Комисия за енергийно и водно регулиране
брой: 77, от дата 4.10.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.51


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи (ДВ, бр. 105 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 изразът „до един месец“ се заменя с „до 25 дни“.
§ 2. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) В срок, съгласуван между оператора на газопреносна мрежа и заявителя, но не по-късно от 30 дни от получаване на всички необходими документи, операторът на газопреносна мрежа съгласува проектите (подробните устройствени планове и инвестиционни проекти) за газопроводни отклонения и присъединяваните обекти в случаите, когато се засягат съоръжения, негова собственост, сервитутните им зони и/или зона за превантивна устройствена защита по отношение пресичане и допустими разстояния от съоръженията.
(2) В срок, съгласуван между оператора на газопреносна мрежа и заявителя, операторът на газопреносна мрежа извършва:
1. фактическото присъединяване на обектите към газопреносната мрежа;
2. запълване с природен газ за провеждане на 72-часови проби при наличие на документ, удостоверяващ закупуването на необходимите за пробите количества природен газ, или при сключен договор за покупко-продажба на природен газ.“
§ 3. Навсякъде изразът „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ и абревиатурата „ДКЕВР“ се заменят съответно с „Комисията за енергийно и водно регулиране“ и „КЕВР“.
§ 4. В т. IV.1 от приложението към чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1 – „Документи за заявяване на присъединяване към газопреносната мрежа за природен газ. Заявление за присъединяване към преносната мрежа“, абревиатурата „МИЕТ“ се заменя с „МЕ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Незавършените процедури, образувани до влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 6. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Председател: Иван Иванов
7708