Министерски съвет
брой: 50, от дата 1.7.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Постановление № 153 от 24 юни 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153  ОТ 24 ЮНИ 2016 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2008 г.(обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 97 от 2013 г. и бр. 102 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. стратегически подход за планиране;
2. програмиране и концентрация на ресурсите;“.
§ 2. Член 4 се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Документите по ал. 1 служат за:
1. определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и градовете, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз;
2. идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Документите по ал. 1 се разработват, приемат, актуализират и изпълняват на съответните нива във взаимодействие и съгласувано с предвижданията на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от нива 2 и 3 и общите устройствени планове на общините.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Стратегиите и плановете за регионално и местно развитие се публикуват в портала за обществени консултации на Министерския съвет преди приемането им от компетентния орган.“
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „като се отчитат целите и приоритетите на европейската кохезионна политика и перспективите за пространствено развитие“ се заменят с „като се отчита Националната концепция за пространствено развитие, целите и приоритетите на кохезионната политика и перспективите за пространствено развитие на Европейския съюз“.
§ 5. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Проектът на Национална стратегия за регионално развитие се обсъжда и съгласува в съвет, създаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството като експертно консултативно звено за решаване на проблеми от компетентността му съгласно Закона за администрацията.“
§ 6. В чл. 8, ал. 1 думите „нейното действие“ се заменят с „действие на документите по чл. 5, ал. 1, т. 2 – 4“.
§ 7. В чл. 9 ал. 3 се отменя.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. при съществени промени в макроикономическите и международните условия, отчетени в Националната програма за реформи и Конвергентната програма на Република България;“
б) точка 4 се отменя.
2. В ал. 2 след думата „изпълнение“ се поставя запетая и думите „за остатъка от периода на нейното действие“ се заменят с „който я допълва“.
§ 9. В чл. 14, ал. 1 накрая се добавя „и с перспективите за пространствено развитие, определени от регионалната схема за пространствено развитие на района“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „засягаща развитието на съответния район от ниво 2“;
б) точка 4 се отменя.
2. В ал. 2 след думата „изпълнение“ се поставя запетая и думите „за остатъка от периода на неговото действие“ се заменят с „който го допълва“.
§ 11. В чл. 23, ал. 1 накрая се добавя „и с перспективите за пространствено развитие, определени от регионалната схема за пространствено развитие на областта“.
§ 12. В чл. 28, ал. 2 накрая се добавя „и на портала за обществени консултации на Министерския съвет“.
§ 13. В чл. 29, ал. 4 накрая се добавя „и на портала за обществени консултации на Министерския съвет“.
§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 8 се отменя.
2. В ал. 3 т. 6 се отменя.
§ 15. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. при промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа.“
2. В ал. 2 след думата „изпълнение“ се поставя запетая и думите „за остатъка от периода на нейното действие“ се заменят с „който я допълва“.
§ 16. В чл. 34, ал. 1 накрая се добавя „и общия устройствен план на общината“.
§ 17. В чл. 37, ал. 2 накрая се добавя „и на портала за обществени консултации на Министерския съвет“.
§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се отменя.
2.В ал. 2 след думата „изпълнение“ се поставя запетая и думите „за остатъка от периода на неговото действие“ се заменят с „който го допълва“.
§ 19. В чл. 42, ал. 2 накрая се добавя „и на портала за обществени консултации на Министерския съвет“.
§ 20. В чл. 44, ал. 1 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката“.
§ 21. В чл. 46, ал. 1 след думите „по чл. 44, ал. 1, т. 4“ се поставя запетая и се добавя „представители на университети и научни организации“.
§ 22. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 4 думите „в съответствие със становището за екологичната оценка по т. 3“ се заличават.
3. Създават се нови т. 9 и 10:
„9. обсъжда инвестиционни намерения за територията на района и съответните области по предложение на министрите, ръководителите на ведомства и областните управители;
10. дава предложения на компетентните органи за промени в секторни стратегии за развитие във връзка с развитието на района;“.
4. Досегашната т. 9 става т. 11.
5. Досегашната т. 10 става т. 12 и се изменя така:
„12. разглежда резултатите и приема становища по изпълнението и въздействието на програмите, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, върху развитието на района;“.
6. Досегашната т. 11 става т. 13 и в нея след думите „за наблюдение на“ се добавя „Споразумението за партньорство“ и се поставя запетая.
7. Точка 12 се отменя.
8. Досегашните т. 13 – 15 стават съответно т. 14 – 16.
§ 23. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 накрая се добавя „и информира съответните компетентни органи за решенията, отнасящи се до тяхната дейност“.
2. В т. 8 думите „10 и“ се заличават.
3. В т. 9 след думата „управители“ се поставя точка и запетая и текстът докрая се заличава.
§ 24. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по бюджетите“ се заменят с „в размер до десет на сто от бюджетите“.
2. В ал. 2 думите „индикативна годишна програма“ се заменят с „годишна индикативна програма“.
§ 25. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1 регионалният координационен комитет координира и наблюдава изпълнението на мерките, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включително чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“, от гледна точка на съответствието им с приоритетите, предвидени в регионалните планове за развитие.
(3) Регионалният координационен комитет заседава по един път в рамките на срока на ротация на председателите на регионалния съвет за развитие.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.
§ 26. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Като членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на областта по писмена покана на председателя на областния съвет за развитие.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „по ал. 3“ се добавя „и 4“.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 27. В чл. 64 след думите „регионалния съвет за развитие“ се добавя „или на неговия секретариат“.
§ 28. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) По решение на областния съвет за развитие се създават постоянни или временни комисии. Постоянните комисии се създават в областта на пространственото развитие, устройството на територията и строителството, индустрията и новите технологии, транспорта и енергетиката, туризма и околната среда, здравеопазването, образованието, пазара на труда и в други области, свързани с приоритетите за развитие на областта.
(2) Правилата, с които се определят организацията и дейността на постоянните и временните комисии, се изготвят от областната администрация.“
§ 29. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Областният съвет за развитие изпълнява следните функции за провеждане на държавната политика за регионално развитие:“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните или временните комисии към областния съвет за развитие по предложение на областния управител;“.
3. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7.
§ 30. В чл. 68, т. 2 накрая се добавя „и информира съответните компетентни органи за решенията, отнасящи се до тяхната дейност“.
§ 31. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Областният съвет за развитие заседава не по-малко от 2 пъти годишно.“
2. Досегашните ал. 1 – 4 стават съответно ал. 2 – 5.
§ 32. В чл. 75, ал. 2 след думите „областна администрация“ се добавя „министерствата, ведомствата“ и се поставя запетая.
§ 33. В чл. 80 ал. 3 се отменя.
§ 34. В чл. 83, ал. 2 думите „и за липсата на конфликт на интереси от кандидатите“ се заличават.
§ 35. В чл. 86, ал. 3 думата „разработване“ се заменя с „изготвяне“.
§ 36. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Докладите по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на регионалния план за развитие, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана се изготвят в рамките на междинната и на последващата оценка на изпълнението на плана.“
§ 37. Член 88 се отменя.
§ 38. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет.“
2. В ал. 8:
а) в т. 3, буква „г“ накрая се поставя запетая и се добавя „включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени“;
б) създава се нова т. 4:
„4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие;“
в) досегашната т. 4 става т. 5.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5163