Министерски съвет
брой: 50, от дата 1.7.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Постановление № 152 от 24 юни 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152  ОТ 24 ЮНИ 2016 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. в размер 380 000 лв. за отбелязване през 2016 г. на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят за дейностите съгласно приложението, както следва:
1. по бюджета на Министерството на отбраната – 43 400 лв., в т.ч. 22 000 лв. трансфер за Военната академия „Г. С. Раковски“;
2. по бюджета на Министерството на културата – 5000 лв.;
3. чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за „Холдинг БДЖ“ –  ЕАД – 30 000 лв. за финансиране на дейност с културна цел и нестопански характер – възстановяване и привеждане в движение на парен локомотив;
4. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките – 5000 лв., и за Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 5000 лв.;
5. по бюджета на Министерския съвет – 20 500 лв.;
6. по бюджетите на общините – 271 100 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“.
(2) Със сумата в размер 21 400 лв. по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5, от която по показател „Персонал“ – 10 000 лв., да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. по политики и бюджетни програми, както следва:
1. „Политика в областта на архивното дело“, бюджетна програма „Национален архивен фонд“, в т.ч. за персонал – 10 000 лв.
2. „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на териториите на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ – 10 500 лв.
(2) Със сумата 10 500 лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 7. Първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 1, ал. 2 да извършат произтичащите промени по съответните бюджети и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 8. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната, министъра на културата, министъра на образованието и науката, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, главния секретар на Министерския съвет и на кметовете на съответните общини по бюджетите, на които се одобряват допълнителните трансфери.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение  към чл. 1, ал. 2
ПЛАН-СМЕТКА
за отбелязване през 2016 г. на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея

по
ред
Мероприятие
Средства
(в лв.)
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
общо: 43 400
1.
Отпечатване и разпространение на книга втора от поредицата „Българска пехота“ от Алманах на сухопътните войски на България от Асоциацията на сухопътните войски на България.
15 000
 
2.
Сборник-летопис с материали „По пътищата на българските победи“ с разкази за бойните действия, размисли, спомени, снимки от Съюза на възпитаниците на Военните на Н.В. училища, ШЗО и РВГ.
1 200
3.
Две изложби (пътуващи) с движими културни ценности и табла, представящи действията/победите на Българската армия по фронтовете през 1916 г., от Националния военноисторически музей.
5 200
 
 
21 400
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА – ЗА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
 
1.
Международна научна конференция „Горещото лято на 1916 г.“
12 000
2.
Отпечатване на сборник с докладите от Международната научна конференция „Горещото лято на 1916 г.“
5 000
3.
Илюстрован албум „Аерофотоснимки от въздушното разузнаване през Първата световната война“.
5 000
 
 
22 000
 
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
 
1.
Представителна изложба с картини от фондовете на художествените галерии в страната от времето на Първата световна война.
5 000
 
 
5 000
 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА –
 ЗА „ХОЛДИНГ БДЖ“ – ЕАД
 
1.
Възстановяване за движение на парен локомотив № 26.26. Локомотивът е произведен през 1908 г. във фабриката „HENSCHEL u. Sohn-Cassel“ и е участвал в Балканската война и в Първата световна война. Финансирането на дейността е с културна цел и с нестопански характер – възстановяване и привеждане в движение на парен локомотив.
30 000
 
 
30 000
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
общо: 10 000
 
ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
 
1.
Издание „Единадесета пехотна македонска дивизия през Първата световна война. Снимки и документи“.
5 000
 
ЗА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
 
1.
Национален студентски конкурс на тема „България в Първата световна война“.
5 000
 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
общо: 20 500
 
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“
 
1.
Дигитализационен проект за изработване на интернет страница „Войните на България (1878 – 1945 г.)“ – сайт „България в Първата световна война“.
10 000
 
 
10 000
 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВАРНА
 
2.
Проект „В памет на Осми пехотен приморски на Н.Ц.В. Княгиня Мария-Луиза полк – да събудим миналото“. Проектът включва: открит урок чрез мултимедийна визуализация на делото на Осми пехотен приморски полк през Първата световна война; областен конкурс за есе за ученици на тема: „Осми пехотен приморски полк през Първата световна война“; празнично шествие с поднасяне на венци и цветя; палатков лагер за ученици.
3 000
 
 
3 000
 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – КЪРДЖАЛИ
 
3.
Поход по стъпките на Българската армия с ученически блокове от средните училища от област Кърджали.
7 500
 
 
7 500
 
ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ
общо 271 100
 
Община Гоце Делчев
 
1.
Възстановяване и ремонт на чешма в с. Добротино, построена през 1944 г. в памет на загиналите за родината от с. Добротино, Неврокопска околия.
2 000
 
 
2 000
 
Община Петрич
 
1.
Ремонт на военен паметник „Загинали за Родината“.
4 000
 
 
4 000
 
Община Бургас
 
1.
Преиздаване на книгата „История на 24 пехотен на Нейно Величество Царица Елеонора полк в Балканската, Междусъюзническата и Европейските войни 1912 – 1913 г. и  1915 – 1918 г.“
4 000
 
 
4 000
 
Община Провадия
 
1.
Изграждане на паметник на загиналите във войните през 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г. от гр. Провадия.
4 145
 
 
4 145
 
Община Горна Оряховица
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите през Първата световна война от гр. Долна Оряховица.
1 200
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Горски Долен Тръмбеш.
2 500
3.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Върбица
2 183
4.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Янтра
550
 
 
6 433
 
Община Павликени
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Лесичери.
820
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Михалци.
800
 
 
1 620
 
Община Кула
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в гр. Кула.
5 580
 
 
5 580
 
Община Ружинци
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите през 1912 – 1913 г. и 1915 – 1916 г. в с. Дражинци.
783
 
 
783
 
Община Бяла Слатина
 
1.
Посещение на 40 ученици от училищата в община Бяла Слатина до Република Македония – Струмица – Ново село – българско военно гробище.
3 253
 
 
3 253
 
Община Враца
 
1.
Ремонт на военен паметник „Лъвчето“, изграден в памет на загиналите от Врачанските полкове в Балканската война, Междусъюзническата война и Първата световна война.
2 000
2.
Експониране на фотоизложба с архивни снимки по повод 100 години от участие на Врачанските полкове в Първата световна война.
360
3.
Ученическо посещение до гр. Добрич за участие в честването на 100 години от Добричката епопея.
7 000
 
 
9 360
 
Община Дряново
 
1.
Ремонт на паметник на падналите за защита на Отечеството от с. Ганчовец.
2 465
 
 
2 465
 
Община Севлиево
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Агатово.
800
 
 
800
 
Община Трявна
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите за Родината в с. Енчовци.
1 600
2.
Ремонт на паметник на загиналите за Родината в гр. Плачковци.
1 720
3.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Станчев хан.
1 100
 
 
4 420
 
Община град Добрич
 
1.
Издаване на възпоменателна дипляна, посветена на 100 години от Първата световна война и боевете в Добруджа, двустранна, цветна, в тираж 10 000 бр., която да се разпространи чрез всички институции в област Добрич.
1 000
2.
Обновяване на експозицията във Военно гробище-музей в гр. Добрич.
5 000
3.
Пътуваща експозиция на открито. Подвижни пана от винил с историята на боевете. Изложбата последователно ще се представи във всички общини, както и в градовете в страната.
7 000
4.
Международна конференция на тема: „Добруджанският фронт през Първата световна война“. Конференцията ще се проведе последователно в гр. Тутракан и в гр. Добрич, съвпадайки с датите на бойните действия.
5 000
5.
Историческа реконструкция на Добричката епопея от НД „Традиция“ и чуждестранни клубове по историческа реконструкция от Русия и Румъния.
15 000
 
 
33 000
 
Община Добричка
 
1.
Изграждане на паметник, посветен на загиналите чинове от 6-а Бдинска дивизия между селата Росеново и Козлодуйци.
2 000
 
 
2 000
 
Община Невестино
 
1.
Ремонт на паметник в с. Църварица, община Невестино.
4 500
 
 
4 500
 
Община Априлци
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните за национално обединение от гр. Априлци – кв. „Острец“.
1 546
 
 
1 546
 
Община Тетевен
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните тетевенци.
6 671
 
 
6 671
 
Община Троян
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните от с. Добродан.
1 000
2.
Ремонт на паметник на загиналите от с. Гумощник във войните през 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г.
3 107
 
 
4 107
 
Община Чипровци
 
1.
Издаване на справочник за загиналите от община Чипровци по време на Балканската война и Първата световна война. Справочникът ще съдържа данни за загиналите, снимков материал, данни за полковете, в които са служили.
2 300
 
2 300
 
Община Берковица
 
1.
Ремонт, обновяване и почистване на паметник на падналите за България от с. Клисура, Берковско, във войните през 1885 г., 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г., в с. Бързия.
1 200
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в с. Ягодово.
1 000
2 200
 
Община Перник
 
1.
Изграждане на паметник на загиналите във войните от с. Драгичево.
5 000
2.
Изграждане на паметник на загиналите във войните от с. Люлин.
5 000
 
 
10 000
 
Община Гулянци
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Милковица.
1 200
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Сомовит.
450
3.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Долни Вит.
350
 
 
2 000
 
Община Долна Митрополия
 
1.
Ремонтиране на паметник на загиналите във войните в с. Ставерци.
5 294
 
 
5 294
 
Община Никопол
 
1.
Възстановяване на част от войнишки паметник в с. Жернов.
1 122
2.
Възстановяване изработка на кръст от гранит за войнишки паметник (обелиск) в с. Санадиново.
135
 
 
1 257
 
Община Раковски
 
1.
Изграждане на паметник на загиналите във войните в гр. Раковски.
12 000
 
 
12 000
 
Община Разград
 
1.
Ремонт на паметник на полк. Дяков и загиналите във войните в с. Топчий.
7 200
 
 
7 200
 
Община Русе
 
1.
Изграждане на Мемориал на загиналите във войните за национално обединение в гр. Русе.
9 268
2.
Преиздаване на книгите „Действията на 3-та армия в Добруджа през 1916 г.“ с автор генерал Стефан Тошев и „Епопея на българския воин“, издадена 1926 г. (в тираж по 30 бр. от всяка).
732
 
 
10 000
 
Община Тутракан
 
1.
Издаване на книга с работно заглавие „Паметта на Добруджа“ – за загиналите на Добруджанския фронт през 1916 – 1918 г., която съдържа пълен списък на всички загинали.
9 900
2.
Изработване на позлатена значка „Тутраканска епопея“ от Монетен двор – уникален паметен знак от Тутраканската епопея (100 бр.).
5 879
3.
Почистване на обелиска в Мемориален комплекс „Военна гробница – 1916 г.“
1 500
4.
Почистване на стелите с имената на загиналите и надгробните кръстове. Освежаване на текстовете.
4 000
5.
Разширяване на алеята на славата с допълнителни 5 стели с имената на новоразкритите имена на герои.
7 000
6.
Подмяна на повредените двадесет надгробни кръста.
8 000
 
7.
Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Белица.
6 000
 
 
42 279
 
Община Сливен
 
1.
Възстановяване на паметни плочи на загиналите във войните в с. Ковачите.
1 350
2.
Възстановяване на паметна плоча на загиналите във войните в с. Раково.
550
 
 
1 900
 
Община Смолян
 
1.
Подготовка, отпечатване и представяне на научнопопулярно издание „Памет за Първата световна война (реликви от фондовете на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян)“.
3 000
2.
Организиране и провеждане на 2 дигитални изложби от Държавна агенция „Архиви“, отдел „Държавен архив“ – Смолян, с дигитализиране на снимки и документи за подстраница „България и Първата световна война 1915 – 1918 г.“.
600
 
 
3 600
 
Община Божурище
 
1.
Ремонт и обновяване на паметник на загиналите във войните от с. Пожарево, община Божурище.
6 000
 
 
6 000
 
Община Годеч
 
1.
Ремонт на военен паметник в с. Шума.
2 952
 
 
2 952
 
Община Своге
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Бов.
1 260
 
 
1 260
 
Община Казанлък
 
1.
Изграждане на паметник на химна на „23 пехотен Шипченски полк“ – „Велик е нашият войник“ в гр. Казанлък.
5 500
2.
Ремонт на паметник на загиналите за Родината от с. Овошник.
900
3.
Ремонт на паметник в памет на убитите и починалите през войните в с. Ръжена.
1 000
4.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Черганово.
780
5.
Ремонт на паметник на падналите герои за България и на назидания на поколенията в с. Средногорово.
900
6.
Завършване на паметник на загиналите във войните в с. Хаджидимитрово.
1 310
7.
Ремонт на паметник на загиналите за свободата на Родината от с. Дунавци.
520
8.
Ремонт на мемориал с паметни плочи на загиналите във войните в с. Енина.
1 599
 
 
12 509
 
Община Чирпан
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните жители на с. Зетьово.
6 748
 
 
6 748
 
Община Тополовград
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Устрем.
4 494
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Светлина.
3 406
 
 
7 900
 
Община Шумен
 
1.
Изграждане на портал-паметник на 7-и пехотен Преславски полк.
25 000
2.
Посещение на военните гробища в с. Шуменци, община Тутракан, и участие в тържествена заря-проверка.
1 650
 
 
26 650
 
Община Елхово
 
1.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Кирилово.
2 916
2.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Маломирово.
1 148
3.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Лесово.
1 079
4.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Трънково.
 1 225
 
 
6 368
 
ОБЩО:
380 000

 
5162