Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите
брой: 77, от дата 4.10.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.51


Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВОНА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Изискванията на наредбата се прилагат и при изпълнение на текущ ремонт на жилищни сгради в режим на етажна собственост, с който се засягат общи части съгласно разпоредбата на чл. 38 от Закона за собствеността и при който се изменят показателите им за изолация от шум, чрез които се осигурява основното изискване „защита от шум“ съгласно чл. 169, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).“
§ 2. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 13:
„13. „Текущ ремонт“ е дейността, определена в § 5, т. 43 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.“
За министър на регионалното развитие и благоустройството: Деница Николова
Министър на здравеопазването: Петър Москов
Министър на вътрешните работи: Румяна Бъчварова
Министър на околната среда и водите: Ивелина Василева
7682