Министерски съвет
брой: 54, от дата 15.7.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 167 от 8 юли 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
ОТ 8 ЮЛИ 2016 Г.
за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Безвъзмездната финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ се предоставя за постигане на целите на фондовете и при условията, определени в регламентите за тяхното създаване, управление и изпълнение.
(2) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя и разходва в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност, определени в Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО,ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 966/2012“, и в Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (OB, L 150 от 20.05.2014 г.).
(3) Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ не може да има за цел или за резултат реализирането на печалба.
(4) При предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и при нейното разходване не се допуска конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС) № 966/2012.
(5) При кандидатстването, предоставянето и отчитането на безвъзмездна финансова помощ отговорният орган не може да изисква от кандидатите, съответно от бенефициентите, предоставяне на информация и документи, които са налични при него или при друг първичен администратор на данни, а ги осигурява служебно. Отговорният орган изисква наново предоставянето на документи, чиято валидност е изтекла.
Чл. 2. Безвъзмездната финансова помощ не може да бъде предоставяна за проектна дейност, финансирана по друг проект с публични средства, освен когато отговорният орган прецени, че дейността е свързана с непрекъсната потребност на бенефициента или целевата група.
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя чрез:
1. провеждане на процедура на подбор на проекти;
2. провеждане на процедура на директно предоставяне.
Чл. 4. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя въз основа на:
1. писмен договор, сключен между ръководителя на отговорния орган и бенефициента;
2. заповед на ръководителя на отговорния орган в случаите, в които бенефициентът и отговорният орган са в една и съща администрация и бенефициентът няма статут на юридическо лице.
(2) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя след извършване на проверка от отговорния орган за липса на двойно финансиране и ако е приложимо – за съответствие с правилата за допустимите държавни/минимални помощи.
(3) Ръководителят на отговорния орган сключва договора, съответно издава заповедта, по ал. 1 в срок до 30 работни дни от влизането в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
(4) В случаите, когато дадена процедура представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз или минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013“, договорът, съответно заповедта, по ал. 1 задължително съдържа информация относно вида на предоставената държавна помощ, както и за възможните последствия от предоставянето ù, включително условията за натрупване и възможността за възстановяване на неправомерно предоставена помощ по реда на раздел V от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
(5) В случаите по ал. 4 ръководителят на отговорния орган, в качеството си на администратор на държавни помощи, е длъжен да предоставя на министъра на финансите необходимата информация за администрираните от него помощи в съответствие с правото на Европейския съюз и Закона за държавните помощи.
(6) Изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ се извършва по взаимно съгласие на страните чрез сключване на анекс, а на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – със заповед за изменението ù.
(7) Измененията на договора или на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в резултат на процедура на подбор на проекти не могат да водят до нарушаване на конкурентните условия, съществуващи към момента на сключване на договора или издаване на заповедта, и на равното третиране на бенефициентите.
(8) В договора или в заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да се предвидят обстоятелства, при промяната на които бенефициентът уведомява отговорния орган, без да е необходимо изменение на договора, съответно на заповедта.
Чл. 5. (1) Комуникацията по електронен път между кандидатите и отговорния орган във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ се осъществява посредством Информационна система за управление и наблюдение „ИСУН 2020“ (ИСУН 2020).
(2) При подаване на проектно предложение по електронен път документите и приложенията към него, за които не е осигурена техническа възможност за подаване по електронен път, се подават на хартиен носител в рамките на определените в насоките за кандидатстване крайни срокове. В тези случаи за дата на подаване на проектното предложение се счита датата на подаване по електронен път.
(3) При предоставянето на безвъзмездна финансова помощ документите и информацията, за които се изисква публикуване съгласно постановлението, се публикуват на електронната страница на съответния фонд и в ИСУН 2020.
Чл. 6. (1) Не по-късно от 30 ноември всяка година отговорният орган публикува на интернет страницата на съответния фонд одобрена индикативна годишна работна програма за следващата календарна година.
(2) Индикативната годишна работна програма (ИГРП) се разработва съгласно образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, и включва предстоящите процедури по чл. 3 за следващата календарна година.
(3) Проектът на ИГРП се публикува на електронната страница на съответния фонд за предварително обсъждане не по-късно от 1 октомври всяка година със срок за обсъждане 20 дни.
(4) След изтичането на срока по ал. 3 проектът на ИГРП се одобрява от Комисия за одобрение на индикативни годишни работни програми и идейни проекти по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 г. и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014 – 2020 г. (Комисията), създадена със заповед на министъра на вътрешните работи.
(5) Всяко изменение на ИГРП се одобрява от Комисията. В срок до 7 работни дни от одобрението измененията се публикуват на електронната страницата на съответния фонд.
Чл. 7. (1) Проектни предложения се подават чрез формуляр за кандидатстване в съответствие с условията, посочени в насоките за кандидатстване.
(2) Министърът на вътрешните работи утвърждава образците на насоки за кандидатстване и формуляр за кандидатстване.
Чл. 8. (1) Безвъзмездна финансова помощ може да получи кандидат, който от момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ до момента на предоставянето ù не попада в никоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1 и чл. 107, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 966/2012.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се доказват в съответствие с чл. 143, параграфи 1 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ, L 362 от 31.12.2013 г.).
(3) Не могат да участват в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ кандидати:
1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на отговорния орган;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) Изискванията по ал. 1 се прилагат и за партньорите на кандидата и лицата, които са овластени да представляват кандидата или партньора.
(5) Изискванията по ал. 3 се прилагат и за партньорите на кандидата, както и за лицата, които са овластени да представляват кандидата или партньора.
(6) Изискванията по ал. 1 и 3, включително към лицата по ал. 4 и 5, не се отнасят за бюджетните предприятия.
(7) В насоките за кандидатстване по конкретните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да се определят и други изисквания към кандидатите и техните партньори, като се посочват и съответните документи, с които се доказва изпълнението на тези изисквания.
(8) Обстоятелствата по ал. 1, 3 и 7 се доказват:
1. при кандидатстване – с декларации;
2. при сключване на договора или издаване на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
а) с официални документи, издадени от съответните компетентни органи – за обстоятелствата, за които такива документи се издават, или заверени копия от тях, доколкото в специален закон не се изисква копията да са нотариално заверени;
б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства.
Глава втора
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Процедура на подбор на проекти
Чл. 9. В допълнение към принципите по чл. 1, ал. 2 процедурата на подбор на проекти се провежда и в съответствие с принципите на:
1. свободна и лоялна конкуренция, и
2. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Чл. 10. (1) Процедурата на подбор на проекти е тази, при която:
1. всеки кандидат представя проектно предложение, изготвено в съответствие с насоките за кандидатстване, въз основа на публикувана обява;
2. проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно изискванията на насоките за кандидатстване;
3. за финансиране се одобряват по реда на класирането всички или част от проектните предложения, чиято оценка е по-голяма или равна на 60 на сто от максималната възможна оценка, до покриване на общия размер на предварително определените и обявени финансови средства по съответната процедура;
4. се издава мотивирано решение по оценителния доклад по чл. 20, ал. 1;
5. за одобрените за финансиране проектни предложения се сключва писмен договор или се издава заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
(2) Отговорният орган може да определя по-високи изисквания за качество на проектните предложения от определените в ал. 1, т. 3.
(3) С оглед на сроковете за кандидатстване процедурите на подбор на проекти могат да са с един или с няколко крайни срока за кандидатстване.
(4) Всеки кандидат може писмено да оттегли своето проектно предложение от оценителния процес, като в този случай оценителната комисия не разглежда оттегленото предложение. Оттеглянето на предложението се записва в оценителния доклад.
Чл. 11. Минималният срок за подаване на проектни предложения е 30 дни. При обявяването на процедура с няколко крайни срока за кандидатстване минималният срок за подаване на проектни предложения за първия срок е 30 дни.
Чл. 12. (1) За всяка процедура ръководителят на отговорния орган одобрява обява и насоки за кандидатстване, като насоките за кандидатстване са предварително съгласувани за съответствие с приложимите правила за държавните помощи с министъра на финансите по ред, определен от него и съобразно правомощията му съгласно Закона за държавните помощи.
(2) Проектът на насоките за кандидатстване се публикува за предложения и становища на интернет страницата на съответния фонд и в ИСУН 2020 преди одобрението му. Отговорният орган осигурява на заинтересованите лица възможност за писмени становища и предложения в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от 7 дни.
(3) Обявата за откриване на процедурата на подбор на проекти се публикува на интернет страницата на съответния фонд и в ИСУН 2020 заедно с одобрените насоки за кандидатстване и с информация за получените становища и предложения по ал. 2 и степента на отразяването им.
(4) Във връзка с обявяването на процедура на подбор на проекти отговорният орган организира разяснителна кампания, насочена към потенциалните бенефициенти, в рамките на 15 дни от датата на публикуване на обявата за откриване на процедурата.
(5) След публикуването на обявата насоките за кандидатстване могат да се изменят само:
1. в резултат на настъпили промени в правото на Европейския съюз или в националното законодателство;
2. за увеличаване на финансовия ресурс по съответната процедура, ако с увеличаването на бюджета не се нарушават правилата в областта на държавните помощи;
3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения;
4. за отстраняване на допусната очевидна фактическа или техническа грешка;
5. при промяна на националната политика и законодателството в съответната област, утвърдена със закон или с акт на Министерския съвет или на Народното събрание, която е в съответствие с програмата по съответния фонд;
6. при промяна на политика и законодателството на Европейския съюз, имаща отношение към съответната процедура;
7. при промяна на програмата по съответния фонд.
(6) В случай че бъде увеличен финансовият ресурс по съответната процедура, в насоките за кандидатстване се изменя единствено частта, посочваща общия финансов ресурс за процедурата и съответните индикатори, като не може да се изменя процентът на съфинансиране, както и размерът на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти, когато такъв е определен, освен ако това се налага в резултат на настъпили промени в правото на Европейския съюз или в националното законодателство.
(7) Променените насоки за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на съответния фонд и в ИСУН 2020 в срок до 3 дни от одобряване на изменението им.
(8) Когато в рамките на процедура на подбор на проекти се предвиждат мерки на подпомагане, имащи характер на държавна помощ по смисъла на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз или на минимална помощ съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013, отговорният орган посочва в насоките за кандидатстване вида на помощта, позовавайки се изрично на акта на Европейската комисия, и условията, в съответствие с които тя ще бъде предоставена.
(9) В случаите по ал. 8 насоките за кандидатстване задължително съдържат детайлни правила и условия, гарантиращи пълно съответствие с приложимите разпоредби в областта на държавните помощи, с оглед осъществяване от страна на администратора на помощ на контрол за законосъобразност на предоставяните помощи.
Чл. 13. (1) Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване до 15 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Отговорният орган отговаря на поставените въпроси в срок до 4 дни от получаването им.
(2) Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение или биха довели до нарушаване на принципите по чл. 9.
(3) Въпросите и разясненията се публикуват на интернет страницата на съответния фонд и в ИСУН 2020, като разясненията предварително се утвърждават от ръководителя на отговорния орган или от оправомощено от него лице.
(4) Представените по реда на ал. 1 разяснения са задължителни за прилагане от отговорния орган, оценителната комисия и от кандидатите.
Чл. 14. (1) При провеждане на процедура на подбор на проекти ръководителят на отговорния орган определя със заповед оценителна комисия, която да извърши оценка на проектните предложения и да изготви оценителен доклад, обхващащ дейността по оценката и резултатите от нея. Съставът на оценителната комисия по процедурата се определя в срок до 10 работни дни след изтичането на крайния срок за подаване на проектните предложения.
(2) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател без право на глас;
2. секретар без право на глас (при необходимост);
3. необходимия брой членове с право на глас, които са не по-малко от трима;
4. резервни членове, които са не по-малко от трима;
5. наблюдатели (при необходимост).
(3) Председателят на комисията е щатен служител на отговорния орган.
(4) Секретарят на комисията е щатен служител на отговорния орган.
(5) Членовете и резервните членове на комисията могат да са щатни служители на отговорния орган, на администрацията, в която се намира отговорният орган, както и външни за тази администрация лица.
(6) Председателят на оценителната комисия ръководи организационно и методически работата ù, координира процеса на оценка в съответствие с процедурите, предвидени в постановлението, и осигурява безпристрастност на процеса.
(7) Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата обезпеченост на дейността на комисията.
(8) Наблюдателите са щатни служители на отговорния орган. Наблюдателите следят процедурата да е проведена при спазване разпоредбите на постановлението. Те се определят със заповедта по ал. 1, в която подробно се определят възложените им дейности в процеса на оценка. Те присъстват на заседанията на комисията, като не могат да влияят при оценяването на проектните предложения. При констатиране на нарушения наблюдателят е длъжен писмено да информира ръководителя на отговорния орган. След приключването на оценителния процес наблюдателят изготвя доклад за своята дейност до ръководителя на отговорния орган по ред, определен в заповедта по ал. 1.
Чл. 15. (1) Външните оценители могат да са:
1. лица от държавната администрация, които не заемат длъжност в отговорния орган;
2. лица, избрани чрез провеждане на конкурс при условия и по ред, определени от ръководителя на отговорния орган;
3. лица от списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от Закона за обществените поръчки;
4. лица, избрани по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) По реда на ал. 1, т. 2 и 3 се избират външни оценители само в случаите, когато не са налице условия за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.
(3) Ръководителят на отговорния орган утвърждава със заповед списък на лицата по ал. 1, т. 2, който се актуализира при необходимост. Списъкът съдържа имената на лицата и професионалното направление, в което са получили образователно-квалификационната си степен, професионалния им опит и компетентност и научното им звание или степен, ако имат такива.
(4) Лицата по ал. 1 трябва да имат висше образование и най-малко 3 години опит в съответната професионална област или опит в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки. Ръководителят на отговорния орган може да определя допълнителни изисквания към лицата по ал. 1.
(5) Лицата по ал. 1, т. 2 следва да отговарят най-малко на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако не са реабилитирани;
2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
3. да не са поставени под запрещение.
Чл. 16. (1) Председателят, секретарят и членовете на оценителната комисия и наблюдателите трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта по чл. 14, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно;
2. да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(3) Лицата по ал. 1 не могат:
1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 966/2012 с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
2. да имат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;
3. да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат по процедурата;
4. да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост.
(4) Лицата по ал. 1 подписват декларация за спазване на изискванията по ал. 2, т. 2 и за съответствие с обстоятелствата по ал. 3, незабавно след като научат имената на кандидатите и партньорите в процедурата.
(5) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на оценителния процес съответното лице по ал. 1 незабавно информира писмено за това ръководителя на отговорния орган и се отстранява от оценителния процес.
(6) В случаите на свързаност или йерархическа зависимост от участие в оценителния процес се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълнят съответните изисквания на ал. 3, т. 3 и 4.
(7) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други обективни причини, поради които член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член. Когато заместването с резервен член не е възможно, се изменя заповедта по чл. 14, ал. 1.
(8) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други обективни причини, поради които председателят, секретарят или наблюдател не може да изпълнява задълженията си, той се заменя с друго лице, което притежава необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите и отговаря на изискванията по ал. 3, като за това се изменя заповедта по чл. 14, ал. 1.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 новоопределените лица подписват декларация за спазване на изискванията по ал. 2, т. 2 и за съответствие с обстоятелствата по ал. 3, а мотивите за промяната се отразяват в оценителния доклад.
Чл. 17. (1) Всички подадени в срок проектни предложения се оценяват в съответствие с критериите, посочени в насоките за кандидатстване. Не се допуска въвеждането на допълнителни критерии за оценка или изменение на критериите по време на провеждането на процедурата, с изключение на случаите по чл. 12, ал. 5.
(2) Оценката на проектните предложения включва:
1. оценка на административното съответствие и допустимостта;
2. техническа и финансова оценка.
(3) При процедури с един краен срок за кандидатстване оценката по ал. 2 се извършва в срок до 90 дни от издаването на заповедта по чл. 14, ал. 1. При процедури с няколко крайни срока за кандидатстване оценката по ал. 2 за първия срок се извършва до 90 дни от издаването на заповедта по чл. 14, ал. 1, а за следващите срокове – до 90 дни от съответния краен срок за подаване на проектни предложения.
Чл. 18. (1) Оценката на административното съответствие и допустимостта се извършва от членовете на оценителната комисия.
(2) Когато се установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за административно съответствие и допустимост, оценителната комисия писмено изисква кандидатът да представи липсващите документи и тези за отстраняване на несъответствието, като определя срок за представянето им, не по-кратък от 5 работни дни. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до отстраняване на кандидата от процедурата.
(3) Кандидатът няма право да представя на комисията други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията. Представянето на тези документи не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 9.
(4) След приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта на страницата на съответния фонд и в ИСУН 2020 се публикува списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това. За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в него.
(5) Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне от оценителната комисия, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на отговорния орган в срок до 7 дни от деня, следващ датата на публикуване на списъка по ал. 4.
(6) Възражение може да се подава само срещу предложението на оценителната комисия за отхвърляне на съответното проектно предложение на етап оценка на административното съответствие и допустимостта.
(7) С подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или не са допълнени по реда на ал. 2.
(8) Ръководителят на отговорния орган определя със заповед лица, които да извършват проверка за основателността на получените по реда на ал. 5 възражения. В проверката не могат да участват лица, които са участвали в първоначалната оценка на проектните предложения.
(9) Лицата по ал. 8 трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите и да отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 2 и 3. На лицата по ал. 8 се осигурява достъп до цялата документация по възражението.
(10) След приключване на проверката на получените възражения лицата по ал. 8 изготвят писмено становище до ръководителя на отговорния орган и до председателя на оценителната комисия за основателността на всяко от възраженията.
(11) Въз основа на списъка по ал. 4, получените по него възражения и становищата по ал. 10 ръководителят на отговорния орган се произнася по основателността на всяко възражение, като може да изиска от оценителната комисия допълнително становище по отделните възражения.
(12) В случай че ръководителят на отговорния орган прецени, че дадено възражение е основателно, съответното проектно предложение се връща в оценителния процес за техническа и финансова оценка.
(13) Отговорният орган уведомява писмено кандидатите за резултатите от разглеждането на техните възражения в срок до 20 работни дни след изтичането на срока по ал. 5.
Чл. 19. (1) Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се извършва най-малко от двама членове на комисията независимо един от друг.
(2) Окончателната оценка е средноаритметично от оценките по ал. 1. Когато проектно предложение е оценено от двама членове на комисията и между двете оценки има разлика от повече от 20 на сто от максималната възможна оценка, председателят на комисията възлага оценяването на трети оценител – член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на третото лице и по-близката до неговата от първите две оценки. Окончателната оценка се оформя от оценката на третия оценител само в случаите, когато тя е средноаритметично от оценките на другите двама.
(3) Когато едната оценка на проектното предложение е под прага по чл. 10, ал. 1, т. 3, а другата оценка – над него или равна на него, председателят на комисията възлага оценяването на трето лице – член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на третото лице и сходната с неговата по отношение на праговете от първите две оценки.
(4) При оценката на проектните предложения оценителната комисия може да изисква допълнителна пояснителна информация или документ от кандидатите, като срокът за представянето им не може да бъде по-кратък от 5 работни дни. Тази възможност не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 9.
(5) В случай че при оценката на конкретно проектно предложение се установи, че с помощта, за която се кандидатства, ще бъде надхвърлен прагът на допустимите държавни/минимални помощи, оценителната комисия намалява служебно размера на безвъзмездната финансова помощ до максимално допустимия размер, като информира кандидата за извършената корекция. Тази корекция не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 9.
(6) Оценителната комисия може да извършва корекции в бюджета на проектно предложение, в случай че при оценката се установи:
1. наличие на недопустими дейности и/или разходи;
2. несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
3. дублиране на разходи;
4. неспазване на заложените в документите по чл. 12, ал. 1 правила/ограничения по отношение на заложени процентни съотношения/прагове на разходите;
5. несъответствие с правилата за държавните/минималните помощи.
(7) Корекциите по ал. 6, т. 2 и 3 се извършват след изискване на допълнителна пояснителна информация от кандидата по реда на ал. 4.
(8) Корекциите по ал. 6 не могат да водят до:
1. увеличаване на размера или интензитета на безвъзмездната финансова помощ, предвидени в подаденото проектно предложение;
2. невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности;
3. подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 9.
(9) Комисията информира кандидата за извършените корекции по ал. 5 и 6.
Чл. 20. (1) В срока по чл. 17, ал. 3 председателят на оценителната комисия предава на ръководителя на отговорния орган оценителен доклад, към който се прилагат:
1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, включително размерът на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко предложение;
2. списък с резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране;
3. списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;
4. списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения;
5. копие на заповедта за определяне на състава на оценителната комисия и на заповедите за промени в него, ако има такива;
6. декларации по чл. 16, ал. 4;
7. разясненията, които са предоставяни на кандидатите преди представянето на проектните предложения, както и кореспонденцията, водена с кандидатите по време на оценителния процес, когато същата не е водена през ИСУН 2020;
8. оценителни листове от всеки етап на оценката, в случай че не са налични в информационната система ИСУН 2020;
9. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в съответния етап на оценка лица, по образец, утвърден от ръководителя на отговорния орган.
(2) Докладът по ал. 1 се подписва от председателя, секретаря и от всички членове на оценителната комисия.
(3) Получаването на доклада по ал. 1 се удостоверява с дата и подпис.
Чл. 21. (1) В срок до 10 дни след като получи оценителния доклад, въз основа на него и на доклада на наблюдателя по чл. 14, ал. 8, ръководителят на отговорния орган:
1. одобрява оценителния доклад;
2. връща доклада за провеждане на оценяването и класирането от етапа, където са допуснати нарушения, когато те са отстраними;
3. не одобрява доклада, когато в процедурата са допуснати съществени нарушения.
(2) При одобрен оценителен доклад кандидатите от списъка по чл. 20, ал. 1, т. 1 се поканват да представят в 10-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на условията, посочени в документите по чл. 8, ал. 8, т. 2, ако същите не са приложени към формуляра за кандидатстване.
(3) Ръководителят на отговорния орган прекратява процедурата:
1. в случаите по ал. 1, т. 1, по предложение на оценителната комисия, когато не са класирани проектни предложения за финансиране;
2. в случаите по ал. 1, т. 3;
3. когато няма постъпили в срок проектни предложения или всички подадени предложения са оттеглени;
4. при спиране на финансирането по програмата на съответния фонд или на част от нея.
Чл. 22. (1) В срок до 14 дни от деня, следващ одобряването на оценителния доклад, съответно от представянето на доказателствата по чл. 21, ал. 2, ръководителят на отговорния орган взема решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всяко проектно предложение, включено в списъка по чл. 20, ал. 1, т. 1.
(2) При остатъчен финансов ресурс безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за проектни предложения от списъка по чл. 20, ал. 1, т. 2 по реда на тяхното класиране.
(3) В случаите по чл. 21, ал. 3 ръководителят на отговорния орган издава мотивирано решение за прекратяване на процедурата.
(4) В случаите по ал. 3 кандидатите, подали проектни предложения, се уведомяват по електронен път или на хартиен носител от ръководителя на отговорния орган за прекратяването и нямат право на обезщетения.
Чл. 23. (1) Решението по чл. 22, ал. 1 съдържа:
1. списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко предложение;
2. списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране;
3. списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.
(2) Отговорният орган уведомява писмено всеки от кандидатите от списъците по ал. 1 в срок до 10 работни дни от издаване на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В срок до 10 работни дни от получаване на решението кандидатът може да поиска допълнителни разяснения относно основанията за класирането му, съответно отхвърлянето му.
(3) Решенията по чл. 22, ал. 1 и 3 се обявяват по реда на чл. 12, ал. 3.
Чл. 24. (1) Ръководителят на отговорния орган издава мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато:
1. се установи наличие на двойно финансиране на проект или на дейности от него извън случаите по чл. 2;
2. преди момента на сключването на договора или издаването на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се установи надхвърляне на прага на допустимите държавни/минимални помощи извън случаите по чл. 19, ал. 5;
3. преди момента на сключването на договора или издаването на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се установи несъответствие с друго изискване за допустимост, посочено в насоките за кандидатстване.
(2) Решението по ал. 1 се обявява по реда на чл. 12, ал. 3 и се съобщава на заинтересованите страни по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел II
Процедура на директно предоставяне
 Чл. 25. Процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е тази, при която отговорният орган може да предостави безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент при условията на член 7, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 1042/2014 на Комисията от 25 юли 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 по отношение на определянето и отговорностите в областта на управлението и контрола на отговорните органи и по отношение на статута и задълженията на одитните органи (ОВ, L 289/3 от 3.10.2014 г.).
Чл. 26. (1) Отговорният орган подготвя процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за конкретен бенефициент, като преди одобрение на обявата и насоките за кандидатстване същите се съгласуват предварително за съответствие с приложимите правила за държавните помощи с министъра на финансите по ред, определен от него и съобразно правомощията му съгласно Закона за държавните помощи.
(2) Отговорният орган изпраща проектите на насоки за кандидатстване и покана за представяне на проектно предложение на конкретните бенефициенти за предложения и становища в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от 7 дни.
Чл. 27. (1) Процедурата на директно предоставяне се извършва на следните етапи:
1. изпращане от отговорния орган на покана за представяне на проектно предложение и насоки за кандидатстване на конкретните бенефициенти, които се публикуват на интернет страницата на съответния фонд и в ИСУН 2020; основанията за използването на процедурата на директно предоставяне се посочват в поканата за представяне на предложения;
2. представяне на проектни предложения от конкретните бенефициенти в съответствие с насоките за кандидатстване;
3. назначаване със заповед на ръководителя на отговорния орган на оценителна комисия за оценка на проектни предложения, която се състои най-малко от трима членове;
4. оценка на получените проектни предложения;
5. издаване на решение на ръководителя на отговорния орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или за прекратяване на процедурата;
6. сключване на договор, съответно издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
(2) При всяко изменение на насоките за кандидатстване конкретните бенефициенти следва да бъдат информирани чрез електронна поща или на хартиен носител в срок до 5 работни дни от утвърждаване на изменението.
(3) Оценката на всяко проектно предложение се извършва в срок до 60 дни от датата на подаването му или от крайния срок за подаване на проектните предложения, в случай че в насоките за кандидатстване е предвиден такъв.
(4) В случаи на установени в процеса на оценка непълноти и/или нередовности на проектното предложение конкретният бенефициент се поканва в разумен срок, не по-кратък от 3 работни дни от съобщаването, да ги отстрани. Срокът по ал. 3 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотите и/или нередовностите.
(5) При наличие на положителен резултат от оценяването ръководителят на отговорния орган в срок до 5 работни дни издава решението по ал. 1, т. 5. В решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се включват мотивите за провеждане на процедура на директно предоставяне.
(6) Ръководителят на отговорния орган прекратява с решение процедурите на директно предоставяне в случаите, в които:
1. няма постъпили проектни предложения, в случай че е определен краен срок за подаване или когато всички подадени предложения са оттеглени;
2. е спряно финансирането по съответния фонд от страна на Европейската комисия или финансирането ще бъде спряно преди приключване на оценителния процес;
3. при откриването и провеждането на процедурата са допуснати нарушения на принципите по чл. 1, ал. 2.
(7) Извън случаите по ал. 6 процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да бъде прекратена и по отношение на конкретен бенефициент, който не отстрани в срок нередовност, непълнота и/или несъответствие с изискванията.
(8) В случай на прекратяване набирането на проектни предложения или на прекратяване на процедурата за директно предоставяне решението за прекратяване се изпраща на конкретните бенефициенти и се публикува на интернет страницата на съответния фонд и в ИСУН 2020. В тези случаи конкретните бенефициенти нямат право на обезщетение.
(9) Ръководителят на отговорния орган определя с вътрешни правила реда за провеждане на процедурата на директно предоставяне.
Глава трета
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 28. До 10 работни дни от датата на сключване на договора, съответно издаване на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на интернет страницата на съответния фонд и в ИСУН 2020 се публикува информация относно предоставената безвъзмездна финансова помощ, в случай че тази справка не е генерирана от ИСУН 2020.
Чл. 29. До 30 работни дни от датата на сключване на договора, съответно издаване на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, отговорният орган организира въвеждащо обучение за бенефициентите за изпълнение на проектите по съответната процедура.
Чл. 30. (1) За осигуряване на прозрачност и докладване на държавните помощи отговорният орган като администратор на помощ води и поддържа собствени регистри на държавните и минималните помощи, като отговаря за достоверността на данните в тях, и при поискване осигурява достъп на представител на министъра на финансите до този регистър.
(2) Информацията по ал. 1 се съхранява за срок 10 години считано от датата на последното плащане по схемата или по индивидуално предоставената помощ.
(3) В случай че Европейската комисия поиска информация или съдействие от Република България и след запитване от министъра на финансите с искане за предоставяне на необходимата информация, отговорният орган като администратор на помощ е длъжен в 7-дневен срок да отговори на запитването, да предостави исканата информация и да окаже пълно съдействие по поставения въпрос.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Кандидати за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.
2. „Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ“ е организация, институция, административна или друга структура, индивидуално посочена в съответната програма или в документ, одобрен от Комисията за одобрение на индикативни годишни работни програми и идейни проекти по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 г. и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014 – 2020 г., създадена със заповед на министъра на вътрешните работи, която може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна финансова помощза определена дейност, или която е определена със закон или с подзаконов нормативен акт като правоприемник на такава структура, отговорна за изпълнението на конкретна дейност, и е допустим бенефициент по съответната програма.
3. „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ е етап от оценката на проектното предложение, при който се извършва проверка относно формалното съответствие на проектното предложение и на допустимостта на кандидатите и проектните дейности.
4. „Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото и/или финансовото изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта.
5. „Ръководител на отговорния орган“ е директорът на административната структура, определена да изпълнява функциите на отговорен орган, или оправомощено от него длъжностно лице.
6. „Техническа и финансова оценка“ е оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка на проектите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. До постигане на техническа възможност за включване на фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ в ИСУН 2020 документите и информацията, за които се изисква публикуване съгласно постановлението, се публикуват единствено на електронната страница на съответния фонд, а проектните предложения не се подават по електронен път.
§ 3. Обявените и недовършени до влизането в сила на постановлението процедури по предоставянето на безвъзмездна финансова помощ се довършват по реда на отмененото Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5567