Министерски съвет
брой: 76, от дата 30.9.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.30


Постановление № 243 от 20 септември 2016 г. за приемане на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.
за приемане на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г., бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93 от 2011 г., бр. 62 и 65 от 2013 г., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г., бр. 57 и 66 от 2015 г. и бр. 2 от 2016 г.).
§ 2. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 52 от 2016 г.) се създава ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 2, ал. 1 и 7 и чл. 5, ал. 2 – до осигуряване на техническа възможност за използване на ИСУН, физическите и юридическите лица и техни обединения – кандидати за безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, публикуват публичните покани и съобщенията за набиране на ценови предложения на Единния информационен портал, а офертите се подават на адреса на съответния кандидат за безвъзмездна финансова помощ, посочен в публичната покана.“
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Мариета Немска
НАРЕДБА
за определяне на условията, реда и механиз­ма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. условията, редът и механизмът за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, наричана по-нататък „ИСУН“;
2. изискванията към структурата и съдържанието на информацията, въвеждана в ИСУН;
3. условията и редът за извършване посредством ИСУН на действия в производствата пред управляващите органи, предвидени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
4. условията и изискванията към обмена на електронни документи и изявления между кандидатите и бенефициентите на финансова подкрепа, от една страна, и управляващите органи/междинните звена, от друга страна, свързани с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по смисъла на ЗУСЕСИФ;
5. изисквания към реда за управление на профили за достъп до ИСУН;
6. условията и редът за използване на ИСУН.
Чл. 2. Наредбата се прилага при извършване посредством ИСУН на действия:
1. в производствата по утвърждаването на документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ;
2. в производствата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на основата на одобрено проектно предложение и финансов план за бюджетна линия, когато това е предвидено в документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ;
3. по верифициране на разходите и регистриране на плащанията съгласно акта по чл. 7, ал. 4, т. 4 ЗУСЕСИФ;
4. в производствата по определяне на финансови корекции.
Глава втора
УСЛОВИЯ, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИСУН
Чл. 3. (1) В ИСУН се записват и съхраняват в компютризирана форма данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за отделните участници в операциите, когато е приложимо по:
1. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“;
2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
3. Оперативна програма „Административен капацитет“;
4. Оперативна програма „Техническа помощ“;
5. Оперативна програма „Регионално развитие“;
6. Оперативна програма „Транспорт“;
7. Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“;
8. Оперативна програма „Региони в растеж“;
9. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
10. Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“;
11. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“;
12. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“;
13. Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“;
14. Оперативна програма „Добро управление“;
15. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
16. Програма за морско дело и рибарство;
17. Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
(2) Структурата и съдържанието на информацията, въвеждана по програмите по ал. 1, т. 1 – 17, трябва да отговарят на минималните изисквания на Приложение III от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (Официален вестник на Европейския съюз 57 от 13 май 2014 г.) и на тази наредба.
(3) Между ИСУН и информационните системи на Програмата за развитие на селските райони и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ се създава електронен обмен на информация. Със заповед на заместник министър-председателя по икономическата политика и европейските фондове се определят и други информационни системи, с които се създава електронен обмен на информация.
(4) Управляващите органи не могат да изискват от кандидатите и бенефициентите да предоставят чрез ИСУН или по друг начин документи или копия на документи, информацията от които е въведена в ИСУН в структуриран вид.
(5) Извън случаите по чл. 2 информацията по ал. 1 се въвежда в ИСУН в срок до 3 работни дни от възникването или получаването на данните във връзка с мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително на данните за отделните участници в операциите, когато е приложимо за съответната програма.
Чл. 4. (1) Управляващите органи се задължават да предоставят на кандидатите и на бенефициентите по съответните програми възможност за кандидатстване и отчитане на проекти по електронен път чрез ИСУН и да ги информират по подходящ, разбираем и достъпен начин за това.
(2) Управляващите органи могат да делегират функции по смисъла на ал. 1 на междинните звена.
(3) Органите за управление и контрол на средствата от ЕСИФ, кандидатите и бенефициентите събират, систематизират и въвеждат в ИСУН съобразно компетенциите им информация относно дейностите по мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително данните за отделните участници в операциите, когато е приложимо по съответната програма или проект.
(4) Органите за управление и контрол на средствата от ЕСИФ, кандидатите и бенефициентите носят отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на въведената от тях информация в ИСУН съобразно компетенциите им.
Чл. 5. (1) Директорът на дирекция „Централно координационно звено“ („ЦКЗ“) в администрацията на Министерския съвет утвърждава задължителни указания за използване на ИСУН.
(2) Управлението на потребителските профили в ИСУН се извършва съгласно утвърдена от директора на дирекция „ЦКЗ“ процедура.
(3) Дирекция „ЦКЗ“ осигурява техническа подкрепа на потребителите на ИСУН от 9,00 до 17,30 ч. в работни дни.
Чл. 6. (1) Сигурността на информацията в ИСУН се осигурява от администрацията на Министерския съвет.
(2) Директорът на дирекция „ЦКЗ“ утвърждава политика, процедури и правила за информационна сигурност на ИСУН, които се публикуват на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на средствата от ЕСИФ.
Чл. 7. (1) Дирекция „ЦКЗ“ следи за изпълнението на задълженията по наредбата от страна на управляващите органи/междинните звена или сертифициращите органи.
(2) В случай на установено неизпълнение на задължение по ал. 1 директорът на дирекция „ЦКЗ“ уведомява писмено ръководителя на управляващия орган/междинното звено или сертифициращия орган и указва срок за изпълнение на задълженията по ал. 1 и за отстраняване на пропуските.
(3) При установяването на системно нарушение на задължение по ал. 1 директорът на дирекция „ЦКЗ“ може да направи предложение до заместник министър-председателя по икономическата политика и европейските фондове за иницииране на процедура по отнемане на акредитацията на съответното звено. Системно неизпълнение е налице при писмено установени от директора на дирекция „ЦКЗ“ три или повече случаи на неизпълнение на задълженията по тази наредба за една календарна година.
(4) Когато констатираното нарушение бъде отстранено в посочения в уведомлението по ал. 2 срок, то не се взема предвид при преценката за наличието на системност по ал. 3.
Глава трета
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА
Чл. 8. (1) Управляващият орган/междинното звено и бенефициентите са длъжни да събират, обработват и предоставят лични данни във и чрез ИСУН само във връзка с воденето на производствата посредством ИСУН и осигуряването на записване и съхраняване в компютризирана форма на данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за отделните участници в операциите, когато е приложимо.
(2) Събраните данни не могат да се използват за цели, различни от посочените в ал. 1, освен с изричното писмено съгласие на лицето, за което се отнасят, или ако това е разрешено със закон.
Чл. 9. При използването на ИСУН всички потребители съобразяват действията си с актуалната към момента на извършване на действието политика, както и с процедурите и правилата за информационна сигурност на ИСУН.
Чл. 10. Идентифицирането в системата на представителите на управляващите органи, на междинните звена, на кандидатите и на бенефициентите се осъществява чрез потребителско име и парола и/или чрез електронен подпис.
Чл. 11. Всички действия и/или пропуски в ИСУН на служители на управляващите органи/междинните звена и/или на други оправомощени от управляващите органи/междинните звена лица, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на кандидатите и бенефициентите, се приемат за извършени от управляващите органи/междинните звена.
Чл. 12. В системата се поддържа пълен запис на извършените от потребителите действия и на изпратените документи. Записът се създава и поддържа по начин, който го прави годно доказателствено средство за интегритета, авторството и времето на всяко извършено действие и за всеки изпратен документ.
Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО И ИЗПРАЩАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ИЗЯВЛЕНИЯ
Чл. 13. (1) Електронен документ и/или електронно изявление се счита за получено от съответния управляващ орган/междинно звено, кандидат или бенефициент с изпращането му в ИСУН.
(2) Изпращането на електронни документи и изявления до кандидатите и бенефициентите за нуждите на производствата пред управляващите органи/междинните звена се осъществява само посредством ИСУН.
(3) Кандидатите и бенефициентите получават всички изявления от управляващия орган/междинните звена, свързани с производствата по чл. 2, само посредством ИСУН.
(4) Съобщаването на електронни документи от управляващия орган/междинното звено на кандидатите/бенефициентите се осъществява посредством ИСУН.
(5) Съгласието на кандидатите/бенефициентите за приемане на електронни изявления и за приложимия ред за съобщаване по ал. 3 и 4 се приема за дадено с подаването на формуляра за кандидатстване посредством ИСУН.
Чл. 14. Бенефициентът е длъжен да съобщи на управляващия орган/междинното звено всички промени, свързани с представителната му власт, със съгласието му за приемане на електронни изявления и с адреса на електронната му поща. Промяната има действие след писмено потвърждение от управляващия орган/междинното звено.
Глава пета
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ЗУСЕСИФ
Чл. 15. (1) Проектът на документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ се публикува в ИСУН след приключване на процеса по вътрешното съгласуване за управляващия орган.
(2) Всички заинтересовани лица подават своите писмени възражения и предложения в установения срок посредством ИСУН.
Чл. 16. След тяхното утвърждаване документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ и измененията в тях се публикуват в ИСУН.
Чл. 17. Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ посредством ИСУН.
Глава шеста
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Регистрация на кандидатите
Чл. 18. Кандидатстването за получаване на безвъзмездна финансова помощ чрез ИСУН се извършва единствено на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.
Чл. 19. Всички открити за кандидатстване процедури, публикуваните за тях документи по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ и разяснения са видими и за нерегистрирани в ИСУН потребители.
Чл. 20. Регистриран потребител в ИСУН може:
1. да опише и да приложи към формуляра всички допълнителни документи;
2. да зареди в ИСУН електронен формуляр за кандидатстване като външен файл, изготвен от друг потребител;
3. да подаде проектното предложение.
Чл. 21. Достоверността и коректното въвеждане на цялата информация и всички данни относно съответното проектно предложение е отговорност на кандидата.
Раздел II
Подаване на проектно предложение посредством ИСУН
Чл. 22. (1) Електронен формуляр по процедура може да бъде създаден и попълнен само от регистриран потребител.
(2) Формулярът за кандидатстване е достъпен за кандидата в ИСУН чрез съответния профил, от който е създаден.
(3) След като формулярът е попълнен, прикачени са всички приложения към него и е подписан надлежно, за да се счита за подадено проектното предложение, следва да се премине през стъпка „Подаване“.
Чл. 23. (1) При електронно подадено проектно предложение в последната секция на формуляра се прикачват всички приложения към него, посочени в документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ за конкретната процедура.
(2) Подписват се единствено електронните документи, изисквани в оригинал.
(3) Достоверността на електронните копия на документи – приложения към формуляра за кандидатстване, се удостоверява единствено чрез подписването на формуляра посредством ИСУН.
Чл. 24. (1) Подавайки електронно проектно предложение, кандидатът се съгласява комуникацията по време на оценката да става единствено посредством ИСУН, в профила от който е подадено предложението.
(2) Съобщенията, получени на електронната поща, посочена от кандидата, не са част от кореспонденцията по повод на и във връзка с процеса по оценка. Кандидатът е задължен да проверява по своя инициатива профила в ИСУН, чрез който е подадено проектното предложение, за наличието на съобщения, отправени към него по повод и във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 25. Регистрацията на документите, получавани или изпращани от и във управляващия орган/междинното звено във връзка с воденето на производствата по чл. 2, се извършва в официален документен регистър, представляващ база данни в ИСУН.
Раздел III
Оценка на проектно предложение в ИСУН
Чл. 26. На кандидата се изпраща уведомление посредством ИСУН за установените при проверката за административно съответствие и допустимост нередовности.
Чл. 27. (1) Списъкът на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка, се публикуват в ИСУН заедно с основанията за недопускане.
(2) За недопускането по ал. 1 се съобщава на всеки от кандидатите, включени в списъка по ал. 1, чрез модул „Комуникация“. В съобщението се посочват срокът и начинът за възражение посредством ИСУН пред ръководителя на управляващия орган.
Чл. 28. Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се извършват чрез директно въвеждане на класирането и мотивите за него в ИСУН.
Глава седма
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Раздел I
Регистрация на бенефициент
Чл. 29. (1) Всички действия в ИСУН, свързани с изпълнението, отчитането и изменението на проекта от страна на бенефициента, се извършват чрез профили, създадени от управляващия орган/междинното звено въз основа на писмено заявление от бенефициента.
(2) Лицата, за които са създадени профили по смисъла на ал. 1, имат право да предоставят персонализирани кодове за достъп до данните по проекта на други лица съгласно функционалностите, реализирани в модул „Е-Управление на проекти“.
(3) Всички действия, извършени чрез профила/профилите за достъп в системата, създадени по реда на ал. 1 и 2, се считат за валидно волеизявление на бенефициента.
Чл. 30. (1) Деактивирането на профилите, създадени по реда на чл. 29, ал. 1 и 2, представлява прекратяване на упълномощаването/оправомощаването за извършване на действия в ИСУН и има действие в бъдеще.
(2) Деактивирането на профили, създадени по реда на чл. 29, ал. 1, се извършва след подаване на писмено заявление до управляващия орган/междинното звено.
(3) Достъпът на лицата по чл. 29, ал. 2 може да се прекрати едностранно в ИСУН от лицата с профил, създаден по реда на чл. 29, ал. 1.
(4) В периода на изпълнение на проекта бенефициентът се задължава да разполага с минимум един профил в ИСУН, създаден по реда на чл. 29, ал. 1.
Раздел II
Верификация от управляващия орган
Чл. 31. Сроковете по чл. 61, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 ЗУСЕСИФ започват да текат за управляващия орган/междинното звено от изпращането на съответния документ от бенефициента в ИСУН.
Чл. 32. Уведомлението за резултата от процеса по верификация се изпраща в ИСУН от управляващия орган/междинното звено на бенефициента за всеки подаден пакет отчетни документи.
Чл. 33. (1) Плащанията по програмите се извършват след регистрирането на съответните договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН и при въведени данни за тяхното изпълнение.
(2) В срок 3 работни дни след извършване на плащане към бенефициента управляващият орган/междинното звено регистрира плащането в ИСУН.
Глава осма
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ
Чл. 34. (1) Управляващият орган/междинното звено изпраща електронно изявление до бенефициента, за чийто проект са установени обстоятелства, даващи основание да се стартира процедура за налагане на финансова корекция. В изявлението до бенефициента се посочва и срок, който не може да е по-кратък от две седмици и в който бенефициентът да представи посредством ИСУН своите възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост – да приложи доказателства.
(2) Към изявлението по ал. 1 се прикачват всички относими към основанието и размера на финансовата корекция документи и доказателства, налични при управляващия орган/междинното звено към деня на изпращане. За документи и доказателства, които са публични и/или налични при бенефициента, се прилага списък с наименованията им и мястото на съхранението им, включително в електронен формат, достъпен безплатно за бенефициента.
(3) Срокът за представяне на възраженията по ал. 1 тече от момента на изпращане на изявлението в ИСУН.
Чл. 35. (1) Бенефициентът изпраща доказателства и прави възражения чрез профила си в ИСУН.
(2) Решението по чл. 73, ал. 1 ЗУСЕСИФ се изготвя в електронен формат, подписва се от ръководителя на управляващия орган/междинното звено с електронен подпис и се изпраща на съответния бенефициент.
(3) Управляващият орган/междинното звено посочва в решението по чл. 73, ал. 1 ЗУСЕСИФ мястото на съхранението му в електронна форма в ИСУН и начина за достъп до него.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (1) Определянето на сроковете по наредбата се извършва спрямо датата и часа, визуализирани в ИСУН.
(2) Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове отчита и визуализира астрономическото време по стандарт UTC (Coordinated Universal Time), базиран на Препоръка 460-4 „Standard Frequency and Time Signal Emissions – Стандартна честота и излъчване на времеви сигнал“ от 1986 г. на Международния съюз по телекомуникации (ITU – International Telecommunications Union).
(3) Астрономическото време за настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута и секунда, изписани в съответствие със Стандарт БДС ISO 8601:2006.
(4) Времето се отчита по националната часова зона.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се прилага и за Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 и Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014 – 2020.
§ 3. Наредбата е приета на основание чл. 22, ал. 2 и чл. 23 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
§ 4. Директорът на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет издава писмени указания за техническата реализация на правилата в тази наредба.
§ 5. Член 2, т. 1 и чл. 15, 16, 17 и 27 влизат в сила от 1 юли 2017 г.

7706