Президент на републиката
брой: 68, от дата 30.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 288 за освобождаване на Николай Христов Янков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Афганистан

 

УКАЗ № 288
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Николай Христов Янков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Афганистан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 август 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7110