Народно събрание
брой: 54, от дата 15.7.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване

 

УКАЗ № 237
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване, приет от ХLIІI Народно събрание на 1 юли 2016 г.
Издаден в София на 7 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 61 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „в интерес на членовете си и“ се заличават.
§ 2. В чл. 3, т. 1 думите „предадената им по реда на чл. 47 и § 3 от преходните и заключителните разпоредби“ се заличават.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „подпомагат и“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „50 на сто плюс един“ се заменят с „30 на сто“.
§ 5. В чл. 8, ал. 1 думата „пет“ се заменя с „три“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „от 50 плюс 1 от гласовете, а по т. 3 – с мнозинството“ се заменят с „повече от половината от гласовете на лицата“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Решенията по ал. 1, т. 3 се приемат с гласовете на всички лица по чл. 6, ал. 2.“
§ 7. В чл. 14, ал. 2 думите „с повелителни разпоредби на закона“ се заменят с „в закона“.
§ 8. В чл. 15, ал. 3 думите „които се обнародват в „Държавен вестник“ по искане на съда“ се заличават.
§ 9. Член 18 се отменя.
§ 10. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Надзорният орган предоставя по писмено искане на сдружението:“.
2. В т. 1 в началото се добавя „текстова информация за“.
3. В т. 2 в началото се добавя „графична и текстова информация за“.
§ 11. В чл. 21 думата „производители“ се заменя със „стопани“.
§ 12. В чл. 22 след думите „чл. 7, т. 2“ се добавя „или на чл. 21“.
§ 13. В чл. 37, ал. 4, изречение първо думите „повелителни разпоредби на“ се заличават, а в изречение второ думите „подлежи на обжалване“ се заменят със „се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 14. В чл. 44, т. 5 думите „на провинили се“ се заличават.
§ 15. В наименованието на глава пета думата „преференции“ се заличава.
§ 16. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Министърът на земеделието и храните може да предостави на сдруженията за срок 5 години право на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, включена в имуществото на търговски дружества, в които държавата е едноличен собственик на капитала, или на техни правоприемници.“, а в изречение второ думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 след думата „обектите“ се добавя „и обслужващата техника“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на земеделието и храните може да предостави на сдружението ново право на ползване за срок 15 години, ако в срока по ал. 1 на сдружението не е отнето правото на ползване или не му е наложено административно наказание за нарушение на закона и на актовете по неговото прилагане.“
§ 17. Член 49 се отменя.
§ 18. Член 52 се отменя.
§ 19. В чл. 53, изречение първо думата „продоволствието“ се заменя с „храните“, а изречение второ се заличава.
§ 20. Наименованието на глава шеста се изменя така: „Доставяне на вода за напояване“.
§ 21. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. Доставчиците на вода извършват услугата „доставяне на вода за напояване“ срещу заплащане по цени, определени по методика, приета от Министерския съвет.“
§ 22. Член 59 се отменя.
§ 23. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 9 и 10:
„9. „Доставчици на вода за напояване“ са собственици или ползватели на напоителна система или технологично обособена част от нея.
10. „Доставяне на вода за напояване“ е услуга, при която до земеделски земи се доставя вода за напояване от доставчиците на вода за напояване посредством елементите на напоителната система или технологично обособена част от нея.“
§ 24. В останалите текстове на закона думите „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“.
Заключителни разпоредби
§ 25. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него наредбата по чл. 47, ал. 1 и приема методиката по чл. 58.
§ 26. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5324