Министерски съвет
брой: 36, от дата 13.5.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 105 от 3 май 2016 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2016/2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 3 МАЙ 2016 Г.
за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2016/2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Утвърждава таксите за кандидатстване и годишните такси за обучение на студентите и докторантите – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в държавните висши училища през учебната 2016/2017 г. по висши училища съгласно приложения № 1 – 41.
Чл. 2. Докторантите в държавните висши училища се освобождават от заплащане на такси през последните две години на докторантурата.
Чл. 3. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование – граждани на трети за Европейския съюз държави, приети за обучение в държавните висши училища, заплащат таксите за обучение, предвидени за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, съгласно приложения № 1 – 41.
Чл. 4. (1) Таксите за обучение по чл. 3 се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по фиксирания курс на еврото към българския лев.
(2) Чуждестранните специализанти със срок на обучение, по-малък от една година, заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците им.
Чл. 5. За областите на висше образование и професионалните направления съгласно приложения № 1 – 41, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от областта или направлението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
 
 
Приложение № 1 към чл. 1
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
І. Такси за кандидатстване за учебната 2016/2017 г. – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2016/2017 г. на:
Новоприети студенти/докторанти/специализанти

№ по ред
Области на висше образование, професионални направления
 Образователно-квалификационна степен
 Докторанти и специализанти
Езиков курс
(в евро)
 бакалавър
 магистър след средно образование
 магистър след бакалавър
 редовно
 задочно
 редовно
 задочно
 редовно
 задочно
 редовно
 задочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.
3.7.
Администрация и управ­ление
380
 
 
 
380
150
924
308
3300
2.
3.8.
Икономика
340
 
 
 
340
 
693
231
3.
3.9.
Туризъм
380
 
 
 
380
150
 
 
4.
1.2.
Педагогика
485
485
 
 
485
485
970
970
5.1.
1.3.
Педагогика на обучението по ...
400
300
 
 
400
300
800
600
5.2.
1.3.
Педагогика на обучението по изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт
485
485
 
 
485
485
970
970
6.
2.1.
Филология
590
300
590
 
590
300
1 478
600
7.
2.2.
История и археология
600
200
 
 
600
200
1 200
450
8.
2.3.
Философия
540
300
 
 
540
300
1 478
1 000
9.
2.4.
Религия и теология
540
246
 
 
540
246
1 300
1 000
10.1.
3.1.
Социология, антропология и науки за културата
590
 
 
 
590
300
1 478
1 000
10.2.
3.1.
Специалности „Културология“ и „Социология“
560
 
 
 
560
300
1 478
1 000
11.
3.2.
Психология
560
 
 
 
560
300
1 478
1 000
12.1.
3.3.
Политически науки
739
 
 
 
739
 
1 478
1 478
12.2.
3.3.
Специалности „Европеистика“ и „Политология“
560
 
 
 
560
300
1 478
1 000
13.
3.4.
Социални дейности
600
300
 
 
600
300
1 478
1 000
14.
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки
560
300
 
 
560
300
1 478
1 000
15.
3.6.
Право
 
 
739
440
 
 
1 478
1 478
16.
4.1.
Физически науки
750
300
 
 
750
300
1 594
600
17.
4.2.
Химически науки
750
300
 
 
750
300
1 594
600
18.
4.3.
Биологически науки
800
400
 
 
800
400
1 594
531
19.
4.4.
Науки за земята
800
300
 
 
800
300
1 594
531
20.
4.5.
Математика
800
 
 
 
800
 
1 600
600
21.
4.6.
Информатика и компютърни науки
800
 
 
 
800
 
1 600
800
22.
5.11.
Биотехнологии
800
400
 
 
800
400
1 594
531
23.
7.4.
Обществено здраве
750
 
 
 
 
 
 
 
24.
7.5.
Здравни грижи
720
 
 
 
 
 
 
 
25.
7.1.
Медицина
 
 
925
 
 
 
8 686
8 686
26.
7.3.
Фармация
 
 
925
 
 
 
 
 
27.
Обучение на чужд език на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП – всички професионални направления
 определените годишни такси по точки от 1 до 26, умножени с коефициент 1,5
 
 
 
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 ЗВО (в евро)
1.
3.7.
Администрация и управ­ление
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
3300
2.
3.8.
Икономика
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
3.
3.9.
Туризъм
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
4.
1.2.
Педагогика
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
5.
1.3.
Педагогика на обучението по ...
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
6.
2.1.
Филология
3300
2 750
3300
 
3300
2 750
5 500
2 750
7.
2.2.
История и археология
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
8.
2.3.
Философия
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
9.
2.4.
Религия и теология
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
10.
3.1.
Социология, антропология и науки за културата
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
11.
3.2.
Психология
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
12.
3.3.
Политически науки
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
13.
3.4.
Социални дейности
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
14.
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
15.
3.6.
Право
 
 
3300
1 375
 
 
5 500
5 500
16.
4.1.
Физически науки
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
17.
4.2.
Химически науки
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
18.
4.3.
Биологически науки
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
19.
4.4.
Науки за земята
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
20.
4.5.
Математика
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
21.
4.6.
Информатика и компютърни науки
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
22.
5.11.
Биотехнологии
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
23.
7.4.
Обществено здраве
3300
 
 
 
 
 
 
 
24.
7.5.
Здравни грижи
3100
 
 
 
 
 
 
 
25.
7.1.
Медицина
 
 
7 700
 
 
 
10 000
10 000
26.
7.3.
Фармация
 
 
4 650
 
 
 
 
 
Обучение на чужд език (в евро)
1.
3.7.
Администрация и управ­ление
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
2.
3.8.
Икономика
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
3.
3.9.
Туризъм
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
4.
1.2.
Педагогика
3000
3000
 
 
3000
3000
2 550
2 550
 
5.
1.3.
Педагогика на обучението по ...
3000
3000
 
 
3000
3000
2 550
2 550
 
6.
2.1.
Филология
3850
3300
3850
 
3850
3300
6 500
3300
 
7.
2.2.
История и археология
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
8.
2.3.
Философия
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
9.
2.4.
Религия и теология
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
10.
3.1.
Социология, антропология и науки за културата
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
11.
3.2.
Психология
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
12.
3.3.
Политически науки
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
13.
3.4.
Социални дейности
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
14.
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
15.
3.6.
Право
 
 
3850
3300
 
 
6 500
6 500
 
16.
4.1.
Физически науки
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
17.
4.2.
Химически науки
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
18.
4.3.
Биологически науки
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
19.
4.4.
Науки за земята
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
20.
4.5.
Математика
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
21.
4.6.
Информатика и компютърни науки
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
22.
5.11.
Биотехнологии
3850
3300
 
 
3850
3300
6 500
3300
 
23.
7.4.
Обществено здраве
3850
 
 
 
 
 
 
 
 
24.
7.5.
Здравни грижи
3850
 
 
 
 
 
 
 
 
25.
7.1.
Медицина
 
 
7 700
 
 
 
10 000
10 000
 
26.
7.3.
Фармация
 
 
4 650
 
 
 
 
 
 

 
Действащи студенти/докторанти/специализанти

№ по ред
Области на висше образование, професионални направления и специалности
Образователно-квалификационна степен
Докторанти и специализанти
Езиков курс (в евро)
бакалавър
магистър
магистър след бакалавър
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.
Педагогика, Педагогика на обучението по ..., Икономика, Администрация и управление, Туризъм, Теория и управление на образованието
340
115
 
 
340
115
693
231
3300
2.
Социология, антропология и науки за културата, Филология, История и археология, Философия, Религия и теология, Психология, Социални дейности, Право, Обществени комуникации и информационни науки, Политически науки
500
185
500
185
540
185
1 109
370
3300
3.
Математика, Информатика и компютърни науки, Биологически науки, Химически науки, Физически науки, Науки за земята, Биотехнологии, Обществено здраве
750
265
 
 
750
265
1 594
531
3300
4.
Здравни грижи
720
 
 
 
 
 
 
 
3300
5.
Медицина, Фармация
 
 
925
 
 
 
 
 
3300
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 ЗВО (в евро)
1.
Педагогика, Педагогика на обучението по ..., Икономика, Администрация и управление, Туризъм, Теория и управление на образованието
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
3300
2.
Социология, антропология и науки за културата, Филология, История и археология, Философия, Религия и теология, Психология, Социални дейности, Право, Обществени комуникации и информационни науки, Политически науки
3300
2 750
3300
2 750
3300
2 750
5 500
2 750
3300
3.
Математика, Информатика и компютърни науки, Биологически науки, Химически науки, Физически науки, Науки за земята, Биотехнологии, Обществено здраве
3300
2 750
 
 
3300
2 750
5 500
2 750
3300
4.
Здравни грижи
3100
 
 
 
 
 
 
 
3300
5.
Медицина, Фармация
 
 
4 650
 
 
 
 
 
3300
 
Обучение на чужд език:
3850
3300
3850
3300
 
 
 
 
 
1.
Медицина, Фармация
 
 
4 650
 
 
 
 
 
 
2.
Докторанти и специализанти
 
 
 
 
 
 
6 500
3300
 

 
Приложение № 2 към чл. 1
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
І. Такси за кандидатстване за учебната 2016/2017 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50 лв. и 20 лв. за всеки следващ изпит.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2016/2017 г. на:

№ по ред
 
Области на висше образование, професионални направления и специалности
Образователно-квалификационна степен
Докторанти
Езиков курс
(в евро)
професионален бакалавър
бакалавър
магистър
магистър след бакалавър
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
Български граждани, граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.
Педагогически науки
 
 
460
400
460
400
460
400
660
560
 
2.
Администрация и управление
 
 
460
400
460
400
460
400
660
560
 
3.
Икономика
 
 
460
400
460
400
460
400
660
560
 
4.
Туризъм
 
 
460
400
460
400
460
400
660
560
 
5.
Филология
 
 
560
440
560
440
560
440
660
560
 
6.
История и археология
 
 
560
440
560
440
560
440
660
560
 
7.
Философия
 
 
560
440
560
440
560
440
660
560
 
8.
Религия и теология
 
 
560
440
560
440
560
440
660
560
 
9.
Социология, антропология и науки за културата
 
 
560
440
560
440
560
440
660
560
 
10.
Психология
 
 
560
440
560
440
560
440
660
560
 
11.
Политически науки
 
 
560
440
560
440
560
440
660
560
 
12.
Социални дейности
 
 
560
440
560
440
560
440
660
560
 
13.
Право
 
 
560
440
560
440
560
440
660
560
 
14.
Природни науки, математика и информатика и технически науки
640
520
640
520
640
520
640
520
860
660
 
15.
Изкуства
 
 
660
560
660
560
660
560
860
660
 
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 ЗВО (в евро)
1.
Всички направления
3000
2000
3000
2000
3000
2000
3000
2000
4000
3000
 
 
Езиков курс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3000
 
Специализация – 6 месеца
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500

 
Приложение № 3 към чл. 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
І. Такси за кандидатстване за учебната 2016/2017 г. – 45 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 35 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 60 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2016/2017 г. на:

№ по ред
 
Области на висше образование, професионални направления и специалности
Образователно-квалификационна степен
Докторанти
Езиков курс
(в евро)
професионален бакалавър
бакалавър
магистър
магистър след бакалавър
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.
Педагогически науки
 
 
400
400
 
 
420
 
 
 
 
2.
Хуманитарни науки
 
 
580
 
 
 
580
 
 
 
 
3.
Социални, стопански и правни науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.
Администрация и управление
 
 
400
400
 
 
420
 
840
630
 
3.2.
Икономика
 
 
400
400
 
 
 
 
 
 
 
3.3.
Туризъм
400
400
400
400
 
 
420
 
 
 
 
4.
Природни науки, математика и информатика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.
Химически науки
 
 
720
 
 
 
720
 
1440
1220
 
5.
Технически науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.
Машинно инженерство
720
720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика
720
720
720
720
 
 
720
720
 
 
 
5.3.
Комуникационна и компютърна техника
720
 
720
720
 
 
720
720
1440
1220
 
5.4.
Транспорт, корабоплаване и авиация
720
720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.
Материали и материалознание
 
 
720
720
 
 
720
720
1440
1220
 
5.6.
Химични технологии
 
 
720
720
 
 
720
720
1440
1220
 
5.7.
Биотехнологии
 
 
720
 
 
 
720
720
1440
1220
 
5.8.
Общо инженерство
 
 
720
720
 
 
720
720
1440
1220
 
6.
Здравеопазване и спорт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.
Обществено здраве
 
 
920
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.
Здравни грижи
920
 
920
 
 
 
 
 
 
 
 
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 ЗВО (в евро)
 
Всички професионални направления
2800
 
2800
2800
2800
2800
2800
2800
4000
3000
 
 
Езиков курс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2200

 
Приложение № 4 към чл. 1
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за всеки отделен изпит; за участие в кандидатстудентския прием и класиране с признаване на оценка от ДЗИ – 30 лв.
II. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 30 лв.
III. Такси за обучение за учебната 2016/2017 г.:

№ по ред
 
Области на висше образование, професионални направления и специалности
 
Образователно-квалификационна степен
Докторанти/специализанти
Езиков курс
(в евро)
професионален бакалавър
бакалавър
магистър
магистър след бакалавър
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
дист.
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.
Теория и управление на образованието, Педагогика, Педагогика на обучението по ..., Икономика, Туризъм, Администрация и управление
400
 
400
400
 
 
300
400
400
400
 
 
2.
Филология, История и археология, Философия, Психология, Социология антропология и науки за културата, Социални дейности, Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки, Право, Национална сигурност
 
 
580
580
580
580
350
580
580
580
 
 
3.
Религия и теология
 
 
400
400
 
 
350
400
580
580
 
 
4.
Науки за земята, Математика, Информатика и компютърни науки
 
 
760
760
 
 
400
760
760
760
 
 
5.
Изобразително изкуство
 
 
840
 
 
 
900
 
1400
1400
 
 
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 ЗВО (в евро)
1.
Теория и управление на образованието, Педагогика, Педагогика на обучението по ..., Икономика, Туризъм, Администрация и управление, Филология, История и археология, Религия и теология, Философия, Психология, Социология, антропология и науки за културата, Социални дейности, Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки, Право
 
 
 
1000
 
1000
1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500
2000
2.
Науки за земята, Информатика и компютърни науки, Математика
 
 
1500
1500
 
 
1500
1500
2000
2000
2000
2000
3.
Изобразително изкуство
 
 
2300
 
 
 
2300
 
3500
3500
3500
2000
4.
Обучение на чужд език (английски и немски)
 
 
2500
 
 
 
2500
2500
3500
3500
3500
 
5.
Програми за съвместен прием на чуждестранни студенти по двустранни договори с ВТУ
 
 
 
 
 
 
1000
1000
 
 
 
 

 
Приложение № 5 към чл. 1
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
І. Такси за кандидатстване за учебната 2016/2017 г. – 25 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2016/2017 г. на:

№ по ред
Области на висше образование, професионални направления и специалности
Образователно-квалификационна степен
Докторанти
Езиков курс (в евро)
професионален бакалавър
бакалавър
магистър
магистър след бакалавър
редовно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
редовно
задочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.
Педагогически науки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.
Теория и управление на образованието
 
 
 
 
 
410
 
920
920
 
1.2.
Педагогика
 
410
410
 
 
410
 
920
920
 
1.3.
Педагогика на обучението по ...
 
410
410
 
 
410
 
920
920
 
2.
Хуманитарни науки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.
Филология
 
570
570
570
 
570
 
1470
1470
 
2.2.
История и археология
 
570
 
 
 
570
 
1470
1470
 
2.3.
Философия
 
570
570
 
 
570
 
1470
1470
 
3.
Социални, стопански и правни науки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.
Социология, антропология и науки за културата
 
570
570
 
 
570
 
1470
1470
 
3.2.
Психология
 
580
580
 
 
590
 
1470
1470
 
3.3.
Политически науки
 
580
 580
 
 
590
 
1470
1470
 
3.4.
Социални дейности
 
570
570
 
 
570
570
1470
1470
 
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки
 
580
580
 
 
590
 
1470
1470
 
3.6.
Право
 
 
 
580
580
 
 
1470
1470
 
3.7.
Администрация и управление
 
420
420
 
 
430
430
920
920
 
3.8.
Икономика
 
420
420
 
 
430
 
920
920
 
3.9.
Туризъм
 
420
 
 
 
430
 
920
920
 
4.
Природни науки, математика и информатика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.
Физически науки
 
520
 
 
 
520
 
1500
1500
 
4.2.
Химически науки
 
520
 
 
 
520
 
1500
1500
 
4.4.
Науки за земята
 
520
 
 
 
520
 
2000
2000
 
4.5.
Математика
 
600
 
 
 
600
 
1500
1500
 
4.6.
Информатика и компютърни науки
 
660
 
 
 
660
 
2000
2000
 
5.
Технически науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.
Машинно инженерство
 
 580
 
 
 
580
 
 
 
 
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика
 
580