Министерски съвет
брой: 62, от дата 9.8.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.47


Постановление № 196 от 3 август 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 3 АВГУСТ 2016 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 82 и 84 от 2004 г.; Решение № 2368 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 26 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г., бр. 60 от 2008 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 26 от 2012 г. и бр. 87 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „условията и редът за предоставяне на средства по реда на Закона за насърчаване на заетостта под формата на схеми за минимална и държавна помощ“.
§ 2. В чл. 3 запетаята след думите „Националният съвет за насърчаване на заетостта“ и думите „Националният консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила“ се заличават.
§ 3. В чл. 6, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. одобрява проекта на регионална програма за заетост и обучение на областта и го изпраща на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване и финансиране;“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 т. 3 се отменя.
§ 5. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата „проекти“ се добавя „по чл. 31 ЗНЗ“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „и размера на средствата за регионална програма за заетост и обучение на всяка област“.
3. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите, когато в Националния план за действие по заетостта се съдържат средства, предоставяни под формата на схеми за държавна или минимална помощ, се посочват годишният бюджет и общият прогнозен бюджет на всяка схема.“
§ 6. В чл. 12а, ал. 2 думите „Постановление № 180 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 20072013 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2010 г.)“ се заменят със „Закона за управление на средствата на европейските структурни и инвестиционни фондове“.
§ 7. В чл. 13, ал. 2 накрая се добавя „с изключение на случаите, при които работодателят не изисква подбор на кандидатите от дирекция „Бюро по труда“.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „или документ, удостоверяващ получаването на пенсия за старост при условията на чуждо законодателство“.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Регистрираните търсещи работа лица са длъжни в срок 7 работни дни от настъпилата промяна в което и да е от декларираните обстоятелства, включително в постоянния и/или настоящия си адрес, да уведомят дирекция „Бюро по труда“.
(4) Уведомяването по ал. 3 се извършва писмено чрез заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението-дек­ларация може да се подава лично във всяко от териториалните поделения на Агенцията по заетостта или да се изпраща в дирекция „Бюро по труда“ по регистрация на лицето с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, по факс или по електронен път. При включване в програми, мерки и проекти за заетост лицата, насочени от териториалните поделения на Агенцията по заетостта, не подават заявление-декларация.“
3. В ал. 5:
а) в т. 2 думите „чл. 20, ал. 3, т. 1 или ал. 4, т. 15 и 7 ЗНЗ“ се заменят с „чл. 20, ал. 4, т. 15, 7 и 8 ЗНЗ“;
б) в т. 3 думите „програми и мерки за заетост“ се заменят със „субсидирана заетост“;
в) точка 4 се отменя.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Търсещите работа лица могат да представят допълнително документите по ал. 1, т. 48 при посещение на дирекция „Бюро по труда“ за изготвяне на индивидуалния план за действие или за среща с трудов посредник.“
5. Създава се ал. 7:
„(7) Уведомяването по чл. 20, ал. 10 ЗНЗ се извършва с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Декларацията може да се подава лично в дирекция „Бюро по труда“ или да се изпраща в дирекция „Бюро по труда“ по регистрация на лицето.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Планът за действие включва препоръките на трудовия посредник, действията и сроковете за изпълнение на съответните препоръки и се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
(7) В регистрационната карта на безработното лице се вписват датите за среща с трудов посредник и сроковете за изпълнение на препоръките в плана за действие.“
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Обменът на информация за регистрираните в дирекция „Бюро по труда“ лица с Националната агенция за приходите, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Националния осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националната агенция за професионално образование и обучение, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Българската агенция за инвестиции се извършва по служебен път.“
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Регистрацията на лицата в случаите на чл. 20, ал. 7 ЗНЗ се възстановява при деклариране на обстоятелството от лицата.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Заявките се приемат устно или писмено в дирекция „Бюро по труда“ и се въвеждат в автоматизираната информационна система.“
2. В ал. 4 основният текст се изменя така:
„(4) Работодателят е длъжен в срок 7 работни дни да информира устно или писмено дирекция „Бюро по труда“ за:“.
3. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване“.
§ 12. В чл. 21 т. 3 се изменя така:
„3. мотивиране за активно поведение на пазара на труда и насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение;“.
§ 13. В чл. 22а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Посредниците по чл. 28, ал. 9, т. 2 ЗНЗ са длъжни да регистрират в електронната информационно-комуникационна система на интернет страницата на Агенцията по заетостта следната информация за обявените при тях свободни работни места:
1. офиси, в които ще се обслужват лицата, търсещи работа;
2. място на работа (в страната, за други държави или за моряци);
3. условия и изисквания за заемане на работното място, включително длъжност/професия/специалност; брой свободни работни места; срок на валидност на заявката; адрес на работното място (държава, област, община, населено място);
4. процедура за подбор на търсещите работа лица.“
2. В ал. 3 думата „обявата“ се заменя със „заявката“.
§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „регионални и“ се заличават.
2. В ал. 4, т. 2 и 3 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.
3. В ал. 6, т. 1 след думите „социалната политика“ се поставя запетая и се добавя „и отговарят на изискванията, посочени в писмената покана по ал. 1 и 2“.
4. В ал. 8 думите „регионални и“ се заличават.
§ 15. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Регионалната програма за заетост и обучение на областта се разработва въз основа на проектни предложения на областната и общинските администрации и по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Проектните предложения могат да бъдат разработени съвместно с представителните организации на работодателите и на работниците и служителите и други юридически лица.
(2) Регионалната програма на областта може да включва модул „заетост“ и/или „обучение“:
1. „Обучение“ – чрез обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности;
2. „Заетост“ – чрез несубсидирана и/или субсидирана заетост.
(3) В Националния план за действие по заетостта за съответната година се определят целевите групи и размерът на средствата за финансиране на регионални програми за заетост и обучение за всяка област съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за деветте месеца на предходната година. Размерът на средствата се изчислява по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.“
§ 16. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. (1) Министърът на труда и социалната политика изпраща писмена покана за разработване на регионална програма за заетост и обучение на областта до председателите на комисиите по заетостта към областните съвети за развитие след приемането на Националния план за действие по заетостта за съответната година.
(2) Областната и общинските администрации разработват проектни предложения за включване в регионалната програма на областта и ги внасят в Комисията по заетостта.
(3) Областният управител по предложение на Комисията по заетостта издава заповед за сформиране на комисия за разработване на регионална програма за заетост и обучение на областта въз основа на предложенията по ал. 2 на областната и на общинските администрации.
(4) Членовете на комисията по ал. 3 могат да бъдат лица, които декларират, че:
а) нямат материален интерес от оценяването на определен кандидат;
б) не са „свързани лица“ по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с участник в процедурата;
в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при оценяване на проектните предложения.
(5) Комисията по ал. 3 изготвя проект на регионална програма за заетост и обучение на областта въз основа на оценка и подбор на постъпилите предложения.
(6) Оценката на подадените предложения се извършва по критериите средногодишно равнище на безработица и средногодишен брой на регистрираните безработни през предходната година в съответната община, потребностите на работодателите от работна сила и по методика, одобрена от Комисията по заетостта.
(7) Комисията по ал. 3 внася проекта на регионална програма за заетост и обучение за одобрение в Комисията по заетостта.
(8) Комисията по заетостта одобрява регионалната програма за заетост и обучение, като за решението си изготвя протокол.
(9) Председателят на Комисията по заетостта изпраща на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване регионалната програма за заетост и обучение на областта, придружена с протокола по ал. 8.“
§ 17. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) След изтичане на първите три месеца от финансовата година изпълнителният директор на Агенцията по заетостта може да преразпределя средствата от едни региони към други в рамките на една програма или мярка при спазване на реда по ал. 1.“
§ 18. Създава се глава девета „а“ с чл. 28а – 28г:
„Глава девета „а“
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИНИМАЛНА ПОМОЩ
Раздел I
Общи положения
Чл. 28а. (1) Отпускането на средства по реда на Закона за насърчаване на заетостта, с изключение на мерките по чл. 51 ЗНЗ, се реализира под формата на схеми за минимална помощ, когато това е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. за прилагане на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013“, и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
(2) По реда на правилника, с изключение на мерките по чл. 51 ЗНЗ, се насърчава заетостта в икономическите дейности, като схема минимална помощ за заетост и схема минимална помощ за обучение, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(3) Ежегодно в Националния план за действие по заетостта се определят програмите и мерките за заетост и обучение, по които отпускането на средства се реализира под формата на схема за минимална помощ.
Раздел II
Обхват на дейностите
Чл. 28б. (1) Недопустими за подпомагане под формата на схеми за минимална помощ са предприятия – работодатели, институции, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, които извършват дейност във:
1. отрасъл „въгледобив“ съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета от 23 юли 2002 г. относно държавните помощи за въгледобивната промишленост (ОВ, L 205 от 2 август 2002 г.);
2. отрасъл рибарството и аквакултури, обхванати от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354 от 28.12.2013 г.);
3. областта на първичното производство на селскостопански продукти;
4. сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти в следните случаи:
а) когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия;
б) когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.
(2) Недопустими за подпомагане под формата на схеми за минимална помощ са предприятия в затруднение и предприятия, при които помощта се използва за насърчаване на износа чрез пряка връзка с изнасяните количества, създаване и функциониране на дистрибуторски мрежи и за покриване на други текущи разходи, свързани с износа.
(3) Когато предприятие – работодател, институция, осъществяваща обучение на възрастни или професионално ориентиране, извършва дейности в допустими сектори по Регламент (ЕС) № 1407/2013 и упражнява и дейност в недопустимите сектори, посочени в ал. 1, по реда на този правилник се насърчават дейности само в допустимите сектори, като предприятието следва да води система за аналитична счетоводна отчетност за всяка дейност, като разграничава приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, така че изключените сектори да не са предмет на насърчаване.
Раздел III
Размер на помощта
Чл. 28в. (1) Максималният размер на средствата, отпускани на предприятия – работодатели, институции, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, по реда на ЗНЗ под формата на схеми за минимална помощ, заедно с другите получени от тях минимални помощи, включително в случай на едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро, съответно на 100 000 евро, за предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, за период три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година.
(2) Когато предприятия по ал. 1 изпълняват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, както и други дейности, за които се прилага таванът от левовата равностойност на 200 000 евро, по този правилник таванът от левовата равностойност на 200 000 евро ще се прилага за предприятие, което води система за аналитична счетоводна отчетност за всяка дейност, като разграничава приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, и гарантира, че помощите за дейността по автомобилни товарни превози не надвишават левовата равностойност на 100 000 евро и че минималните помощи не се използват за придобиване на товарни автомобили.
(3) В случай че с отпускането на нова минимална помощ може да бъде надвишен съответният таван, определен в ал. 1, размерът на минималната помощ се намалява служебно до максимално допустимия размер.
(4) Размерът на минималните помощи, получени от предприятия по ал. 1, се определя като сбор от минималната помощ, за която се сключва договорът по чл. 30б ЗНЗ, и други минимални помощи, получени от тях, включително от:
1. предприятията, с които работодателят, институцията, осъществяваща обучение на възрастни или професионално ориентиране, образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
2. всички предприятия, които са се влели, слели със или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с работодателя, институцията, осъществяваща обучение на възрастни или професионално ориентиране, съгласно чл. 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
3. предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с работодателя, институцията, осъществяваща обучение на възрастни или професионално ориентиране, които са получили минимална помощ, преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(5) Минималната помощ се смята за отпусната от датата на сключване на договора по чл. 30б ЗНЗ независимо от датата на плащане на помощта на предприятието.
(6) Минималната помощ, предоставена по схеми по чл. 28а, може да се натрупва с минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ, L 190 от 28.06.2014 г.) до съответния размер, определен в ал. 1, като натрупването на минималните помощи е по вид дейности до съответния праг за конкретния вид дейност. В случаите на предприятия, които са в обхвата на Регламент (ЕС) 360/2012 на Комисията от 25 април 2011 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 114 от 26.04.2012 г.) приложимият праг за натрупване на минималната помощ е до левовата равностойност на 500 000 евро.
(7) Минималната помощ не се натрупва с държавна помощ, отпусната за същите допустими разходи.
(8) Договорът по чл. 30б ЗНЗ по схема за минимална помощ съдържа изрично позоваване на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и на националното законодателство, на което се базира индивидуалната помощ.
(9) Агенцията по заетостта информира министъра на финансите за предоставянето на всяка помощ, попадаща в обхвата на минимална помощ, при условията и по реда на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане.
(10) Агенцията по заетостта документира и събира цялата информация относно прилагането на схемите за минимална помощ по тази глава. Документацията относно схемите за минимална помощ се съхранява за период 10 бюджетни години от датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ по такава схема.
(11) Проверката по тази глава за съответствие с условията на схемите за минимална помощ се извършва на база на методика за оценка за съответствието за минимална помощ, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
Раздел IV
Възстановяване на неправомерно получена минимална помощ
Чл. 28г. (1) При неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013, Закона за насърчаване на заетостта и този правилник предприятието възстановява пълния размер на предоставените средства по договора по чл. 30б ЗНЗ със законната лихва от момента на получаването до окончателното им изплащане.
(2) Агенцията по заетостта изпраща покана до работодателя, институцията, осъществяваща обучение на възрастни или професионално ориентиране, за доброволно изпълнение на задължението в 14-дневен срок от получаването на поканата.
(3) В поканата за доброволно изпълнение Агенцията по заетостта уведомява работодателя, институцията, осъществяваща обучение на възрастни или професионално ориентиране, за размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, банковата сметка, по която да бъдат възстановени, реда, по който Агенцията по заетостта да бъде уведомена за доброволното възстановяване, както и за действията по принудителното изпълнение, които ще бъдат предприети след изтичането на срока за доброволно изпълнение.
(4) В случай че работодателят, институцията, осъществяваща обучение на възрастни или професионално ориентиране, не изпълни доброволно задължението си, в срок до 10 работни дни след изтичането на срока за доброволно изпълнение на задължението Агенцията по заетостта уведомява Националната агенция за приходите за събиране на вземането.“
§ 19. Създава се глава девета „б“ с чл. 28д – 28к:
„Глава девета „б“
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
Раздел I
Общи положения
Чл. 28д. Отпускането на средства по чл. 51 ЗНЗ се осъществява под формата на:
1. схема за държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (публикуван в „Официален вестник“ на ЕС, бр. L 187 от 26.06.2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014“, и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят;
2. схема за държавна помощ за наемане на работещи с увреждания под формата на субсидии за заплати при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (публикуван в „Официален вестник“ на ЕС, бр. L 187 от 26.06.2014 г.) и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
Раздел II
Приложно поле
Чл. 28е. (1) Не могат да получават средства по чл. 51 ЗНЗ предприятия:
1. срещу които е издадено и не е изпълнено разпореждане за възстановяване на средства вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;
2. които са предприятие в затруднено положение по смисъла на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) По чл. 51 ЗНЗ не се предоставя държавна помощ, когато отпускането й води до нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 г., включително на чл. 1, параграф 2, букви „в“ и „г“, параграф 3, букви „в“ и „г“ и параграф 5 от Регламента.
(3) Условията по ал. 1 се прилагат за предприятия по смисъла на Приложение I от Регламент (ЕС) № 651/2014 г., включително на равнище група.
Раздел III
Размер на помощта
Чл. 28ж. (1) За всяко разкрито работно място по чл. 51, ал. 1, на което е наето безработно лице с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработно лице до 24-годишна възраст, или безработно лице с основно и по-ниско образование, или безработно лице на възраст над 50 години, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми по чл. 30а, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 ЗНЗ за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от 3 месеца и не повече от 12 месеца.
(2) Сумите по ал. 1 се предоставят в размер до 50 на сто от допустимите разходи за периода на субсидиране.
(3) За всяко разкрито работно място по чл. 51, ал. 2, на което е наето безработно лице с трайни увреждания, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми по чл. 30а, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 ЗНЗ за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от 3 месеца и не повече от 12 месеца.
(4) Сумите по ал. 3 се предоставят в размер до 75 на сто от допустимите разходи за периода на субсидиране.
(5) На всяко разкрито работно място по чл. 51, ал. 1 и 2 ЗНЗ могат да се назначават безработни лица, когато назначението е нетно увеличение на средносписъчната численост на персонала в предприятието по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби и на чл. 2, т. 32 от Регламент (ЕС) № 651/2014 в сравнение със средния брой на персонала през предходните 12 месеца. Когато назначението не е нетно увеличение в числеността на персонала, длъжността трябва да е била овакантена поради доброволно напускане, увреждане, пенсиониране по възраст, доброволно намаляване на работното време или правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал.
(6) Минималният срок на заетост на наетите лица по чл. 51 ЗНЗ е 3 месеца, освен в случай на правомерно уволнение поради извършено нарушение.
(7) Общият размер на средствата по чл. 51 ЗНЗ, получени от предприятие, по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014, не може да превишава определения индивидуален праг съгласно глава I, чл. 4, параграф 1, буква „о“ и буква „п“ от Регламента:
1. левовата равностойност на 5 млн. евро за предприятие за една бюджетна година – за помощи за наемане на безработни лица по чл. 51, ал. 1 ЗНЗ;
2. левовата равностойност на 10 млн. евро за предприятие за една бюджетна година – за помощи за наемане на безработни лица по чл. 51, ал. 2 ЗНЗ.
(8) Държавната помощ се смята за предоставена от датата на сключване на договора по чл. 30б ЗНЗ независимо от датата на плащане на помощта на предприятието.
(9) Договорът по чл. 30б ЗНЗ по схема за помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 съдържа изрично позоваване на конкретните разпоредби от глава ІІІ на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на националното законодателство, на което се базира индивидуалната помощ.
Раздел IV
Натрупване
Чл. 28з. (1) Определените по чл. 28ж, ал. 2, 4 и 7 размери на помощта се отнасят до общия размер на публична подкрепа за предприятие (по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014) за една бюджетна година, независимо дали тази подкрепа се финансира от общински, регионални или национални източници или източници от ЕС.
(2) Помощта за наемане на безработни лица по чл. 51, ал. 1 ЗНЗ и помощта за наемане на безработни лица по чл. 51, ал. 2 ЗНЗ, които отговарят на условията по тази глава, не се натрупва с каквато и да е друга държавна помощ, както и с минимална помощ по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи за едни и същи допустими разходи, ако в резултат на това натрупване интензитетът на помощта или размерът на помощта превишава стойностите, определени по чл. 28ж, ал. 2, 4 и 7.
(3) Когато финансиране от Европейския съюз, управлявано централно от институциите, агенциите, съвместни предприятия или други органи на Европейския съюз, което не е пряко или косвено под контрола на Република България, в т.ч. на нейните централни и териториални органи, е съчетано с държавна помощ, само тази държавна помощ се взема предвид с цел да се установи дали са спазени праговете за уведомяване и максималните интензитети на помощта или максималните размери на помощта, при условие че общият размер на публичното финансиране, предоставено във връзка със същите допустими разходи, не надхвърля най-благоприятния процент на финансиране, установен в приложимите правила на законодателството на Европейския съюз.
(4) Проверката по тази глава за съответствие с условията на схемата за помощ за наемане на безработни лица по чл. 51, ал. 1 ЗНЗ и схемата за помощ за наемане на безработни лица по чл. 51, ал. 2 ЗНЗ се извършва по Методика за оценка за съответствието на помощ за заетост, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
Раздел V
Прозрачност и наблюдение
Чл. 28и. (1) В срок до 6 месеца от датата на предоставяне на помощта изпълнителният директор на Агенцията по заетостта осигурява прозрачност на предоставените помощи съобразно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014, Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта или упълномощено от него длъжностно лице осигурява съответствието на всяка помощ, предоставена по тази глава, с условията на съответната схема за помощ и на Регламент (ЕС) № 651/2014 и съхранява цялата информация за предоставянето на помощта и осигуряването на съответствието.
(3) Информацията за предоставените помощи по чл. 51, ал. 1 и 2 ЗНЗ се съхранява за срок 10 години от датата на предоставяне на последната помощ по съответната схема.
(4) При поискване от Европейската комисия изпълнителният директор на Агенцията по заетостта предоставя чрез министъра на финансите по реда на Закона за държавните помощи цялата информация и придружаваща документация, която Европейската комисия счита за необходима за целите на контрола на прилагането на Регламент (ЕС) № 651/2014. Информацията и документацията се предоставят на министъра на финансите в срок 15 работни дни от датата на искането на Европейската комисия и/или на министъра на финансите, освен ако в искането не е определен друг срок.
(5) Агенцията по заетостта изготвя доклад относно прилагането и изпълнението на условията по тази глава за всяка календарна година или за част от календарната година.
(6) Докладът се изпраща до Европейската комисия по реда на Закона за държавните помощи.
Раздел VI
Възстановяване на неправомерно получена държавна помощ
Чл. 28к. (1) При неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014, Закона за насърчаване на заетостта и този правилник получателят възстановява пълния размер на предоставените средства по договора по чл. 30б ЗНЗ със законната лихва от датата на предоставяне на помощта до окончателното им изплащане.
(2) Агенцията по заетостта изпраща покана за доброволно изпълнение на задължението в срок 14 дни от получаването на поканата.
(3) В поканата за доброволно изпълнение се посочва размерът на дължимите суми, срокът за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която да бъдат възстановени, редът, по който Агенцията по заетостта да бъде уведомена за доброволното възстановяване, както и за действията по принудителното изпълнение, които ще бъдат предприети след изтичането на срока за доброволно изпълнение.
(4) В случай че получателят не изпълни доброволно задължението си, в срок до 10 работни дни от изтичането на срока за доброволно изпълнение на задължението Агенцията по заетостта уведомява Националната агенция за приходите за събиране на вземането.“
§ 20. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Средствата по програми за заетост и обучение и по насърчителните мерки по чл. 36, 36а, 41, 41а, 43, 46, 46а, 50, 51, 52, 53а, 55, 55а, 55в, 55г и 55д ЗНЗ се предоставят на работодатели и на институции, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, при наемане на работа, професионално ориентиране и обучение на насочени от поделение на Агенцията по заетостта безработни лица, отговарящи на условията за включване.“
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „Агенцията по заетостта чрез териториалното поделение“ се заменят с „Агенцията по заетостта, представлявана от нейния изпълнителен директор или упълномощено от него длъжностно лице“;
б) в т. 4 думите „по чл. 36, ал. 1, чл. 36а, 36б, 43, 50, 51, 53, 53а, 55, 55а, 55б и 55в ЗНЗ;“ се заменят с „по чл. 36, ал. 1, чл. 36а, 43, 46, 50, 53а, 55, 55а и 55в ЗНЗ“;
в) в т. 5 думата „работодателя“ се заменя с „работодателя /институцията, осъществяваща обучение на възрастни или професионално ориентиране“, а думите „Регламент (ЕО) № 1998/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г.“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.“;
г) точка 6 се отменя;
д) точка 7 се изменя така:
„7. копие от документ, удостоверяващ регистрация по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), съгласно чл. 134 от Закона за опазване на околната среда и по реда на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (ДВ, бр. 55 от 2012 г.); внедрена система за управление на околната среда съгласно стандартите БДС EN ISO 14001, EN ISO 14001 или ISO 14001; присъдено право за ползване на екомаркировката на ЕС съгласно чл. 138 и 139 от Закона за опазване на околната среда за продукт – резултат от основната икономическа дейност на работодателя – в случаите по чл. 55д ЗНЗ;“
е) създават се т. 9 – 14:
„9. писмена декларация от работодателя, че през последните 6 месеца не е бил работодател на безработните лица, които ще бъдат назначени, в случаите по чл. 36, ал. 1, чл. 50, 52, 53а и 55а ЗНЗ;
10. писмена декларация от работодателя/институцията, осъществяваща обучение на възрастни или професионално ориентиране, за получените минимални и държавни помощи – при предоставяне на средства под формата на схеми за минимална помощ;
11. писмена декларация от работодателя/институцията, осъществяваща обучение на възрастни или професионално ориентиране, за получена държавна помощ във връзка с едни и същи допустими разходи – при предоставяне на средства по чл. 51 ЗНЗ;
12. актуални документи, отразяващи разпределението на капитала, за предприятия при предоставяне на минимална или държавна помощ:
а) книга за акционерите – приложимо за акционерните дружества с поименни акции;
б) актуална справка за разпределението на капитала на дружеството – приложимо за акционерните дружества;
в) дружествен договор – приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;
г) книга за акционерите и устав – приложимо за командитните дружества с акции;
д) устав – приложимо за кооперациите;
13. удостоверение от Националния статистически институт относно кода на основната икономическа дейност на работодателя, издаден въз основа на данни за предходната финансова година;
14. писмено искане за насочване на безработни лица за включване в обучение по програми за заетост и обучение и по насърчителни мерки.“
3. В ал. 3 думата „Работодателите“ се заменя с „Работодателите и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране“ и се поставя запетая.
4. В ал. 6 изречение второ се отменя.
§ 21. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Агенцията по заетостта чрез дирекция „Бюро по труда“ се заменят с „Агенцията по заетостта, представлявана от нейния изпълнителен директор или упълномощено от него длъжностно лице“.
2. Точка 4 се отменя.
3. Създава се т. 7:
„7. лице по чл. 27, ал. 2, т. 2 ЗНЗ.“
§ 22. Членове 32 и 33 се отменят.
§ 23. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 2, буква „б“ думите „билети за обществен транспорт, квитанции, фактури“ се заменят с „превозни документи“.
2. В ал. 4, т. 3 думите „билети за обществен транспорт, квитанции, фактури“ се заменят с „превозни документи“.
§ 24. В чл. 35 думите „чл. 42 от ЗНЗ“ се заменят с „чл. 42, ал. 2 ЗНЗ“.
§ 25. В чл. 36 думите „чл. 33, ал. 1 и“ се заличават.
§ 26. Член 36а се отменя.
§ 27. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Ежегодно в Националния план за действие по заетостта се определят суми за подкрепена заетост по чл. 30а, ал. 1, т. 23 ЗНЗ, както и броят на безработните с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, за които тези суми ще бъдат предоставяни.
(2) Агенцията по заетостта провежда избор за изпълнители на мярката по чл. 43а ЗНЗ по реда на Закона за обществените поръчки. В процедурата могат да участват лица по чл. 27, ал. 2, т. 2 ЗНЗ, които са регистрирани да предоставят в съвкупност услугите по чл. 26, т. 1, 2, 4 и 5 ЗНЗ.
(3) Договорите с изпълнителите по ал. 2 се сключват за срок две години.
(4) За всяко безработно лице по ал. 1, наето на несубсидирано работно място за срок, не по-кратък от 12 месеца, на изпълнителите се предоставят средства в размер, определен в Националния план за действие по заетостта за съответната година.
(5) Сумите за подкрепена заетост се изплащат на две части – до изтичането на първия месец и след изтичането на 12-ия месец от сключването на трудовия договор с лицето, в размери, определени в Националния план за действие по заетостта.“
§ 28. Член 39 се отменя.
§ 29. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Работодател, който желае да ползва преференция по чл. 46а ЗНЗ, подава в дирекция „Бюро по труда“ заявка за разкриване на работно място за обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица. Към заявката се прилага копие на договор с обучаваща институция, с която в партньорство ще се провежда обучението чрез работа (дуална система на обучение).
(2) Дирекция „Бюро по труда“ насочва безработните лица, които отговарят на обявените от обучаващата институции критерии за прием, за участие в процедура на подбор при условията и по реда на Наредба № 1 за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) (ДВ, бр. 70 от 2015 г.).
(3) Средства по чл. 46а, ал. 1 ЗНЗ се предоставят на работодателя за всяко лице, с което е сключен договор по чл. 230, ал. 1 КТ. Средствата се предоставят за срока на договора, но за не повече от 36 месеца.
(4) За всяко лице, включено в обучение чрез работа (дуална система на обучение), на обучаващата институция, в партньорство с която се провежда обучението, се предоставят средства в размер, определен в Националния план за действие по заетостта за съответната година. Средствата се предоставят за срока на обучение по професията и специалността съобразно рамкова програма по чл. 10 от Закона за професионално образование и обучение, но за не повече от 36 месеца.“
§ 30. В чл. 41 ал. 1 се изменя така:
„(1) Бизнес проектът се разглежда от комисия в състав: двама представители на дирекция „Бюро по труда“, представител на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, представител на организация на работодателите, представител на съответната браншова организация, представител на национално представителна организация на работниците и служителите и представител на общината. Когато дирекция „Бюро по труда“ обслужва няколко общини, се определя представител на една от тях за участие в комисията на ротационен принцип. Представителите на останалите общини могат да участват със съвещателен глас.“
§ 31. В чл. 45 ал. 2 се изменя така:
„(2) Бизнес проектът се разглежда от комисия в състав: двама представители на дирекция „Бюро по труда“, представител на организация на работодателите, представител на съответната браншова организация, представител на национално представителна организация на работниците и служителите и представител на общината. Когато дирекция „Бюро по труда“ обслужва няколко общини, се определя представител на една от тях за участие в комисията на ротационен принцип. Представителите на останалите общини могат да участват със съвещателен глас.“
§ 32. В чл. 49б, ал. 1 думата „молба“ се заменя с „писмено заявление“.
§ 33. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Работодателят може да кандидатства за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение при следните условия:
1. да няма изискуеми публични задължения;
2. да е регистриран по действащото законодателство;
3. да няма задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
4. към момента на подаване на заявката за ползване на средства по насърчителните мерки по чл. 56, ал. 6 ЗНЗ да не е освобождавал през последните три месеца работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица;
5. за ползване на средства по мярката по чл. 41а и 55г ЗНЗ да представи документи за наличие на обстоятелствата по чл. 41а, ал. 3 и чл. 55г, ал. 3 ЗНЗ;
6. да не получава средства от други източници за финансиране на същите разходи, посочени в чл. 30а ЗНЗ.
(2) Работодателят може да докаже с писмена декларация обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3 – 6, като за верността им носи наказателна отговорност.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „най-малко в две местни или регионални средства за масово осведомяване“ се заменят с „на интернет страницата на Агенцията по заетостта“;
б) в т. 2 думите „в 7-дневен срок“ се заменят с „в срок 7 работни дни“;
в) в т. 4 думите „в 3-дневен срок“ се заменят с „в срок 3 работни дни“;
г) в т. 5 буква „а“ се изменя така:
„а) вид на предприятието съгласно Закона за малки и средни предприятия;“
д) в т. 7 думите „7 дни“ се заменят със „7 работни дни“;
е) точка 9 се изменя така:
„9. средствата за наетите лица при условията на чл. 36, ал. 1, чл. 36а, 43, 46, 50, 53а, 55, 55а и 55в ЗНЗ се изплащат само за лицата, наети на работни места, които отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 6 ЗНЗ;“
ж) създава се т. 10:
„10. средствата за наетите лица по условията на чл. 51 ЗНЗ се изплащат, ако отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 8 ЗНЗ.“
§ 34. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 36, 36а, 43, 50, 51, чл. 52, ал. 1, чл. 53, 53а, 55, 55а, 55б и 55в ЗНЗ“ се заменят с „по чл. 36, 36а, 43, 50, чл. 52, ал. 1, чл. 53а, 55, 55а, 55в и 55д ЗНЗ“, а думите „чл. 56, ал. 4 ЗНЗ“ се заменят с „чл. 56, ал. 5 ЗНЗ“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „по чл. 56, ал. 3 ЗНЗ“ се заменят с „по чл. 56, ал. 4 ЗНЗ“.
§ 35. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 36, 43, 50, 51, чл. 52, ал. 1, чл. 53, 53а, 55, 55а, 55б и 55в ЗНЗ“ се заменят с „по чл. 36, 43, 46, 50, чл. 52, ал. 1, чл. 53а, 55, 55а и 55в ЗНЗ“.
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 5 думите „по чл. 56, ал. 3 ЗНЗ“ се заменят с „по чл. 56, ал. 4 ЗНЗ“.
§ 36. Член 55 се отменя.
§ 37. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. (1) Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ разработва двугодишен план за осъществяване на обученията в изпълнение на публичните задачи по чл. 60а, ал. 3 ЗНЗ по покана на министъра на труда и социалната политика.
(2) Изпълнителният директор на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ внася проекта на двугодишен план за разглеждане от управителния съвет след обсъждане в Съвета по чл. 60а, ал. 6 ЗНЗ.
(3) Одобреният от управителния съвет проект на двугодишен план се предлага за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика.
(4) В Националния план за действие по заетостта се осигуряват средствата за финансиране на обученията за съответната година, включени в двугодишния план.“
§ 38. В чл. 59 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Поделенията на Агенцията по заетостта сключват договори с обучаващите институции, с Министерството на правосъдието чрез Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и/или нейните териториални поделения и с безработните лица.
(4) Дирекция „Бюро по труда“ осъществява индивидуално и/или групово мотивиране на безработни лица за активно поведение на пазара на труда.“
§ 39. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Поделенията на Агенцията по заетостта могат да организират обучение на безработни лица без предварително осигурено работно място само по професии от списъка на професиите, по които се провежда професионално обучение на безработни лица без осигурено работно място, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 40. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „чл. 63, т. 1, 3 и 4 ЗНЗ и на лица по чл. 63, т. 5 ЗНЗ“ се заменят с „чл. 63, ал. 1, т. 1 и 3 ЗНЗ“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. да отговарят на условията на глава девета „а“.“
2. В ал. 9 думите „чл. 63, т. 3 и 4 ЗНЗ“ се заменят с „чл. 63, ал. 1, т. 3 ЗНЗ“.
§ 41. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 66, ал. 3 и 4 ЗНЗ“ се заменят с „чл. 66, ал. 3 ЗНЗ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Стипендията се изплаща от поделението на Агенцията по заетостта ежемесечно въз основа на документ, удостоверяващ дните на присъствие на занятия, издаден от обучаващата институция.“
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Транспортните разходи се изплащат от поделението на Агенцията по заетостта въз основа на документи, доказващи направените разходи за обществен транспорт – превозни документи.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Средствата за квартирни разходи на обучаваните безработни лица се изплащат от поделението на Агенцията по заетостта за целия период, през който лицата са настанени в общежитие.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „за срока на обучението“ се заменят със „за времето на обучението“.
§ 42. В чл. 71, ал. 5 запетаята след думите „от учене време“ и текстът докрая се заличават.
§ 43. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 3 – 11:
„3. „Група“ е група от предприятия по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 г.
4. „Интензитет на помощта“ е брутният размер на безвъзмездна помощ, изразен като процент от допустимите разходи, преди приспадането на данъци или такси.
5. „Предприятие“ е всеки субект, упражняващ икономическа дейност, независимо от правния му статут и начина, по който се финансира, както и без оглед местоположението на седалището и мястото на установяване.
6. „Едно и също предприятие“ са всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или да отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.
Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в букви „а“ – „г“, посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.
7. „Преработка на селскостопански продукти“ е всяка операция, извършена спрямо селскостопански продукт, от която се получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство, необходими за приготвянето на животински или растителен продукт за първата му продажба.
8. „Селскостопански продукти“ са продукти, изброени в Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), с изключение на продуктите на рибарството и аквакултурите, включени в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1379/2013.
9. „Средносписъчна численост на персонала“ е създадената и поддържана заетост за съответната финансова година, определена съгласно методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала на Националния статистически институт и отразена в годишния отчет за дейността по реда на Закона за статистиката, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
10. „Търговия със селскостопански продукти“ е притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или изобщо пускане на пазара по какъвто и да е друг начин, с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвач или преработвател, както и всяка дейност по подготвяне на продукта за такава първа продажба; продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъществява в самостоятелни помещения, предвидени за тази цел.
11. „Допустими разходи“ по чл. 28ж, ал. 2 и 4 са разходите за: трудови възнаграждения; допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му; дължимите вноски за сметка на работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Трудова злополука и професионална болест“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3 и 6, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса; дължимите вноски за сметка на работодателя за фонд „Безработица“ върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3 и 6, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 44. При определяне на размера на средствата за финансиране на регионални програми за заетост и обучение за всяка област през 2016 г. се използват данни за средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за 2015 г.
§ 45. Разпоредбите по глава девета „а“ се прилагат за срока на действие на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и за сроковете на действие на регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
§ 46. Разпоредбите по глава девета „б“ се прилагат за срока на действие на Регламент (ЕС) № 651/2014 и за сроковете на действие на регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
§ 47. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 19, който влиза в сила от датата на получаване на окончателен номер на схемите за държавна помощ в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
6428