Президент на републиката
брой: 71, от дата 13.9.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 298 за назначаване на Любомир Николов Попов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет със седалище в гр. Кайро

 

УКАЗ № 298
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Любомир Николов Попов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет със седалище в гр. Кайро.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 1 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7424