Министерски съвет
брой: 64, от дата 16.8.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Решение № 669 от 11 август 2016 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище

 

РЕШЕНИЕ № 669 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г.
за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище за срок 4 години.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
6722