Президент на републиката
брой: 67, от дата 26.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 285 за назначаване на Георги Великов Панайотов за постоянен представител на Република България към Организацията на обединените нации в Ню Йорк със седалище в гр. Ню Йорк, Съединени американски щати

 

УКАЗ № 285
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Георги Великов Панайотов за постоянен представител на Република България към Организацията на обединените нации в Ню Йорк със седалище в гр. Ню Йорк, Съединени американски щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 август 2016 г.
Президент на републиката:   Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6973