Комисия за енергийно и водно регулиране
брой: 77, от дата 4.10.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.52


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 2 изразът „30 дни“ се заменя с „25 дни“.
§ 2. В чл. 13, ал. 3 в изречение второ изразът „15 дни“ се заменя със „7 работни дни“.
§ 3. В чл. 21, ал. 11 в изречение второ изразът „15 дни“ се заменя със „7 работни дни“.
§ 4. В чл. 53, ал. 3 изразът „30 календарни дни“ се заменя с „25 дни“.
§ 5. В чл. 58, ал. 2 изразът „30 дни“ се заменя с „25 дни“.
§ 6. В чл. 109, ал. 1 изразът „30 дни“ се заменя с „25 дни“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Незавършените процедури, образувани до влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 8. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Председател: Иван Иванов
7725