Министерски съвет
брой: 59, от дата 29.7.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.68


Постановление № 185 от 22 юли 2016 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г.
за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Кристина Хитрова
ТАРИФА
за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз
Чл. 1. За разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца по реда на чл. 43в, ал. 2 от Закона за закрила на детето се събира такса в размер 40 лв.
Чл. 2. За разглеждане на документите за подновяване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца по реда на чл. 43ж от Закона за закрила на детето се събира такса в размер 40 лв.
Чл. 3. Таксите за разглеждане на документите за издаване или подновяване на лиценз се заплащат в брой или безкасово по банкова сметка на Фонд „Социална закрила“, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика.
Чл. 4. При отказ да бъде издаден или подновен лиценз таксите по чл. 1 и 2 не се възстановяват.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 43б, ал. 6 от Закона за зак­рила на детето.
6102