Президент на републиката
брой: 62, от дата 9.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.47


Указ № 273 за назначаване на Уляна Симеонова Богданска за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Унгария със седалище в гр. Будапеща

 

УКАЗ № 273
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Уляна Симеонова Богданска за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Унгария със седалище в гр. Будапеща.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 2 август 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6448