
– документ за самоличност при заявяване на място;
– документ за собственост или друго вещно право;
– удостоверение за наследници;
– пълномощно в случаите на упълномощаване;
– удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние;
– удостоверение, издадено на нормативно основание, за снабдяване с официален документ;
– разрешение за строеж;
– разрешение за ползване;
– друг документ, доказващ правото за заявяване и получаване на услуги.
Официалният документ по таблици 13, 14 и 15 съдържа избрана от заявителя комбинация от данните, посочени в частта „Съдържание на резултата“:
Таблица 1. Скица на поземлен имот.
Таблица 2. Скица на сграда.
Таблица 3. Схема на самостоятелен обект.
Таблица 4. Удостоверение за зона на ограничение и имотите от КККР, които попадат в нея.
Таблица 5. Удостоверение за наличие или липса на данни.
Таблица 6. Скица-проект за изменение на поземлени имоти.
Таблица 7. Схема-проект за изменение на самостоятелни обекти.
Таблица 8. Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР.
Таблица 9. Комбинирана скица.
Таблица 10. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот към минал момент.
Таблица 11. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда към минал момент.
Таблица 12. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект към минал момент.
Таблица 13. Извлечение от кадастралната карта, кадастралните регистри и специализирани карти.
Таблица 14. Извлечение за границите на административно-териториалните и териториалните единици.
Таблица 15. Извлечение от информационно-административната карта.
Таблица 16. Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.
Таблица 1

Услуга
Скица на поземлен имот
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление;
Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
Съдържание на резултата
1)  Номер и дата на издаване на скицата;
2) Идентификатор на поземления имот, за който се издава скицата;
3) Трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване;
4) Адрес на имота;
5) Площ на имота;
6)  Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на поземления имот и сградите в него, както и граници и номера на съседни имоти и сгради, и очертанията на зони на ограничения;
7)  Категория на земята (за поземлени имоти в земеделска територия); отдел, подотдел – площ, вид на гората (за поземлени имоти в горска територия);
8)  Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
9)  Идентификатор на сградата/ите, попадащи в поземления имот, предназначение и площ на сградата/ите, брой надземни и подземни етажи;
10)  Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
 
11)  Площ на имота, попадащ в зоните на ограничения, както и номерата на зоните, основанията за нанасянето им в кадастралната карта и вида на ограниченията;
12)  Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо имота;
13) Номер и дата на заявлението, по което се издава скицата;
14)  Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълнение
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия.
Срок на валидност на документа
Няма

 
Таблица 2

Услуга
Скица на сграда
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление;
Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
Съдържание на резултата
1) Номер и дата на издаване на скицата;
2) Идентификатор на сградата, за която се издава скицата;
3) Предназначение на сградата;
4) Адрес на сградата;
5) Площ на сградата;
6) Брой надземни и подземни етажи и брой самостоятелни обекти в сградата;
7)  Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, както и граници на съседните сгради при сключено застрояване;
8) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
9)  Идентификаторът на поземления имот, в който попада сградата (идентификаторите на поземлените имоти, когато сградата попада в повече от един имот);
10)  Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
11)  Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо сградата;
12) Номер и дата на заявлението, по което се издава скицата;
13)  Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълнение
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия.
Срок на валидност на документа
Няма

 
Таблица 3

Услуга
Схема на самостоятелен обект
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление;
Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
Съдържание на резултата
1) Номер и дата на издаване на схемата;
2) Идентификатор на самостоятелния обект, за който се издава схемата;
3) Предназначение на самостоятелния обект;
4) Адрес на самостоятелния обект;
5) Площ на самостоятелния обект;
6) Брой нива в самостоятелния обект;
7) Етаж в сградата, на който се намира самостоятелният обект;
8)  Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, прилежащите улици, както и границите на съседните сгради при сключено застрояване. В контура на сградата е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;
 
9)  За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура – извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;
10)   Графични части за всеки етаж, на който е разположен самостоятелният обект, съдържащи очертанията на самостоятелния обект на етажа и номера му, надпис за предназначението на самостоятелния обект, ако не е жилище, съседните самостоятелни обекти с номерата им и общи части на етажа;
11)  Идеалните части от общите части на сградата и прилежащите части към самостоятелния обект;
12)  Идентификаторите на съседните самостоятелни обекти на етажа, както и съседите под и над обекта;
13)  Идентификатор, брой етажи и предназначение на сградата/съоръжението, в които попада самостоятелният обект;
14)  Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
15)  Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо самостоятелния обект;
16)  Номер и дата на заявлението, по което се издава схемата;
17)  Данни за издателя на схемата, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълнение
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия.
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 4

Услуга
Удостоверение за зона на ограничение и имотите от КККР, които попадат в нея
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление
Съдържание на резултата
1)  Данните от кадастралния регистър на недвижимите имоти за имотите, попадащи в зоната на ограничение;
2) Данните за зоната на ограничение от регистъра на зоните на ограничения;
3)  Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 5

Услуга
Удостоверение за наличие или липса на данни
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление
Съдържание на резултата
1)  При наличие на данни за заявените обекти, определени по реда на чл. 5, в документа се записват: местоположение, произход, точност, вид, формат, съдържание и източниците на данните по чл. 4.
2)  При липса на данни в източниците по чл. 4 това се посочва в удостоверението.
3) Данни за заявените обекти, създадени въз основа на източниците по чл. 4.
4)  Документът съдържа и данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга.
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 6

Услуга
Скица-проект за изменение на поземлен имот
Необходими условия и документи при заявяване
Заявление;
Документи от заинтересованите от изменението лица, доказващи правото за заявяване и получаване на официални документи;
Приет проект за изменение в кадастралната карта.
Съдържание на резултата
1) Номер и дата на скицата-проект;
2)  Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за засегнатите от изменението имоти;
3)  Данни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение в засегнатите имоти;
4)  Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб в обхвата на проекта с данни от проекта за изменение, съдържащо новите граници, новите номера на имотите, номерата и координатите на граничните точки; включително очертанията на зони на ограничения;
5) Мащаб на изображението;
6) Идентификатори на имотите, съседни на новообразуваните имоти;
7) Описание на изменението, което ще настъпи с актуализацията на проекта;
8)  Данни за новообразуваните имоти с техните идентификатори, площ, трайно предназначение и начин на трайно ползване;
9)  Площ на новообразувания имот, попадащ в зона на ограничение, както и номера на зоната, основанието за нанасянето й в кадастралната карта и вида на ограничението;
10) Данни за заявлението, с което е заявено издаването на скицата-проект;
11)  Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия
Срок на валидност на документа
6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебен спор.

Таблица 7

Услуга
Схема-проект за изменение на самостоятелен обект
Необходими условия и документи при заявяване
Заявление;
Документи от заинтересованите от изменението лица, доказващи правото за заявяване и получаване на официални документи;
Приет проект за изменение в кадастралната карта.
Съдържание на резултата
1) Номер и дата на схемата-проект;
2)  Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за засегнатите от изменението самостоятелни обекти;
3)  Данни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение за засегнатите самостоятелни обекти;
4)  Извлечение от кадастралната карта с границите на сградата или част от нея, включително очертанията на подземната част или част от нея, част от прилежащите улици, както и от границите на съседните сгради при сключено застрояване, изобразени в подходящ мащаб. В контура на сградата се изобразяват очертанията на самостоятелните обекти, засегнати от изменението;
5)  За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура – извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект, засегнат от изменението;
6) Мащаб на изображението;
 
7)  Графична част, съдържаща за всеки етаж, на който са разположени самостоятелните обекти:
–  контурите на самостоятелните обекти, които ще се изменят, номерата им и надпис за предназначението, когато не са жилища;
–  проектни контури, нови (проектни) номера и надпис за предназначението на новообразуваните самостоятелни обекти, когато не са жилища;
8) Описание на изменението, което ще настъпи с актуализацията на проекта;
9)  Данни за новообразуваните самостоятелни обекти с техните идентификатори, площ, предназначение, етаж и нива;
10)  Прилежащи части и идеални части от общите части на сградата за новообразуваните самостоятелни обекти;
11) Данни за заявлението, с което е заявено издаването на схемата-проект;
12)  Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предоставяне
Електронни документи в PDF формат;
Документи на хартия
Срок на валидност на документа
6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебния спор.

Таблица 8

Наименование на услуга
Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление;
Документи от заинтересованите лица, доказващи правото за заявяване и получаване на официални документи;
Приет проект за изменение в кадастралната карта;
Специализирана карта и/или екзекутивна документация в необходимия обем в случаите, когато удостоверението не се отнася до обекти на кадастъра;
Удостоверение от общинската администрация за предадени данни.
Съдържание на резултата
1) Номер и дата на удостоверението;
2)  Текст, удостоверяващ предоставянето на данните в необходимия обем и датата на нанасянето им в кадастралната карта, когато удостоверението е за обекти на кадастъра;
3)  Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанесените обекти на кадастъра и/или зона на ограничение;
4)  Описание на обектите от предоставената специализирана карта или екзекутивна документация за обекти, които не са обект на кадастралната карта;
5)  Данни за издателя на документа, подпис и печат за документа на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предоставяне
Електронни документи в PDF формат;
Документи на хартия
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 9

Наименование на услуга
Комбинирана скица
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление;
Документи от заинтересованите лица, доказващи правото за заявяване и получаване на официални документи.
Съдържание на резултата
1) Номер и дата на комбинираната скица;
2)  Данни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение за указаните в заявлението имоти без данни за собствеността;
3)  Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за имотите, посочени в заявлението;
 
4)  Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб, съдържащо границите на посочените имоти, техните съседи, данните за поземлени имоти и сгради, актуални за определен период от време или преди конкретно изменение;
5)  Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за имотите, актуални за посочения период от време или преди конкретно изменение без данни за собствеността;
6)  Данни от специализирани карти или други специализирани данни, приети или предоставени на АГКК за територията на заявените имоти;
7) Мащаб на изображението;
8)  Легенда на условните знаци, използвани при изобразяване на различните графични данни;
9)  Координати и номера на точките на пресичане между границите на посочените имоти от актуалната кадастрална карта и границите, актуални за период от време или преди посочено изменение, и/или данните от специализираните карти за територията на заявените имоти;
10)  Идентификация и площ на сеченията, определени от координатите на точките на пресичане;
11)  Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат;
Документи на хартия
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 10

Услуга
Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот към минал момент
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление;
Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
Съдържание на резултата
1) Номер и дата на издаване на извлечението;
2) Идентификатор на поземления имот, за който се издава извлечението;
3) Трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване;
4) Адрес на имота;
5) Площ на имота;
6)  Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на поземления имот и сградите в него, както и граници на съседни имоти и сгради, и очертанията на зони на ограничения;
7) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
8)  Идентификатор на сградата/ите, брой надземни и подземни етажи, брой самостоятелни обекти, предназначението и площта на сградата/ите, попадащи в поземления имот;
9)  Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
10)  Площта на имотите, попадащи в зоните на ограничения, както и номерата на зоните, основанията за нанасянето им в кадастралната карта и вида на ограниченията;
11)  Данни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо имота;
12) Дата на актуалност на данните;
13) Номер и дата на заявлението, по което се издава документът;
14)  Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълнение
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 11

Услуга
Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда към минал момент
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление;
Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
Съдържание на резултата
1) Номер и дата на издаване на извлечението;
2) Идентификатор на сградата, за която се издава извлечението;
3) Предназначение на сградата;
4) Адрес на сградата;
5) Площ на сградата;
6) Брой надземни и подземни етажи и брой самостоятелни обекти в сградата;
7)  Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, както и границите на съседните сгради при сключено застрояване;
8) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;
9)  Идентификаторите на поземлените имоти, в които попада сградата, предназначението на територията, начините на трайно ползване и площта им;
10)  Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
11)  Данни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо сградата;
12) Дата на актуалност на данните;
13) Номер и дата на заявлението, по което се издава документът;
14)  Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълнение
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 12

Услуга
Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект към минал момент
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление;
Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
Съдържание на резултата
1) Номер и дата на издаване на извлечението;
2) Идентификатор на самостоятелния обект, за който се издава извлечението;
3) Предназначение на самостоятелния обект;
4) Адрес на самостоятелния обект;
5) Площ на самостоятелния обект;
6) Брой нива в самостоятелния обект;
7) Етаж в сградата, на който се намира самостоятелният обект;
8)  Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, прилежащите улици, както и границите на съседните сгради при сключено застрояване. В контура на сградата се изобразява очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;
9)  За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура – извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;
10)  Графични части за всеки етаж, на който е разположен самостоятелният обект, съдържащи очертанията на самостоятелния обект на етажа и номера му, предназначението на самостоятелния обект, ако не е жилище, съседните самостоятелни обекти с номерата им и общите части на етажа;
11)  Идеалните части от общите части и прилежащите части към самостоятелния обект;
12)  Идентификаторите на съседните самостоятелни обекти на етажа, както и съседите под и над обекта;
 
13)  Идентификатор, брой надземни и подземни етажи и предназначение на сградата, в която попада самостоятелният обект;
14)  Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;
15)  Данни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо самостоятелния обект;
16) Дата на актуалност на данните;
17) Номер и дата на заявлението, по което се издава схемата;
18)  Данни за издателя на схемата, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълнение
7 работни дни – обикновена услуга;
3 работни дни – бърза услуга
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 13

Наименование на услуга
Извлечение от кадастралната карта, кадастралните регистри и/или от  специализирани карти по видове данни, избрани от заявителя
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление;
Документи, доказващи правото за заявяване на услугата.
Съдържание на резултата
1) Данни от кадастралната карта за заявените обекти;
2) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за заявените обекти на кадастъра;
3) Данни от регистъра на геодезическата основа;
4) Координати на подробни точки от границите на заявените обекти;
5) Данни за зоните на ограничения;
6)  Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата на заповедта или дата на последното изменение за всеки имот;
7)  Обхват на приети проекти за изменение в границите на обектите на кадастъра, номер и дата на заявлението за изменение;
8) Граници и идентификатори на проектни имоти;
9)  Основни кадастрални данни за недвижимите имоти, обекти на кадастъра, изменени в посочен период от време;
10) Данни от специализираните карти, приети или предоставени на АГКК;
11)  Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълнение
3 работни дни – обикновена услуга;
1 работен ден – бърза услуга
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат или във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
Документ на хартия
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 14

Наименование на услуга
Извлечение за границите на административно-териториалните и  териториалните единици
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление
Съдържание на резултата
1) Данни за местоположението на границата от кадастралната карта;
2)  Данни от регистъра на границите на административно-териториалните и териториалните единици;
3) Координати и номера на точки от границата;
4)  Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата на заповедта или дата на последното изменение за всеки участък от границата;
5)  Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.
Срок за изпълнение
3 работни дни – обикновена услуга;
1 работен ден – бърза услуга
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат или във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
Документ на хартия.
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 15

Наименование на услуга
Извлечение от информационно-административната карта
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление
Съдържание на резултата
1)  Граници на територии с открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;
2)  Данни от приетата кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти;
3)  Данни от приетата кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти след отразяване на основателните възражения;
4)  Данни от одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри, които не са влезли в сила;
5) Данни за подадени жалби срещу заповедта за одобряване.
Срок за изпълнение
3 работни дни – обикновена услуга;
1 работен ден – бърза услуга
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат или във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
Документ на хартия.
Срок на валидност на документа
Няма

Таблица 16

Наименование на услуга
Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри
Форма на заявяване и необходими документи
Заявление;
Документи от заинтересованите от изменението лица, доказващи правото за заявяване и получаване на официални документи;
Проект за изменение на кадастралната карта.
Съдържание на резултата
1) Номер и дата на удостоверението;
2)  Номер и дата на заявлението, с което е поискано изменение и е приет проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;
3)  Становище за съответствие на предоставените документи с нормативно определените документи за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;
4)  Становище за допустимост на исканото изменение въз основа на предоставените в заявлението документи и нормативно определените изисквания;
5)  Аргументирано заключение, в което се посочва приемане, приемане при определени условия и срок за изпълнението им или неприемане на проекта за изменение на КККР;
6)  Данни за издателя на документа, подпис и печат за документа на хартия и електронен подпис за електронен документ.
Срок за изпълнение
10 работни дни– обикновена услуга;
5 работни дни – бърза услуга
Форма на предоставяне
Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия
Срок на валидност на документа
6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебен спор.

 
8319