Президент на републиката
брой: 62, от дата 9.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.45


Указ № 265 за назначаване на Валентин Петров Модев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати със седалище в гр. Мексико

 

УКАЗ № 265
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Валентин Петров Модев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати със седалище в гр. Мексико.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 юли 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6346