Българска народна банка
брой: 69, от дата 2.9.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.46


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2011 г. и бр. 57 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 73у, ал. 5 от Закона за платежните услуги и платежните системи.“
§ 2. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) Платежни сметки, водени от доставчици на платежни услуги, които не са банки, могат да се обозначават с международен номер на банкова сметка (IBAN) в съответствие с изискванията, определени с наредба на БНБ.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1, т. 1 думите „удостоверение за регистрация“ се заменят с „код“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 накрая се добавя „и за изпълнение на платежни операции по внасяне, прехвърляне и теглене на средства;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. текущи сметки на бюджетни организации – за съхранение на бюджетните средства, средствата от Европейския съюз и свързаното с тях национално и авансово съфинансиране, както и на чуждите средства на бюджетните организации;“
в) създава се нова т. 9:
„9. платежни сметки за основни операции – за съхранение на пари в левове и предоставяне на услуги по чл. 73т от Закона за платежните услуги и платежните системи при предоставяне на декларация по чл. 73у, ал. 5, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи;“
г) досегашната т. 9 става т. 10.
2. В ал. 4 в основния текст думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
3. В ал. 5 в основния текст думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Редът и начинът за откриване, водене и закриване на сметките по ал. 3, т. 4 и на други сметки по ал. 3 на бюджетните организации, включително и ограниченията и условията, при които бюджетни организации могат да имат платежни сметки, както и случаите на служебно откриване и закриване на сметки на бюджетни организации, се определят със съответните указания съгласно чл. 151, ал. 1 и 4 и чл. 154, ал. 20 от Закона за публичните финанси.“
§ 5. В чл. 7, ал. 1 думата „по“ се заменя с „на“ и се създава изречение второ: „Закриването на платежна сметка за основни операции се извършва при спазване изискванията на чл. 73х от Закона за платежните услуги и платежните системи.“
§ 6. Създава се чл. 7а:
„Такси по платежна сметка за основни операции
Чл. 7а. (1) Платежна сметка за основни операции е платежна сметка, водена в български левове, по която на потребители се предоставят услугите по чл. 73т от Закона за платежните услуги и платежните системи. Услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1, се предоставят на потребителите безплатно или срещу приемливи такси независимо от броя платежни операции, извършени от сметката.
(2) Приемливите такси следва да бъдат съобразени с нивото на доходите в Република България, като бъдат по-ниски от средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за всяка от услугите по приложение № 1, предоставяни по разплащателни сметки, и от най-ниския размер на таксите, които съответната банка прилага по тарифа за всяка от услугите по приложение № 1, предоставяни по разплащателни сметки.
(3) Банките, лицензирани от БНБ, и клоновете на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители, предоставят на БНБ в срок до 31 януари на текущата година информация за размера на начисляваните такси към 31 декември на предходната календарна година, събирани от потребители за всяка от услугите по приложение № 1 по разплащателни сметки. Когато банка начислява различни по размер такси за услуга по приложение № 1, тя предоставя на БНБ средноаритметична стойност на размера на тези такси.
(4) На база предоставената информация по ал. 3 БНБ изчислява и публикува на интернет страницата си веднъж годишно до края на февруари средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители за услугите по приложение № 1, по разплащателни сметки. Средният размер на таксите се определя като средноаритметична стойност на размера на таксите по ал. 3 за всяка от услугите по приложение № 1.
(5) Банките съобразяват приемливия размер на таксите на услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1, със средния размер, публикуван от БНБ по ал. 4, не по-късно от 1 юни на текущата година. При промяна в размера на таксите на услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1, банките уведомяват потребителите по реда и в сроковете по чл. 43 от Закона за платежните системи и платежните услуги.
(6) По платежна сметка за основни операции могат да се предоставят и услуги, различни от изброените в приложение № 1, за които настоящият член не се прилага.
(7) По платежна сметка за основни операции банките предлагат услугите, изброени в приложение № 1, ако ги предоставят на потребители по платежни сметки, различни от сметките за основни операции.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „както и“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, както и на Окончателни насоки относно сигурността на плащанията в интернет от 19 декември 2014 г. на Европейския банков орган“.
2. В ал. 6 думите „на лице, различно“ се заменят със „с различен“, думата „получател“ се заменя с „уникален идентификатор“, а накрая се поставя запетая и се добавя „или когато доставчикът на платежни услуги на платеца е задължил сметката на платеца със сума, различна от посочената от платеца в платежното нареждане, или при дублирано изпълнение на разрешена платежна операция“.
3. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) Валута на платежна операция е валутата, в която платецът е наредил или дал съгласието си за извършване на платежната операция.
(12) Всички платежни операции, както и уведомленията по чл. 53, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи, се регистрират в хронологичен ред от доставчика на платежни услуги по начин, който позволява сигурно съхраняване и точно възпроизвеждане на информацията и изключва всяка възможност за нейното последващо изменение.“
§ 8. В чл. 12, ал. 2 думите „бизнес идентификационен код на банката (BIC) и“ се заличават.
§ 9. В чл. 15 думите „които се изискват съгласно правилата на съответната платежна система“ се заличават.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „които се определят от правилата на съответната платежна система“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „като прилагат правилата и процедурите на платежната система, използвана за обработка на тези плащания“ се заличават.
§ 11. В наименованието на глава четвърта думите „Изпълнение на“ се заличават.
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „Изпълнение на“ се заличават.
2. В ал. 1, т. 2 думата „получаване“ се заменя с „теглене“.
3. В ал. 2 думите „наричан акцептираща институция“ се заличават.
§ 13. Член 28 се изменя така:
„Регистриране и съхранение
Чл. 28. Всички операции, извършвани с използване на платежни карти чрез терминални устройства, както и уведомленията по чл. 53, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи се регистрират от издателите съгласно чл. 9, ал. 12 и се съхраняват за срок най-малко 5 години.“
§ 14. Член 29 се изменя така:
„Авторизация
Чл. 29. (1) Операциите по чл. 27, ал. 1 се авторизират (одобряват) или отказват след проверка на данни, параметри и характеристики, свързани с картата, оправомощения ползвател на платежни услуги и операцията, като валидност и статус на картата, ПИН код (ако се изисква), достъпна наличност, лимити и т.н.
(2) В режим на онлайн авторизация проверката по ал. 1 се извършва съгласно § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба. В режим на офлайн авторизация проверката се осъществява незабавно от терминалното устройство, без да се прави проверка от авторизационната система на издателя на картата или обслужващия го обработващ субект.“
§ 15. Член 30 се отменя.
§ 16. В чл. 31 се създава ал. 3:
„(3) Изискванията на ал. 1 и 2 се прилагат и за виртуални терминални устройства ПОС.“
§ 17. В глава четвърта в наименованието на раздел III думата „банкови“ се заличава.
§ 18. Член 33 се изменя така:
„Приемане на платежни карти
Чл. 33. (1) Доставчиците на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клоновете на доставчици на платежни услуги, извършващи дейност на територията на страната, осигуряват за всяко терминално устройство, което поддържат финансово, техническа възможност за извършване на платежни услуги с всички платежни карти, издадени от други доставчици на платежни услуги и клонове на доставчици на платежни услуги, които извършват дейност на територията на страната.
(2) Авторизационните системи, поддържани от банки, лицензирани от БНБ, имат директна онлайн връзка със системен оператор на система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS.
(3) Системният оператор на система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в РИНГС, пренасочва авторизационните съобщения на платежни операции, свързани с платежна карта, между банките, лицензирани от БНБ, и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната.
(4) Терминалните устройства на територията на страната, поддържани финансово от банки, лицензирани от БНБ, и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната, имат директна или индиректна онлайн връзка със системен оператор на система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS.“
§ 19. Член 34 се изменя така:
„Посредничество при сетълмента
Чл. 34. Клиринг и сетълмент на платежни операции в левове, свързани с платежни карти, при които издателите са банки, лицензирани от БНБ, и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната, и мястото на продажба или терминалното устройство АТМ се намира на територията на Република България, се извършват от системен оператор на система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS. Мястото на продажба се определя по смисъла на чл. 2, т. 29 от Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти.“
§ 20. Член 34а се изменя така:
„Предплатени карти
Чл. 34а. (1) Предплатената карта е вид платежен инструмент, върху който се съхраняват електронни пари или се осигурява отдалечен достъп до електронни пари и с който се извършват платежни операции.
(2) Предплатената карта се издава за определен срок на валидност и може да не е поименна.
(3) Номерът на картата, датата на изтичане на срока на валидност на карта, както и името на оправомощения ползвател при поименни карти, се поставят върху лицевата й страна.
(4) Отговорност за персонализацията на картата носи доставчикът на платежни услуги, издател на картата.
(5) За предплатените карти се прилагат съответно чл. 25, ал. 3, 5 и 6, чл. 27 и 28.
(6) Предплатената карта притежава персонализирана защитна характеристика – ПИН за идентифициране на оправомощения ползвател на платежни услуги, като се прилага съответно чл. 26, ал. 1 – 3. Издателят на картата е длъжен да осигури възможност на всеки оправомощен ползвател на платежни услуги да променя своя ПИН с нова цифрова комбинация, известна само на него.“
§ 21. Член 34б се изменя така:
„Авторизация
Чл. 34б. За авторизацията на операции с предплатени карти се прилага чл. 29.“
§ 22. В чл. 34в се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „намиращи се при търговец“ се заличават.
2. В ал. 1 думите „намиращи се при търговец“ се заличават
3. В ал. 2 думата „персонализирана“ се заменя с „поименна“.
§ 23. В чл. 34г след предлога „За“ се добавя „обработката на“, а думите „издадени от банки“ се заличават.
§ 24. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „въз основа на сключен с тях договор, определящ правата и задълженията им съобразно правилата и процедурите на системата“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „банки от държави членки могат да бъдат“ се заменят с „банките по ал. 1 стават“.
§ 25. В чл. 37, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „нарежданията за превод“ се заменят с „плащания“.
2. В т. 1 след думите „заявки за“ се добавя „нетен“.
§ 26. В чл. 38, ал. 4 след думата „редът“ съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а след думата „обмен“ се добавя „и структурата“.
§ 27. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Българската народна банка събира служебно от сметките за сетълмент на банките средствата, необходими за участието им в гаранционния механизъм по чл. 42, сумите, които банките дължат по повод на прилагане на нормативни актове, регулиращи банковата дейност и паричното обращение, и таксите за предоставените им от БНБ услуги.“
2. В ал. 3 след думата „сметките“ се добавя „за сетълмент“.
§ 28. В чл. 40, ал. 1 след думата „отхвърлят“ се добавя „от RINGS“.
§ 29. Създава се чл. 40а:
„Отхвърляне на заявка за нетен сетълмент
Чл. 40а. (1) Заявка за нетен сетълмент, подадена съгласно графика на системния ден от системен оператор на платежна система или система за сетълмент на ценни книжа, която не може да бъде изпълнена един час след момента на приемането й поради недостатъчна наличност по сметка за сетълмент на участник, се отхвърля от RINGS.
(2) Системният оператор преизчислява нетните позиции на участниците, без да включва плащанията от/към участника с недостатъчна наличност, и подава към RINGS без неоснователно забавяне преизчислената заявка за сетълмент.
(3) Системният оператор изпраща за сетълмент в RINGS плащанията от/към участника с недостатъчна наличност в рамките на системния ден, без да възпрепятства изпълнението на плащанията на останалите участници в съответната система.
(4) Заявка за сетълмент, за която поради липса на достатъчно средства по сметката за сетълмент на участник не е извършен сетълмент до края на системния ден, се отхвърля от RINGS.“
§ 30. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „ликвидност по сметките за сетълмент на участниците“ се поставя запетая и се добавя „включително и“;
б) в т. 3 думата „създава“ се заменя с „прилага“, след думата „механизми“ се добавя „по чл. 42 и 43“, а думите „включително чрез създаване на гаранционни схеми със средства от сметките за сетълмент на участниците в RINGS“ се заличават;
в) създава се т. 4:
„4. изключва или временно ограничава правата на участник в RINGS по ред и условия, определени в правилата на системата RINGS.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 4 БНБ уведомява останалите участници в системата и системните оператори, които незабавно предприемат предвидените в правилата им мерки спрямо участника.“
§ 31. Член 42 се изменя така:
„Гаранционен механизъм на система, обработваща платежни операции, свързани с карти
Чл. 42. (1) Системен оператор на система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS, създава гаранционен механизъм за сетълмент на плащанията на участниците в системата. Участието в гаранционния механизъм е задължително за всички участници в системата.
(2) Средствата към гаранционния механизъм по ал. 1 се съхраняват по сметка при БНБ и са собственост на участниците в съответствие с размера на участието им.
(3) Участието в гаранционния механизъм по ал. 1 се включва в размера на резервните активи на съответния участник при отчитане изпълнението на задължението за поддържане на задължителни минимални резерви при БНБ.
(4) Общият размер на средствата към гаранционния механизъм по ал. 1 и съответният размер на участие на всеки участник се изчисляват от оператора на системата до 10-о число след изтичане на всяко календарно тримесечие, като операторът уведомява БНБ и всеки участник за размера на определените суми. Размерът на участие на всеки участник се определя в двоен размер от максималната му нетна дебитна позиция в системата за предходните 12 месеца.
(5) На основание полученото уведомление по ал. 4 на 12-о число БНБ събира служебно от сметките за сетълмент на участниците в системата по ал. 1 средствата, необходими за участието им в гаранционния механизъм по ал. 1, респективно възстановява по сметките им за сетълмент сумите, надвишаващи необходимия размер на участие.
(6) В случай че в края на системния ден наличността по сметката за сетълмент на участник в системата по ал. 1 не е достатъчна за покриване на нетната му дебитна позиция в заявка за сетълмент, подадена от системния оператор, системният оператор изпраща до БНБ искане за ползване на средства от гаранционния механизъм. На основание полученото искане БНБ задължава служебно сметката по ал. 2 с необходимата сума до размера на участие на съответния участник и заверява сметката му за сетълмент за изпълнение на заявката за сетълмент.
(7) В случай на ползване на средства от гаранционния механизъм по реда на ал. 6 до постъпване в RINGS на първата заявка за сетълмент за следващия системен ден БНБ събира служебно от сметката за сетълмент на участника в системата по ал. 1 сумата на ползваните средства и заверява със същата сума сметката на гаранционния механизъм по ал. 1.“
§ 32. Създава се чл. 43:
„Гаранционни механизми
Чл. 43. Системен оператор и участниците в платежна система или система за сетълмент на ценни книжа, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS, могат с правилата на съответната система да създават гаранционни механизми за сетълмент на плащанията на участниците в съответната система, съответстващ на нейните характеристики и на обема на извършваните през нея операции.“
§ 33. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Бюджетни организации“ са юридическите лица по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.“
2. В т. 2 след думата „сметки“ съюзът „или“ се заличава, а след думата „услуги“ се поставя запетая и се добавя „справочни и други платежни и неплатежни операции“.
3. Точка 4 се отменя.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. „Режим онлайн“ е режим, при който всяка операция с платежна или предплатена карта незабавно се проверява от авторизационната система на издателя на картата или обслужващия го обработващ субект, към която чрез телекомуникационна среда е свързано терминалното устройство, от което се извършва платежната операция.“
5. Точка 9 се изменя така:
„9. „Терминално устройство ПОС (POS Terminal)“ е устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги, справочни и други платежни и неплатежни операции чрез използване на платежна или предплатена карта.“
6. Създават се т. 10, 11 и 12:
„10. „Обработващ субект“ е всяко лице, предоставящо услуги и действия, необходими за изпълнението на плащания с платежни и предплатени карти между акцептиращата институция и издателя.
11. „Платежна картова схема“ е единен набор от правила, практики, стандарти и/или насоки за прилагане относно изпълнението на платежни операции, свързани с карти, който е отделен от всяка инфраструктура или платежна система, поддържаща функционирането му, и включва всеки определен орган, организация или субект за вземане на решения, отговарящ за функционирането на схемата.
12. „Системен ден“ е предварително определен интервал от време, през който се приемат и обработват нареждания за превод и заявки за сетълмент и се извършва сетълмент в RINGS.“
§ 34. Създава се приложение № 1 към чл. 7а:
„Приложение № 1  към чл. 7а

Член от
Услуга по разплащателна сметка
Такса
Чл. 73т, ал. 1, т. 1
Откриване на разплащателна сметка
• Откриване на разплащателна сметка в офис на банката
 
• Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката
 
Чл. 73т, ал. 1, т. 1
Обслужване на разплащателна сметка
• Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката
 
• Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката
 
Чл. 73т, ал. 1, т. 1
Закриване на разплащателна сметка
• Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 12 месеца от датата на закриване
 
• Закриване на разплащателна сметка в офис, открита преди повече от 12 месеца от датата на закриване
 
Чл. 73т, ал. 1, т. 2
Внасяне на средства по разплащателна сметка
• Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката
 
Чл. 73т, ал. 1, т. 3
Теглене на пари в брой от разплащателна сметка
 
• На каса в офис на банката до 1000 лв.
 
 
• С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката
 
• С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната
 
• С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз
 
Чл. 73т, ал. 1, т. 4, буква „а“
Плащане по директен дебит
• Към сметка при същата банка
 
• Към сметка при друга банка
 
Чл. 73т, ал. 1, т. 4, буква „б“
Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет
• Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката
 
• Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в страната
 
• Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в Европейския съюз
 
Чл. 73т, ал. 1, т. 4, буква „в“
Кредитен превод в национална валута
• На хартиен носител към платежна сметка при същата банка
 
• Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка
 
• На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка
 
• Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка
 
• На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка
 
• Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка
 
• На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка
 
• Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка
 
Кредитен превод в евро
• На хартиен носител към платежна сметка при същата банка
 
• Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка
 
 
• На хартиен носител с вальор, различен от вальор същия ден към платежна сметка при друга банка
 
 
• Чрез онлайн банкиране с вальор, различен от вальор същия ден към платежна сметка при друга банка
 
 
• Входящ кредитен превод
 

Преходни и заключителни разпоредби
§ 35. Тази наредба се издава на основание чл. 48, ал. 3 и чл. 73ф, ал. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 94 от 18 август 2016 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
§ 36. Тази наредба влиза в сила в тридневен срок след деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, § 4, т. 1, буква „в“, § 5 и 6, които влизат в сила от 18 септември 2016 г.
§ 37. Резервният обезпечителен фонд за осигуряване сетълмент на заявките, подадени от системни оператори към RINGS, се трансформира в гаранционен механизъм по чл. 42 за сетълмент на плащанията на участниците в системата с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS, оперирана от „БОРИКА – Банксервиз“ – АД (БОРИКА). С влизане в сила на настоящата наредба „БОРИКА – Банксервиз“ – АД, изпълнява изискванията по чл. 42, ал. 4. До края на септември 2016 г. БНБ възстановява по сметките за сетълмент на участниците в RINGS средствата, съставляващи тяхното дялово участие в Резервния обезпечителен фонд, и събира служебно от сметките за сетълмент на участниците в БОРИКА средствата, необходими за участието им в гаранционния механизъм по чл. 42.
§ 38. Първото предоставяне на информация от банките по чл. 7а, ал. 3 се осъществява до 1 октомври 2016 г. и включва размера на начисляваните на потребители такси към 31 август 2016 г. по разплащателни сметки за всяка от услугите по приложение № 1. Българската народна банка изчислява и публикува на интернет страницата си до 15 октомври 2016 г. средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители за услугите по приложение № 1. Банките прилагат приемливи такси по платежни сметки за основни операции, съобразени с изискванията по чл. 7а, ал. 2, не по-късно от 1 февруари 2017 г. Следващото изчисляване и публикуване от БНБ на среден размер на таксите се извършва до края на февруари 2018 г.
§ 39. В срок до 1 декември 2016 г. системните оператори на платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа по чл. 107, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи предприемат необходимите действия за прилагане на чл. 40а.
За управител: Димитър Костов
7146