Президент на републиката
брой: 61, от дата 5.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.10


Указ № 251 за назначаване на Славена Красимирова Гергова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Тунизийската република със седалище в град Тунис

 

УКАЗ № 251
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Славена Красимирова Гергова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Тунизийската република със седалище в град Тунис.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 19 юли 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6146