Президент на републиката
брой: 62, от дата 9.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.46


Указ № 266 за назначаване на Деяна Георгиева Костадинова за постоянен представител на Република България към Службата на ООН и други международни организации в Женева със седалище в гр. Женева, Конфедерация Швейцария

 

УКАЗ № 266
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Деяна Георгиева Костадинова за постоянен представител на Република България към Службата на ООН и други международни организации в Женева със седалище в гр. Женева, Конфедерация Швейцария.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 юли 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6347